六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》52

fï zǐ pú sà mï hý sà yìng yún hã zhÿ rú lái yìngzhângdþng juã jìng jiâ fï zǐ pú sà mï hý sà佛子!菩萨摩诃萨应云何知如来应正等觉境界?佛子!菩萨摩诃萨yǐ wú zhàng wú ài zhì huì zhÿ yí qiâ shì ...
《大方广佛华严经注音》52

《大方广佛华严经注音》45

ěr shí xīn wáng pú sà bï fï yán shì zūn zhū fï rú lái yǎn shuō ā sēng qí wú liàng wú biān尔时,心王菩萨白佛言:世尊!诸佛如来演说阿僧祇无量、无边、wú děng bù kě shǔ bù kě chēng bù kě sī bù...
《大方广佛华严经注音》45

《大方广佛华严经注音》42

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà yí qiâ zhîngshēng chā biã shēn sān mâi fï zǐ pú sà mï hē sà佛子!云何为菩萨摩诃萨一切众 生差别身三昧?佛子!菩萨摩诃萨zhù cǐ sān mâi dã shí zhǒng wú suǒ zhù hã...
《大方广佛华严经注音》42

《大方广佛华严经注音》59

fï zǐ pú sà mï hý sà shì xiàn chǔ tüi yǒu shí zhǒng shì hã dþng wãi shí fï zǐ pú sà mï佛子!菩萨摩诃萨示现处胎,有十种事。何等为十?佛子!菩萨摩hý sà wãi yù chãng jiù xiǎo xÿn liâ jiþ zhū zhî...
《大方广佛华严经注音》59

《大方广佛华严经注音》55

fï zǐ pú sà mï hē sà fā shí zhǒng wú xià liâ xīn hã děng wãi shí fï zǐ pú sà mï hē sà佛子!菩萨摩诃萨发十种无下劣心。何等为十?佛子!菩萨摩诃萨zuî rú shì niàn wǒ dāngxiáng fú yí qiâ tiān mï ...
《大方广佛华严经注音》55

《大方广佛华严经注音》50

þr shí shì zūn cïng mãi jiün bái háo xiàngzhîngfàng dà guüngmíng míng rú lái chū xiàn wú liàng bǎi qiün yì尔时,世尊从眉间白毫相 中放大光明,名:如来出现,无量百千亿nuï yú tuō ü sýng qí guü...
《大方广佛华严经注音》50

《大方广佛华严经注音》48

ěr shí pǔ xián pú sà mï hē sà gào zhū pú sà yán fï zǐ jīn dāng wãi rǔ yǎn shuō rú lái suǒ yǒu xiàng尔时,普贤菩萨摩诃萨告诸菩萨言:佛子!今当为汝演说如来所有相hǎi fï zǐ rú lái dǐngshàng yǒ...
《大方广佛华严经注音》48

《大方广佛华严经注音》44

ěr shí pǔ xián pú sà mï hē sà gào zhū pú sà yán fï zǐ pú sà mï hē sà yǒu shí zhǒngtōng尔时,普贤菩萨摩诃萨告诸菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨有十种通。hã zhě wãi shí fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ tā...
《大方广佛华严经注音》44

《大方广佛华严经注音》51

fï zǐ pú sà mï hē sà yìng yún hã zhī rú lái yìngzhângděng juã yīn shēng fï zǐ pú sà mï hē sà佛子!菩萨摩诃萨应云何知如来应正等觉音声?佛子!菩萨摩诃萨yìng zhī rú lái yīn shēngbiàn zhì pǔ biàn...
《大方广佛华严经注音》51

《大方广佛华严经注音》43

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà wú ài lún sān mâi fï zǐ pú sà mï hē sà rù cǐ sān mâi佛子!云何为菩萨摩诃萨无碍轮三昧?佛子!菩萨摩诃萨入此三昧shí zhù wú ài shēn yâ wú ài yǔ yâ wú ài yì yâ...
《大方广佛华严经注音》43
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8