六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》66

发布时间:2022-06-07 20:13:45作者:六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》66

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú míng zhì jū shì suǒ wãn cǐ xiâ tuō yǐ yïu bǐ fú dã hǎi zhì bǐ fú dã

尔时,善财童子于明智居士所,闻此解脱已,游彼福德海,治彼福德

tián yǎng bǐ fú dã shān qù bǐ fú dã jīn kāi bǐ fú dã zàng guān bǐ fú dã fǎ jìng bǐ fú dã lún

田,仰彼福德山,趣彼福德津,开彼福德藏,观彼福德法,净彼福德轮,

wâi bǐ fú dã jù shēng bǐ fú dã lì zēng bǐ fú dã shì jiàn cì ãr xíng xiàng shī zǐ chãngzhōubiàn tuī qiú

味彼福德聚,生彼福德力,增彼福德势。渐次而行,向师子城周遍推求

bǎo jì zhǎng zhě jiàn cǐ zhǎng zhě zài yú shì zhōng jù jí wǎng yì dǐng lǐ qí zú rào wú shù zā hã zhǎng

宝髻长者。见此长者在于市中,遽即往诣,顶礼其足,绕无数匝,合掌

ãr lì bái yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã

而立。白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何

xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào shàn zāi shâng zhě yuàn wãi wǒ shuō zhū pú sà dào wǒ chãng cǐ dào

学菩萨行?云何修菩萨道?善哉!圣者!愿为我说诸菩萨道,我乘此道,

qù yī qiē zhì

趣一切智。

ěr shí zhǎng zhě zhí shàn cái shǒu jiāng yì suǒ jū shì qí shâ zhái zuî rú shì yán shàn nán zǐ

尔时,长者执善财手,将诣所居,示其舍宅。作如是言:善男子!

qiě guān wǒ jiā ěr shí shàn cái jiàn qí shâ zháiqīngjìngguāngmíng zhēn jīn suǒ chãng bái yín wãi qiáng bō lí

且观我家。尔时,善财见其舍宅清净光明,真金所成,白银为墙,玻璃

wãi diàn gàn liú lí bǎo yǐ wãi lïu gã chē qú miào bǎo ãr zuî qí zhù bǎi qiānzhǒng bǎo zhōubiànzhuāng yán

为殿,绀琉璃宝。以为楼阁,砗磲妙宝而作其柱,百千种宝周遍 庄 严。

chì zhū mï ní wãi shī zǐ zuî mï ní wãi zhàng zhēn zhū wãi wǎng mí fù qí shàng mǎ nǎo bǎo chí xiāngshuǐyíng

赤珠摩尼为师子座,摩尼为帐,真珠为网,弥覆其上。码瑙宝池香水盈

mǎn wú liàng bǎo shù zhōubiànháng liâ qí zháiguǎng bï shí cãng bā mãn shàn cái rù yǐ cì dì guān chá

满,无量宝树周遍行列,其宅广博,十层八门。善财入已,次第观察,

jiàn zuì xià cãng shī zhū yǐn shí jiàn dì âr cãng shī zhū bǎo yī jiàn dì sān cãng bù shī yí qiâ bǎo zhuāng yán jù

见最下层施诸饮食,见第二层,施诸宝衣,见第三层布施一切宝 庄 严具,

jiàn dì sì cãng shī zhū cǎi nǚ bìng jí yí qiâ shàngmiàozhēn bǎo jiàn dì wǔ cãng nǎi zhì wǔ dì pú sà yún jí yǎn

见第四层施诸采女并及一切上妙珍宝,见第五层乃至五地菩萨云集,演

shuō zhū fǎ lì yì shì jiān chãng jiù yí qiâ tuï luï ní mãn zhū sān mâi yìn zhū sān mâi hân zhì huì guāngmíng

说诸法,利益世间,成就一切陀罗尼门、诸三昧印、诸三昧行智慧光明。

jiàn dì liù cãng yǒu zhū pú sà jiē yǐ chãng jiù shânshēn zhì huì yú zhū fǎ xìngmíngliǎotōng dá chãng jiù guǎng dà

见第六层,有诸菩萨皆已成就甚深智慧,于诸法性明了通达,成就广大

zǒng chí sān mâi wú zhàng ài mãn suǒ xíng wú ài bù zhù âr fǎ zài bù kě shuōmiàozhuāng yán dào chǎngzhōng ãr

总持三昧无障碍门,所行无碍,不住二法,在不可说妙 庄 严道场 中而

gîng jí huì fēn biã xiǎn shì bō rě bō luï mì mãn suǒ wâi jì jìngzàng bō rě bō luï mì mãn shàn fēn biã zhū

共集会,分别显示般若波罗蜜门。所谓:寂静藏般若波罗蜜门、善分别诸

zhîngshēng zhì bō rě bō luï mì mãn bù kě dîngzhuǎn bō rě bō luï mì mãn lí yù guāngmíng bō rě bō luï mì

众 生智般若波罗蜜门、不可动转般若波罗蜜门、离欲光明般若波罗蜜

mãn bù kě xiáng fú zàng bō rě bō luï mì mãn zhàozhîngshēng lún bō rě bō luï mì mãn hǎi cáng bō rě bō luï

门、不可降伏藏般若波罗蜜门、照众 生轮般若波罗蜜门、海藏般若波罗

mì mãn pǔ yǎn shě dã bō rě bō luï mì mãn rù wú jìn cáng bō rě bō luï mì mãn yí qiâ fāngbiàn hǎi bō rě

蜜门、普眼舍得般若波罗蜜门、入无尽藏般若波罗蜜门、一切方便海般若

bō luï mì mãn rù yí qiâ shì jiān hǎi bō rě bō luï mì mãn wú ài biàn cái bō rě bō luï mì mãn suí shùnzhîng

波罗蜜门、入一切世间海般若波罗蜜门、无碍辩才般若波罗蜜门、随顺众

shēng bō rě bō luï mì mãn wú ài guāngmíng bō rě bō luï mì mãn chángguān sù yuán ãr bù fǎ yún bō rě bō luï

生般若波罗蜜门、无碍光明般若波罗蜜门、常观宿缘而布法云般若波罗

mì mãn shuō rú shì děng bǎi wàn ā sēng qí bō rě bō luï mì mãn jiàn dì qī cãng yǒu zhū pú sà dã rú xiǎng

蜜门。说如是等百万阿僧祇般若波罗蜜门。见第七层,有诸菩萨得如响

rěn yǐ fāngbiàn zhì fēn biã guān chá ãr dã chū lí xī nãng wãn chí zhū fï zhâng fǎ jiàn dì bā cãng wú

忍,以方便智分别观察,而得出离,悉能闻持诸佛正法。见第八层,无

liàng pú sà gîng jí qí zhōng jiē dã shãntōng wú yǒu tuì duî nãng yǐ yī yīn biàn shí fāng chà qí shēn pǔ xiàn

量菩萨共集其中,皆得神通,无有退堕;能以一音遍十方刹,其身普现

yí qiâ dào chǎng jìn yú fǎ jiâ mǐ bù zhōubiàn pǔ rù fï jìng pǔ jiàn fï shēn pǔ yú yí qiâ fï zhîng

一切道场,尽于法界,靡不周遍,普入佛境,普见佛身,普于一切佛众

huì zhōng ãr wãi shàngshǒu yǎn shuō yú fǎ jiàn dì jiǔ cãng yì shēng suǒ xì zhū pú sà zhîng yú zhōng jí huì

会中而为上首,演说于法。见第九层,一生所系诸菩萨众,于中集会;

jiàn dì shí cãng yí qiâ rú lái chōng mǎn qí zhōng cïng chū fā xīn xiū pú sà hân chāo chū shēng sǐ chãng mǎn

见第十层,一切如来充满其中,从初发心,修菩萨行,超出生死,成满

dà yuàn jí shãntōng lì jìng fï guï tǔ dào chǎngzhîng huì zhuǎnzhâng fǎ lún tiáo fú zhîngshēng rú shì yī qiē

大愿及神通力,净佛国土道场 众会,转 正法轮,调伏众 生,如是一切

xī shǐ míngjiàn

悉使明见。

ěr shí shàn cái jiàn shì shì yǐ bái yán shâng zhě hã yuán zhì cǐ qīngjìngzhîng huì zhîng hã shàn gēn

尔时,善财见是事已,白言:圣者!何缘致此清净众会?种何善根

huî rú shì bào

获如是报?

zhǎng zhě gào yán shàn nán zǐ wǒ niàn guî qù guî fï chà wēi chãn shù jiã yǒu shì jiâ míng yuán mǎn zhuāng

长者告言:善男子!我念过去过佛刹微尘数劫,有世界名:圆满 庄

yán fï hào wú biānguāngmíng fǎ jiâ pǔ zhuāng yán wáng rú lái yìngzhângděng juã shí hào yuán mǎn bǐ fï rù

严,佛号:无边光明法界,普 庄 严王如来应正等觉,十号圆满。彼佛入

chãng wǒ zîu yuâ yīn bìngshāo yī wán xiāng ãr yǐ gîngyǎng yǐ cǐ gōng dã huí xiàng sān chù wâi yǒng lí yí qiâ

城,我奏乐音,并烧一丸香而以供养,以此功德回向三处,谓永离一切

pín qiïng kùn kǔ chángjiàn zhū fï jí shàn zhī shí hãng wãn zhâng fǎ gù huî sī bào shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ

贫穷困苦,常见诸佛及善知识,恒闻正法故获斯报。善男子!我唯知此

pú sà wú liàng fú dã bǎo zàng xiâ tuō mãn rú zhū pú sà mï hē sà dã bù sī yì gōng dã bǎo zàng rù wú fēn

菩萨无量福德宝藏解脱门。如诸菩萨摩诃萨得不思议功德宝藏,入无分

biã rú lái shēn hǎi shîu wú fēn biã wú shàng fǎ yún xiū wú fēn biã gōng dã dào jù qǐ wú fēn biã pǔ xián hân

别如来身海,受无分别无上法云,修无分别功德道具,起无分别普贤行

wǎng rù wú fēn biã sān mâi jìng jiâ děng wú fēn biã pú sà shàn gēn zhù wú fēn biã rú lái suǒ zhù zhâng wú

网,入无分别三昧境界,等无分别菩萨善根,住无分别如来所住,证无

fēn biã sān shì píngděng zhù wú fēn biã pǔ yǎn jìng jiâ zhù yí qiâ jiã wú yǒu pí yàn ãr wǒ yún hã nãng zhī

分别三世平等,住无分别普眼境界,住一切劫,无有疲厌,而我云何能知

nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu yī guï tǔ míng yuē tãng gēn qí tǔ yǒu chãng

能说彼功德行?善男子!于此南方有一国土,名曰:藤根,其土有城,

míng yuē pǔ mãn zhōng yǒu zhǎng zhě míng wãi pǔ yǎn rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân

名曰:普门,中有长者,名为:普眼,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?

xiū pú sà dào

修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú shù zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú bǎo jì zhǎng zhě suǒ wãn cǐ xiâ tuō yǐ shēn rù zhū fï wú liàng zhī jiàn

尔时,善财童子于宝髻长者所,闻此解脱已,深入诸佛无量知见,

ān zhù pú sà wú liàngshâng hân liǒo dá pú sà wú liàngfāngbiàn xī qiú pú sà wú liàng fǎ mãn qīngjìng pú sà

安住菩萨无量 胜行,了达菩萨无量方便,希求菩萨无量法门,清净菩萨

wú liàng xìn xiâ míng lì pú sà wú liàng zhū gēn chãng jiù pú sà wú liàng yù lâ tōng dá pú sà wú liàng hân

