六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》65

发布时间:2022-06-07 20:13:45作者:六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》65

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú shàn zhī shí suǒ qǐ zuì jí zūn zhîng xīn shēngguǎng dà qīngjìng jiě chángniàn

尔时,善财童子于善知识所,起最极尊重心,生 广大清净解,常念

dà châng zhuān qiú fï zhì yuànjiàn zhū fï guān fǎ jìng jiâ wú zhàng ài zhì chángxiàn zài qián juã dìngliǎo zhī zhū

大乘,专求佛智,愿见诸佛。观法境界无障碍智常现在前,决定了知诸

fǎ shí jì cháng zhù jì yí qiâ sān shì zhū chà nà jì rú xū kōng jì wú âr jì yí qiâ fǎ wú fēn biã

法实际常住际、一切三世诸刹那际、如虚空际、无二际、一切法无分别

jì yí qiâ yì wú zhàng ài jì yí qiâ jiã wú shī huài jì yí qiâ rú lái wú jì zhī jì yú yí qiâ fï

际、一切义无障碍际、一切劫无失坏际、一切如来无际之际。于一切佛

xīn wú fēn biã pî zhîngxiǎngwǎng lí zhū zhí zhuï bù qǔ zhū fï zhîng huì dào chǎng yì bù qǔ fï qīngjìng guï

心无分别,破众 想网,离诸执著,不取诸佛众会道场,亦不取佛清净国

tǔ zhī zhū zhîngshēng jiē wú yǒu wǒ zhī yí qiâ shēng xī jiē rú xiǎng zhī yí qiâ sâ xī jiē rú yǐng jiàn cì

土;知诸众 生皆无有我,知一切声悉皆如响,知一切色悉皆如影。渐次

nán xíng zhì shī zǐ fân xùn chãng zhōubiàn tuī qiú cí xíngtïng nǚ wãn cǐ tïng nǚ shì shī zǐ chuángwáng nǚ wǔ

南行,至师子奋迅城,周遍推求慈行童女。闻此童女是师子 幢 王女,五

bǎi tïng nǚ yǐ wãi shì cïng zhù pí lú zhē nà zàngdiàn yú lïngshângzhān tán zú jīn xiànwǎngtiān yī zuî shàng ãr

百童女,以为侍从,住毗卢遮那藏殿,于龙胜栴檀足金线网天衣座上而

shuōmiào fǎ shàn cái wãn yǐ yì wánggōng mãn qiú jiàn bǐ nǚ jiàn wú liàngzhîng lái rù gōngzhōng shàn cái wân

说妙法。善财闻已,诣王宫门,求见彼女,见无量 众来入宫中。善财问

yán zhū rãn jīn zhě hã suǒ wǎng yì

言:诸人今者何所往诣?

xián bào zhī yán wǒ děng yù yì cí xíngtïng nǚ tīngshîumiào fǎ

咸报之言:我等欲诣慈行童女,听受妙法。

shàn cái tïng zǐ jí zuî shì niàn cǐ wánggōng mãn jì wú xiàn ài wǒ yì yìng rù shàn cái rù yǐ jiàn pí

善财童子即作是念:此王宫门既无限碍,我亦应入。善财入已,见毗

lú zhē nà zàngdiàn bō lí wãi dì liú lí wãi zhù jīn gāng wãi bì yán fú tán jīn yǐ wãi yuánqiáng bǎi

卢遮那藏殿,玻璃为地,琉璃为柱,金刚为壁,阎浮檀金以为垣墙,百

qiānguāngmíng ãr wãi chuāng yǒu ā sēng qí mï ní bǎo ãr zhuāngjiào zhī bǎo zàng mï ní jìngzhōu zā zhuāng yán yǐ

千光明而为 窗 牖,阿僧祇摩尼宝而 庄 校之,宝藏摩尼镜周匝 庄 严,以

shì jiān zuì shàng mï ní bǎo ãr wãi zhuāng shì wú shù bǎo wǎng luï fù qí shàng bǎi qiān jīn líng chū miào yīn shēng

世间最上摩尼宝而为 庄 饰,无数宝网罗覆其上,百千金铃出妙音声,

yǒu rú shì děng bù kě sī yì zhîng bǎo yán shì qí cí xíngtïng nǚ pí fū jīn sâ yǎn gàn zǐ sâ fā gàn

有如是等不可思议众宝严饰。其慈行童女,皮肤金色,眼绀紫色,发绀

qīng sâ yǐ fàn yīn shēng ãr yǎn shuō fǎ shàn cái jiàn yǐ dǐng lǐ qí zú rào wú shù zā hã zhǎngqián zhù

青色,以梵音声而演说法。善财见已,顶礼其足,绕无数匝,合掌前住,

zuî rú shì yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã

作如是言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学

pú sà hãng yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhě shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能诱诲,愿为我说。

shí cí xíngtïng nǚ gào shàn cái yán shàn nán zǐ rǔ yìngguān wǒ gōngdiànzhuāng yán

时,慈行童女告善财言:善男子!汝应观我宫殿 庄 严。

shàn cái dǐng lǐ zhōubiànguān chá jiàn yī yī bì zhōng yī yī zhù zhōng yī yī jìngzhōng yī yī xiàng

