六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》70

发布时间:2022-06-07 20:13:45作者:六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》70

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú xǐ mù guān chá zhîngshēng yâ shãn suǒ wãn pǔ xǐ chuáng xiâ tuō mãn xìn jiě qù

尔时,善财童子于喜目观察众 生夜神所,闻普喜 幢 解脱门,信解趣

rù liǎo zhī suí shùn sī wãi xiū xí niànshàn zhī shí suǒ yǒu jiào huì xīn wú zàn shě zhū gēn bù sàn yī

入,了知随顺,思惟修习,念善知识所有教诲,心无暂舍,诸根不散,一

xīn yuàn dã jiànshàn zhī shí pǔ yú shí fāng qín qiú fěi xiâ yuàncháng qīn jìn shēng zhū gōng dã yǔ shàn zhī

心愿得见善知识,普于十方,勤求匪懈,愿常亲近,生诸功德,与善知

shí tïng yī shàn gēn dã shàn zhī shí qiǎofāngbiàn hân yī shàn zhī shí rù jīng jìn hǎi yú wú liàng jiã cháng bù yuǎn

识同一善根,得善知识巧方便行,依善知识入精进海,于无量劫常不远

lí zuî shì yuàn yǐ wǎng yì pǔ jiù zhîngshēngmiào dã yâ shãn suǒ

离。作是愿已,往诣普救众 生妙德夜神所。

shí bǐ yâ shãn wãi shàn cái tïng zǐ shì xiàn pú sà tiáo fú zhîngshēng jiě tuō shãn lì yǐ zhū xiàng hǎo zhuāng

时,彼夜神为善财童子示现菩萨调伏众 生解脱神力,以诸相好 庄

yán qí shēn yú liǎng mãi jiānfàng dà guāngmíng míng zhì dēng pǔ zhàoqīngjìngchuáng wú liàngguāngmíng yǐ wãi juàn

严其身,于两眉间放大光明,名:智灯普照清净 幢 ,无量 光明以为眷

shǔ qí guāng pǔ zhào yí qiâ shì jiān zhào shì jiān yǐ rù shàn cái dǐng chōng mǎn qí shēn shàn cái ěr shí

属,其光普照一切世间。照世间已,入善财顶,充满其身。善财,尔时,

jí dã jiū jìngqīngjìng lún sān mâi dã cǐ sān mâi yǐ xī jiàn âr shãnliǎng chù zhōngjiān suǒ yǒu yí qiâ dì chãn

即得究竟清净轮三昧。得此三昧已,悉见二神两处中间,所有一切地尘、

shuǐchãn jí yǐ huǒ chãn jīn gāng mï ní zhîng bǎo wēi chãn huā xiāng yīng luî zhū zhuāng yán jù rú shì yí

水尘、及以火尘,金刚摩尼众宝微尘,华香、璎珞、诸 庄 严具,如是一

qiâ suǒ yǒu wēi chãn yī yī chãnzhōng gâ jiàn fï chà wēi chãn shù shì jiâ chãnghuài jí jiàn yí qiâ dì shuǐ

切所有微尘,一一尘中,各见佛刹微尘数世界成坏。及见一切地、水、

huǒ fēng zhū dà jī jù yì jiàn yí qiâ shì jiâ jiē lián jiē yǐ dì lún rân chí ãr zhù zhǒngzhǒngshān hǎi

火、风诸大积聚,亦见一切世界接连,皆以地轮任持而住,种 种山海、

zhǒngzhǒng hã chí zhǒngzhǒng shù lín zhǒngzhǒnggōngdiàn suǒ wâi tiāngōngdiàn lïnggōngdiàn yâ chā gōngdiàn

种 种河池、种 种树林、种 种宫殿,所谓:天宫殿、龙宫殿、夜叉宫殿,

nǎi zhì mï hïu luï qiã rãn fēi rãn děnggōngdiàn wū zhái dì yù chù shēng yán luï wáng jiâ yí qiâ zhù chù

乃至摩睺罗伽、人非人等宫殿、屋宅,地狱、畜生、阎罗王界一切住处,

zhū qù lún zhuàn shēng sǐ wǎng lái suí yâ shîu bào gâ gâ chā biã mǐ bù xī jiàn yîu jiàn yí qiâ shì jiâ

诸趣轮转,生死往来,随业受报,各各差别,靡不悉见。又见一切世界

chā biã suǒ wâi huî yǒu shì jiâ zá huì huî yǒu shì jiâ qīngjìng huî yǒu shì jiâ qù zá huì huî yǒu shì jiâ

差别,所谓:或有世界杂秽,或有世界清净,或有世界趣杂秽,或有世界

qù qīngjìng huî yǒu shì jiâ zá huì qīngjìng huî yǒu shì jiâ qīngjìng zá huì huî yǒu shì jiâ yí xiàngqīngjìng

趣清净,或有世界杂秽清净,或有世界清净杂秽,或有世界一向清净,

huî yǒu shì jiâ qí xíngpíngzhâng huî yǒu fù zhù huî yǒu câ zhù rú shì děng yí qiâ shì jiâ yí qiâ qù zhōng

或有世界其形平正,或有覆住,或有侧住,如是等一切世界,一切趣中,

xī jiàn cǐ pǔ jiù zhîngshēng yâ shãn yú yí qiâ shí yí qiâ chù suí zhū zhîngshēngxíng mào yán cí xíng xiâ

悉见此普救众 生夜神,于一切时、一切处,随诸众 生形貌、言辞、行解、

chā biã yǐ fāngbiàn lì pǔ xiàn qí qián suí yí huà dù lìng dì yù zhîngshēngmiǎn zhū kǔ dú lìng chù shēngzhîng

差别,以方便力普现其前,随宜化度,令地狱众 生免诸苦毒,令畜生 众

shēng bù xiāng shí dàn lìng â guǐ zhîngshēng wú yǒu jī kě lìng zhū lïngděng lí yí qiâ bù lìng yù jiâ zhîngshēng

生不相食啖,令饿鬼众 生无有饥渴,令诸龙等离一切怖,令欲界众 生

lí yù jiâ kǔ lìng rãn qù zhîngshēng lí àn yâ bù huǐ zǐ bù â míng bù dà zhîng bù bù huï bù

离欲界苦,令人趣众 生离暗夜怖、毁呰怖、恶名怖、大众怖、不活怖、

sǐ bù â dào bù duànshàn gēn bù tuì pú tí xīn bù yù â zhī shí bù lí shàn zhī shí bù duî âr

死怖、恶道怖、断善根怖、退菩提心怖、遇恶知识怖、离善知识怖、堕二

châng dì bù zhǒngzhǒngshēng sǐ bù yì lâi zhîngshēngtïng zhù bù â shí shîushēng bù â zhǒng zú zhōngshîu

乘地怖、种 种 生死怖、异类众 生同住怖、恶时受生怖、恶种族中受

shēng bù zào â yâ bù yâ fán nǎo zhàng bù zhí zhuï zhū xiǎng xì fù bù rú shì děng bù xī lìng shě lí

生怖、造恶业怖、业烦恼障怖、执著诸想系缚怖、如是等怖悉令舍离。

yîu jiàn yí qiâ zhîngshēng luǎnshēng tāi shēng shī shēng huà shēng yǒu sâ wú sâ yǒu xiǎng wú xiǎng

又见一切众 生,卵生、胎生、湿生、化生,有色、无色,有想、无想,

fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng pǔ xiàn qí qián cháng qín jiù hù wãi chãng jiù pú sà dà yuàn lì gù shēn rù pú

非有想、非无想,普现其前,常勤救护,为成就菩萨大愿力故,深入菩

sà sān mâi lì gù jiān gù pú sà shãntōng lì gù chū shēng pǔ xián hân yuàn lì gù zēngguǎng pú sà dà bēi hǎi

萨三昧力故,坚固菩萨神通力故,出生普贤行愿力故,增广菩萨大悲海

gù dã pǔ fù zhîngshēng wú ài dà cí gù dã pǔ yǔ zhîngshēng wú liàng xǐ lâ gù dã pǔ shâ yí qiâ zhîng

故,得普覆众 生无碍大慈故,得普与众 生无量喜乐故,得普摄一切众

shēng zhì huì fāngbiàn gù dã pú sà guǎng dà xiâ tuō zì zài shãntōng gù yán jìng yí qiâ fï chà gù jiàoliǎo yí

生智慧方便故,得菩萨广大解脱自在神通故,严净一切佛刹故,觉了一

qiâ zhū fǎ gù gîngyǎng yí qiâ zhū fï gù shîu chí yí qiâ fï jiào gù jī jí yí qiâ shàn gēn xiū yí qiâ miào hân

切诸法故,供养一切诸佛故,受持一切佛教故,积集一切善根修一切妙行

gù rù yí qiâ zhîngshēng xīn hǎi ãr wú zhàng ài gù zhī yí qiâ zhîngshēng zhū gēn jiào huà chãng shú gù jìng yí

故,入一切众 生心海而无障碍故,知一切众 生诸根教化成熟故,净一

qiâ zhîngshēng xìn xiâ chú qí â zhàng gù pî yí qiâ zhîngshēng wú zhī hēi àn gù lìng dã yí qiâ zhì qīngjìngguāng

切众 生信解除其恶障故,破一切众 生无知黑暗故,令得一切智清净光

míng gù

明故。

shí shàn cái tïng zǐ jiàn cǐ yâ shãn rú shì shãn lì bù kě sī yì shânshēnjìng jiâ pǔ xiàntiáo fú yí qiâ

时,善财童子见此夜神如是神力不可思议甚深境界,普现调伏一切

zhîngshēng pú sà xiâ tuō yǐ huān xǐ wú liàng tïu miàn zuî lǐ yì xīn zhānyǎng shí bǐ yâ shãn jí shě pú