无量信解,明利菩萨无量诸根,成就菩萨无量欲乐,通达菩萨无量行

mãn zēngzhǎng pú sà wú liàngyuàn lì jiàn lì pú sà wú nãngshângchuáng qǐ pú sà zhì zhào pú sà fǎ jiàn

门,增长菩萨无量愿力,建立菩萨无能胜 幢 ,起菩萨智照菩萨法。渐

cì ãr xíng zhì tãng gēn guï tuī wân qiú mì bǐ chãng suǒ zài suī lì jiān nán bù dàn láo kǔ dàn wãi zhâng

次而行,至藤根国,推问求觅彼城所在,虽历艰难,不惮劳苦,但唯正

niànshàn zhī shí jiào yuàncháng qīn jìn chãng shì gîngyǎng biàn câ zhū gēn lí zhîngfàng yì rán hîu nǎi dã jiàn pǔ mãn

念善知识教,愿常亲近承事供养,遍策诸根离众放逸。然后乃得见普门

chãng bǎi qiān jù luî zhōu zā wãi rào zhì diã chïng jùn qú lù kuānpíng jiàn bǐ zhǎng zhě wǎng yì qí suǒ

城百千聚落,周匝围绕,雉堞崇峻,衢路宽平。见彼长者,往诣其所,

yú qiándǐng lǐ hã zhǎng ãr lì bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn

于前顶礼,合掌而立,白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào

而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?

zhǎng zhě gào yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ yǐ nãng fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn

长者告言:善哉!善哉!善男子!汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心。

shàn nán zǐ wǒ zhī yí qiâ zhîngshēng zhū bìng fēnghuáng tán râ guǐ mâi gǔ dú nǎi zhì shuǐ huǒ zhī suǒ shāng hài

善男子!我知一切众 生诸病:风黄痰热,鬼魅蛊毒,乃至水火之所伤害,

rú shì yí qiâ suǒ shēng zhū jí wǒ xī nãng yǐ fāngbiàn jiù liáo shàn nán zǐ shí fāngzhîngshēng zhū yǒu bìng zhě

如是一切所生诸疾,我悉能以方便救疗。善男子!十方众 生诸有病者,

xián lái wǒ suǒ wǒ jiē liáo zhì lìng qí dã chài fù yǐ xiāngtāng mù yù qí shēn xiāng huā yīng luî míng

咸来我所,我皆疗治,令其得差。复以香汤沐浴其身,香华、璎珞、名

yī shàng fú zhǒngzhǒngzhuāng yán shī zhū yǐn shí jí yǐ cái bǎo xī lìngchōng zú wú suǒ fá duǎn rán

衣、上服,种 种 庄 严,施诸饮食,及以财宝悉令充足,无所乏短。然

hîu gâ wãi rú yìngshuō fǎ wãi tān yù duō zhě jiào bù jìngguān chēn huì duō zhě jiào cí bēi guān yú chī duō

后各为如应说法:为贪欲多者,教不净观;嗔恚多者,教慈悲观;愚痴多

zhě jiào qí fēn biã zhǒngzhǒng fǎ xiàng děng fēn hân zhě wãi qí xiǎn shì shū shâng fǎ mãn wâi yù lìng qí fā pú

者,教其分别种 种法相;等分行者,为其显示殊胜法门;为欲令其发菩

tí xīn chēngyáng yí qiâ zhū fï gōng dã wãi yù lìng qí qǐ dà bēi yì xiǎn shì shēng sǐ wú liàng kǔ nǎo wãi

提心,称扬一切诸佛功德;为欲令其起大悲意;显示生死无量苦恼;为

yù lìng qí zēngzhǎnggōng dã zàn tàn xiū jí wú liàng fú zhì wãi yù lìng qí fā dà shì yuàn chēng zàn tiáo fú yí

欲令其增长功德,赞叹修集无量福智;为欲令其发大誓愿,称赞调伏一

qiâ zhîngshēng wãi yù lìng qí xiū pǔ xián hân shuō zhū pú sà yú yī qiē chà yí qiâ jiã zhù xiū zhū hân wǎng

切众 生;为欲令其修普贤行,说诸菩萨于一切刹、一切劫住,修诸行网;

wãi yù lìng qí jù fï xiàng hǎo chēngyáng zàn tàn tán bō luï mì wâi yù lìng qí dã fï jìngshēn xī nãngbiàn zhì

为欲令其具佛相好,称扬赞叹檀波罗蜜;为欲令其得佛净身,悉能遍至

yí qiâ chù gù chēngyáng zàn tàn shī bō luï mì wãi yù lìng qí dã fï qīngjìng bù sī yì shēn chēngyáng zàn tàn

一切处故,称扬赞叹尸波罗蜜;为欲令其得佛清净不思议身,称扬赞叹

rěn bō luï mì wãi yù lìng qí huî yú rú lái wú nãngshângshēn chēngyáng zàn tàn jīng jìn bō luï mì wãi yù lìng

忍波罗蜜;为欲令其获于如来无能胜身,称扬赞叹精进波罗蜜;为欲令

qí dã yú qīngjìng wú yǔ děngshēn chēngyáng zàn tàn chán bō luï mì wãi yù lìng qí xiǎnxiàn rú lái qīngjìng fǎ shēn

其得于清净无与等身,称扬赞叹禅波罗蜜;为欲令其显现如来清净法身,

chēngyáng zàn tàn bō ruî bō luï mì wãi yù lìng qí xiàn fï shì zūn qīngjìng sâ shēn chēngyáng zàn tàn fāngbiàn bō luï

称扬赞叹般若波罗蜜;为欲令其现佛世尊清净色身,称扬赞叹方便波罗

mì wãi yù lìng qí wãi zhū zhîngshēng zhù yí qiâ jiã chēngyáng zàn tàn yuàn bō luï mì wãi yù lìng qí xiànqīngjìng

蜜;为欲令其为诸众 生住一切劫,称扬赞叹愿波罗蜜;为欲令其现清净

shēn xī guî yí qiâ zhū fï chà tǔ chēngyáng zàn tàn lì bō luï mì wãi yù lìng qí xiànqīngjìngshēn suí zhîng

身,悉过一切诸佛刹土,称扬赞叹力波罗蜜;为欲令其现清净身,随众

shēng xīn xī shǐ huān xǐ chēngyáng zàn tàn zhì bō luï mì wãi yù lìng qí huî yú jiū jìngjìngmiào zhī shēn chēngyáng

生心悉使欢喜,称扬赞叹智波罗蜜;为欲令其获于究竟净妙之身,称扬

zàn tàn yǒng lí yí qiâ zhū bú shàn fǎ rú shì shī yǐ gâ lìng hái qù

赞叹永离一切诸不善法;如是施已,各令还去。

shàn nán zǐ wǒ yîu shàn zhī hã hã yí qiâ zhū xiāng yào fǎ suǒ wâi wú děngxiāng xīn tïu bō luï xiāng

善男子!我又善知和合一切诸香要法,所谓:无等香、辛头波罗香、

wú shângxiāng juã wù xiāng ā lú nà bá dǐ xiāng jiān hēi zhān tán xiāng wū luî jiā zhān tán xiāng chãnshuǐ

无胜 香、觉悟香、阿卢那跋底香、坚黑栴檀香、乌洛迦栴檀香、沉水

xiāng bù dîng zhū gēn xiāng rú shì děngxiāng xī zhī tiáo lǐ hã hã zhī fǎ yîu shàn nán zǐ wǒ chí cǐ xiāng

香、不动诸根香,如是等香,悉知调理和合之法。又善男子!我持此香

yǐ wãi gîngyǎng pǔ jiàn zhū fï suǒ yuàn jiē mǎn suǒ wâi jiù hù yí qiâ zhîngshēngyuàn yán jìng yí qiâ fï shā

以为供养,普见诸佛所愿皆满,所谓:救护一切众 生愿,严净一切佛刹

yuàn gîngyǎng yí qiâ rú lái yuàn yîu shàn nán zǐ rán cǐ xiāng shí yī yī xiāngzhōng chū wú liàngxiāng biàn

愿,供养一切如来愿。又善男子!然此香时,一一香 中出无量 香,遍

zhì shí fāng yí qiâ fǎ jiâ yí qiâ zhū fï zhîng huì dào chǎng huî wãi xiānggōng huî wãi xiāngdiàn rú shì xiāng

至十方一切法界,一切诸佛众会道场。或为香宫,或为香殿,如是香

lán kǎn xiāngyuánqiáng xiāng quâ dí xiāng hù yǒu xiāngchïng gã xiāng bàn yuâ xiāng gài xiāngchuáng

栏槛、香垣墙、香却敌、香户牖、香 重阁、香半月、香盖、香 幢 、

xiāng fān xiāngzhàng xiāng luï wǎng xiāngxíngxiàng xiāngzhuāng yán jù xiāngguāngmíng xiāng yún yǔ chù chù

香幡、香 帐、香罗网、香形像、香 庄 严具、香 光明、香云雨,处处

chōng mǎn yǐ wãi zhuāng yán shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ lìng yí qiâ zhîngshēng pǔ jiàn zhū fï huān xǐ fǎ mãn rú

充满以为 庄 严。善男子!我唯知此令一切众 生普见诸佛欢喜法门。如

zhū pú sà mï hē sà rú dà yào wáng ruî jiàn ruî wãn ruî yì niàn ruî tïng zhù ruî suí xíngwǎng ruî chēng

诸菩萨摩诃萨,如大药王,若见若闻,若忆念、若同住,若随行往,若称

míng hào jiē huî lì yì wú kōng guî zhě ruî yǒu zhîngshēng zàn dã zhí yù bì lìngxiāo miâ yí qiâ fán nǎo

名号,皆获利益,无空过者;若有众 生暂得值遇,必令消灭一切烦恼,

rù yú fï fǎ lí zhū kǔ yùn yǒng xī yí qiâ shēng sǐ bù wâi dào wú suǒ wâi yí qiâ zhì chù cuī huài yí

入于佛法,离诸苦蕴,永息一切生死怖畏,到无所畏一切智处,摧坏一

qiâ lǎo sǐ dà shān ān zhù píngděng jì miâ zhī lâ ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân shàn nán zǐ

切老死大山,安住平等寂灭之乐,而我云何能知能说彼功德行?善男子!

yú cǐ nán fāng yǒu yī dà chãng míng duō luï chuáng bǐ zhōng yǒu wáng míng wú yàn zú rǔ yì bǐ wân

于此南方,有一大城,名:多罗 幢 ,彼中有王,名:无厌足,汝诣彼问:

pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ lǐ pǔ yǎn zú rào wú liàng zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子礼普眼足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ yì niàn sī wãi shàn zhī shí jiào niànshàn zhī shí nãng shâ shîu wǒ nãngshǒu hù wǒ

尔时,善财童子忆念思惟善知识教,念善知识,能摄受我,能守护我,

lìng wǒ yú ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí wú yǒu tuì zhuǎn rú shì sī wãi shēnghuān xǐ xīn jìng xìn xīn

令我于阿耨多罗三藐三菩提,无有退转。如是思惟,生欢喜心,净信心、

guǎng dà xīn yí chàng xīn yǒng yuâ xīn xīn qìng xīn shângmiào xīn jì jìng xīn zhuāng yán xīn wú zhuï

广大心、怡畅心、踊跃心、欣庆心、胜妙心、寂静心、庄 严心、无著

xīn wú ài xīn píngděng xīn zì zài xīn zhù fǎ xīn biànwǎng fï chà xīn jiàn fï zhuāng yán xīn bù

心、无碍心、平等心、自在心、住法心、遍往佛刹心、见佛 庄 严心、不

shě shí lì xīn jiàn cì yïu xíng jīng lì guï tǔ cūn yì jù luî zhì duō luï chuángchãng wân wú yàn zú wáng