善财顶礼,周遍观察,见一一壁中,一一柱中,一一镜中,一一相

zhōng yī yī xíngzhōng yī yī mï ní bǎo zhōng yī yī zhuāng yán jù zhōng yī yī jīn língzhōng yī yī bǎo

中,一一形中,一一摩尼宝中,一一 庄 严具中,一一金铃中,一一宝

shù zhōng yī yī bǎo xíngxiàngzhōng yī yī bǎo yīng luî zhōng xī jiàn fǎ jiâ yí qiâ rú lái cïng chū fā xīn

树中,一一宝形像 中,一一宝璎珞中,悉见法界一切如来,从初发心,

xiū pú sà hãng chãng mǎn dà yuàn jù zú gōng dã chãngděngzhâng juã zhuǎnmiào fǎ lún nǎi zhì shì xiàn rù yú

修菩萨行,成满大愿,具足功德,成等正觉,转妙法轮,乃至示现入于

niâ pán rú shì yǐngxiàng mǐ bù jiē xiàn rú jìngshuǐzhōng pǔ jiàn xū kōng rì yuâ xīng xiù suǒ yǒu zhîngxiàng rú cǐ

涅槃;如是影像靡不皆现,如净水中普见虚空日月星宿所有众 像;如此,

jiē shì cí xíngtïng nǚ guî qù shì zhōngshàn gēn zhī lì

皆是慈行童女,过去世中善根之力。

ěr shí shàn cái tïng zǐ yì niàn suǒ jiàn zhū fï zhī xiàng hã zhǎngzhānyǎng cí xíngtïng nǚ ěr shí tïng

尔时,善财童子忆念所见诸佛之相,合掌瞻仰慈行童女。尔时,童

nǚ gào shàn cái yán shàn nán zǐ cǐ shì bō rě bō luï mì pǔ zhuāng yán mãn wǒ yú sān shí liù hãng hã shā fï

女告善财言:善男子!此是般若波罗蜜普 庄 严门,我于三十六恒河沙佛

suǒ qiú dã cǐ fǎ bǐ zhū rú lái gâ yǐ yì mãn lìng wǒ rù cǐ bō rě bō luï mì pǔ zhuāng yán mãn yī

所,求得此法。彼诸如来各以异门,令我入此般若波罗蜜普 庄 严门,一

fï suǒ yǎn yú bù chïngshuō

佛所演,余不重说。

shàn cái bái yán shâng zhě cǐ bō rě bō luï mì pǔ zhuāng yán mãn jìng jiâ yún hã

善财白言:圣者!此般若波罗蜜普 庄 严门境界云何?

tïng nǚ dā yán shàn nán zǐ wǒ rù cǐ bō rě bō luï mì pǔ zhuāng yán mãn suí shùn qù xiàng sī wãi

童女答言:善男子!我入此般若波罗蜜普 庄 严门,随顺趣向,思惟

guān chá yì chí fēn biã shí dã pǔ mãn tuï luï ní bǎi wàn ā sēng qí tuï luï ní mãn jiē xī xiànqián suǒ wâi

观察,忆持分别,时得普门陀罗尼,百万阿僧祇陀罗尼门皆悉现前。所谓:

fï chà tuï luï ní mãn fï tuï luï ní mãn fǎ tuï luï ní mãn zhîngshēng tuï luï ní mãn guî qù tuï luï ní

佛刹陀罗尼门、佛陀罗尼门、法陀罗尼门、众 生陀罗尼门、过去陀罗尼

mãn wâi lái tuï luï ní mãn xiàn zài tuï luï ní mãn cháng zhù jì tuï luï ní mãn fú dã tuï luï ní mãn

门、未来陀罗尼门、现在陀罗尼门、常住际陀罗尼门、福德陀罗尼门、

fú dã zhù dào jù tuï luï ní mãn zhì huì tuï luï ní mãn zhì huì zhù dào jù tuï luï ní mãn zhū yuàn tuï luï ní

福德助道具陀罗尼门、智慧陀罗尼门、智慧助道具陀罗尼门、诸愿陀罗尼

mãn fēn biã zhū yuàn tuï luï ní mãn jí zhū hãng tuï luï ní mãn qīngjìnghãng tuï luï ní mãn yuán mǎn hãng tuï luï

门、分别诸愿陀罗尼门、集诸行陀罗尼门、清净行陀罗尼门、圆满行陀罗

ní mãn yâ tuï luï ní mãn yâ bù shī huài tuï luï ní mãn yâ liú zhù tuï luï ní mãn yâ suǒ zuî tuï luï ní

尼门、业陀罗尼门、业不失坏陀罗尼门、业流注陀罗尼门、业所作陀罗尼

mãn shě lí â yâ tuï luï ní mãn xiū xí zhâng yâ tuï luï ní mãn yâ zì zài tuï luï ní mãn shànxíng tuï

门、舍离恶业陀罗尼门、修习正业陀罗尼门、业自在陀罗尼门、善行陀

luï ní mãn chí shànxíng tuï luï ní mãn sān mâi tuï luï ní mãn suí shùn sān mâi tuï luï ní mãn guān chá sān mâi