众 生菩萨解脱已,欢喜无量,头面作礼,一心瞻仰。时,彼夜神即舍菩

sà zhuāng yán zhī xiàng hái fù běn xíng ãr bù shě qí zì zài shãn lì

萨 庄 严之相,还复本形,而不舍其自在神力。

ěr shí shàn cái tïng zǐ gōngjìng hã zhǎng quâ zhù yí miàn yǐ jì zàn yuē

尔时,善财童子恭敬合掌,却住一面,以偈赞曰:

wǒ shàn cái dã jiàn rú shì dà shãn lì

我善财得见,如是大神力,

qí xīn shēng huān xǐ shuō jì ãr zàn tàn

其心生欢喜,说偈而赞叹。

wǒ jiàn zūn miàoshēn zhîngxiàng yǐ zhuāng yán

我见尊妙身,众 相以 庄 严,

pì rú kōng zhōng xīng yí qiâ xī yán jìng

譬如空中星,一切悉严净。

suǒ fàng shū shâng guāng wú liàng chà chãn shù

所放殊胜 光,无量刹尘数,

zhǒng zhǒng wēi miào sâ pǔ zhào yú shí fāng

种 种微妙色,普照于十方。

yī yī máo kǒng fàng zhîng shēng xīn shù guāng

一一毛孔放,众 生心数光,

yī yī guāng míng duān jiē chū bǎo lián huā

一一光明端,皆出宝莲华。

huā zhōng chū huà shēn nãng miâ zhîng shēng kǔ

华中出化身,能灭众 生苦,

guāngzhōng chū miàoxiāng pǔ xūn yú zhîngshēng

光 中出妙香,普熏于众 生。

fù yǔ zhǒng zhǒng huā gîng yǎng yí qiâ fï

复雨种 种华,供养一切佛,

liǎng mãi fàng miào guāng liàng yǔ xū mí děng

两眉放妙光,量与须弥等。

pǔ chù zhū hán shí lìng miâ yú chī àn

普触诸含识,令灭愚痴暗,

kǒu fàng qīng jìng guāng pì rú wú liàng rì

口放清净光,譬如无量日。

pǔ zhào yú guǎng dà pí lú shâ nà jìng

普照于广大,毗卢舍那境,

yǎn fàng qīng jìng guāng pì rú wú liàng yuâ

眼放清净光,譬如无量月。

pǔ zhào shí fāng chà xī miâ shì chī yì

普照十方刹,悉灭世痴翳,

xiàn huà zhǒngzhǒngshēn xiàngzhuàngděngzhîngshēng

现化种 种身,相 状 等众 生。

chōng mǎn shí fāng jiâ dù tuō sān yǒu hǎi

充满十方界,度脱三有海,

miào shēn biàn shí fāng pǔ xiàn zhîng shēng qián

妙身遍十方,普现众 生前。

miâ chú shuǐ huǒ zãi wáng děng yí qiâ bù

灭除水火贼,王等一切怖,

wǒ chãng xǐ mù jiào jīn dã yì zūn suǒ

我承喜目教,今得诣尊所。

jiàn zūn mãi jiān xiàng fàng dà qīng jìng guāng

见尊眉间相,放大清净光,

pǔ zhào shí fāng hǎi xī miâ yí qiâ àn

普照十方海,悉灭一切暗。

xiǎn xiàn shãn tōng lì ãr lái rù wǒ shēn

显现神通力,而来入我身,

wǒ yù yuán mǎn guāng xīn shēng dà huān xǐ

我遇圆满光,心生大欢喜。

dã zǒng chí sān mâi pǔ jiàn shí fāng fï

得总持三昧,普见十方佛,

wǒ yú suǒ jīng chù xī jiàn zhū wēi chãn

我于所经处,悉见诸微尘。

yī yī wēi chãn zhōng gâ jiàn chãn shù chà

一一微尘中,各见尘数刹,

huî yǒu wú liàng chà yí qiâ xián zhuï huì

或有无量刹,一切咸浊秽,

zhîng shēng shîu zhū kǔ cháng bēi tàn hào qì

众 生受诸苦,常悲叹号泣。

huî yǒu rǎn jìng chà shǎo lâ duō yōu kǔ

或有染净刹,少乐多忧苦,

shì xiàn sān châng xiàng wǎng bǐ ãr jiù dù

示现三乘 像,往彼而救度。

huî yǒu jìng rǎn chà zhîng shēng suǒ lâ jiàn

或有净染刹,众 生所乐见,

pú sà cháng chōng mǎn zhù chí zhū fï fǎ

菩萨常 充满,住持诸佛法。

yī yī wēi chãn zhōng wú liàng jìng chà hǎi

一一微尘中,无量净刹海,

pí lú zhē nà fï wǎng jiã suǒ yán jìng

毗卢遮那佛,往劫所严净。

fï yú yí qiâ chà xī zuî pú tí shù

佛于一切刹,悉坐菩提树,

chãng dào zhuǎn fǎ lún dù tuō zhū qún shēng

成道转法轮,度脱诸群生。

wǒ jiàn pǔ jiù tiān yú bǐ wú liàng chà

我见普救天,于彼无量刹,

yí qiâ zhū fï suǒ pǔ jiē wǎng gîng yǎng

一切诸佛所,普皆往供养。

ěr shí shàn cái tïng zǐ shuō cǐ sîng yǐ bï pǔ jiù zhîngshēngmiào dã yâ shãn yán tiānshãn jīn cǐ xiâ

尔时,善财童子说此颂已,白普救众 生妙德夜神言:天神!今此解

tuō shânshēn xī yǒu qí míng hã děng dã cǐ xiâ tuō qí yǐ jiǔ rú xiū hã děng hân ãr dã qīngjìng

脱甚深希有!其名何等?得此解脱其已久如,修何等行而得清净?

yâ shãn yán shàn nán zǐ shì chù nán zhī zhū tiān jí rãn yí qiâ âr châng suǒ bù nãng câ hã yǐ gù

夜神言:善男子!是处难知,诸天及人一切二乘所不能测。何以故?

cǐ shì zhù pǔ xián pú sà hân zhě jìng jiâ gù zhù dà bēi zàng zhě jìng jiâ gù jiù hù yí qiâ zhîngshēng zhě jìng jiâ

此是住普贤菩萨行者境界故,住大悲藏者境界故,救护一切众 生者境界

gù nãngjìng yí qiâ sān â bā nàn zhě jìng jiâ gù nãng yú yí qiâ fï chà zhōng shàolïng fï zhǒng bù duàn zhě

故,能净一切三恶、八难者境界故,能于一切佛刹中、绍隆佛种不断者

jìng jiâ gù nãng zhù chí yí qiâ fï fǎ zhě jìng jiâ gù nãng yú yí qiâ jiã xiū pú sà hân chãng mǎn dà yuàn hǎi

境界故,能住持一切佛法者境界故,能于一切劫、修菩萨行成满大愿海

zhě jìng jiâ gù nãng yú yí qiâ fǎ jiâ hǎi yǐ qīngjìng zhì guāng miâ wú míng àn zhàng zhě jìng jiâ gù nãng yǐ

者境界故,能于一切法界海、以清净智光、灭无明暗障者境界故,能以

yī niàn zhì huì guāngmíng pǔ zhào yí qiâ sān shì fāngbiàn hǎi zhě jìng jiâ gù wǒ chãng fï lì jīn wãi rǔ shuō

一念智慧光明,普照一切三世方便海者境界故。我承佛力,今为汝说。

shàn nán zǐ nǎi wǎng gǔ shì guî fï chà wēi chãn shù jiã ěr shí yǒu jiã míng yuán mǎn qīngjìng shì jiâ míng

善男子!乃往古世过佛刹微尘数劫,尔时有劫,名:圆满清净,世界名:

pí lú zhē nà dà wēi dã yǒu xū mí shān wēi chãn shù rú lái yú zhōng chū xiàn qí fï shì jiâ yǐ yí qiâ xiāng

毗卢遮那大威德,有须弥山微尘数如来于中出现。其佛世界,以一切香

wáng mï ní bǎo wãi tǐ zhîng bǎo zhuāng yán zhù wú gîu guāngmíng mï ní wáng hǎi shàng qí xíngzhângyuán jìng huì

王摩尼宝为体,众宝 庄 严,住无垢光明摩尼王海上。其形正圆,净秽

hã chãng yí qiâ yán jù zhàng yún ãr fù qí shàng yí qiâ zhuāng yán mï ní lún shān qiān zā wãi rào yǒu shí

合成,一切严具帐云而覆其上,一切 庄 严摩尼轮山,千匝围绕。有十

wàn yì nuï yú tuō sì tiān xià jiē miàozhuāng yán huî yǒu sì tiān xià â yâ zhîngshēng yú zhōng zhǐ zhù huî

万亿那由他四天下,皆妙 庄 严;或有四天下恶业众 生,于中止住;或

yǒu sì tiān xià zá yâ zhîngshēng yú zhōng zhǐ zhù huî yǒu sì tiān xià shàn gēn zhîngshēng yú zhōng zhǐ zhù huî

有四天下杂业众 生,于中止住;或有四天下善根众 生,于中止住;或

yǒu sì tiān xià yí xiàngqīngjìng zhū dà pú sà zhī suǒ zhǐ zhù cǐ jiâ dōng jì lún wãi shān câ yǒu sì tiān xià

有四天下一向清净诸大菩萨之所止住。此界东际轮围山侧,有四天下,

míng bǎo dēng huā chuáng guï jiâ qīngjìng yǐn shí fēng zú bù jí gēng yún ãr shēng dào liáng gōngdiàn lïu gã

名:宝灯华 幢 ,国界清净,饮食丰足,不藉耕耘而生稻粱。宫殿、楼阁

xī jiē qí miào zhū rú yì shù chù chù háng liâ zhǒngzhǒngxiāng shù hãng chū xiāng yún zhǒngzhǒng mán shù hãng chū mán

悉皆奇妙,诸如意树处处行列,种 种 香树恒出香云,种 种鬘树恒出鬘

yún zhǒngzhǒng huā shù cháng yǔ miào huā zhǒngzhǒng bǎo shù chū zhū qí bǎo wú liàng sâ guāngzhōu zā zhào yào zhū

云,种 种华树常雨妙华,种 种宝树出诸奇宝,无量色光周匝照耀,诸

yīn yuâ shù chū zhū yīn yuâ suí fēngchuīdîng yǎn miào yīn shēng rì yuâ guāngmíng mï ní bǎo wáng pǔ zhào yí qiâ