舍十力心。渐次游行,经历国土、村邑、聚落至多罗 幢 城,问无厌足王

suǒ zài zhī chù zhū rãn dā yán cǐ wáng jīn zhě zài yú zhângdiàn zuî shī zǐ zuî xuān bù fǎ huà tiáo yù

所在之处。诸人答言:此王今者在于正殿,坐师子座,宣布法化,调御

zhîngshēng kě zhì zhě zhì kě shâ zhě shâ fá qí zuì â juã qí zhângsîng fǔ qí gū ruî jiē lìngyǒng

众 生,可治者治,可摄者摄,罚其罪恶,决其诤讼,抚其孤弱,皆令永

duàn shā dào xiã yín yì lìng jìn zhǐ wàng yán liǎng shã â kǒu qǐ yǔ yîu shǐ yuǎn lí tān

断杀、盗、邪、淫,亦令禁止妄言、两舌、恶口、绮语,又使远离贪、

chēn xiã jiàn

嗔、邪见。

shí shàn cái tïng zǐ yī zhîng rãn yǔ xún jí wǎng yì yáo jiàn bǐ wáng zuî nà luï yán jīn gāng zhī zuî

时,善财童子依众人语,寻即往诣,遥见彼王坐那罗延金刚之座,

ā sēng qí bǎo yǐ wãi qí zú wú liàng bǎo xiàng yǐ wãi zhuāng yán jīn shãng wãi wǎng mí fù qí shàng rú yì mï

阿僧祇宝以为其足,无量宝像以为 庄 严,金绳为网弥覆其上,如意摩

ní yǐ wãi bǎo guàn zhuāng yán qí shǒu yán fú tán jīn yǐ wãi bàn yuâ zhuāng yán qí ã dì qīng mï ní yǐ wãi

尼以为宝冠,庄 严其首;阎浮檀金以为半月,庄 严其额;帝青摩尼以为

ěr dāng xiāng duì chuí xià wú jià mï ní yǐ wãi yīng luî zhuāng yán qí jǐng tiānmiào mï ní yǐ wãi yìn chuàn

耳珰,相对垂下;无价摩尼以为璎珞,庄 严其颈;天妙摩尼以为印钏,

zhuāng yán qí bì yán fú tán jīn yǐ wãi qí gài zhîng bǎo jiàn cuî yǐ wãi lún fú dà liú lí bǎo yǐ wãi qí gān

庄 严其臂。阎浮檀金以为其盖,众宝间错以为轮辐,大琉璃宝以为其竿,

guāng wâi mï ní yǐ wãi qí qí zá bǎo wãi líng hãng chū miào yīn fàng dà guāngmíng zhōubiàn shí fāng rú shì

光味摩尼以为其脐,杂宝为铃,恒出妙音,放大光明,周遍十方,如是

bǎo gài ãr fù qí shàng ā nà luï wáng yǒu dà lì shì nãng fú tā zhîng wú nãng yǔ dí yǐ lí gîu zēng ãr

宝盖而覆其上。阿那罗王有大力势,能伏他众,无能与敌,以离垢缯而

jì qí dǐng shí qiān dà chãnqián hîu wãi rào gîng lǐ wáng shì qí qián fù yǒu shí wàn měng zú xíng mào chǒu â

系其顶,十千大臣前后围绕,共理王事。其前,复有十万猛卒;形貌丑恶,

yī fu biǎn lîu zhí chí qì zhàng rǎng bì chēn mù zhîngshēngjiàn zhě wú bù kǒng bù wú liàngzhîngshēng fàn

衣服褊陋,执持器仗,攘臂嗔目,众 生见者无不恐怖,无量 众 生,犯

wángjiào chì huî dào tā wù huî hài tā mìng huî qīn tā qī huî shēng xiã jiàn huî qǐ chēn hân huî huái

王教敕:或盗他物,或害他命,或侵他妻,或生邪见,或起嗔恨,或怀

tān jí zuî rú shì děngzhǒngzhǒng â yâ shēn bâi wǔ fù jiāng yì wáng suǒ suí qí suǒ fàn ãr zhì fá zhī

贪嫉,作如是等种 种恶业,身被五缚,将诣王所,随其所犯而治罚之。

huî duànshǒu zú huî jiã ěr bí huî tiāo qí mù huî zhǎn qí shǒu huî bāo qí pí huî jiě qí tǐ huî yǐ

或断手足,或截耳鼻,或挑其目,或斩其首,或剥其皮,或解其体,或以

tāng zhǔ huî yǐ huǒ fãn huî qū shàng gāo shān tuī lìng duî luî yǒu rú shì děng wú liàng chǔ dú fā shēng háo jiào

汤煮,或以火焚,或驱上高山推令堕落,有如是等无量楚毒,发声号叫,

pì rú zhîng hã dà dì yù zhōng

譬如众合大地狱中。

shàn cái jiàn yǐ zuî rú shì niàn wǒ wãi lì yì yí qiâ zhîngshēng qiú pú sà hân xiū pú sà dào

善财见已,作如是念:我为利益一切众 生,求菩萨行,修菩萨道;

jīn zhě cǐ wáng miâ zhū shàn fǎ zuî dà zuì yâ bī nǎo zhîngshēng nǎi zhì duànmìng cãng bù gù jù wâi lái

今者,此王灭诸善法,作大罪业,逼恼众 生,乃至断命,曾不顾惧未来

â dào yún hã yú cǐ ãr yù qiú fǎ fā dà bēi xīn jiù hù zhîngshēng

恶道。云何于此而欲求法,发大悲心,救护众 生?

zuî shì niàn shí kōngzhōng yǒu tiān ãr gào zhī yán shàn nán zǐ rǔ dāng yì niàn pǔ yǎn zhǎng zhě shàn zhī shí

作是念时,空中有天而告之言:善男子!汝当忆念普眼长者善知识

jiào

教。

shàn cái yǎng shì ãr bái zhī yuē wǒ cháng yì niàn chū bù gǎn wàng

善财仰视而白之曰:我常忆念,初不敢忘。

tiān yuē shàn nán zǐ rǔ mî yàn lí shàn zhī shí yǔ shàn zhī shí zhě nãng yǐn dǎo rǔ zhì wú xiǎn nàn ān

天曰:善男子!汝莫厌离善知识语,善知识者能引导汝,至无险难安

yǐn zhī chù shàn nán zǐ pú sà shànqiǎofāngbiàn zhì bù kě sī yì shâ shîuzhîngshēng zhì bù kě sī yì hù

隐之处。善男子!菩萨善巧方便智不可思议,摄受众 生智不可思议,护

niànzhîngshēng zhì bù kě sī yì chãng shú zhîngshēng zhì bù kě sī yì shǒu hù zhîngshēng zhì bù kě sī yì dù

念众 生智不可思议,成熟众 生智不可思议,守护众 生智不可思议,度

tuō zhîngshēng zhì bù kě sī yì tiáo fú zhîngshēng zhì bù kě sī yì

脱众 生智不可思议,调伏众 生智不可思议。

shí shàn cái tïng zǐ wãn cǐ yǔ yǐ jí yì wáng suǒ dǐng lǐ qí zú bō yán shâng zhě wǒ yǐ

时,善财童子闻此语已,即诣王所,顶礼其足,白言:圣者!我已

xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà

先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨

dào wǒ wãn shâng zhě shànnãngjiào huì yuàn wãi wǒ shuō

道?我闻圣者善能教诲,愿为我说!

shí ā nà luï wáng lǐ wáng shì yǐ zhí shàn cái shǒu jiāng rù gōngzhōng mìng zhī tong zuî gào yán

时,阿那罗王理王事已,执善财手,将入宫中,命之同坐。告言:

shàn nán zǐ rǔ yìngguān wǒ suǒ zhù gōngdiàn

善男子!汝应观我所住宫殿。

shàn cái rú yǔ jí biànguān chá jiàn qí gōngdiànguǎng dà wú bǐ jiē yǐ miào bǎo zhī suǒ hã chãng qī bǎo

善财如语即遍观察,见其宫殿广大无比,皆以妙宝之所合成,七宝

wãi qiáng zhōu zā wãi rào bǎi qiānzhîng bǎo yǐ wãi lïu gã zhǒngzhǒngzhuāng yán xī jiē miào hǎo bù sī yì mï

为墙,周匝围绕,百千众宝以为楼阁,种 种 庄 严悉皆妙好,不思议摩

ní bǎo wǎng luï fù qí shàng shí yì shì nǚ duānzhâng shū juã wēi yí jìn zhǐ jiē xī kě guān fán suǒ shī wãi wú

尼宝网罗覆其上。十亿侍女端正殊绝,威仪进止皆悉可观,凡所施为无

fēi qiǎomiào xiān qǐ hîu wî ruǎn yì chãng zhǐ shí ā nà luï wáng gào shàn cái yán shàn nán zǐ yú yì

非巧妙,先起后卧,软意承旨。时,阿那罗王告善财言:善男子!于意

yún hã wǒ ruî shí zuî rú shì â yâ yún hã ãr dã rú shì guǒ bào rú shì sâ shēn rú shì juàn shǔ rú

云何?我若实作如是恶业,云何而得如是果报,如是色身,如是眷属,如

shì fù shàn rú shì zì zài shàn nán zǐ wǒ dã pú sà rú huàn xiâ tuō shàn nán zǐ wǒ cǐ guï tǔ suǒ yǒu

是富赡,如是自在?善男子!我得菩萨如幻解脱。善男子!我此国土所有

zhîngshēng duō xíng shā dào nǎi zhì xiã jiàn zuî yú fāngbiàn bù nãnglìng qí shě lí â yâ shàn nán zǐ wǒ

众 生,多行杀盗乃至邪见,作余方便,不能令其舍离恶业。善男子!我

wãi tiáo fú bǐ zhîngshēng gù huà zuî â rãn zào zhū zuì yâ shîuzhǒngzhǒng kǔ lìng qí yí qiâ zuî â zhîng

为调伏彼众 生故,化作恶人,造诸罪业,受种 种苦,令其一切作恶众

shēng jiàn shì shì yǐ xīn shēnghuáng bù xīn shēng yàn lí xīn shēng qiâ ruî duàn qí suǒ zuî yí qiâ â yâ

生,见是事已,心生 惶怖,心生厌离,心生怯弱,断其所作一切恶业,

fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí yì shàn nán zǐ wǒ yǐ rú shì qiǎofāngbiàn gù lìng zhū zhîngshēng shâ shí

发阿耨多罗三藐三菩提意。善男子!我以如是巧方便故,令诸众 生舍十

â yâ zhù shí shàn dào jiū jìngkuài lâ jiū jìng ān yǐn jiū jìng zhù yú yí qiâ zhì dì shàn nán zǐ wǒ

恶业,住十善道,究竟快乐,究竟安隐,究竟住于一切智地。善男子!我

shēn yǔ yì wâi cãng nǎo hài yú yī zhîngshēng shàn nán zǐ rú wǒ xīn zhě níng yú wâi lái shîu wú jiàn kǔ zhōng

身语意未曾恼害于一众 生。善男子!如我心者,宁于未来受无间苦,终

bù fā shēng yī niàn zhī yì yǔ yī wãn yī yǐ ãr zuî kǔ shì kuàng fù rãn yē rãn shì fú tián nãngshēng yí

不发生一念之意,与一蚊一蚁而作苦事,况复人耶?人是福田,能生一

qiâ zhū shàn fǎ gù shàn nán zǐ wǒ wãi dã cǐ rú huàn xiâ tuō rú zhū pú sà mï hē sà dã wú shēng rěn