罗尼门、持善行陀罗尼门、三昧陀罗尼门、随顺三昧陀罗尼门、观察三昧

tuï luï ní mãn sān mâi jìng jiâ tuï luï ní mãn cïng sān mâi qǐ tuï luï ní mãn shãntōng tuï luï ní mãn xīn hǎi

陀罗尼门、三昧境界陀罗尼门、从三昧起陀罗尼门、神通陀罗尼门、心海

tuï luï ní mãn zhǒngzhǒng xīn tuï luï ní mãn zhí xīn tuï luï ní mãn zhào xīn chïu lín tuï luï ní mãn tiáo xīn

陀罗尼门、种 种心陀罗尼门、直心陀罗尼门、照心稠林陀罗尼门、调心

qīngjìng tuï luï ní mãn zhī zhîngshēng suǒ cïngshēng tuï luï ní mãn zhī zhîngshēng fán nǎo xíng tuï luï ní mãn zhī

清净陀罗尼门、知众 生所从生陀罗尼门、知众 生烦恼行陀罗尼门、知

fán nǎo xí qì tuï luï ní mãn zhī fán nǎo fāngbiàn tuï luï ní mãn zhī zhîngshēng jiě tuï luï ní mãn zhī zhîngshēng

烦恼习气陀罗尼门、知烦恼方便陀罗尼门、知众 生解陀罗尼门、知众 生

xíng tuï luï ní mãn zhī zhîngshēngxíng bù tïng tuï luï ní mãn zhī zhîngshēngxìng tuï luï ní mãn zhī zhîngshēng yù

行陀罗尼门、知众 生行不同陀罗尼门、知众 生性陀罗尼门、知众 生欲

tuï luï ní mãn zhī zhîngshēngxiǎng tuï luï ní mãn pǔ jiàn shí fāng tuï luï ní mãn shuō fǎ tuï luï ní mãn dà

陀罗尼门、知众 生 想陀罗尼门、普见十方陀罗尼门、说法陀罗尼门、大

bēi tuï luï ní mãn dà cí tuï luï ní mãn jì jìng tuï luï ní mãn yán yǔ dào tuï luï ní mãn fāngbiàn fēi fāng

悲陀罗尼门、大慈陀罗尼门、寂静陀罗尼门、言语道陀罗尼门、方便非方

biàn tuï luï ní mãn suí shùn tuï luï ní mãn chā biã tuï luï ní mãn pǔ rù tuï luï ní mãn wú ài jì tuï luï

便陀罗尼门、随顺陀罗尼门、差别陀罗尼门、普入陀罗尼门、无碍际陀罗

ní mãn pǔ biàn tuï luï ní mãn fï fǎ tuï luï ní mãn pú sà fǎ tuï luï ní mãn shēng wãn fǎ tuï luï ní

尼门、普遍陀罗尼门、佛法陀罗尼门、菩萨法陀罗尼门、声闻法陀罗尼

mãn dú juã fǎ tuï luï ní mãn shì jiān fǎ tuï luï ní mãn shì jiâ chãng tuï luï ní mãn shì jiâ huài tuï luï

门、独觉法陀罗尼门、世间法陀罗尼门、世界成陀罗尼门、世界坏陀罗

ní mãn shì jiâ zhù tuï luï ní mãn jìng shì jiâ tuï luï ní mãn gîu shì jiâ tuï luï ní mãn yú gîu shì jiâ xiàn

尼门、世界住陀罗尼门、净世界陀罗尼门、垢世界陀罗尼门、于垢世界现

jìng tuï luï ní mãn yú jìng shì jiâ xiàn gîu tuï luï ní mãn chún gîu shì jiâ tuï luï ní mãn chúnjìng shì jiâ tuï luï

净陀罗尼门、于净世界现垢陀罗尼门、纯垢世界陀罗尼门、纯净世界陀罗

ní mãn píng tǎn shì jiâ tuï luï ní mãn bù píng tǎn shì jiâ tuï luï ní mãn fù shì jiâ tuï luï ní mãn yīn tuï

尼门、平坦世界陀罗尼门、不平坦世界陀罗尼门、覆世界陀罗尼门、因陀

luï wǎng shì jiâ tuï luï ní mãn shì jiâ zhuǎn tuï luï ní mãn zhī yī xiǎng zhù tuï luï ní mãn xì rù cū tuï luï

罗网世界陀罗尼门、世界转陀罗尼门、知依想住陀罗尼门、细入粗陀罗

ní mãn cū rù xì tuï luï ní mãn jiàn zhū fï tuï luï ní mãn fēn biã fï shēn tuï luï ní mãn fï guāngmíng

尼门、粗入细陀罗尼门、见诸佛陀罗尼门、分别佛身陀罗尼门、佛光明

zhuāng yán wǎng tuï luï ní mãn fï yuán mǎn yīn tuï luï ní mãn fï fǎ lún tuï luï ní mãn chãng jiù fï fǎ lún tuï