音乐树出诸音乐,随风吹动演妙音声。日月光明摩尼宝王,普照一切,

zhîu yâ shîu lâ wú shí jiānduàn cǐ sì tiān xià yǒu bǎi wàn yì nuï yú tuō zhū wáng guï tǔ yī yī guï tǔ

昼夜受乐,无时间断。此四天下,有百万亿那由他诸王国土;一一国土,

yǒu qiān dà hã zhōu zā wãi rào yī yī jiē yǐ miào huā fù shàng suí liú piāodîng chū tiān yuâ yīn yí qiâ bǎo

有千大河周匝围绕;一一皆以妙华覆上,随流漂动,出天乐音,一切宝

shù liâ zhí qí àn zhǒngzhǒngzhēn qí yǐ wãi yán shì zhōuchuán lái wǎngchânqíng xì lâ yī yī hã jiān yǒu bǎi wàn

树列植其岸,种 种珍奇以为严饰,舟船来往称情戏乐,一一河间有百万

yì chãng yī yī chãng yǒu bǎi wàn yì nuï yú tuō jù luî rú shì yí qiâ chãng yì jù luî gâ yǒu wú liàng bǎi qiān

亿城,一一城有百万亿那由他聚落,如是一切城邑聚落,各有无量百千

yì nuï yú tuō gōngdiànyuán lín zhōu zā wãi rào cǐ sì tiān xià yán fú tí nâi yǒu yī guï tǔ míng bǎo huā

亿那由他宫殿园林,周匝围绕。此四天下阎浮提内,有一国土,名:宝华

dēng ān yǐn fēng lâ rãn mín chì shâng qí zhōngzhîngshēng jù xíng shí shàn yǒu zhuǎn lún wáng yú zhōng chū xiàn

灯,安隐丰乐,人民炽盛,其中 众 生,具行十善。有转轮王于中出现,

míng pí lú zhē nà miào bǎo lián huā jì yú lián huā zhōng hū rán huà shēng sān shí âr xiàng yǐ wãi yán hǎo qī

名:毗卢遮那妙宝莲华髻,于莲华中忽然化生,三十二相以为严好,七

bǎo jù zú wáng sì tiān xià hãng yǐ zhâng fǎ jiào dǎo qún shēng wáng yǒu qiān zǐ duānzhângyǒngjiàn nãng fú yuān

宝具足,王四天下,恒以正法教导群生。王有千子,端正勇健,能伏冤

dí bǎi wàn yì nuï yú tuō gōng rãn cǎi nǚ jiē xī yǔ wángtïngzhîngshàn gēn tïng xiū zhū xíng tïng shí dàn

敌,百万亿那由他宫人、采女,皆悉与王同种善根,同修诸行,同时诞

shēng duānzhâng shū miào yïu rú tiān nǚ shēnzhēn jīn sâ chángfàngguāngmíng zhū máo kǒngzhōng hãng chū miào

生,端正姝妙,犹如天女;身真金色,常放光明,诸毛孔中,恒出妙

xiāng liángchãn měngjiàng jù zú shí yì wáng yǒu zhâng fēi míng yuán mǎn miàn shì wáng nǚ bǎo duānzhâng

香。良臣、猛将,具足十亿。王有正妃,名:圆满面,是王女宝,端正

shū tâ pí fū jīn sâ mù fā gàn qīng yán tïng fàn yīn shēn yǒu tiānxiāng chángfàngguāngmíng zhàoqiān yïu

殊特,皮肤金色,目发绀青,言同梵音,身有天香,常放光明,照千由

xún qí yǒu yī nǚ míng pǔ zhì yàn miào dã yǎn xíng tǐ duān yán sâ xiàng shū měi zhîngshēngjiàn zhě

旬。其有一女,名:普智焰妙德眼,形体端严,色相殊美,众 生见者,

qíng wú yàn zú ěr shí zhîngshēngshîumìng wú liàng huî yǒu bú dìng ãr zhōng yāo zhě zhǒngzhǒngxíng sâ zhǒng

情无厌足。尔时,众 生寿命无量,或有不定而中夭者,种 种形色、种

zhǒng yīn shēng zhǒngzhǒngmíng zì zhǒngzhǒng zú xìng yú zhì yǒng qiâ pín fù kǔ lâ

种音声、种 种名字、种 种族姓,愚、智、勇、怯、贫、富、苦、乐、

wú liàng pǐn lâi jiē xī bù tïng shí huî yǒu rãn yǔ yú rãn yán wǒ shēnduānzhâng rǔ xíng bǐ lîu zuî

无量品类,皆悉不同。时,或有人语余人言:我身端正,汝形鄙陋。作

shì yǔ yǐ dì xiāng huǐ rǔ jí bú shàn yâ yǐ shì yâ gù shîumìng sâ lì yí qiâ lâ shì xī jiē

是语已,递相毁辱,集不善业;以是业故,寿命、色力、一切乐事悉皆

sǔn jiǎn

损减。

shí bǐ chãng běi yǒu pú tí shù míng pǔ guāng fǎ yún yīn chuáng yǐ niànniàn chū xiàn yí qiâ rú lái dào

时,彼城北有菩提树,名:普光法云音 幢 ,以念念出现一切如来道

chǎngzhuāng yán jiān gù mï ní wáng ãr wãi qí gēn yí qiâ mï ní yǐ wãi qí gàn zhîng zá miào bǎo yǐ wãi qí yâ

场 庄 严坚固摩尼王而为其根,一切摩尼以为其干,众杂妙宝以为其叶,

cì dì fēn bù bìngxiāngchâng kě sì fāngshàng xià yuán mǎn zhuāng yán fàng bǎo guāngmíng chū miào yīn shēng

次第分布,并相 称可,四方上下,圆满 庄 严。放宝光明,出妙音声,

shuō yí qiâ rú lái shânshēnjìng jiâ yú bǐ shù qián yǒu yī xiāng chí míng bǎo huā guāngmíng yǎn fǎ lãi yīn

说一切如来甚深境界。于彼树前,有一香池,名:宝华光明,演法雷音;

miào bǎo wãi àn bǎi wàn yì nuï yú tuō bǎo shù wãi rào yī yī shù xíng rú pú tí shù zhîng bǎo yīng luî zhōu zā

妙宝为岸,百万亿那由他宝树围绕,一一树形如菩提树,众宝璎珞周匝

chuí xià wú liàng lïu gã jiē bǎo suǒ chãng zhōubiàn dào chǎng yǐ wãi yán shì bǐ xiāng chí nâi chū dà lián huā

垂下,无量楼阁皆宝所成,周遍道场,以为严饰。彼香池内出大莲华,

míng pǔ xiàn sān shì yí qiâ rú lái zhuāng yán jìng jiâ yún xū mí shān wēi chãn shù fï yú zhōng chū xiàn qí dì yī

名:普现三世一切如来 庄 严境界云,须弥山微尘数佛于中出现。其第一

fï míng pǔ zhì bǎo yàn miào dã chuáng yú cǐ huā shàng zuì chū dã ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí wú liàng

佛名:普智宝焰妙德 幢 ,于此华上,最初得阿耨多罗三藐三菩提,无量

qiān suì yǎn shuōzhâng fǎ chãng shú zhîngshēng qí bǐ rú lái wâi chãng fï shí shí qiānniánqián cǐ dà lián

千岁,演说正法,成熟众 生。其彼如来未成佛时,十千年前,此大莲

huā fàngjìngguāngmíng míng xiàn zhū shãntōngchãng shú zhîngshēng ruî yǒu zhîngshēng yù sī guāng zhě xīn zì kāi wù

华放净光明,名:现诸神通成熟众 生;若有众 生遇斯光者,心自开悟,

wú suǒ bù liǎo zhī shí qiānnián hîu fï dāng chū xiàn jiǔ qiānniánqián fàngjìngguāngmíng míng yí qiâ zhîngshēng

无所不了,知十千年后佛当出现。九千年前,放净光明,名:一切众 生

lí gîu dēng ruî yǒu zhîngshēng yù sī guāng zhě dã qīngjìng yǎn jiàn yí qiâ sâ zhī jiǔ qiānnián hîu fï dāng chū

离垢灯;若有众 生遇斯光者,得清净眼,见一切色,知九千年后佛当出

xiàn bā qiānniánqián fàng dà guāngmíng míng yí qiâ zhîngshēng yâ guǒ yīn ruî yǒu zhîngshēng yù sī guāng zhě

现。八千年前,放大光明,名:一切众 生业果音;若有众 生遇斯光者,

xī dã zì zhī zhū yâ guǒ bào zhī bā qiānnián hîu fï dāng chū xiàn qī qiānniánqián fàng dà guāngmíng míng

悉得自知诸业果报,知八千年后佛当出现。七千年前,放大光明,名:

shēng yí qiâ shàn gēn yīn ruî yǒu zhîngshēng yù sī guāng zhě yí qiâ zhū gēn xī dã yuán mǎn zhī qī qiānnián hîu fï

生一切善根音;若有众 生遇斯光者,一切诸根悉得圆满,知七千年后佛

dāng chū xiàn liù qiānniánqián fàng dà guāngmíng míng fï bù sī yì jìng jiâ yīn ruî yǒu zhîngshēng yù sī guāng

当出现。六千年前,放大光明,名:佛不思议境界音;若有众 生遇斯光

zhě qí xīn guǎng dà pǔ dã zì zài zhī liù qiānnián hîu fï dāng chū xiàn wǔ qiānniánqián fàng dà guāngmíng

者,其心广大,普得自在,知六千年后佛当出现。五千年前,放大光明,

míng yán jìng yí qiâ fï chà yīn ruî yǒu zhîngshēng yù sī guāng zhě xī jiàn yí qiâ qīngjìng fï tǔ zhī wǔ qiān

名:严净一切佛刹音;若有众 生遇斯光者,悉见一切清净佛土,知五千

nián hîu fï dāng chū xiàn sì qiānniánqián fàng dà guāngmíng míng yí qiâ rú lái jìng jiâ wú chā biã dēng ruî

年后佛当出现。四千年前,放大光明,名:一切如来境界无差别灯;若

yǒu zhîngshēng yù sī guāng zhě xī nãngwǎng jìn yí qiâ zhū fï zhī sì qiānnián hîu fï dāng chū xiàn sān qiānniánqián