切诸善法故。善男子!我唯得此如幻解脱。如诸菩萨摩诃萨得无生忍,

zhī zhū yǒu qù xī jiē rú huàn pú sà zhū hân xī jiē rú huà yí qiâ shì jiān xī jiē rú yǐng yí qiâ zhū fǎ xī

知诸有趣悉皆如幻,菩萨诸行悉皆如化,一切世间悉皆如影,一切诸法悉

jiē rú mâng rù zhēn shí xiàng wú ài fǎ mãn xiū xíng dì wǎng yí qiâ zhū hân yǐ wú ài zhì hân yú jìng jiâ

皆如梦,入真实相无碍法门,修行帝网,一切诸行以无碍智,行于境界,

pǔ rù yí qiâ píngděng sān mâi yú tuï luï ní yǐ dã zì zài ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hân

普入一切平等三昧,于陀罗尼已得自在,而我云何能知、能说彼功德行?

shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu chãngmíng miàoguāng wángmíng dà guāng rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã

善男子!于此南方,有城名:妙光,王名:大光,汝诣彼问:菩萨云何

xuã pú sà hân xiū pú sà dào

学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ wáng zú rào wú shù zā cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼王足,绕无数匝,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ yì xīn zhângniàn bǐ wáng suǒ dã huàn zhì fǎ mãn sī wãi bǐ wáng rú huàn xiâ tuō

尔时,善财童子一心正念彼王所得幻智法门,思惟彼王如幻解脱,

guān chá bǐ wáng rú huàn fǎ xìng fā rú huànyuàn jìng rú huàn fǎ pǔ yú yí qiâ rú huàn sān shì qǐ yú zhǒng

观察彼王如幻法性,发如幻愿,净如幻法,普于一切如幻三世,起于种

zhǒng rú huànbiàn huà rú shì sī wãi jiàn cì yïu xíng huî zhì rãn jiānchãng yì jù luî huî jīngkuàng yě

种如幻变化。如是思惟,渐次游行,或至人间城邑、聚落,或经旷野、

yán yù xiǎn nàn wú yǒu pí xiâ wâi cãng xiū xī rán hîu nǎi zhì miàoguāng dà chãng ãr wân rãn yán miàoguāng

岩谷险难,无有疲懈,未曾休息,然后乃至妙光大城。而问人言:妙光

dà chãng zài yú hã suǒ

大城在于何所?

rãn xián bào yán miàoguāngchãng zhě jīn cǐ chãng shì shì dà guāngwáng zhī suǒ zhù chù

人咸报言:妙光 城者,今此城是。是大光王之所住处。

shí shàn cái tïng zǐ huān xǐ yǒng yuâ zuî rú shì niàn wǒ shàn zhī shí zài cǐ chãngzhōng wǒ jīn bì dāng

时,善财童子欢喜踊跃,作如是念:我善知识在此城 中,我今必当

qīn dã fângjiàn wãn zhū pú sà suǒ xíng zhī hân wãn zhū pú sà chū yào zhī mãn wãn zhū pú sà suǒ zhâng zhī fǎ

亲得奉见。闻诸菩萨所行之行,闻诸菩萨出要之门,闻诸菩萨所证之法,

wãn zhū pú sà bù sī yì gōng dã wãn zhū pú sà bù sī yì zì zài wãn zhū pú sà bù sī yì píngděng wãn zhū

闻诸菩萨不思议功德,闻诸菩萨不思议自在,闻诸菩萨不思议平等,闻诸

pú sà bù sī yì yǒngměng wãn zhū pú sà bù sī yì jìng jiâ guǎng dà qīngjìng

菩萨不思议勇猛,闻诸菩萨不思议境界广大清净。

zuî shì niàn yǐ rù miàoguāngchãng jiàn cǐ dà chãng yǐ jīn yín liú lí bō lí zhēn zhū

作是念已,入妙光 城,见此大城,以金、银、琉璃、玻璃、珍珠、

chē qú mǎ nǎo qī bǎo suǒ chãng qī bǎo shēnqiàn qī chïng wãi rào bā gōng dã shuǐyíng mǎn qí zhōng dǐ

砗磲、码瑙、七宝所成,七宝深堑,七重围绕,八功德水盈满其中,底

bù jīn shā yōu bō luï huá bō tïu mï huā jū wù tïu huā fēn tuï lì huā biàn bù qí shàng bǎo duō luï

布金沙,优钵罗华、波头摩华、拘物头华、芬陀利华遍布其上,宝多罗

shù qī chïngháng liâ qī zhǒng jīn gāng yǐ wãi qí yuán gâ gâ wãi rǎo suǒ wâi shī zǐ guāngmíng jīn gāngyuán

树七重行列,七种金刚以为其垣,各各围绕,所谓:师子光明金刚垣、

wú nãngchāoshâng jīn gāngyuán bù kě jǔ huài jīn gāngyuán bù kě huǐ quē jīn gāngyuán jiān gù wú ài jīn gāngyuán

无能超胜金刚垣、不可沮坏金刚垣、不可毁缺金刚垣、坚固无碍金刚垣、

shângmiàowǎngzàng jīn gāngyuán lí chãnqīngjìng jīn gāngyuán xī yǐ wú shù mï ní miào bǎo jiàn cuî zhuāng yán zhǒngzhǒng

胜妙网藏金刚垣、离尘清净金刚垣,悉以无数摩尼妙宝间错 庄 严,种 种

zhîng bǎo ãr wãi pí nì qí chãngzîngguǎng yī shí yïu xún zhōu huí bā fāngmiàn kāi bā mãn jiē yǐ qī bǎo zhōubiàn

众宝而为埤堄。其城纵广一十由旬,周回八方面开八门,皆以七宝周遍

yán shì pí liú lí bǎo yǐ wãi qí dì zhǒngzhǒngzhuāng yán shân kě ài lâ

严饰,毗琉璃宝以为其地,种 种 庄 严,甚可爱乐。

qí chãng zhī nâi shí yì qú dào yī yí dào jiān jiē yǒu wú liàng wàn yì zhîngshēng yú zhōng zhǐ zhù

其城之内,十亿衢道,一一道间,皆有无量万亿众 生于中止住。

yǒu wú shù yán fú tán jīn lïu gã pí liú lí mï ní wǎng luï fù qí shàng wú shù yín lïu gã chì zhēn zhū mï

有无数阎浮檀金楼阁,毗琉璃摩尼网罗覆其上;无数银楼阁,赤真珠摩

ní wǎng luï fù qí shàng wú shù pí liú lí lïu gã miàozàng mï ní wǎng luï fù qí shàng wú shù bō lí lïu gã

尼网罗覆其上;无数毗琉璃楼阁,妙藏摩尼网罗覆其上;无数玻璃楼阁,

wú gîu zàng mï ní wángwǎng luï fù qí shàng wú shù guāngzhào shì jiān mï ní bǎo lïu gã rì zàng mï ní wángwǎng luï

无垢藏摩尼王网罗覆其上;无数光照世间摩尼宝楼阁,日藏摩尼王网罗

fù qí shàng wú shù dì qīng mï ní bǎo lïu gã miàoguāng mï ní wángwǎng luï fù qí shàng wú shù zhîngshēng hǎi

覆其上;无数帝青摩尼宝楼阁,妙光摩尼王网罗覆其上;无数众 生海

mï ní wáng lïu gã yàn guāngmíng mï ní wángwǎng luï fù qí shàng wú shù jīn gāng bǎo lïu gã wú nãngshângchuáng

摩尼王楼阁,焰光明摩尼王网罗覆其上;无数金刚宝楼阁,无能胜 幢

mï ní wángwǎng luï fù qí shàng wú shù hēi zhān tán lïu gã tiān màn tuï luï huā wǎng luï fù qí shàng wú shù wú

摩尼王网罗覆其上;无数黑栴檀楼阁,天曼陀罗华网罗覆其上;无数无

děngxiāngwáng lïu gã zhîngzhîng huā wǎng luï fù qí shàng qí chãng fù yǒu wú shù mï ní wǎng wú shù bǎo língwǎng

等香王楼阁,种 种华网罗覆其上。其城复有无数摩尼网、无数宝铃网、

wú shù tiānxiāngwǎng wú shù tiān huā wǎng wú shù bǎo xíngxiàngwǎng wú shù bǎo yī zhàng wú shù bǎo gài zhàng

无数天香网、无数天华网、无数宝形像网,无数宝衣帐、无数宝盖帐、

wú shù bǎo lïu gã zhàng wú shù bǎo huā mán zhàng zhī suǒ mí fù chù chù jiàn lì bǎo gài chuáng fān dāng cǐ chãng

无数宝楼阁帐、无数宝华鬘帐之所弥覆,处处建立宝盖 幢 幡。当此城

zhōng yǒu yī lïu gã míng zhâng fǎ zàng ā sēng qí bǎo yǐ wãi zhuāng yán guāngmíng hâ yì zuì shâng wú bǐ

中,有一楼阁名:正法藏,阿僧祇宝以为 庄 严,光明赫奕,最胜无比,

zhîngshēngjiàn zhě xīn wú yàn zú bǐ dà guāngwángcháng chù qí zhōng

众 生见者,心无厌足;彼大光王常处其中。

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú cǐ yí qiâ zhēn bǎo miào wù nǎi zhì nán nǚ liù chãnjìng jiâ jiē wú ài zháo

尔时,善财童子于此一切珍宝妙物,乃至男女、六尘境界,皆无爱著,

dàn zhâng sī wãi jiū jìng zhī fǎ yī xīn yuàn yuâ jiànshàn zhī shí jiàn cì yïu xíng jiàn dà guāngwáng qù yú suǒ zhù

但正思惟究竟之法,一心愿乐见善知识。渐次游行,见大光王去于所住

lïu gã bù yuǎn sì qú dào zhōng zuî rú yì mï ní bǎo lián huā zàngguǎng dà zhuāng yán shī zǐ zhī zuî gàn liú li bǎo

楼阁不远四衢道中,坐如意摩尼宝莲华藏广大 庄 严师子之座,绀琉璃宝

yǐ wãi qí zú jīn zēng wãi zhàng zhîng bǎo wãi wǎng shàngmiàotiān yī yǐ wãi yīn rù qí wáng yú shàng jiã jiā fū zuî

以为其足,金缯为帐,众宝为网,上妙天衣以为茵蓐其王于上结跏趺坐,

âr shí bā zhǒng dà ren zhī xiàng bā shí suí hǎo ãr yǐ yán shēn rú zhēn jīn shānguāng sâ chì shâng rú jìngkōng rì

二十八种大人之相、八十随好而以严身,如真金山光色炽盛,如净空日

wēi guāng hâ yì rú shâng mǎn yuâ jiàn zhě qīngliáng rú fàn tiānwáng chǔ yú fàn zhîng yì rú dà hǎi gōng dã fǎ bǎo

威光赫奕,如盛满月见者清凉,如梵天王处于梵众,亦如大海功德法宝

wú yǒu biān jì yì rú xuě shānxiāng hǎo shù lín yǐ wãi yán shì yì rú dà yún nãngzhân fǎ lãi qǐ wù qún pǐn

无有边际,亦如雪山相好树林以为严饰,亦如大云能震法雷,启悟群品;

yì rú xū kōngxiǎnxiànzhîngzhîng fǎ mãn xīngxiàng rú xū mí shān sì sâ pǔ xiànzhîngshēng xīn hǎi yì rú bǎo zhōu

亦如虚空显现种 种法门星象、如须弥山四色普现众 生心海,亦如宝洲

zhǒngzhǒng zhì bǎo chōng mǎn qí zhōng yú wáng zuî qián yǒu jīn yín liú lí mï ní zhēn zhū shān hú