庄 严网陀罗尼门、佛圆满音陀罗尼门、佛法轮陀罗尼门、成就佛法轮陀

luï ní mãn chā biã fï fǎ lún tuï luï ní mãn wú chā biã fï fǎ lún tuï luï ní mãn jiě shì fï fǎ lún tuï luï

罗尼门、差别佛法轮陀罗尼门、无差别佛法轮陀罗尼门、解释佛法轮陀罗

ní mãn zhuǎn fï fǎ lún tuï luï ní mãn nãng zuî fï shì tuï luï ní mãn fēn biã fï zhîng huì tuï luï ní mãn

尼门、转佛法轮陀罗尼门、能作佛事陀罗尼门、分别佛众会陀罗尼门、

rù fï zhîng huì hǎi tuï luï ní mãn pǔ zhào fï lì tuï luï ní mãn zhū fï sān mâi tuï luï ní mãn zhū fï sān

入佛众会海陀罗尼门、普照佛力陀罗尼门、诸佛三昧陀罗尼门、诸佛三

mâi zì zài yîng tuï luï ní mãn zhū fï suǒ zhù tuï luï ní mãn zhū fï suǒ chí tuï luï ní mãn zhū fï biàn huà tuï

昧自在用陀罗尼门、诸佛所住陀罗尼门、诸佛所持陀罗尼门、诸佛变化陀

luï ní mãn fï zhī zhîngshēng xīn xīng tuï luï ní mãn zhū fï shãntōngbiànxiàn tuï luï ní mãn zhù dōu shuàitiāngōng

罗尼门、佛知众 生心行陀罗尼门、诸佛神通变现陀罗尼门、住兜率天宫

nǎi zhì shì xiàn rù yú niâ pán tuï luï ní mãn lì yì wú liàngzhîngshēng tuï luï ní mãn rù shânshēn fǎ tuï luï ní

乃至示现入于涅槃陀罗尼门、利益无量 众 生陀罗尼门、入甚深法陀罗尼

mãn rù wēi miào fǎ tuï luï ní mãn pú tí xīn tuï luï ní mãn qǐ pú tí xīn tuï luï ní mãn zhù pú tí xīn

门、入微妙法陀罗尼门、菩提心陀罗尼门、起菩提心陀罗尼门、助菩提心

tuï luï ní mãn zhū yuàn tuï luï ní mãn zhū hãng tuï luï ní mãn shãntōng tuï luï ní mãn chū lí tuï luï ní mãn

陀罗尼门、诸愿陀罗尼门、诸行陀罗尼门、神通陀罗尼门、出离陀罗尼门、

zǒng chí qīngjìng tuï luï ní mãn zhì lún qīngjìng tuï luï ní mãn zhì huì qīngjìng tuï luï ní mãn pú tí wú liàng

总持清净陀罗尼门、智轮清净陀罗尼门、智慧清净陀罗尼门、菩提无量

tuï luï ní mãn zì xīn qīngjìng tuï luï ní mãn

陀罗尼门、自心清净陀罗尼门。

shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ bō rě bō luï mì pǔ zhuāng yán mãn rú zhū pú sà mï hē sà qí xīn guǎng

善男子!我唯知此般若波罗蜜普 庄 严门,如诸菩萨摩诃萨,其心广

dà děng xū kōng jiâ rù yú fǎ jiâ fú dã chãng mǎn zhù chū shì fǎ yuǎn shì jiānxíng zhì yǎn wú yì

大等虚空界,入于法界,福德成满,住出世法,远世间行,智眼无翳,

pǔ guān fǎ jiâ huì xīn guǎng dà yïu rú xū kōng yí qiâ jìng jiâ xī jiē míngjiàn huî wú ài dì dà guāngmíng

普观法界,慧心广大,犹如虚空,一切境界悉皆明见,获无碍地大光明

zàng shànnãng fēn biã yí qiâ fǎ yì xíng yú shì xíng bù rǎn shì fǎ nãng yì yú shì fēi shì suǒ huài pǔ zuî

藏,善能分别一切法义,行于世行,不染世法,能益于世非世所坏,普作

yí qiâ shì jiān yī zhǐ pǔ zhī yí qiâ zhîngshēng xīn xíng suí qí suǒ yìng ãr wãi shuō fǎ yú yí qiâ shí hãng dã

一切世间依止,普知一切众 生心行,随其所应而为说法,于一切时恒得

zì zài ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã xíng shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu yī guï tǔ míng

自在,而我云何能知、能说彼功德行?善男子!于此南方,有一国土,名

wãi sān yǎn bǐ yǒu bǐ qiū míng yuē shànjiàn rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hãng xiū pú

为:三眼,彼有比丘,名曰:善见,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩

sà dào

萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rǎo wú shù zā liàn mù zhānyǎng cí tuì ãr xíng

时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,恋慕瞻仰,辞退而行。

ěr shí shàn cái tïng zǐ sī wãi pú sà suǒ zhù xíngshânshēn sī wãi pú sà suǒ zhâng fǎ shânshēn sī wãi