有众 生遇斯光者,悉能往觐一切诸佛,知四千年后佛当出现。三千年前,

fàng dà guāngmíng míng sān shì míngdēng ruî yǒu zhîngshēng yù sī guāng zhě xī nãngxiànjiàn yí qiâ rú lái zhū běn

放大光明,名:三世明灯;若有众 生遇斯光者,悉能现见一切如来诸本

shì hǎi zhī sān qiānnián hîu fï dāng chū xiàn âr qiānniánqián fàng dà guāngmíng míng rú lái lí yì zhì huì

事海,知三千年后佛当出现。二千年前,放大光明,名:如来离翳智慧

dēng ruî yǒu zhîngshēng yù sī guāng zhě zã dã pǔ yǎn jiàn yí qiâ rú lái shãnbiàn yí qiâ zhū fï guï tǔ yí

灯;若有众 生遇斯光者,则得普眼见一切如来神变、一切诸佛国土、一

qiâ shì jiâ zhîngshēng zhī âr qiānnián hîu fï dāng chū xiàn yī qiānniánqián fàng dà guāngmíng míng lìng yí qiâ

切世界众 生,知二千年后佛当出现。一千年前,放大光明,名:令一切

zhîngshēngjiàn fï jí zhū shàn gēn ruî yǒu zhîngshēng yù sī guāng zhě zã dã chãng jiù jiàn fï sān mâi zhī yī qiān

众 生见佛集诸善根;若有众 生遇斯光者,则得成就见佛三昧,知一千

nián hîu fï dāng chū xiàn cì qī rì qián fàng dà guāngmíng míng yí qiâ zhîngshēnghuān xǐ yīn ruî yǒu zhîngshēng

年后佛当出现。次七日前,放大光明,名:一切众 生欢喜音;若有众 生

yù sī guāng zhě dã pǔ jiàn zhū fï shēng dà huān xǐ zhī qī rì hîu fï dāng chū xiàn mǎn qī rì yǐ yí qiâ

遇斯光者,得普见诸佛生大欢喜,知七日后佛当出现。满七日已,一切

shì jiâ xī jiē zhândîng chúnjìng wú rǎn niànniàn pǔ xiàn shí fāng yí qiâ qīngjìng fï chà yì xiàn bǐ chà zhǒngzhǒng

世界悉皆震动,纯净无染,念念普现十方一切清净佛刹,亦现彼刹种 种

zhuāng yán ruî yǒu zhîngshēng gēn xìngchún shú yìngjiàn fï zhě xián yì dào chǎng ěr shí bǐ shì jiâ zhōng yí

庄 严;若有众 生根性淳熟,应见佛者,咸诣道场。尔时,彼世界中一

qiâ lún wãi yí qiâ xū mí yí qiâ zhū shān yí qiâ dà hǎi yí qiâ dì yí qiâ chãng yí qiâ yuánqiáng

切轮围、一切须弥、一切诸山、一切大海、一切地、一切城、一切垣墙、

yí qiâ gōngdiàn yí qiâ yīn yuâ yí qiâ yǔ yán jiē chū yīn shēng zàn shuō yí qiâ zhū fï rú lái shãn lì jìng

一切宫殿、一切音乐、一切语言,皆出音声,赞说一切诸佛如来神力境

jiâ yîu chū yí qiâ xiāng yún yí qiâ shāoxiāng yún yí qiâ mî xiāng yún yí qiâ xiāng mï ní xíngxiàng yún

界。又出一切香云、一切烧香云、一切末香云、一切香摩尼形像云、

yí qiâ bǎo yàn yún yī qiē yàn zàng yún yí qiâ mï ní yī yún yí qiâ yīng luî yún yí qiâ miào huā yún yí

一切宝焰云、一切焰藏云、一切摩尼衣云、一切璎珞云、一切妙华云、一

qiâ rú lái guāngmíng yún yí qiâ rú lái yuánguāng yún yí qiâ yīn yuâ yún yí qiâ rú lái yuànshēng yún yí qiâ

切如来光明云、一切如来圆光云、一切音乐云、一切如来愿声云、一切

rú lái yán yīn hǎi yún yí qiâ rú lái xiàng hǎo yún xiǎn shì rú lái chū xiàn shì jiān bù sī yì xiàng

如来言音海云、一切如来相好云,显示如来出现世间不思议相。

shàn nán zǐ cǐ pǔ zhào sān shì yí qiâ rú lái zhuāng yán jìng jiâ dà bǎo lián huā wáng yǒu shí fï chà wēi chãn

善男子!此普照三世一切如来 庄 严境界大宝莲华王,有十佛刹微尘

shù lián huā zhōu zā wãi rào zhū lián huā nâi xī yǒu mï ní bǎo zàng shī zǐ zhī zuî yī yī zuî shàng jiē yǒu

数莲华周匝围绕。诸莲华内,悉有摩尼宝藏师子之座;一一座上,皆有

pú sà jiã jiā fū zuî shàn nán zǐ bǐ pǔ zhì bǎo yàn miào dã chuángwáng rú lái yú cǐ chãng ā nîu duō luï sān

菩萨结跏趺坐。善男子!彼普智宝焰妙德 幢 王如来,于此成阿耨多罗三

miǎo sān pú tí shí jí yú shí fāng yí qiâ shì jiâ zhōng chãng ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí suí zhîngshēng xīn

藐三菩提时,即于十方一切世界中,成阿耨多罗三藐三菩提;随众 生心,

xī xiàn qí qián wãi zhuǎn fǎ lún yú yī yī shì jiâ lìng wú liàngzhîngshēng lí â dào kǔ lìng wú liàngzhîng

悉现其前,为转法轮。于一一世界,令无量 众 生离恶道苦,令无量 众

shēng dã shēngtiānzhōng lìng wú liàngzhîngshēng zhù yú shēng wãn pì zhī fï dì lìng wú liàngzhîngshēng chãng jiù

生得生天中,令无量 众 生,住于声闻辟支佛地;令无量 众 生,成就

chū lí pú tí zhī hân lìng wú liàngzhîngshēng chãng jiù yǒngměngchuáng pú tí zhī hân lìng wú liàngzhîngshēng

出离菩提之行;令无量 众 生,成就勇猛 幢 菩提之行;令无量 众 生,

chãng jiù fǎ guāngmíng pú tí zhī hân lìng wú liàngzhîngshēng chãng jiù qīngjìng gēn pú tí zhī hân lìng wú liàngzhîng

成就法光明菩提之行;令无量 众 生,成就清净根菩提之行;令无量 众

shēng chãng jiù píngděng lì pú tí zhī hân lìng wú liàngzhîngshēng chãng jiù rù fǎ chãng pú tí zhī hân lìng wú

生,成就平等力菩提之行;令无量 众 生,成就入法城菩提之行;令无

liàngzhîngshēng chãng jiù biàn zhì yí qiâ chù bù kě huàishãntōng lì pú tí zhī hân lìng wú liàngzhîngshēng rù pǔ

量 众 生,成就遍至一切处不可坏神通力菩提之行;令无量 众 生,入普

mãn fāngbiàn dào pú tí zhī hân lìng wú liàngzhîngshēng ān zhù sān mâi mãn pú tí zhī hân lìng wú liàngzhîngshēng

门方便道菩提之行;令无量 众 生,安住三昧门菩提之行;令无量 众 生,

chãng jiù yuán yí qiâ qīngjìngjìng jiâ pú tí zhī hân lìng wú liàngzhîngshēng fā pú tí xīn lìng wú liàngzhîngshēng

成就缘一切清净境界菩提之行;令无量 众 生,发菩提心;令无量 众 生

zhù pú sà dào lìng wú liàngzhîngshēng ān zhù qīngjìng bō luï mì dào lìng wú liàngzhîngshēng zhù pú sà chū dì

住菩萨道,令无量 众 生,安住清净波罗蜜道;令无量 众 生住菩萨初地,

lìng wú liàngzhîngshēng zhù pú sà âr dì nǎi zhì shí dì lìng wú liàngzhîngshēng rù yú pú sà shū shâng hân yuàn

令无量 众 生,住菩萨二地乃至十地;令无量 众 生,入于菩萨殊胜行愿;

lìng wú liàngzhîngshēng ān zhù pǔ xiánqīngjìng hân yuàn

令无量 众 生,安住普贤清净行愿。

shàn nán zǐ bǐ pǔ zhì bǎo yàn miào dã chuáng rú lái xiàn rú shì bù sī yì zì zài shãn lì zhuǎn fǎ lún

善男子!彼普智宝焰妙德 幢 如来,现如是不思议自在神力转法轮

shí yú bǐ yī yī zhū shì jiâ zhōng suí qí suǒ yìng niànniàntiáo fú wú liàngzhîngshēng shí pǔ xián pú sà

时,于彼一一诸世界中,随其所应,念念调伏无量 众 生。时,普贤菩萨

zhī bǎo huā dēngwángchãngzhōngzhîngshēng zì shì sâ mào jí zhū jìng jiâ ãr shēngjiāo màn líng miâ tā rãn huà xiàn

知宝华灯王城 中 众 生,自恃色貌及诸境界而生憍慢,陵蔑他人,化现

miàoshēn duānzhâng shū tâ wǎng yì bǐ chãng fàng dà guāngmíng pǔ zhào yí qiâ lìng bǐ shângwáng jí zhū miào bǎo

妙身,端正殊特,往诣彼城,放大光明,普照一切,令彼圣王及诸妙宝、

rì yuâ xīng xiù zhîngshēngshēnděng yí qiâ guāngmíng xī jiē bù xiàn pì rú rì chū zhîngjǐng duï yào yì

日、月、星宿众 生身等一切光明,悉皆不现。譬如日出,众景夺曜;亦

rú jù mî duì yán fú jīn shí zhū zhîngshēngxián zuî shì yán cǐ wãi shì shuí wãi tiān wãi fàn jīn fàng

如聚墨对阎浮金。时,诸众 生咸作是言:此为是谁?为天?为梵?今放

cǐ guāng lìng wǒ děngshēn suǒ yǒu gu sâ jiē bù xiǎnxiàn zhǒngzhǒng sī wãi wú nãng jiě liǎo ěr shí pǔ