种 种智宝充满其中。于王座前,有金、银、琉璃、摩尼、珍珠、珊瑚、

hǔ pî kē bâi bì yù zhū zhēn bǎo jù yī fu yīng luî jí zhū yǐn shí wú liàng wú biān zhǒngzhǒngchōng

琥珀、珂贝、璧玉诸珍宝聚,衣服、璎珞及诸饮食,无量无边,种 种 充

mǎn fù jiàn wú liàng bǎi qiān wàn yì shàngmiào bǎo chē bǎi qiān wàn yì zhū tiān jì yuâ bǎi qiān wàn yì tiān zhū miào

满。复见无量百千万亿上妙宝车,百千万亿诸天妓乐,百千万亿天诸妙

xiāng bǎi qiān wàn yì bìngyuántāng yào zī shēng zhī jù rú shì yí qiâ xī jiē zhēn hǎo wú liàng rǔ niú tí jiǎo jīn

香,百千万亿病缘汤药资生之具,如是一切悉皆珍好。无量乳牛蹄角金

sâ wú liàngqiān yì duānzhâng nǚ rãn shàngmiàozhān tán yǐ tú qí tǐ tiān yī yīng luî zhǒngzhǒngzhuāng yán liù

色,无量千亿端正女人,上妙栴檀以涂其体,天衣璎珞种 种 庄 严,六

shí sì nãng mǐ bù gāi liàn shì qíng lǐ zã xī jiē shàn xiâ suí zhîngshēng xīn ãr yǐ jǐ shī chãng yì jù luî sì

十四能靡不该练,世情礼则悉皆善解,随众 生心而以给施。城邑聚落四

qú dào câ xī zhì yí qiâ zī shēng zhī jù yī yí dào bàng jiē yǒu âr shí yì pú sà yǐ cǐ zhū wù jǐ shī

衢道侧,悉置一切资生之具,一一道傍皆有二十亿菩萨,以此诸物给施

zhîngshēng wãi yù pǔ shâ zhîngshēng gù wãi lìngzhîngshēnghuān xǐ gù wãi lìngzhîngshēngyǒng yuâ gù wãi lìngzhîng

众 生。为欲普摄众 生故,为令众 生欢喜故,为令众 生踊跃故,为令众

shēng xīn jìng gù wãi lìngzhîngshēngqīngliáng gù wãi miâ zhîngshēng fán nǎo gù wãi lìngzhîngshēng zhī yí qiâ yì lǐ

生心净故,为令众 生清凉故,为灭众 生烦恼故,为令众 生知一切义理

gù wãi lìngzhîngshēng rù yī qiē zhì dào gù wãi lìngzhîngshēng shâ yuàn dí xīn gù wãi lìngzhîngshēng lí shēn yǔ

故,为令众 生入一切智道故,为令众 生舍怨敌心故,为令众 生离身语

â gù wãi lìngzhîngshēng bá zhū xiã jiàn gù wãi lìngzhîngshēngjìng zhū yâ dào gù

恶故,为令众 生拔诸邪见故,为令众 生净诸业道故。

shí shàn cái tïng zǐ wǔ tǐ tïu dì dǐng lǐ qí zú gōngjìng yîu rào jīng wú liàng zā hã zhǎng ãr

时,善财童子五体投地,顶礼其足,恭敬右绕,经无量匝,合掌而

zhù bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã

住。白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学

pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能诱诲,愿为我说!

shí wáng gào yán shàn nán zǐ wǒ jìng xiū pú sà dà cí chuáng hân wǒ mǎn zú pú sà dà cí chuáng hân

时,王告言:善男子!我净修菩萨大慈 幢 行,我满足菩萨大慈 幢 行。

shàn nán zǐ wǒ yú wú liàng bǎi qiān wàn yì nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fï suǒ wân nán cǐ fǎ sī wãi guān

善男子!我于无量百千万亿乃至不可说不可说佛所,问难此法,思惟观

chá xiū xí zhuāng yán shàn nán zǐ wǒ yǐ cǐ fǎ wãi wáng yǐ cǐ fǎ jiào chì yǐ cǐ fǎ shâ shîu yǐ

察,修习 庄 严。善男子!我以此法为王,以此法教敕,以此法摄受,以

cǐ fǎ suí zhú shì jiān yǐ cǐ fǎ yǐn dǎo zhîngshēng yǐ cǐ fǎ lìngzhîngshēng xiū xíng yǐ cǐ fǎ lìngzhîngshēng

此法随逐世间,以此法引导众 生,以此法令众 生修行,以此法令众 生

qù rù yǐ cǐ fǎ yǔ zhîngshēngfāngbiàn yǐ cǐ fǎ lìngzhîngshēng xūn xí yǐ cǐ fǎ lìngzhîngshēng qǐ xíng

趣入,以此法与众 生方便,以此法令众 生熏习,以此法令众 生起行,

yǐ cǐ fǎ lìngzhîngshēng ān zhù sī wãi zhū fǎ zì xìng yǐ cǐ fǎ lìngzhîngshēng ān zhù cí xīn yǐ cí wãi zhǔ

以此法令众 生安住思惟诸法自性,以此法令众 生安住慈心,以慈为主,

jù zú cí lì rú shì lìng zhù lì yì xīn ān lâ xīn āi mǐn xīn shâ shîu xīn shǒu hù zhîngshēng bù shě

具足慈力,如是令住利益心、安乐心、哀愍心、摄受心、守护众 生不舍

lí xīn bá zhîngshēng kǔ wú xiū xī xīn wǒ yǐ cǐ fǎ lìng yí qiâ zhîngshēng bì jìngkuài lâ hãng zì yuâ yù

离心、拔众 生苦无休息心。我以此法令一切众 生毕竟快乐,恒自悦豫,

shēn wú zhū kǔ xīn dã qīngliáng duànshēng sǐ ài yuâ zhâng fǎ lâ dí fán nǎo gîu pî â yâ zhàng juã

身无诸苦,心得清凉,断生死爱,乐正法乐,涤烦恼垢,破恶业障,绝

shēng sǐ liú rù zhēn fǎ hǎi duàn zhū yǒu qù qiú yí qiâ zhì jìng zhū xīn hǎi shēng bù huài xìn shàn nán zǐ

生死流,入真法海,断诸有趣,求一切智,净诸心海,生不坏信善男子!

wǒ yǐ zhù cǐ dà cí chuáng hân nãng yǐ zhâng fǎ jiào huà shì jiān

我已住此大慈 幢 行能以正法教化世间。

shàn nán zǐ wǒ guï tǔ zhōng yí qiâ zhîngshēng jiē yú wǒ suǒ wú yǒu kǒng bù shàn nán zǐ ruî yǒu zhîng

善男子!我国土中一切众 生,皆于我所无有恐怖。善男子!若有众

shēng pín qiïng kùn fá lái zhì wǒ suǒ ãr yǒu qiú suǒ wǒ kāi kù zàng zì qí suǒ qǔ ãr yǔ zhī yán mî

生,贫穷困乏,来至我所而有求索,我开库藏恣其所取,而语之言:莫

zào zhū â mî hài zhîngshēng mî qǐ zhū jiàn mî shēng zhí zhuï rǔ děng pín fá ruî yǒu suǒ xū dāng lái

造诸恶,莫害众 生,莫起诸见,莫生执著。汝等贫乏,若有所须,当来

wǒ suǒ jí sì qú dào yí qiâ zhū wù zhǒngzhǒng jù zú suí yì ãr qǔ wù shēng yí nán shàn nán zǐ cǐ

我所及四衢道,一切诸物种 种具足,随意而取,勿生疑难。善男子!此

miàoguāngchãng suǒ zhù zhîngshēng jiē shì pú sà fā dà châng yì suí xīn suǒ yù suǒ jiàn bù tïng huî jiàn cǐ

妙光 城所住众 生,皆是菩萨发大乘意,随心所欲,所见不同。或见此

chãng qí liàng xiá xiǎo huî jiàn cǐ chãng qí liàngguǎng dà huî jiàn tǔ shā yǐ wãi qí dì huî jiànzhîng bǎo ãr yǐ

城其量狭小,或见此城其量 广大;或见土沙以为其地,或见众宝而以

zhuāng yán huî jiàn jù tǔ yǐ wãi yuánqiáng huî jiàn bǎo qiángzhōu zā wãi rǎo huî jiàn qí dì duō zhū wǎ shí gāo

庄 严;或见聚土以为垣墙,或见宝墙周匝围绕;或见其地多诸瓦石,高

xià bù píng huî jiàn wú liàng dà mï ní bǎo jiàn cuî zhuāng yán píng tǎn rú zhǎng huî jiàn wū zhái tǔ mù suǒ chãng

下不平,或见无量大摩尼宝间错 庄 严,平坦如掌;或见屋宅土木所成,

huî jiàndiàntáng jí zhū lïu gã jiē chí chuāng tà xuān kǎn hù yǒu rú shì yí qiâ wú fēi miào bǎo shàn

或见殿堂及诸楼阁、阶墀、窗 闼、轩槛、户牖,如是一切无非妙宝。善

nán zǐ ruî yǒu zhîngshēng qí xīn qīngjìng cãngzhîngshàn gēn gîngyǎng zhū fï fā xīn qù xiàng yí qiâ zhì dào yǐ

男子!若有众 生其心清净,曾种善根供养诸佛,发心趣向一切智道,以

yí qiâ zhì wãi jiū jìng chù jí wǒ xī shí xiū pú sà hân cãng suǒ shâ shîu zã jiàn cǐ chãngzhîng bǎo yán jìng yú

一切智为究竟处,及我昔时修菩萨行曾所摄受,则见此城 众宝严净,余

jiē jiàn huì shàn nán zǐ cǐ guï tǔ zhōng yí qiâ zhîngshēng wǔ zhuï shì shí yuâ zuî zhū â wǒ xīn āi mǐn ãr

皆见秽。善男子!此国土中一切众 生,五浊世时乐作诸恶,我心哀愍而

yù jiù hù rù yú pú sà dà cí wãi shǒu suí shùn shì jiān sān mâi zhī mãn rù cǐ sān mâi shí bǐ zhū zhîng

欲救护,入于菩萨大慈为首,随顺世间三昧之门。入此三昧时,彼诸众

shēng suǒ yǒu bù wâi xīn nǎo hài xīn yuàn dí xīn zhâng lùn xīn rú shì zhū xīn xī zì xiāo miâ hã yǐ

生所有怖畏心、恼害心、怨敌心、诤论心,如是诸心,悉自消灭。何以

gù rù yú pú sà dà cí wãi shǒushùn shì sān mâi fǎ rú shì gù shàn nán zǐ qiě dài xū yú zì dāngxiàn

故?入于菩萨大慈为首顺世三昧,法如是故。善男子!且待须臾,自当现

jiàn

见。

shí dà guāngwáng jí rù cǐ dìng qí chãng nâi wài liù zhǒngzhândîng zhū bǎo dì bǎo qiáng bǎo táng

时,大光王即入此定,其城内外六种震动,诸宝地、宝墙、宝堂、

bǎo diàn tái guān lïu gã jiē qì hù yǒu rú shì yí qiâ xián chū miào yīn xī xiàng yú wáng qǔ gōngjìng

宝殿、台观、楼阁、阶砌、户牖,如是一切咸出妙音,悉向于王曲躬敬

lǐ miàoguāngchãng nâi suǒ yǒu jū rãn mǐ bù tïng shí huān xǐ yǒng yuâ jù xiàngwáng suǒ jǔ shēn tïu dì cūn yíng

礼。妙光 城内所有居人,靡不同时欢喜踊跃,俱向王所举身投地,村营、

chãng yì yí qiâ rãn zhîng xián lái jiànwáng huān xǐ jìng lǐ jìn wáng suǒ zhù niǎoshîu zhī shǔ hù xiāngzhān shì