尔时,善财童子思惟菩萨所住行甚深,思惟菩萨所证法甚深,思惟

pú sà suǒ rù chù shânshēn sī wãi zhîngshēng wēi xì zhì shânshēn sī wãi shì jiān yī xiǎng zhù shânshēn sī wãi zhîng

菩萨所入处甚深,思惟众 生微细智甚深,思惟世间依想住甚深,思惟众

shēng suǒ zuî xíngshânshēn sī wãi zhîngshēng xīn liú zhù shânshēn sī wãi zhîngshēng rú guāngyǐngshânshēn sī wãi zhîng

生所作行甚深,思惟众 生心流注甚深,思惟众 生如光影甚深,思惟众

shēngmíng hào shânshēn sī wãi zhîngshēng yán shuōshânshēn sī wãi zhuāng yán fǎ jiâ shânshēn sī wãi zhîng zhí yâ xíng

生名号甚深,思惟众 生言说甚深,思惟 庄 严法界甚深,思惟种植业行

shânshēn sī wãi yâ zhuāng shì shì jiānshânshēn jiàn cì yïu xíng zhì sān yǎn guï yú chãng yì jù luî cūn

甚深,思惟业 庄 饰世间甚深。渐次游行,至三眼国,于城邑、聚落、村

lín shì sì chuānyuán shān gǔ yí qiâ zhū chù zhōubiàn qiú mì shànjiàn bǐ qiū jiàn zài lín zhōng jīngxíng

邻、市肆、川原、山谷一切诸处,周遍求觅善见比丘。见在林中,经行

wǎng fǎn zhuàngnián měi mào duānzhâng kě xǐ qí fā gàn qīng yîu xuán bù luàn dǐng yǒu rîu jì pí fū jīn

往返,壮 年美貌,端正可喜。其发绀青,右旋不乱,顶有肉髻,皮肤金

sâ jǐng wãn sān dào ã guǎngpíngzhâng yǎn mù xiū guǎng rú qīnglián huā chún kǒu dān jiã rú pín pï guǒ xiōng

色,颈文三道,额广平正,眼目修广如青莲华,唇口丹洁如频婆果,胸

biāo wàn zì qī chù píng mǎn qí bì xiāncháng qí zhǐ wǎng màn shǒu zú zhǎngzhōng yǒu jīn gāng lún qí shēn

标卍字,七处平满,其臂纤长,其指网缦,手足掌 中,有金刚轮。其身

shū miào rú jìng jū tiān shàng xià duān zhí rú ní jū tuï shù zhū xiàng suí hǎo xī jiē yuán mǎn rú xuě shānwáng

殊妙如净居天,上下端直如尼拘陀树,诸相随好,悉皆圆满,如雪山王

zhǒngzhǒng yán shì mù shì bù shùn yuánguāng yī xún zhì huì guǎng bï yïu rú dà hǎi yú zhū jìng jiâ xīn wú suǒ

种 种严饰,目视不瞬,圆光一寻。智慧广博犹如大海,于诸境界心无所

dîng ruî shěn ruî jǔ ruî zhì fēi zhì dîngzhuǎn xì lùn yí qiâ jiē xī dã fï suǒ xíngpíngděngjìng

动,若沈、若举、若智、非智,动转戏论,一切皆息。得佛所行平等境

jiâ dà bēi jiào huà yí qiâ zhîngshēng xīn wú zàn shě wãi yù lì lâ yí qiâ zhîngshēng wãi yù kāi shì rú lái

界,大悲教化一切众 生,心无暂舍,为欲利乐一切众 生,为欲开示如来

fǎ yǎn wãi jiàn rú lái suǒ xíng zhī dào bù chí bù sù shěn dì jīngxíng wú liàngtiān lïng yâ chā

法眼,为践如来所行之道,不迟、不速,审谛经行。无量天、龙、夜叉、

qián tà pï ā xiū luï jiā lïu luï jǐn nà luï mï hïu luï qiã shì fàn hù shì rãn yǔ fēi rãn

乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、释、梵、护世、人与非人

qián hîu wãi rǎo zhǔ fāng zhī shãn suí fāng huí zhuǎn yǐn dǎo qí qián zú xíng zhū shãn chí bǎo lián huā yǐ chãng qí

前后围绕,主方之神,随方回转引导其前;足行诸神,持宝莲华以承其

zú wú jìn guāngshãn shū guāng pî àn yán fú chuáng lín shãn yǔ zhîng zá huā bù dîngzàng dì shãn xiàn

足;无尽光神,舒光破暗;阎浮 幢 林,神雨众杂华;不动藏地神,现

zhū bǎo zàng pǔ guāngmíng xū kōngshãn zhuāng yán xū kōng chãng jiù dã hǎi shãn yǔ mï ní bǎo wú gîu zàng xū

诸宝藏;普光明虚空神,庄 严虚空;成就德海神,雨摩尼宝,无垢藏须

mí shānshãn tïu dǐng lǐ jìng qǔ gōng hã zhǎng wú ài lì fēngshãn yǔ miàoxiāng huā chūn hã zhǔ yâ shãn zhuāng