此光,令我等身所有光色,皆不显现;种 种思惟,无能解了。尔时,普

xián pú sà zài bǐ lún wáng bǎo gōngdiànshàng xū kōngzhōng zhù ãr gào zhī yán dà wángdāng zhī jīn rǔ guï zhōng

贤菩萨,在彼轮王宝宫殿上虚空中住,而告之言:大王当知今汝国中,

yǒu fï xīng shì zài pǔ guāngmíng fǎ yún yīn chuáng pú tí shù xià shí shângwáng nǚ lián huā miào yǎn jiàn pǔ

有佛兴世,在普光明法云音 幢 菩提树下。时,圣王女,莲华妙眼,见普

xián pú sà suǒ xiàn sâ shēnguāngmíng zì zài jí wãn shēnshàng zhū zhuāng yán jù suǒ chū miào yīn xīn shēnghuān xǐ

贤菩萨所现色身光明自在,及闻身上诸 庄 严具所出妙音,心生欢喜。

zuî rú shì niàn yuàn wǒ suǒ yǒu yí qiâ shàn gēn dã rú shì shēn rú shì zhuāng yán rú shì xiàng hǎo rú shì

作如是念:愿我所有一切善根,得如是身,如是 庄 严,如是相好,如是

wēi yí rú shì zì zài jīn cǐ dà shâng nãng yú zhîngshēngshēng sǐ cháng yâ hēi àn zhī zhōngfàng dà guāngmíng

威仪,如是自在。今此大圣,能于众 生 生死长夜黑暗之中放大光明,

kāi shì rú lái chū xīng yú shì yuànlìng yú wǒ yì dã rú shì wãi zhū zhîngshēng zuî zhì guāngmíng pî bǐ suǒ yǒu

开示如来出兴于世,愿令于我亦得如是,为诸众 生作智光明,破彼所有

wú zhī hēi àn yuàn wǒ suǒ zài shîushēng zhī chù cháng dã bù lí cǐ shàn zhī shí shàn nán zǐ shí zhuǎn lún

无知黑暗;愿我所在受生之处,常得不离此善知识。善男子!时,转轮

wáng yǔ qí bǎo nǚ qiān zǐ juàn shǔ dà chãn fǔ zuǒ sì zhǒngbīngzhîng jí qí chãng nâi wú liàng rãn mín

王与其宝女、千子、眷属、大臣、辅佐、四种兵众,及其城内无量人民,

qián hîu wãi rào yǐ wángshãn lì jù shēng xū kōng gāo yī yïu xún fàng dà guāngmíng zhào sì tiān xià pǔ

前后围绕;以王神力,俱升虚空,高一由旬,放大光明,照四天下,普

shǐ yí qiâ xián dã zhānyǎng yù lìngzhîngshēng jù wǎngjiàn fï yǐ jì zàn yuē

使一切咸得瞻仰,欲令众 生俱往见佛。以偈赞曰:

rú lái chū shì jiān pǔ jiù zhū qún shēng

如来出世间,普救诸群生,

rǔ děng yìng sù qǐ wǎng yì dǎo shī suǒ

汝等应速起,往诣导师所。

wú liàng wú shù jiã nǎi yǒu fï xīng shì

无量无数劫,乃有佛兴世,

yǎn shuō shēn miào fǎ ráo yì yí qiâ zhîng

演说深妙法,饶益一切众。

fï guān zhū shì jiān diān dǎo cháng chī huî

佛观诸世间,颠倒常痴惑,

lún huí shēng sǐ kǔ ãr qǐ dà bēi xīn

轮回生死苦,而起大悲心。

wú shù yì qiān jiã xiū xí pú tí hân

无数亿千劫,修习菩提行,

wãi yù dù zhîng shēng sī yïu dà bēi lì

为欲度众 生,斯由大悲力。

tïu mù shǒu zú děng yí qiâ xī nãng shě

头目手足等,一切悉能舍,

wãi qiú pú tí gù rú shì wú liàng jiã

为求菩提故,如是无量劫。

wú liàng yì qiān jiã dǎo shī nán kě yù

无量亿千劫,导师难可遇,

jiàn wãn ruî chãng shì yí qiâ wú kōng guî

见闻若承事,一切无空过。

jīn dāng gîng rǔ děng wǎng guān tiáo yù zūn

今当共汝等,往观调御尊,

zuî yú rú lái zuî xiáng mï chãng zhâng juã

坐于如来座,降魔成 正觉。

zhān yǎng rú lái shēn fàng yǎn wú liàng guāng

瞻仰如来身,放演无量 光,

zhǒng zhǒng wēi miào sâ chú miâ yí qiâ àn

种 种微妙色,除灭一切暗。

yī yī máo kǒng zhōng fàng guāng bù sī yì

一一毛孔中,放光不思议,

pǔ zhào zhū qún shēng xián lìng dà huān xǐ

普照诸群生,咸令大欢喜。

rǔ děng xián yìng fā guǎng dà jīng jìn xīn

汝等咸应发,广大精进心,

yì bǐ rú lái suǒ gōng jìng ãr gîng yǎng

诣彼如来所,恭敬而供养。

ěr shí zhuàn lún shângwángshuō jì zàn fï kāi wù yí qiâ zhîngshēng yǐ cïng lún wángshàn gēn chū shí qiān

尔时,转轮圣王说偈赞佛,开悟一切众 生已,从轮王善根,出十千

zhǒng dà gîngyǎng yún wǎng yì dào chǎng xiàng rú lái suǒ suǒ wâi yí qiâ bǎo gài yún yí qiâ huā zhàng yún

种大供养云,往诣道场,向如来所。所谓:一切宝盖云、一切华帐云、

yí qiâ bǎo yī yún yí qiâ bǎo língwǎng yún yí qiâ xiāng hǎi yún yí qiâ bǎo zuî yún yī qiē bǎo chuáng yún yí

一切宝衣云、一切宝铃网云、一切香海云、一切宝座云、一切宝 幢 云一

qiâ gōngdiàn yún yí qiâ miào huā yún yí qiâ zhū zhuāng yán jù yún yú xū kōngzhōngzhōubiàn yán shì dào yǐ

切宫殿云、一切妙华云、一切诸 庄 严具云,于虚空中周遍严饰。到已,

dǐng lǐ pǔ zhì bǎo yàn miào dã chuángwáng rú lái zú rào wú liàng bǎi qiān zā jí yú fï qián zuî pǔ zhào shí fāng

顶礼普智宝焰妙德 幢 王如来足,绕无量百千匝,即于佛前,坐普照十方

bǎo lián huā zuî shí zhuǎn lún wáng nǚ pǔ zhì yàn miào dã yǎn jí jiě shēnshàng zhū zhuāng yán jù chí yǐ sàn

宝莲华座。时,转轮王女,普智焰妙德眼,即解身上诸 庄 严具,持以散

fï shí zhuāng yán jù yú xū kōngzhōngbiànchãng bǎo gài bǎo wǎngchuí xià lïngwáng zhí chí yí qiâ gōngdiàn

佛。时,庄 严具,于虚空中变成宝盖、宝网垂下,龙王执持,一切宫殿

yú zhōngjiān liâ shí zhǒng bǎo gài zhōu zā wãi rǎo xíng rú lïu gã nâi wài qīngjìng zhū yīng luî yún jí zhū bǎo

于中间列,十种宝盖周匝围绕,形如楼阁,内外清净,诸璎珞云及诸宝

shù xiāng hǎi mï ní yǐ wãi zhuāng yán yú cǐ gài zhōng yǒu pú tí shù zhī yâ rïng mào pǔ fù fǎ jiâ

树、香海摩尼以为 庄 严。于此盖中,有菩提树,枝叶荣茂,普覆法界,

niànniàn shì xiàn wú liàngzhuāng yán pí lú zhē nà rú lái zuî cǐ shù xià yǒu bù kě shuō fï chà wēi chãn shù pú sà

念念示现无量 庄 严。毗卢遮那如来坐此树下,有不可说佛刹微尘数菩萨

qián hîu wãi rào jiē cïng pǔ xián hân yuàn chū shēng zhù zhū pú sà wú chā biã zhù yì jiàn yǒu yí qiâ zhū shì jiān

前后围绕,皆从普贤行愿出生,住诸菩萨无差别住,亦见有一切诸世间

zhǔ yì jiàn rú lái zì zài shãn lì yîu jiàn yī qiē zhū jiã cì dì shì jiâ chãnghuài yîu yì jiàn bǐ yí qiâ shì

主,亦见如来自在神力,又见一切诸劫次第世界成坏,又亦见彼一切世

jiâ yí qiâ zhū fï chū xīng cì dì yîu yì jiàn bǐ yí qiâ shì jiâ yī yī jiē yǒu pǔ xián pú sà gîngyǎng yú fï

界、一切诸佛出兴次第,又亦见彼一切世界一一皆有普贤菩萨供养于佛,

tiáo fú zhîngshēng yîu yì jiàn bǐ yí qiâ pú sà mî bù jiē zài pǔ xiánshēnzhōng yì jiàn zì shēn zài qí shēn nâi

调伏众 生;又亦见彼一切菩萨,莫不皆在普贤身中;亦见自身在其身内,

yì jiàn qí shēn zài yí qiâ rú lái qián yí qiâ pǔ xiánqián yí qiâ pú sà qián yí qiâ zhîngshēngqián yîu yì

亦见其身在一切如来前,一切普贤前,一切菩萨前,一切众 生前;又亦

jiàn bǐ yí qiâ shì jiâ yī yī gâ yǒu fï chà wēi chãn shù shì jiâ zhǒngzhǒng jì pàn zhǒngzhǒng rân chí zhǒng

见彼一切世界,一一各有佛刹微尘数世界,种 种际畔、种 种任持、种

zhǒngxíngzhuàng zhǒngzhǒng tǐ xìng zhǒngzhǒng ān bù zhǒngzhǒngzhuāng yán zhǒngzhǒngqīngjìng zhǒngzhǒngzhuāng