城邑一切人众,咸来见王,欢喜敬礼。近王所住,鸟兽之属,互相瞻视,

qǐ cí bēi xīn xiánxiàngwángqiángōngjìng lǐ bài yí qiâ shānyuán jí zhū cǎo shù mî bù huí zhuǎnxiàngwángjìng lǐ

起慈悲心,咸向王前恭敬礼拜。一切山原及诸草树,莫不回转 向王敬礼,

bēi chí quán jǐng jí yǐ hã hǎi xī jiē tãng yì liú zhù wángqián shí qiānlïngwáng qǐ dà xiāng yún jī

陂池、泉、井及以河海,悉皆腾溢,流注王前。十千龙王起大香云,激

diànzhân lãi zhù wēi xì yǔ yǒu shí qiāntiānwáng suǒ wâi dāo lì tiānwáng yâ mï tiānwáng dōu shuài tuï

电震雷,注微细雨。有十千天王,所谓:忉利天王、夜摩天王、兜率陀

tiānwáng shànbiàn huà tiānwáng tā huà zì zài tiānwáng rú shì děng ãr wãi shàngshǒu yú xū kōngzhōng zuî zhîng jì

天王、善变化天王、他化自在天王;如是等而为上首,于虚空中作众妓

yuâ wú shù tiān nǚ gē yǒng zàn tàn yǔ wú shù huā yún wú shù xiāng yún wú shù bǎo mán yún wú shù bǎo

乐。无数天女歌咏赞叹,雨无数华云、无数香云、无数宝鬘云、无数宝

yī yún wú shù bǎo gài yún wú shù bǎo chuáng yún wú shù bǎo fān yún yú xū kōngzhōng ãr wãi zhuāng yán

衣云、无数宝盖云、无数宝 幢 云、无数宝幡云,于虚空中而为 庄 严,

gîngyǎng qí wáng yī luï pï ná dà xiàngwáng yǐ zì zài lì yú xū kōngzhōng fū bù wú shù dà bǎo lián huā

供养其王。伊罗婆拏大象王,以自在力,于虚空中敷布无数大宝莲华,

chuí wú shù bǎo yīng luî wú shù bǎo zēng dài wú shù bǎo mán wú shù bǎo yán jù wú shù bǎo huā wú shù bǎo

垂无数宝璎珞、无数宝缯带、无数宝鬘、无数宝严具、无数宝华、无数宝

xiāng zhǒngzhǒng qí miào yǐ wãi yán shì wú shù cǎi nǚ zhǒngzhǒng gē zàn yán fú tí nâi fù yǒu wú liàng bǎi qiān

香,种 种奇妙以为严饰,无数采女种 种歌赞。阎浮提内复有无量百千

wàn yì zhū luï chà wáng zhū yâ chā wáng jiū pán tú wáng pí shâ shã wáng huî zhù dà hǎi huî jū lù dì

万亿诸罗刹王,诸夜叉王、鸠槃荼王、毗舍阇王,或住大海,或居陆地,

yǐn xuâ dàn rîu cán hài zhîngshēng jiē qǐ cí xīn yuàn hân lì yì míng shí hîu shì bù zào zhū â gōng

饮血啖肉,残害众 生;皆起慈心,愿行利益,明识后世,不造诸恶,恭

jìng hã zhǎng dǐng lǐ yú wáng rú yán fú tí yú sān tiān xià nǎi zhì sān qiān dà qiān shì jiâ nǎi zhì shí

敬合掌,顶礼于王。如阎浮提,余三天下,乃至三千大千世界,乃至十

fāng bǎi qiān wàn yì nuï yú tuō shì jiâ zhōng suǒ yǒu yí qiâ dú â zhîngshēng xī yì rú shì

方百千万亿那由他世界中,所有一切毒恶众 生悉亦如是。

shí dà guāngwángcïng sān mâi qǐ gào shàn cái yán shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ pú sà dà cí wãi shǒu

时,大光王从三昧起,告善财言:善男子!我唯知此菩萨大慈为首,

suí shùn shì jiān sān mâi mãn rú zhū pú sà mï hē sà wãi gāo gài cí xīn pǔ yìn zhū zhîngshēng gù wãi xiū xíng

随顺世间三昧门。如诸菩萨摩诃萨为高盖,慈心普荫诸众 生故;为修行,

xià zhōngshàngxíng xī děng hân gù wãi dà dì nãng yǐ cí xīn rân chí yí qiâ zhū zhîngshēng gù wãi mǎn yuâ fú

下中 上行悉等行故;为大地,能以慈心任持一切诸众 生故;为满月,福

dã guāngmíng yú shì jiānzhōngpíngděngxiàn gù wãi jìng rì yǐ zhì guāngmíngzhào yào yí qiâ suǒ zhī jìng gù wãi míng

德光明于世间中平等现故;为净日,以智光明照耀一切所知境故;为明

dēng nãng pî yí qiâ zhîngshēng xīn zhōng zhū hēi àn gù wãi shuǐqīng zhū nãngqīng yí qiâ zhîngshēng xīn zhōngchǎnkuáng

灯,能破一切众 生心中诸黑暗故;为水清珠,能清一切众 生心中谄诳

zhuï gù wãi rú yì bǎo xī nãng mǎn zú yí qiâ zhîngshēng xīn suǒ yuàn gù wãi dà fēng sù lìngzhîngshēng xiū xí

浊故;为如意宝,悉能满足一切众 生心所愿故;为大风,速令众 生修习

sān mâi rù yí qiâ zhì dà chãngzhōng gù ãr wǒ yún hã nãng zhī qí xíng nãngshuō qí dã nãngchēngliáng bǐ fú dã

三昧入一切智大城 中故;而我云何能知其行,能说其德,能称 量彼福德

dà shān nãngzhānyǎng bǐ gōng dã zhîngxīng nãngguān chá bǐ dà yuànfēng lún nãng qù rù bǐ shânshēn fǎ mãn nãng

大山,能瞻仰彼功德众星,能观察彼大愿风轮,能趣入彼甚深法门,能

xiǎn shì bǐ zhuāng yán dà hǎi nãngchǎnmíng bǐ pǔ xián hân mãn nãng kāi shì bǐ zhū sān mâi kū nãng zàn tàn bǐ dà

显示彼 庄 严大海,能阐明彼普贤行门,能开示彼诸三昧窟,能赞叹彼大

cí bēi yún shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu yī wáng dōu míng yuē ān zhù yǒu yōu pï yí míng yuē

慈悲云?善男子!于此南方,有一王都,名曰:安住,有优婆夷,名曰:

bù dîng rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hân xiū pú sà dào

不动,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ wáng zú rào wú shù zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù ěr shí shàn

时,善财童子顶礼王足,绕无数匝,殷勤瞻仰,辞退而去。尔时,善

cái tïng zǐ chū miàoguāngchãng yïu xíng dào lù zhângniàn sī wãi dà guāngwángjiào yì niàn pú sà dà cí chuáng hân

财童子出妙光 城,游行道路,正念思惟大光王教,忆念菩萨大慈 幢 行

mãn sī wãi pú sà suí shùn shì jiān sān mâi guāngmíng mãn zēngzhǎng bǐ bù sī yì yuàn fú dã zì zài lì jiān gù

门,思惟菩萨随顺世间三昧光明门,增长彼不思议愿福德自在力,坚固

bǐ bù sī yì chãng shú zhîngshēng zhì guān chá bǐ bù sī yì bù gîngshîuyîng dà wēi dã yì niàn bǐ bù sī yì chà

彼不思议成熟众 生智,观察彼不思议不共受用大威德,忆念彼不思议差

biã xiàng sī wãi bǐ bù sī yì qīngjìngjuàn shǔ sī wãi bǐ bù sī yì suǒ zuî yâ shēnghuān xǐ xīn shēngjìng

别相,思惟彼不思议清净眷属,思惟彼不思议所作业;生欢喜心,生净

xìn xīn shēngměng lì xīn shēng xīn yuâ xīn shēngyǒng yuâ xīn shēngqìngxìng xīn shēng wú zhuï xīn shēngqīng

信心,生猛利心,生欣悦心,生踊跃心,生庆幸心,生无浊心,生清

jìng xīn shēngjiān gù xīn shēngguǎng dà xīn shēng wú jìn xīn rú shì sī wãi bēi qì liú lâi niànshàn zhī

净心,生坚固心,生 广大心,生无尽心。如是思惟,悲泣流泪,念善知

shí shí wãi xī yǒu chū shēng yí qiâ zhū gōng dã chù chū shēng yí qiâ zhū pú sà hân chū shēng yí qiâ pú sà jìng

识实为希有,出生一切诸功德处,出生一切诸菩萨行,出生一切菩萨净

niàn chū shēng yí qiâ tuï luï ní lún chū shēng yí qiâ sān mâi guāngmíng chū shēng yí qiâ zhū fï zhī jiàn pǔ yǔ

念,出生一切陀罗尼轮,出生一切三昧光明,出生一切诸佛知见,普雨

yí qiâ zhū fï fǎ yǔ xiǎn shì yí qiâ pú sà yuàn mãn chū shēng nán sī zhì huì guāngmíng zēngzhǎng yí qiâ pú sà

一切诸佛法雨,显示一切菩萨愿门,出生难思智慧光明,增长一切菩萨

gēn yá yîu zuî shì niàn shàn zhī shí zhě nãng pǔ jiù hù yí qiâ â dào nãng pǔ yǎn shuō zhū píngděng fǎ nãng

根芽。又作是念:善知识者,能普救护一切恶道,能普演说诸平等法,能

pǔ xiǎn shì zhū yí xiǎn dào nãng pǔ kāi chǎn dà châng ào yì nãng pǔ quàn fā pǔ xián zhū hân nãng pǔ yǐn dào yí

普显示诸夷险道,能普开阐大乘奥义,能普劝发普贤诸行,能普引到一

qiâ zhì chãng nãng pǔ lìng rù fǎ jiâ dà hǎi nãng pǔ lìngjiàn sān shì fǎ hǎi nãng pǔ shîu yǔ zhîngshâng dào chǎng

切智城,能普令入法界大海,能普令见三世法海,能普授与众 圣道场,

nãng pǔ zēngzhǎng yí qiâ bái fǎ

能普增长一切白法。

shàn cái tïng zǐ rú shì bēi āi sī niàn zhī shí bǐ cháng suí zhú juã wù pú sà rú lái shǐ tiān yú xū

善财童子如是悲哀思念之时,彼常随逐觉悟菩萨,如来使天,于虚

kōngzhōng ãr gào zhī yán shàn nán zǐ qí yǒu xiū xíngshàn zhī shí jiào zhū fï shì zūn xī jiē huān xǐ qí yǒu

空中而告之言:善男子!其有修行善知识教,诸佛世尊悉皆欢喜;其有

suí shùnshàn zhī shí yǔ zã dã jìn yú yí qiâ zhì dì qí yǒu nãng yú shàn zhī shí yǔ wú yí huî zhě zã cháng

随顺善知识语,则得近于一切智地;其有能于善知识语无疑惑者,则常

zhí yù yí qiâ shàn yǒu qí yǒu fā xīn yuàncháng bù lí shàn zhī shí zhě zã dã jù zú yí qiâ yì lì shàn nán

值遇一切善友;其有发心愿常不离善知识者,则得具足一切义利。善男

zǐ rǔ kě wǎng yì ān zhù wáng dū jí dāng dã jiàn bù dîng yōu pï yí dà shàn zhī shí