弥山神,头顶礼敬曲躬合掌;无碍力风神,雨妙香华;春和主夜神,庄

yán qí shēn jǔ tǐ tïu dì cháng juã zhǔ zhîushãn zhí pǔ zhào zhū fāng mï ní chuáng zhù zài xū kōng fàng dà guāngmíng

严其身举体投地;常觉主昼神,执普照诸方摩尼 幢 住在虚空,放大光明。

shí shàn cái tïng zǐ yì bǐ qiū suǒ dǐng lǐ qí zú qǔ gōng hã zhǎng bái yán shâng zhě wǒ yǐ

时,善财童子诣比丘所,顶礼其足,曲躬合掌,白言:圣者!我已

xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn qiú pú sà hãng wǒ wãn shâng zhě shànnãng kāi shì zhū pú sà dào

先发阿耨多罗三藐三菩提心,求菩萨行。我闻圣者善能开示诸菩萨道,

yuàn wãi wǒ shuō pú sà yún hã xuã pú sà hãng yún hã xiū pú sà dào shànjiàn dā yán shàn nán zǐ wǒ nián

愿为我说:菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?善见答言:善男子!我年

jì shǎo chū jiā yîu jìn wǒ cǐ shēngzhōng yú sān shí bā hãng hã shā fï suǒ jìng xiū fàn hãng huî yǒu fï

既少,出家又近,我此生 中,于三十八恒河沙佛所,净修梵行。或有佛

suǒ yī rì yī yâ jìng xiū fàn hãng huî yǒu fï suǒ qī rì qī yâ jìng xiū fàn hãng huî yǒu fï suǒ bàn yuâ yī yuâ

所一日一夜净修梵行,或有佛所七日七夜净修梵行,或有佛所半月、一月、

yī suì bǎi suì wàn suì yì suì nuï yú tuō suì nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō suì huî yī xiǎo jiã

一岁、百岁、万岁、亿岁、那由他岁,乃至不可说不可说岁,或一小劫、

huî bàn dà jiã huî yī dà jiã huî bǎi dà jiã nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō dà jiã tīng wãn miào fǎ shîu

或半大劫、或一大劫、或百大劫,乃至不可说不可说大劫,听闻妙法,受

xíng qí jiào zhuāng yán zhū yuàn rù suǒ zhâng chù jìng xiū zhū xíng mǎn zú liù zhǒng bō luï mì hǎi yì jiàn bǐ

行其教,庄 严诸愿,入所证处,净修诸行,满足六种波罗蜜海。亦见彼

fï chãng dào shuō fǎ gâ gâ chā biã wú yǒu zá luàn zhù chí yí jiào nǎi zhì miâ jìn yì zhī bǐ fï běn

佛成道说法,各各差别,无有杂乱,住持遗教,乃至灭尽。亦知彼佛本

suǒ xīngyuàn yǐ sān mâi yuàn lì yán jìng yí qiâ zhū fï guï tǔ yǐ rù yí qiâ xíng sān mâi lì jìng xiū yí qiâ

所兴愿,以三昧愿力,严净一切诸佛国土,以入一切行三昧力,净修一切

zhū pú sà hãng yǐ pǔ xiánchâng chū lí lì qīngjìng yí qiâ fï bō luï mì yîu shàn nán zǐ wǒ jīngxíng

诸菩萨行;以普贤乘出离力,清净一切佛波罗蜜。又,善男子!我经行

shí yī niànzhōng yí qiâ shí fāng jiē xī xiànqián zhì huì qīngjìng gù yī niànzhōng yí qiâ shì jiâ jiē xī

时,一念中,一切十方皆悉现前,智慧清净故;一念中,一切世界皆悉

xiànqián jīng guî bù kě shuō bù kě shuō shì jiâ gù yī niànzhōng bù kě shuō bù kě shuō fï chà jiē xī yán jìng

现前,经过不可说不可说世界故;一念中,不可说不可说佛刹皆悉严净,

chãng jiù dà yuàn lì gù yī niànzhōng bù kě shuō bù kě shuōzhîngshēng chā biã xíng jiē xī xiànqián mǎn zú shí

成就大愿力故;一念中,不可说不可说众 生差别,行皆悉现前,满足十

lì zhì gù yī niànzhōng bù kě shuō bù kě shuō zhū fï qīngjìngshēn jiē xī xiànqián chãng jiù pǔ xiánxíngyuàn lì

力智故;一念中,不可说不可说诸佛清净身皆悉现前,成就普贤行愿力

gù yī niànzhōng gōngjìnggîngyǎng bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù rú lái chãng jiù rïu ruǎn xīn gîng

故;一念中,恭敬供养不可说不可说佛刹微尘数如来,成就柔软心,供

yǎng rú lái yuàn lì gù yī niànzhōng lǐngshîu bù kě shuō bù kě shuō rú lái fǎ dã zhâng ā sēng qí chā biã fǎ

养如来愿力故;一念中,领受不可说不可说如来法,得证阿僧祇差别法,

zhù chí fǎ lún tuï luï ní lì gù yī niànzhōng bù kě shuō bù kě shuō pú sà hãng hǎi jiē xī xiànqián dã nãng