种形 状 、种 种体性、种 种安布、种 种 庄 严、种 种清净、种 种 庄

yán yún ãr fù qí shàng zhǒngzhǒng jiã míng zhǒngzhǒng fï xīng zhǒngzhǒng sān shì zhǒngzhǒngfāng chù zhǒngzhǒng

严云而覆其上,种 种劫名、种 种佛兴、种 种三世、种 种方处、种 种

zhù fǎ jiâ zhǒngzhǒng rù fǎ jiâ zhǒngzhǒng zhù xū kōng zhǒngzhǒng rú lái pú tí chǎng zhǒngzhǒng rú lái shãn

住法界、种 种入法界、种 种住虚空、种 种如来菩提场、种 种如来神

tōng lì zhǒngzhǒng rú lái shī zǐ zuî zhǒngzhǒng rú lái dà zhîng hǎi zhǒngzhǒng rú lái zhîng chā biã zhǒngzhǒng

通力、种 种如来师子座、种 种如来大众海、种 种如来众差别、种 种

rú lái qiǎofāngbiàn zhǒngzhǒng rú lái zhuǎn fǎ lún zhǒngzhǒng rú lái miào yīn shēng zhǒngzhǒng rú lái yán shuō hǎi

如来巧方便、种 种如来转法轮、种 种如来妙音声、种 种如来言说海、

zhǒngzhǒng rú lái qì jīng yún jì jiàn shì yǐ qí xīn qīngjìng shēng dà huān xǐ pǔ zhì bǎo yàn miào dã chuáng

种 种如来契经云。既见是已,其心清净,生大欢喜。普智宝焰妙德 幢

wáng rú lái wãi shuō xiū duō luï míng yí qiâ rú lái zhuǎn fǎ lún shí fï chà wēi chãn shù xiū duō luï ãr wãi

王如来,为说修多罗,名:一切如来转法轮,十佛刹微尘数修多罗而为

juàn shǔ shí bǐ nǚ rãn wãn cǐ jīng yǐ zã dã chãng jiù shí qiān sān mâi mãn qí xīn rïu ruǎn wú yǒu cū

眷属。时,彼女人闻此经已,则得成就十千三昧门,其心柔软,无有粗

qiáng rú chū shîu tāi rú shǐ dàn shēng rú suō luï shù chū shǐ shēng yá bǐ sān mâi xīn yì fù rú shì suǒ

强,如初受胎,如始诞生,如娑罗树初始生芽。彼三昧心亦复如是,所

wâi xiànjiàn yī qiē fï sān mâi pǔ zhào yí qiâ chà sān mâi rù yí qiâ sān shì mãn sān mâi shuō yí qiâ fï fǎ

谓:现见一切佛三昧,普照一切刹三昧,入一切三世门三昧,说一切佛法

lún sān mâi zhī yí qiâ fï yuàn hǎi sān mâi kāi wù yí qiâ zhîngshēnglìng chū shēng sǐ kǔ sān mâi chángyuàn pî yí

轮三昧,知一切佛愿海三昧,开悟一切众 生令出生死苦三昧,常愿破一

qiâ zhîngshēng àn sān mâi chángyuàn miâ yí qiâ zhîngshēng kǔ sān mâi chángyuànshēng yí qiâ zhîngshēng lâ sān mâi

切众 生暗三昧,常愿灭一切众 生苦三昧,常愿生一切众 生乐三昧,

jiào huà yí qiâ zhîngshēng bù shēng pí yàn sān mâi yí qiâ pú sà wú zhàng ài chuáng sān mâi pǔ yì yí qiâ qīngjìng

教化一切众 生不生疲厌三昧,一切菩萨无障碍 幢 三昧,普诣一切清净

fï chà sān mâi dã rú shì děng shí qiān sān mâi yǐ fù dã miàodìng xīn bù dîng xīn huān xǐ xīn ān wâi xīn

佛刹三昧。得如是等十千三昧已,复得妙定心、不动心、欢喜心、安慰心、

guǎng dà xīn shùnshàn zhī shí xīn yuánshânshēn yí qiâ zhì xīn zhù guǎng dà fāngbiàn hǎi xīn shě lí yí qiâ zhí

广大心、顺善知识心、缘甚深一切智心、住广大方便海心、舍离一切执

zhuï xīn bù zhù yí qiâ shì jiānjìng jiâ xīn rù rú lái jìng jiâ xīn pǔ zhào yí qiâ sâ hǎi xīn wú nǎo hài xīn

暗心、不住一切世间境界心、入如来境界心、普照一切色海心、无恼害心,

wú gāo jù xīn wú pí juàn xīn wú tuì zhuǎn xīn wú xiâ dài xīn sī wãi zhū fǎ zì xìng xīn ān zhù yí

无高倨心、无疲倦心、无退转心、无懈怠心、思惟诸法自性心、安住一

qiâ fǎ mãn hǎi xīn guān chá yí qiâ fǎ mãn hǎi xīn liǎo zhī yí qiâ zhîngshēng hǎi xīn jiù hù yí qiâ zhîngshēng hǎi

切法门海心、观察一切法门海心、了知一切众 生海心、救护一切众 生海

xīn pǔ zhào yí qiâ shì jiâ hǎi xīn pǔ shēng yí qiâ fï yuàn hǎi xīn xī pî yí qiâ zhàngshān xīn jī jí fú

心、普照一切世界海心、普生一切佛愿海心、悉破一切障山心、积集福

dã zhù dào xīn xiànjiàn zhū fï shí lì xīn pǔ zhào pú sà jìng jiâ xīn zēngzhǎng pú sà zhù dào xīn biànyuán

德助道心、现见诸佛十力心、普照菩萨境界心、增长菩萨助道心、遍缘

yí qiâ fāng hǎi xīn yī xīn si wãi pǔ xián dà yuàn fā yí qiâ rú lái shí fï chà wēi chãn shù yuàn hǎi yuàn yán jìng

一切方海心。一心思惟普贤大愿,发一切如来十佛刹微尘数愿海,愿严净

yí qiâ fï guï yuàntiáo fú yí qiâ zhîngshēng yuànbiàn zhī yí qiâ fǎ jiâ yuàn pǔ rù yí qiâ fǎ jiâ hǎi yuàn

一切佛国,愿调伏一切众 生,愿遍知一切法界,愿普入一切法界海,愿

yú yí qiâ fï chà jìn wâi lái jì jiã xiū pú sà hân yuàn jìn wâi lái jì jiã bù shě yí qiâ pú sà hân

于一切佛刹,尽未来际劫,修菩萨行;愿尽未来际劫,不舍一切菩萨行;

yuàn dã qīn jìn yí qiâ rú lái yuàn dã chãng shì yí qiâ shàn yǒu yuàn dã gîngyǎng yí qiâ zhū fï yuàn yú niànniàn

愿得亲近一切如来,愿得承事一切善友,愿得供养一切诸佛,愿于念念

zhōng xiū pú sà hân zēng yí qiâ zhì wú yǒu jiànduàn fā rú shì děng shí fï chà wēi chãn shù yuàn hǎi chãng

中,修菩萨行,增一切智,无有间断;发如是等十佛刹微尘数愿海,成

jiù pǔ xián suǒ yǒu dà yuàn shí bǐ rú lái fù wãi qí nǚ kāi shì yǎn shuō fā xīn yǐ lái suǒ jí shàn gēn suǒ

就普贤所有大愿。时,彼如来,复为其女开示演说发心已来所集善根,所

xiū miào hân suǒ dã dà guǒ lìng qí kāi wù chãng jiù rú lái suǒ yǒu yuàn hǎi yì xīn qù xiàng yí qiâ zhì wâi

修妙行,所得大果,令其开悟成就如来所有愿海,一心趣向一切智位。

shàn nán zǐ fù yú cǐ qián guî shí dà jiã yǒu shì jiâ míng rì lún guāng mï ní fï hào

善男子!复于此前,过十大劫,有世界,名:日轮光摩尼,佛号:

yīn tuï luï chuángmiàoxiàng cǐ miào yǎn nǚ yú bǐ rú lái yí fǎ zhī zhōng pǔ xián pú sà quàn qí xiū bǔ lián huā

因陀罗 幢 妙相。此妙眼女,于彼如来遗法之中,普贤菩萨劝其修补莲华

zuî shàng gù huài fï xiàng jì xiū bǔ yǐ ãr fù cǎi huà jì cǎi huà yǐ fù bǎo zhuāng yán fā ā nîu duō

座上,故坏佛像既修补已,而复彩画;既彩画已,复宝 庄 严;发阿耨多

luï sān miǎo sān pú tí xīn shàn nán zǐ wǒ niàn guî qù yïu pǔ xián pú sà shàn zhī shí gù zhîng cǐ shàn gēn

罗三藐三菩提心。善男子!我念过去,由普贤菩萨善知识故,种此善根,

cïng shì yǐ lái bù duî â qù cháng yú yí qiâ tiānwáng rãn wáng zhǒng zú zhōngshēng duānzhâng kě xǐ

从是已来,不堕恶趣,常于一切天王、人王、种族中 生,端正可喜,

zhîngxiàngyuán mǎn lìng rãn lâ jiàn chángjiàn yú fï cháng dã qīn jìn pǔ xián pú sà nǎi zhì yú jīn shì dǎo

众 相圆满。令人乐见,常见于佛,常得亲近普贤菩萨,乃至于今,示导

kāi wù chãng shú yú wǒ lìngshēnghuān xǐ shàn nán zǐ yú yì yún hã ěr shí pí lú zhē nà zàngmiào

开悟,成熟于我,令生欢喜。善男子!于意云何?尔时,毗卢遮那藏妙

bǎo lián huā jì zhuǎn lún shângwáng zhě qǐ yì rãn hū jīn mí lâ pú sà shì shí wáng fēi yuán mǎn miàn zhě jì

宝莲华髻转轮圣王者,岂异人乎?今弥勒菩萨是。时王妃圆满面者,寂

jìng yīn hǎi yâ shãn shì jīn suǒ zhù chù qù cǐ bù yuǎn shí miào dã yǎn tïng nǚ zhě jí wǒ shēn shì wǒ yú

静音海夜神是,今所住处,去此不远。时妙德眼童女者,即我身是。我于

bǐ shí shēn wãi tïng nǚ pǔ xián pú sà quàn wǒ xiū bǔ lián huā zuî xiàng yǐ wãi wú shàng pú tí yīn yuán lìng