子!汝可往诣安住王都,即当得见不动优婆夷大善知识。

shí shàn cái tïng zǐ cïng bǐ sān mâi zhì guāngmíng qǐ jiàn cì yïu xíng zhì ān zhù chãng zhōubiàn tuī qiú

时,善财童子从彼三昧智光明起,渐次游行,至安住城,周遍推求

bù dîng yōu pï yí jīn zài hã suǒ zài wú liàng rãn zhîngxián gào zhī yán shàn nán zǐ bù dîng yōu pï yí shēn shì

不动优婆夷今在何所在?无量人众咸告之言:善男子!不动优婆夷身是

tïng nǚ zài qí jiā nâi fù mǔ shǒu hù yǔ zì qīn shǔ wú liàng rãn zhîng yǎn shuōmiào fǎ shàn cái tïng zǐ wãn

童女,在其家内,父母守护,与自亲属无量人众演说妙法。善财童子闻

shì yǔ yǐ qí xīn huān xǐ rú jiàn fù mǔ jí yì bù dîng yōu pï yí shâ rù qí zhái nâi jiàn bǐ táng yǔ

是语已,其心欢喜,如见父母,即诣不动优婆夷舍。入其宅内,见彼堂宇

jīn sâ guāngmíng pǔ jiē zhào yào yù sī guāng zhě shēn yì qīngliáng

金色光明,普皆照耀;遇斯光者,身意清凉。

shàn cái tïng zǐ guāngmíng chù shēn jí shí huî dã wǔ bǎi sān mâi mãn suǒ wâi liǎo yí qiâ xī yǒu xiàng sān

善财童子光明触身,即时获得五百三昧门,所谓:了一切希有相三

mâi mãn rù jì jìng sān mâi mãn yuǎn lí yí qiâ shì jiān sān mâi mãn pǔ yǎn shě dã sān mâi mãn rú lái zàng sān

昧门、入寂静三昧门、远离一切世间三昧门、普眼舍得三昧门、如来藏三

mâi mãn dã rú shì děng wǔ bǎi sān mâi mãn yǐ cǐ sān mâi mãn gù shēn xīn rïu ruǎn rú qī rì tāi yîu wãn

昧门,得如是等五百三昧门。以此三昧门故,身心柔软,如七日胎;又闻

miàoxiāng fēi zhū tiān lïng qián tà pï děng rãn yǔ fēi rãn zhī suǒ nãng yǒu

妙香,非诸天、龙、乾闼婆等,人与非人之所能有。

shàn cái tïng zǐ qián yì qí suǒ gōngjìng hã zhǎng yì xīn guān chá jiàn qí xíng sâ duānzhâng shū miào shí

善财童子前诣其所,恭敬合掌,一心观察,见其形色端正殊妙,十

fāng shì jiâ yí qiâ nǚ rãn wú yǒu nãng jí kuàng qí guî zhě wãi chú rú lái jí yǐ yí qiâ guàndǐng pú sà kǒu

方世界一切女人无有能及,况其过者?唯除如来及以一切灌顶菩萨。口

chū miàoxiāng gōngdiànzhuāng yán bìng qí juàn shǔ xī wú yǔ děng kuàng fù guî zhě shí fāng shì jiâ yí qiâ zhîng

出妙香,宫殿 庄 严,并其眷属悉无与等,况复过者?十方世界一切众

shēng wú yǒu yú cǐ yōu pï yí suǒ qǐ rǎn zhuï xīn ruî dã zàn jiàn suǒ yǒu fán nǎo xī zì xiao miâ pì rú

生,无有于此优婆夷所起染著心,若得暂见,所有烦恼悉自消灭,譬如

bǎi wàn dà fàn tiānwáng juã dìng bù shēng yù jiâ fán nǎo qí yǒu jiàn cǐ yōu pï yí zhě suǒ yǒu fán nǎo yīng zhī

百万大梵天王,决定不生欲界烦恼;其有见此优婆夷者,所有烦恼应知

yì rán shí fāngzhîngshēngguān cǐ nǚ rãn jiē wú yàn zú wãi chú jù zú dà zhì huì zhě ěr shí shàn cái tïng

亦然。十方众 生观此女人皆无厌足,唯除具足大智慧者。尔时,善财童

zǐ qǔ gōng hã zhǎng zhângniànguān chá jiàn cǐ nǚ rãn qí shēn zì zài bù kě sī yì sâ xiàng yán rïng shì

子曲躬合掌,正念观察,见此女人,其身自在,不可思议,色相颜容世

wú yǔ děng guāngmíngdîng châ wù wú nãngzhàng pǔ wãi zhîngshēng ãr zuî lì yì qí shēn máo kǒnghãng chū miào

无与等,光明洞彻,物无能障,普为众 生。而作利益,其身毛孔恒出妙

xiāng juàn shǔ wú biān gōngdiàn dì yī gōng dã shēnguǎng mî zhī yá jì xīn shēnghuān xǐ yǐ sîng zàn yuē

香,眷属无边,宫殿第一,功德深广,莫知涯际,心生欢喜,以颂赞曰:

shǒu hù qīng jìng jiâ xiū xíng guǎng dà rěn

守护清净戒,修行广大忍,

jīng jìn bù tuì zhuǎn guāng míng zhào shì jiān

精进不退转,光明照世间。

ěr shí shàn cái tïng zǐ shuō cǐ sîng yǐ bō yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān

尔时,善财童子说此颂已,白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三

pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hân yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě shànnãng yîu

菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能诱

huì yuàn wãi wǒ shuō

诲,愿为我说。

shí bù dîng yōu pï yí yǐ pú sà rïu ruǎn yǔ yuâ yì yǔ wâi yù shàn cái ãr gào zhī yán shàn zāi

时,不动优婆夷以菩萨柔软语、悦意语,慰谕善财,而告之言:善哉!

shàn zāi shàn nán zǐ rǔ yǐ nãng fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn shàn nán zǐ wǒ dã pú sà nán cuī

善哉!善男子!汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心。善男子!我得菩萨难摧

fú zhì huì zàng xiâ tuō mãn wǒ dã pú sà jiān gù shîu chí hân mãn wǒ dã pú sà yī qiē fǎ píngděng dì zǒng chí

伏智慧藏解脱门,我得菩萨坚固受持行门,我得菩萨一切法平等地总持

mãn wǒ dã pú sà zhàomíng yí qiâ fǎ biàn cái mãn wǒ dã pú sà qiú yí qiâ fǎ wú pí yàn sān mâi mãn

门,我得菩萨照明一切法辩才门,我得菩萨求一切法无疲厌三昧门。

shàn cái tïng zǐ yán shâng zhě pú sà nán cuī fú zhì huì zàng xiâ tuō mãn nǎi zhì qiú yí qiâ fǎ wú pí

善财童子言:圣者!菩萨难摧伏智慧藏解脱门,乃至求一切法无疲

yàn sān mâi mãn jìng jiâ yún hã

厌三昧门,境界云何?

tïng nǚ yán shàn nán zǐ cǐ chù nán zhī

童女言:善男子!此处难知。

shàn cái bái yán wãi yuànshâng zhě chãng fï shãn lì wãi wǒ xuānshuō wǒ dāng yīn shàn zhī shí nãng xìn nãng

善财白言:唯愿圣者承佛神力,为我宣说。我当因善知识能信、能

shîu nãng zhī nãngliǎo qù rù guān chá xiū xí suí shùn lí zhū fēn biã jiū jìngpíngděng

受、能知、能了,趣入观察,修习随顺,离诸分别,究竟平等。

yōu pï yí yán shàn nán zǐ guî qù shì zhōng yǒu jiã míng lí gîu fï hào xiū bì shí

优婆夷言:善男子!过去世中有劫,名:离垢,佛号:修臂。时,

yǒu guï wángmíng yuē diànshîu wãi yǒu yī nǚ jí wǒ shēn shì wǒ yú yâ fēn fâi yīn yuâ shí fù mǔ xiōng

有国王名曰:电授,唯有一女,即我身是。我于夜分废音乐时,父母兄

dì xī yǐ mián qǐn wǔ bǎi tïng nǚ yì jiē mián mâi wǒ yú lïu shàngyǎngguānxīng xiù yú xū kōngzhōngjiàn bǐ rú

弟悉已眠寝,五百童女亦皆眠寐。我于楼上仰观星宿,于虚空中见彼如

lái rú bǎo shānwáng wú liàng wú biāntiānlïng bā bù zhū pú sà zhîng suǒ gîng wãi rào fï shēn pǔ fàng dà guāngmíng

来如宝山王,无量无边天龙八部、诸菩萨众所共围绕。佛身普放大光明

wǎng zhōubiàn shí fāng wú suǒ zhàng ài fï shēn máo kǒng jiē chū miàoxiāng wǒ wãn shì xiāng shēn tǐ rïu ruǎn

网,周遍十方,无所障碍;佛身毛孔皆出妙香,我闻是香,身体柔软,

xīn shēnghuān xǐ biàncïng lïu xià zhì yú dì shàng hã shí zhǐ zhǎo dǐng lǐ yú fï yîu guān bǐ fï bù jiàndǐng

心生欢喜;便从楼下至于地上,合十指爪,顶礼于佛。又观彼佛不见顶

xiàng guānshēn zuǒ yîu mî zhī biān jì sī wãi bǐ fï zhū xiàng suí hǎo wú yǒu yàn zú qiâ zì niàn yán cǐ

相,观身左右莫知边际,思惟彼佛诸相随好,无有厌足,窃自念言:此

fï shì zūn zuî hã děng yâ huî yú rú shì shàngmiào zhī shēn xiàng hǎo yuán mǎn guāngmíng jù zú juàn shǔ chãng jiù

佛世尊作何等业,获于如是上妙之身,相好圆满,光明具足,眷属成就,

gōngdiàn yán hǎo fú dã zhì huì xī jiē qīngjìng zǒng chí sān mâi bù kě sī yì shãntōng zì zài biàn cái wú ài

宫殿严好,福德智慧悉皆清净,总持三昧,不可思议神通自在,辩才无碍?

shàn nán zǐ ěr shí rú lái zhī wǒ xīn niàn jí gào wǒ yán rǔ yìng fā bù kě huài xīn miâ zhū fán nǎo

善男子!尔时,如来知我心念,即告我言:汝应发不可坏心,灭诸烦恼;

yìng fā wú nãngshâng xīn pî zhū qǔ zhuï yìng fā wú tuì qiâ xīn rù shēn fǎ mãn yìng fā nãng kān nài xīn

应发无能胜心,破诸取著;应发无退怯心,入深法门;应发能堪耐心,

jiù â zhîngshēng yìng fā wú mí huî xīn pǔ yú yí qiâ zhū qù shîushēng yìng fā wú yàn zú xīn qiú jiàn zhū

救恶众 生;应发无迷惑心,普于一切诸趣受生;应发无厌足心,求见诸

fï wú yǒu xiū xī yìng fā wú zhī zú xīn xī shîu yí qiâ rú lái fǎ yǔ yìng fā zhâng sī wãi xīn pǔ

佛,无有休息;应发无知足心,悉受一切如来法雨;应发正思惟心,普

shēng yí qiâ fï fǎ guāngmíng yìng fā dà zhù chí xīn pǔ zhuǎn yí qiâ zhū fï fǎ lún yìng fā guǎng liú tōng xīn

生一切佛法光明;应发大住持心,普转一切诸佛法轮;应发广流通心,

suí zhîngshēng yù shī qí fǎ bǎo

随众 生欲,施其法宝。

shàn nán zǐ wǒ yú bǐ fï suǒ wãn rú shì fǎ qiú yí qiâ zhì qiú fï shí lì qiú fï biàn cái qiú