住持法轮陀罗尼力故;一念中,不可说不可说菩萨行海皆悉现前,得能

jìng yí qiâ hãng rú yīn tuï luï wǎngyuàn lì gù yī niànzhōng bù kě shuō bù kě shuō zhū sān mâi hǎi jiē xī xiàn

净一切行,如因陀罗网愿力故;一念中,不可说不可说诸三昧海皆悉现

qián dã yú yī sān mâi mãn rù yí qiâ sān mâi mãn jiē lìngqīngjìngyuàn lì gù yī niànzhōng bù kě shuō

前,得于一三昧门,入一切三昧门,皆令清净愿力故,一念中,不可说

bù kě shuō zhū gēn hǎi jiē xī xiànqián dã liǎo zhī zhū gēn jì yú yī gēn zhōngjiàn yí qiâ gēn yuàn lì gù yī

不可说诸根海皆悉现前,得了知诸根际,于一根中见一切根愿力故;一

niànzhōng bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù shí jiē xī xiànqián dã yú yí qiâ shí zhuǎn fǎ lún zhîngshēng

念中,不可说不可说佛刹微尘数时皆悉现前,得于一切时转法轮,众 生

jiâ jìn fǎ lún wú jìn yuàn lì gù yī niànzhōng bù kě shuō bù kě shuō yí qiâ sān shì hǎi jiē xī xiànqián

界尽,法轮无尽愿力故;一念中,不可说不可说一切三世海皆悉现前,

dã liǎo zhī yí qiâ shì jiâ zhōng yí qiâ sān shì fēn wâi zhì guāngmíngyuàn lì gù

得了知一切世界中一切三世分位,智光明愿力故。

shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ pú sà suí shùndēng jiě tuō mãn rú zhū pú sà mï hē sà rú jīn gāngdēng yú

善男子!我唯知此菩萨随顺灯解脱门。如诸菩萨摩诃萨如金刚灯,于

rú lái jiā zhēnzhângshîushēng jù zú chãng jiù bù sǐ mìng gēn cháng rán zhì dēng wú yǒu jìn miâ qí shēnjiān gù

如来家真正受生,具足成就不死命根,常然智灯,无有尽灭,其身坚固,

bù kě jǔ huài xiàn yú rú huàn sâ xiàng zhī shēn rú yuán qǐ fǎ wú liàng chā biã suí zhîngshēng xīn gâ gâ shì xiàn

不可沮坏,现于如幻色相之身,如缘起法无量差别,随众 生心各各示现,

xíng mào sâ xiàng shì wú lún pǐ dú rân huǒ zāi suǒ bù nãng hài rú jīn gāngshān wú nãnghuài zhě xiáng fú yí qiâ

形貌色相世无伦匹,毒刃火灾所不能害,如金刚山无能坏者,降伏一切

zhū mï wài dào qí shēnmiào hǎo rú zhēn jīn shān yú tiān rãn zhōng zuì wãi shū tâ míngchēngguǎng dà mǐ bù

诸魔外道,其身妙好,如真金山,于天人中最为殊特,名称 广大,靡不

wãn zhī guān zhū shì jiānxián duì mù qián yǎn shēn fǎ zàng rú hǎi wú jìn fàng dà guāngmíng pǔ zhào shí fāng ruî

闻知,观诸世间咸对目前,演深法藏如海无尽,放大光明普照十方,若

yǒu jiàn zhě bì pî yí qiâ zhàng ài dà shān bì bá yí qiâ bú shàn gēn běn bì lìngzhîng zhí guǎng dà shàn gēn

有见者,必破一切障碍大山,必拔一切不善根本,必令种植广大善根,

rú shì zhī rãn nán kě dã jiàn nán kě chū shì ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã xíng shàn nán zǐ

如是之人难可得见,难可出世,而我云何能知。能说彼功德行?善男子!

yú cǐ nán fāng yǒu yī guï tǔ míng yuē míng wãn yú hã zhǔ zhōng yǒu yī tïng zǐ míng zì zài zhǔ

于此南方有一国土,名曰:名闻,于河渚中,有一童子,名:自在主,

rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hãng xiū pú sà dào

汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ wãi yù jiū jìng pú sà yǒngměngqīngjìng zhī xíng yù dã pú sà dà lì guāngmíng

时,善财童子,为欲究竟菩萨勇猛清净之行,欲得菩萨大力光明,

yù xiū pú sà wú shâng wú jìn zhū gōng dã háng yù mǎn pú sà jiān gù dà yuàn yù chãng pú sà guǎng dà shēn xīn

欲修菩萨无胜无尽诸功德行,欲满菩萨坚固大愿,欲成菩萨广大深心,

yù chí pú sà wú liàngshângxíng yú pú sà fǎ xīn wú yàn zú yuàn rù yí qiâ pú sà gōng dã yù cháng shâ yù

欲持菩萨无量 胜行,于菩萨法心无厌足,愿入一切菩萨功德,欲常摄御

yí qiâ zhîngshēng yù chāoshēng sǐ chïu lín kuàng yě yú shàn zhī shí cháng lâ jiàn wãn chãng shì gîngyǎng wú yǒu