彼时,身为童女,普贤菩萨劝我修补莲华座像,以为无上菩提因缘,令

wǒ fā yú ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn wǒ yú bǐ shí chū shǐ fā xīn cì fù yǐn dǎo lìng wǒ dã

我发于阿耨多罗三藐三菩提心。我于彼时,初始发心,次复引导,令我得

jiànmiào dã chuáng fï jiě shēnyīng luî sàn fï gîngyǎng jiàn fï shãn lì wãn fï shuō fǎ jí dã pú sà pǔ xiàn

见妙德 幢 佛解身璎珞,散佛供养,见佛神力,闻佛说法,即得菩萨普现

yī qiē shì jiāntiáo fú zhîngshēng xiâ tuō mãn yú niànniànzhōng jiàn xū mí shān wēi chãn shù fï yì jiàn bǐ fï dào

一切世间调伏众 生解脱门。于念念中,见须弥山微尘数佛,亦见彼佛道

chǎngzhîng huì qīngjìng guï tǔ wǒ jiē zūn zhîng gōngjìnggîngyǎng tīng wãn shuō fǎ yī jiào xiū xíng

场 众会清净国土,我皆尊重,恭敬供养,听闻说法,依教修行。

shàn nán zǐ guî bǐ pí lú zhē nà dà wēi dã shì jiâ yuán mǎn qīngjìng jiã yǐ cì yǒu shì jiâ míng bǎo

善男子!过彼毗卢遮那大威德世界圆满清净劫已,次有世界,名:宝

lún miàozhuāng yán jiã míng dà guāng yǒu wǔ bǎi fï yú zhōng chū xiàn wǒ jiē chãng shì gōngjìnggîngyǎng qí

轮妙 庄 严,劫名:大光,有五百佛于中出现,我皆承事恭敬供养。其

zuì chū fï míng dà bēi chuáng chū chū jiā shí wǒ wãi yâ shãn gōngjìnggîngyǎng cì yǒu fï chū míng

最初佛,名:大悲 幢 ,初出家时,我为夜神,恭敬供养;次有佛出,名:

jīn gāng nà luï yán chuáng wǒ wâi zhuǎn lún wáng gōngjìnggîngyǎng qí fï wãi wǒ shuō xiū duō luï míng yí qiâ

金刚那罗延 幢 ,我为转轮王,恭敬供养;其佛为我说修多罗,名:一切

fï chū xiàn shí fï chà wēi chãn shù xiū duō luï yǐ wãi juàn shǔ cì yǒu fï chū míng jīn gāng wú ài dã wǒ

佛出现,十佛刹微尘数修多罗以为眷属。次有佛出,名:金刚无碍德,我

yú bǐ shí wãi zhuàn lún wáng gōngjìnggîngyǎng qí fï wãi wǒ shuō xiū duō luï míng pǔ zhào yí qiâ zhîngshēng

于彼时,为转轮王,恭敬供养;其佛为我说修多罗,名:普照一切众 生

gēn xū mí shān wēi chãn shù xiū duō luï ãr wãi juàn shǔ wǒ jiē shîu chí cì yǒu fï chū míng huǒ yàn shānmiào

根,须弥山微尘数修多罗而为眷属,我皆受持。次有佛出,名:火焰山妙

zhuāng yán wǒ yú bǐ shí wãi zhǎng zhě nǚ qí fï wãi wǒ shuō xiū duō luï míng pǔ zhào sān shì zàng yán

庄 严;我于彼时,为长者女;其佛为我说修多罗,名:普照三世藏,阎

fú tí wēi chãn shù xiū duō luï ãr wãi juàn shǔ wǒ jiē tīng wãn rú fǎ shîu chí cì yǒu fï chū míng yí qiâ

浮提微尘数修多罗而为眷属;我皆听闻,如法受持。次有佛出,名:一切

fǎ hǎi gāo shângwáng wǒ wãi ā xiū luï wáng gōngjìnggîngyǎng qí fï wãi wǒ shuō xiū duō luï míng fēn biã

法海高胜王,我为阿修罗王,恭敬供养;其佛为我说修多罗,名:分别

yí qiâ fǎ jiâ wǔ bǎi xiū duō luï ãr wãi juàn shǔ wǒ jiē tīng wãn rú fǎ shîu chí cì yǒu fï chū míng

一切法界,五百修多罗而为眷属,我皆听闻,如法受持。次有佛出,名:

hǎi yuâ fǎ guāngmíng wǒ wãi lïngwáng nǚ yǔ rú yì mï ní bǎo yún ãr wãi gîngyǎng qí fï wãi wǒ shuō xiū duō

海岳法光明;我为龙王女,雨如意摩尼宝云而为供养;其佛为我说修多

luï míng zēngzhǎnghuān xǐ hǎi bǎi wàn yì xiū duō luï ãr wãi juàn shǔ wǒ jiē tīng wãn rú fǎ shîu chí

罗,名:增长欢喜海,百万亿修多罗而为眷属,我皆听闻,如法受持。

cì yǒu fï chū míng bǎo yàn shāndēng wǒ wãi hǎi shãn yǔ bǎo lián huā yún gōngjìnggîngyǎng qí fï wãi wǒ shuō

次有佛出,名:宝焰山灯,我为海神,雨宝莲华云恭敬供养;其佛为我说

xiū duō luï míng fǎ jiâ fāngbiàn hǎi guāngmíng fï chà wēi chãn shù xiū duō luï ãr wãi juàn shǔ wǒ jiē tīng wãn

修多罗,名:法界方便海,光明佛刹微尘数修多罗而为眷属,我皆听闻,

rú fǎ shîu chí cì yǒu fï chū míng gōng dã hǎi guāngmíng lún wǒ yú bǐ shí wãi wǔ tōngxiān xiàn dà shãn

如法受持。次有佛出,名:功德海光明轮,我于彼时为五通仙,现大神

tōng liù wàn zhū xiān qián hîu wãi rào yǔ xiāng huā yún ãr wãi gîngyǎng qí fï wãi wǒ shuō xiū duō luï míng

通六万诸仙,前后围绕,雨香华云而为供养;其佛为我说修多罗,名:

wú zhuï fǎ dēng liù wàn xiū duō luï ãr wãi juàn shǔ wǒ jiē tīng wãn rú fǎ shîu dã cì yǒu fï chū míng

无著法灯,六万修多罗而为眷属,我皆听闻,如法受得。次有佛出,名:

pí lú zhē nà gōng dã zàng wǒ yú bǐ shí wãi zhǔ dì shãn míng chū shēngpíngděng yì yǔ wú liàng dì shãn

毗卢遮那功德藏,我于彼时,为主地神,名:出生平等义,与无量地神

jù yǔ yí qiâ bǎo shù yí qiâ mï ní zàng yí qiâ bǎo yīng luî yún ãr wãi gîngyǎng qí fï wãi wǒ shuō xiū

俱,雨一切宝树、一切摩尼藏、一切宝璎珞云、而为供养;其佛为我说修

duō luï míng chū shēng yí qiâ rú lái zhì zàng wú liàng xiū duō luï ãr wãi juàn shǔ wǒ jiē tīng wãn shîu chí

多罗,名:出生一切如来智藏,无量修多罗而为眷属,我皆听闻,受持

bù wàng

不忘。

shàn nán zǐ rú shì cì dì qí zuì hîu fï míng chōng mǎn xū kōng fǎ jiâ miào dã dēng wǒ wãi jì

善男子!如是次第,其最后佛,名:充满虚空法界妙德灯,我为妓

nǚ míng yuē měi yán jiàn fï rù chãng gē wǔ gîngyǎng chãng fï shãn lì yǒng zài kōngzhōng yǐ qiān jì

女,名曰:美颜,见佛入城,歌舞供养,承佛神力,踊在空中,以千偈

sîng zàn tàn yú fï fï wãi yú wǒ fàng mãi jiānguāng míng zhuāng yán fǎ jiâ dà guāngmíng biàn chù wǒ shēn

颂赞叹于佛;佛为于我,放眉间光,名:庄 严法界大光明,遍触我身,

wǒ měngguāng yǐ jí dã xiâ tuō mãn míng fǎ jiâ fāngbiàn bù tuì zàng shàn nán zǐ cǐ shì jiâ zhōng yǒu

我蒙光已,即得解脱门,名:法界方便不退藏。善男子!此世界中,有

rú shì děng fï chà wēi chãn shù jiã yí qiâ rú lái yú zhōng chū xiàn wǒ jiē chãng shì gōngjìnggîngyǎng bǐ zhū

如是等佛刹微尘数劫,一切如来于中出现,我皆承事,恭敬供养;彼诸

rú lái suǒ shuōzhâng fǎ wǒ jiē yì niàn nǎi zhì bù wàng yī wãn yī jù yú bǐ yī yī zhū rú lái suǒ

如来所说正法,我皆忆念,乃至不忘一文、一句。于彼一一诸如来所,

chēngyáng zàn tàn yí qiâ fï fǎ wãi wú liàngzhîngshēngguǎng zuî lì yì yú bǐ yī yī zhū rú lái suǒ dã yí

称扬赞叹一切佛法,为无量 众 生 广作利益;于彼一一诸如来所,得一

qiâ zhì guāngmíng xiàn sān shì fǎ jiâ hǎi rù yí qiâ pǔ xián hân shàn nán zǐ wǒ yī yí qiâ zhì guāngmíng gù

切智光明,现三世法界海,入一切普贤行。善男子!我依一切智光明故,

yú niànniànzhōngjiàn wú liàng fï jì jiàn fï yǐ xiān suǒ wâi dã xiān suǒ wâi jiàn pǔ xián zhū háng xī dã

于念念中见无量佛;既见佛已,先所未得、先所未见、普贤诸行,悉得

chãng mǎn hã yǐ gù yǐ dã yí qiâ zhì guāngmíng gù

成满。何以故?以得一切智光明故。

ěr shí pǔ jiù zhîngshēng yâ shãn yù zhïngmíng cǐ xiâ tuō yì chãng fï shãn lì wãi shàn cái tïng zǐ ãr

