六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》29

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà děng suí shùn yí qiâ zhîngshēng huí xiàng fï zǐ cǐ pú sà mï hē佛子!云何为菩萨摩诃萨等随顺一切众 生回向?佛子!此菩萨摩诃sà suí suǒ jī jí yí qiâ shàn gēn suǒ w...
《大方广佛华严经注音》29

《大方广佛华严经注音》30

fï zǐ hã zhě shì pú sà mï hē sà zhēn rú xiàng huí xiàng fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà zhângniànmíng佛子!何者是菩萨摩诃萨真如相回向?佛子!此菩萨摩诃萨正念明liǎo qí xīn jiān zhù yuǎn lí mí huî zhuā...
《大方广佛华严经注音》30

《大方广佛华严经注音》31

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà wú zhù wú fù xiâ tuō huí xiàng fï zǐ shì pú sà mï hē sà佛子!云何为菩萨摩诃萨无著无缚解脱回向?佛子!是菩萨摩诃萨yú yī qiē shàn gēn xīn shēng zūn zhîng suǒ wâ...
《大方广佛华严经注音》31

《大方广佛华严经注音》32

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà děng fǎ jiâ wú liàng huí xiàng fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà佛子!云何为菩萨摩诃萨。等法界无量回向?佛子!此菩萨摩诃萨yǐ lí gîu zēng ãr jì qí dǐng zhù fǎ shī wâi gu...
《大方广佛华严经注音》32

《大方广佛华严经注音》33

fï zǐ pú sà mï hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ xiū shàn gēn rú shì huí xiàng yuàn yí qiâ fï chà jiē xī佛子!菩萨摩诃萨复以法施所修善根,如是回向:愿一切佛刹皆悉qīngjìng yǐ bù kě shuō bù kě shuōzhuā...
《大方广佛华严经注音》33

《大方广佛华严经注音》34

þr shí shì zūn zài tü huà zì zài tiünwánggōng mï ní bǎo zàngdiàn yǔ dà pú sà zhîng jù qí zhū尔时,世尊在他化自在天王宫,摩尼宝藏殿,与大菩萨众俱,其诸pú sà jiý yú ü nîu duō luï sün miǎo ...
《大方广佛华严经注音》34

《大方广佛华严经注音》35

zhū pú sà wãn cǐzuì shâng wýi miào dì诸菩萨闻此,最胜微妙地,qí xÿn jìn qÿng jìngyí qiâ jiý huün xǐ其心尽清净,一切皆欢喜。jiý cïng yú zuî qǐyǒng zhù xū kōng zhōng皆从于座起,踊住虚空中...
《大方广佛华严经注音》35

《大方广佛华严经注音》37

pú sà jì wãn zhū shâng hâng qí xÿn huün xǐ yǔ miào huü菩萨既闻诸胜行,其心欢喜雨妙华,fàng jìng guüng míng sàn bǎo zhū gîng yǎng rú lái chýng shàn shuō放净光明散宝珠,供养如来称善说。bǎi qi...
《大方广佛华严经注音》37

《大方广佛华严经注音》38

shì shí tiün wáng jí tiün zhîng wãn cǐ shâng hâng jiý huün xǐ是时天王及天众,闻此胜行皆欢喜,wãi yù gîng yǎng yú rú lái jí yǐ wú yüng dà pú sà为欲供养于如来,及以无央大菩萨。yǔ miào huü f...
《大方广佛华严经注音》38

《大方广佛华严经注音》40

ěr shí shì zūn zài mï jiã tí guï ā lán rě fǎ pú tí chǎngzhōng shǐ chãngzhâng juã yú pǔ guāngmíngdiàn尔时,世尊在摩竭提国阿兰若法菩提场 中始成 正觉,于普光明殿rù chà nà jì zhū fï sān mâi yǐ...
《大方广佛华严经注音》40
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8