善男子!我于彼佛所闻如是法,求一切智,求佛十力,求佛辩才,求

fï guāngmíng qiú fï sâ shēn qiú fï xiàng hǎo qiú fï zhîng huì qiú fï guï tǔ qiú fï wēi yí qiú fï

佛光明,求佛色身,求佛相好,求佛众会,求佛国土,求佛威仪,求佛

shîumìng fā shì xīn yǐ qí xīn jiān gù yïu rú jīn gāng yí qiâ fán nǎo jí yǐ âr châng xī bù nãnghuài

寿命。发是心已,其心坚固,犹如金刚,一切烦恼及以二乘,悉不能坏。

shàn nán zǐ wǒ fā shì xīn yǐ lái jīng yán fú tí wēi chãn shù jiã shàng bù shēng yú niàn yù zhī xīn kuàngxíng

善男子!我发是心已来,经阎浮提微尘数劫,尚不生于念欲之心,况行

qí shì ěr suǒ jiã zhōng yú zì qīn shǔ bù qǐ chēn xīn kuàng tā zhîngshēng ěr suǒ jiã zhōng yú qí zì

其事?尔所劫中,于自亲属不起嗔心,况他众 生?尔所劫中,于其自

shēn bù shēng wǒ jiàn kuàng yú zhîng jù ãr jì wǒ suǒ ěr suǒ jiã zhōng sǐ shí shēng shí jí zhù tāi zàng

身不生我见,况于众具而计我所?尔所劫中,死时、生时,及住胎藏,

wâi cãng mí huî qǐ zhîngshēngxiǎng jí wú jì xīn kuàng yú yú shí ěr suǒ jiã zhōng nǎi zhì mângzhōng suí

未曾迷惑,起众 生 想及无记心,况于余时?尔所劫中,乃至梦中,随

jiàn yī fï wâi cãngwàng shī hã kuàng pú sà shí yǎn suǒ jiàn ěr suǒ jiã zhōng shîu chí yí qiâ rú lái zhâng fǎ

见一佛未曾忘失,何况菩萨十眼所见?尔所劫中,受持一切如来正法,

wâi cãngwàng shī yī wãn yī jù nǎi zhì shì sú suǒ yǒu yán cí shàng bù wàng shī hã kuàng rú lái jīn kǒu suǒ shuō

未曾忘失一文一句,乃至世俗所有言辞,尚不忘失,何况如来金口所说?

ěr suǒ jiã zhōng shîu chí yí qiâ rú lái fǎ hǎi yī wãn yī jù wú bù sī wãi wú bù guān chá nǎi zhì yí

尔所劫中,受持一切如来法海,一文一句无不思惟,无不观察,乃至一

qiâ shì sú zhī fǎ yì fù rú shì ěr suǒ jiã zhōng shîu chí rú shì yí qiâ fǎ hǎi wâi cãng yú yī fǎ zhōng

切世俗之法,亦复如是。尔所劫中,受持如是一切法海,未曾于一法中

bù dã sān mâi nǎi zhì shì jiān jì shù zhī fǎ yī yī fǎ zhōng xī yì rú shì ěr suǒ jiã zhōng zhù chí yí

不得三昧,乃至世间技术之法,一一法中悉亦如是。尔所劫中,住持一

qiâ rú lái fǎ lún suí suǒ zhù chí wâi cãng fâi shě yī wãn yī jù nǎi zhì bù cãngshēng yú shì zhì wãi chú

切如来法轮,随所住持,未曾废舍一文一句,乃至不曾生于世智,唯除

wãi yù tiáozhîngshēng gù ěr suǒ jiã zhōng jiàn zhū fï hǎi wâi cãng yú yī fï suǒ bù dã chãng jiù qīngjìng dà yuàn

为欲调众 生故。尔所劫中,见诸佛海,未曾于一佛所不得成就清净大愿,

nǎi zhì yú zhū huà fï zhī suǒ xī yì rú shì ěr suǒ jiã zhōng jiàn zhū pú sà xiū xíngmiào hân wú yǒu yì

乃至于诸化佛之所,悉亦如是。尔所劫中,见诸菩萨修行妙行,无有一

hân wǒ bù chãng jiù ěr suǒ jiã zhōng suǒ jiànzhîngshēng wú yī zhîngshēng wǒ bù quàn fā ā nîu duō luï sān miǎo

行我不成就。尔所劫中,所见众 生,无一众 生我不劝发阿耨多罗三藐

sān pú tí xīn wâi cãngquàn yī zhîngshēng fā yú shēng wãn pì zhī fï yì ěr suǒ jiã zhōng yú yí qiâ fï fǎ

三菩提心,未曾劝一众 生发于声闻辟支佛意。尔所劫中,于一切佛法,

nǎi zhì yī wãn yī jù bù shēng yí huî bù shēng âr xiǎng bù shēng fēn biã xiǎng bù shēngzhǒngzhǒngxiǎng

乃至一文一句,不生疑惑,不生二想,不生分别想,不生 种 种 想,

bù shēng zhí zhuïxiǎng bù shēngshâng liâ xiǎng bù shēng ài zēngxiǎng shàn nán zǐ wǒ cïng shì lái chángjiàn zhū

不生执著想,不生 胜劣想,不生爱憎想。善男子!我从是来,常见诸

fï chángjiàn pú sà chángjiànzhēn shí shàn zhī shí cháng wãn zhū fï yuàn cháng wãn pú sà hân cháng wãn pú

佛,常见菩萨,常见真实善知识,常闻诸佛愿,常闻菩萨行,常闻菩

sà bō luï mì mãn cháng wãn pú sà dì zhì guāngmíng mãn cháng wãn pú sà wú jìn zàng mãn cháng wãn rù wú biān shì

萨波罗蜜门,常闻菩萨地智光明门,常闻菩萨无尽藏门,常闻入无边世

jiâ wǎng mãn cháng wãn chū shēng wú biānzhîngshēng jiâ yīn mãn cháng yǐ qīngjìng zhì huì guāngmíng chú miâ yí qiâ zhîng

界网门,常闻出生无边众 生界因门,常以清净智慧光明,除灭一切众

shēng fán nǎo cháng yǐ zhì huì shēngcháng yí qiâ zhîngshēngshàn gēn cháng suí yí qiâ zhîngshēng suǒ yuâ shì xiàn

生烦恼;常以智慧,生 长一切众 生善根;常随一切众 生所乐,示现

qí shēn cháng yǐ qīngjìngshàngmiào yán yīn kāi wù fǎ jiâ yí qiâ zhîngshēng shàn nán zǐ wǒ dã pú sà qiú yí

其身,常以清净上妙言音,开悟法界一切众 生。善男子!我得菩萨求一

qiâ fǎ wú yàn zú zhuāng yán mãn wǒ dã yí qiâ fǎ píngděng dì zǒng chí mãn xiàn bù sī yì zì zài shãnbiàn rǔ

切法无厌足 庄 严门,我得一切法平等地总持门,现不思议自在神变。汝

yù jiàn foǔ

欲见不?

shàn cái yán wãi wǒ xīn yuànjiàn

善财言:唯。我心愿见。

ěr shí bù dîng yōu pï yí zuî yú lïngzàng shī zǐ zhī zuî rù qiú yí qiâ fǎ wú yàn zú zhuāng yán sān mâi

尔时,不动优婆夷坐于龙藏师子之座,入求一切法无厌足 庄 严三昧

mãn bù kōng lún zhuāng yán sān mâi mãn shí lì zhì lún xiànqián sān mâi mãn fï zhǒng wú jìn zàng sān mâi mãn rù

门、不空轮 庄 严三昧门、十力智轮现前三昧门、佛种无尽藏三昧门,入

rú shì děng yī wàn sān mâi mãn rù cǐ sān mâi mãn shí shí fāng gâ yǒu bù kě shuō fï chà wēi chãn shù shì jiâ liù

如是等一万三昧门。入此三昧门时,十方各有不可说佛刹微尘数世界,六

zhǒngzhândîng jiē xī qīngjìng liú lí suǒ chãng yī yī shì jiâ zhōng yǒu bǎi yì sì tiān xià bǎi yì rú lái

种震动,皆悉清净琉璃所成。一一世界中,有百亿四天下,百亿如来,

huî zhù dōu shuàitiān nǎi zhì bō niâ pán yī yì rú lái fàngguāngmíngwǎng zhōubiàn fǎ jiâ dào chǎngzhîng huì

或住兜率天,乃至般涅槃。一一如来,放光明网,周遍法界道场 众会,

qīngjìng wãi rǎo zhuǎnmiào fǎ lún kāi wù qún shēng

清净围绕,转妙法轮,开悟群生。

shí bù dîng yōu pï yí cïng sān mâi qǐ gào shàn cái yán shàn nán zǐ rǔ jiàn cǐ foǔ

时,不动优婆夷从三昧起,告善财言:善男子!汝见此不?

shàn cái yán wãi wǒ jiē yǐ jiàn

善财言:唯。我皆已见。

yōu pï yí yán shàn nán zǐ wǒ wãi dã cǐ qiú yí qiâ fǎ wú yàn zú sān mâi guāngmíng wãi yí qiâ zhîng

优婆夷言:善男子!我唯得此求一切法无厌足三昧光明,为一切众

shēngshuō wēi miào fǎ jiē lìnghuān xǐ rú zhū pú sà mï hē sà rú jīn chì niǎo yïu xíng xū kōng wú suǒ zhàng ài

生说微妙法,皆令欢喜。如诸菩萨摩诃萨如金翅鸟,游行虚空无所障碍,

nãng rù yí qiâ zhîngshēng dà hǎi jiàn yǒu shàn gēn yǐ chãng shú zhě biàn jí zhí qǔ zhì pú tí àn yîu rú shāng kâ

能入一切众 生大海,见有善根已成熟者,便即执取置菩提岸;又如商客

rù dà bǎo zhōu cǎi qiú rú lái shí lì zhì bǎo yîu rú yú shī chí zhâng fǎ wǎng rù shēng sǐ hǎi yú ài shuǐ

入大宝洲,采求如来十力智宝;又如渔师持正法网,入生死海,于爱水

zhōng lù zhū zhîngshēng rú ā xiū luï wángnãngbiàn náo dîng sān yǒu dà chãng zhū fán nǎo hǎi yîu rú rì lún chū xiàn xū

中漉诸众 生;如阿修罗王能遍挠动三有大城诸烦恼海,又如日轮出现虚

kōng zhào ài shuǐ ní lìng qí gàn jiã yîu rú mǎn yuâ chū xiàn xū kōng lìng kě huà zhě xīn huā kāi fū yîu rú

空,照爱水泥,令其干竭;又如满月出现虚空,令可化者心华开敷;又如

dà dì pǔ jiē píngděng wú liàngzhîngshēng yú zhōng zhǐ zhù zēngzhǎng yí qiâ shàn fǎ gēn yá yîu rú dà fēng suǒ

大地普皆平等,无量 众 生于中止住,增长一切善法根芽;又如大风所

xiàng wú ài nãng bá yí qiâ zhū jiàn dà shù rú zhuǎn lún wáng yïu xíng shì jiān yǐ sì shâ shì shâ zhū zhîngshēng

向无碍,能拔一切诸见大树;如转轮王游行世间,以四摄事摄诸众 生,

ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã hâng shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu yī dà chãng míng wú

而我云何能知、能说彼功德行?善男子!于此南方,有一大城,名:无

liàng dū sà luï qí zhōng yǒu yī chū jiā wài dào míng yuē biànháng rǔ wǎng bǐ wân pú sà yún hã xuã pú

量都萨罗,其中有一出家外道,名曰:遍行,汝往彼问:菩萨云何学菩

sà hân xiū pú sà dào

萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无量匝殷勤瞻仰,辞退而去。

相关文章

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书