尔时,普救众 生夜神,欲重明此解脱义,承佛神力,为善财童子而

shuōsîng yán

说颂言:

shàn cái tīng wǒ shuō shân shēn nán jiàn fǎ

善财听我说,甚深难见法,

pǔ zhào yú sān shì yí qiâ chā biã mãn

普照于三世,一切差别门。

rú wǒ chū fā xīn zhuān qiú fï gōng dã

如我初发心,专求佛功德,

suǒ rù zhū xiâ tuō rǔ jīn yìng dì tīng

所入诸解脱,汝今应谛听。

wǒ niàn guî qù shì guî chà wēi chãn jiã

我念过去世,过刹微尘劫,

cì qián yǒu yī jiã míng yuán mǎn qīng jìng

次前有一劫,名圆满清净。

shì shí yǒu shì jiâ míng wãi biàn zhào dēng

是时有世界,名为遍照灯,

xū mí chãn shù fï yú zhōng chū xīng shì

须弥尘数佛,于中出兴世。

chū fï míng zhì yàn cì fï míng fǎ chuáng

初佛名智焰,次佛名法 幢 ,

dì sān fǎ xū mí dì sì dã shī zǐ

第三法须弥,第四德师子,

dì wǔ jì jìng wáng dì liù miâ zhū jiàn

第五寂静王,第六灭诸见,

dì qī gāo míng chēng dì bā dà gōng dã

第七高名称,第八大功德,

dì jiǔ míng shâng rì dì shí míng yuâ miàn

第九名胜日,第十名月面,

yú cǐ shí fï suǒ zuì chū wù fǎ mãn

于此十佛所,最初悟法门。

cïng cǐ hîu cì dì fù yǒu shí fï chū

从此后次第,复有十佛出:

chū míng xū kōng chù dì âr míng pǔ guāng

初名虚空处,第二名普光,

sān míng zhù zhū fāng sì míng zhâng niàn hǎi

三名住诸方,四名正念海,

wǔ míng gāo shângguāng liù míng xū mí yún

五名高胜 光,六名须弥云,

qī míng fǎ yàn fï bā míng shān shâng fï

七名法焰佛,八名山胜佛,

jiǔ míng dà bēi huā shí míng fǎ jiâ huā

九名大悲华,十名法界华,

cǐ shí chū xiàn shí dì âr wù fǎ mãn

此十出现时,第二悟法门。

cïng cǐ hîu cì dì fù yǒu shí fï chū

从此后次第,复有十佛出:

dì yī guāngchuáng fï dì âr zhì huì fï

第一光 幢 佛,第二智慧佛,

dì sān xīn yì fï dì sì dã zhǔ fï

第三心义佛,第四德主佛,

dì wǔ tiān huì fï dì liù huì wáng fï

第五天慧佛,第六慧王佛,

dì qī shâng zhì fï dì bā guāngwáng fï

第七胜智佛,第八光王佛,

dì jiǔ yǒng měng fï dì shí lián huā fï

第九勇猛佛,第十莲华佛,

yú cǐ shí fï suǒ dì sān wù fǎ mãn

于此十佛所,第三悟法门。

cïng cǐ hîu cì dì fù yǒu shí fï chū

从此后次第,复有十佛出:

dì yī bǎo yàn shān dì âr gōng dã hǎi

第一宝焰山,第二功德海,

dì sān fǎ guāng míng dì sì lián huā zàng

第三法光明,第四莲华藏,

dì wǔ zhîngshēng yǎn dì liù xiāngguāng bǎo

第五众 生眼,第六香 光宝,

qī xū mí gōng dã bā qián tà pï wáng

七须弥功德,八乾闼婆王,

dì jiǔ mï ní zàng dì shí jì jìng sâ

第九摩尼藏,第十寂静色。

cïng cǐ hîu cì dì fù yǒu shí fï chū

从此后次第,复有十佛出:

chū fï guǎng dà zhì cì fï bǎo guāngmíng

初佛广大智,次佛宝光明,

dì sān xū kōng yún dì sì shū shângxiàng

第三虚空云,第四殊胜 相,

dì wǔ yuán mǎn jiâ dì liù nà luï yán

第五圆满戒,第六那罗延,

dì qī xū mí dã dì bā gōng dã lún

第七须弥德,第八功德轮,

dì jiǔ wú shângchuáng dì shí dà shù shān

第九无胜 幢 ,第十大树山。

cïng cǐ hîu cì dì fù yǒu shí fï chū

从此后次第,复有十佛出:

dì yī suō luï zàng dì âr shì zhǔ shēn

第一娑罗藏,第二世主身,

dì sān gāo xiǎn guāng dì sì jīn gāng zhào

第三高显光,第四金刚照,

dì wǔ dì wēi lì dì liù shân shēn fǎ

第五地威力,第六甚深法,

dì qī fǎ huì yīn dì bā xū mí chuáng

第七法慧音,第八须弥 幢 ,

dì jiǔ shângguāngmíng dì shí miào bǎo guāng

第九胜 光明,第十妙宝光。

cïng cǐ hîu cì dì fù yǒu shí fï chū

从此后次第,复有十佛出:

dì yī fàn guāng míng dì âr xū kōng yīn

第一梵光明,第二虚空音,

dì sān fǎ jiâ shēn dì sì guāng míng lún

第三法界身,第四光明轮,

dì wǔ zhì huì chuáng dì liù xū kōngdēng

第五智慧 幢 ,第六虚空灯,

dì qī wēi miào dã dì bā biàn zhào guāng

第七微妙德,第八遍照光,

dì jiǔ shâng fú guāng dì shí dà bēi yún

第九胜福光,第十大悲云。

cïng cǐ hîu cì dì fù yǒu shí fï chū

从此后次第,复有十佛出:

dì yī lì guāng huì dì âr pǔ xiàn qián

第一力光慧,第二普现前,

dì sān gāo xiǎnguāng dì sì guāngmíngshēn

第三高显光,第四光明身,

dì wǔ fǎ qǐ fï dì liù bǎo xiàng fï

第五法起佛,第六宝相佛,

dì qī sù jí fēng dì bā yǒngměngchuáng

第七速疾风,第八勇猛 幢 ,

dì jiǔ miào bǎo gài dì shí zhào sān shì

第九妙宝盖,第十照三世。

cïng cǐ hîu cì dì fù yǒu shí fï chū

从此后次第,复有十佛出:

dì yī yuàn hǎi guāng dì âr jīn gāng shēn

第一愿海光,第二金刚身,

dì sān xū mí dã dì sì niànchuángwáng

第三须弥德,第四念 幢 王,

dì wǔ gōng dã huì dì liù zhì huì dēng

第五功德慧,第六智慧灯,

dì qī guāngmíngchuáng dì bā guǎng dà zhì

第七光明 幢 ,第八广大智,

dì jiǔ fǎ jiâ zhì dì shí fǎ hǎi zhì

第九法界智,第十法海智。

cïng cǐ hîu cì dì fù yǒu shí fï chū

从此后次第,复有十佛出:

chū míng bù shī fǎ cì míng gōng dã lún

初名布施法,次名功德轮,

sān míng shâng miào yún sì míng rěn zhì dēng

三名胜妙云,四名忍智灯,

wǔ míng jì jìng yīn liù míng jì jìngchuáng

五名寂静音,六名寂静 幢 ,

qī míng shì jiān dēng bā míng shēn dà yuàn

七名世间灯,八名深大愿,

jiǔ míng wú shângchuáng shí míng zhì yàn hǎi

九名无胜 幢 ,十名智焰海。

cïng cǐ hîu cì dì fù yǒu shí fï chū

从此后次第,复有十佛出:

chū fï fǎ zì zài âr fï wú ài huì

初佛法自在,二佛无碍慧,

sān míng yì hǎi huì sì míng zhîng miào yīn

三名意海慧,四名众妙音,

wǔ míng zì zài shī liù míng pǔ xiàn qián

五名自在施,六名普现前,

qī míng suí lâ shēn bā míng zhù shâng dã

七名随乐身,八名住胜德,

dì jiǔ běn xìng fï dì shí xián dã fï

第九本性佛,第十贤德佛。

xū mí chãn shù jiã cǐ zhōng suǒ yǒu fï

须弥尘数劫,此中所有佛,

pǔ zuî shì jiān dēng wǒ xī cãng gîng yǎng

普作世间灯,我悉曾供养。

fï chà wēi chãn jiã suǒ yǒu fï chū xiàn

佛刹微尘劫,所有佛出现,

wǒ jiē cãng gîng yǎng rù cǐ xiâ tuō mãn

我皆曾供养,入此解脱门。

wǒ yú wú liàng jiã xiū xíng dã cǐ dào

我于无量劫,修行得此道,

rǔ ruî nãng xiū xíng bù jiǔ yì dāng dã

汝若能修行,不久亦当得。

shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ pú sà pǔ xiàn yí qiâ shì jiāntiáo fú zhîngshēng xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē

善男子!我唯知此菩萨普现一切世间调伏众 生解脱。如诸菩萨摩诃

sà jí wú biān hân shēngzhǒngzhǒng jiě xiànzhǒngzhǒngshēn jù zhǒngzhǒng gēn mǎn zhǒngzhǒngyuàn rù zhǒngzhǒng

萨集无边行,生 种 种解,现种 种身,具种 种根,满种 种愿,入种 种

sān mâi qǐ zhǒngzhǒngshãnbiàn nãngzhǒngzhǒngguān chá fǎ rù zhǒngzhǒng zhì huì mãn dã zhǒngzhǒng fǎ guāngmíng

三昧,起种 种神变,能种 种观察法,入种 种智慧门,得种 种法光明,

ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ qù cǐ bù yuǎn yǒu zhǔ yâ shãn míng jì jìng

而我云何能知、能说彼功德行?善男子!去此不远,有主夜神,名:寂静

yīn hǎi zuî mï ní guāngchuángzhuāng yán lián huā zuî bǎi wàn ā sēng qí zhǔ yâ shãnqián hîu wãi rào rǔ yì bǐ

音海,坐摩尼光 幢 庄 严莲华座,百万阿僧祇主夜神前后围绕,汝诣彼

wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú shù zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

相关文章

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书