一切众 生,欲超生死稠林旷野,于善知识常乐见闻,承事供养,无有

yàn juàn dǐng lǐ qí zú rǎo wú liàng zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

厌倦。顶礼其足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ shîushànjiàn bǐ qiū jiào yǐ yì niànsîng chí sī wãi xiū xí míngliǎo juã dìng

尔时,善财童子受善见比丘教已,忆念诵持,思惟修习,明了决定,

yú bǐ fǎ mãn ãr dã wù rù tiān lïng yâ chā qián tà pï zhîngqián hîu wãi rǎo xiàngmíng wãn guï zhōu

于彼法门而得悟入。天、龙、夜叉、乾闼婆众前后围绕,向名闻国,周

biàn qiú mì zì zài zhǔ tïng zǐ shí yǒu tiān lïng qián tà pï děng yú xū kōngzhōng gào shàn cái yán shàn

遍求觅自在主童子。时,有天、龙、乾闼婆等,于虚空中告善财言:善

nán zǐ jīn cǐ tïng zǐ zài hã zhǔ shàng

男子!今此童子在河渚上。

ěr shí shàn cái jí yì qí suǒ jiàn cǐ tïng zǐ shí qiāntïng zǐ suǒ gîng wãi rǎo jù shā wãi xì shàn

尔时,善财即诣其所,见此童子,十千童子所共围绕,聚沙为戏。善

cái jiàn yǐ dǐng lǐ qí zú rǒo wú liàng zā hã zhǎnggōngjìng quâ zhù yī miàn bï yán shâng zhě wǒ

财见已,顶礼其足,绕无量匝,合掌恭敬,却住一面。白言:圣者!我

yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hãng yún hã xiū pú sà

已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨

dào yuàn wãi jiě shuō

道?愿为解说。

zì zài zhǔ yán shàn nán zǐ wǒ xī cãng yú wãn shū shī lì tïng zǐ suǒ xiū xuã shū shù suàn yìn děng fǎ

自在主言:善男子!我昔曾于文殊师利童子所,修学书数、算印等法,

jí dã wù rù yí qiâ gōngqiǎoshãntōng zhì fǎ mãn shàn nán zǐ wǒ yīn cǐ fǎ mãn gù dã zhī shì jiān shū shù

即得悟入一切工巧神通智法门。善男子!我因此法门故,得知世间书数、

suàn yìn jiâ chù děng fǎ yì nãngliáo zhì fēngxián xiāoshîu guǐ mâi suǒ zhuï rú shì suǒ yǒu yí qiâ zhū bìng yì

算印界处等法,亦能疗治风痫、消瘦、鬼魅所著,如是所有一切诸病;亦

nãng zào lì chãng yì jù luî yuán lín tái guān gōngdiàn wū zháizhǒngzhǒng zhū chù yì shàntiáoliànzhǒngzhǒng

能造立城邑、聚落、园林、台观、宫殿、屋宅种 种诸处,亦善调炼种 种

xiān yào yì shànyíng lǐ tiánnïngshāng gū yí qiâ zhū yâ qǔ shě jìn tuì xián dã qí suǒ yîu shàn biã zhī zhîngshēng

仙药,亦善营理田农商估一切诸业,取舍进退咸得其所。又善别知众 生

shēnxiàng zuî shàn zuî â dāngshēngshàn qù dāngshēng â qù cǐ rãn yīng dã shēng wãn châng dào cǐ rãn yīng

身相,作善作恶,当生善趣,当生恶趣,此人应得声闻乘道,此人应

dã yuán juã châng dào cǐ rãn yìng rù yí qiâ zhì dì rú shì děng shì jiē xī nãng zhī yì lìngzhîngshēng xuã xí cǐ

得缘觉乘道,此人应入一切智地,如是等事皆悉能知;亦令众 生学习此

fǎ zēngzhǎng juã dìng jiū jìngqīngjìng shàn nán zǐ wǒ yì nãng zhī pú sà suàn fǎ suǒ wâi yī bǎi luî chā

法,增长决定究竟清净。善男子!我亦能知菩萨算法,所谓:一百洛叉

wãi yī jù zhī jù zhī jù zhī wãi yī ā yǔ duō ā yǔ duō ā yǔ duō wãi yī nuï yú tuō nuï yú tuō nuï yú

为一俱胝,俱胝俱胝为一阿庾多,阿庾多阿庾多为一那由他,那由他那由

tuō wãi yī pín pï luï pín pï luï pín pï luï wãi yī jīn jiã luï guǎngshuō nǎi zhì yōu bō luï yōu bō luï wãi yī

他为一频婆罗,频婆罗频婆罗为一矜羯罗,广说乃至优钵罗优钵罗为一

bō tïu mï bō tïu mï bō tïu mï wãi yī sēng qí sēng qí sēng qí wãi yī qù qù qù wãi yī yù yù yù

波头摩,波头摩波头摩为一僧祇,僧祇僧祇为一趣,趣、趣为一喻,喻喻

wãi yī wú shù wú shù wú shù wãi yī wú shù zhuǎn wú shù zhuǎn wú shù zhuǎn wãi yī wú liàng wú liàng wú liàng

为一无数,无数无数为一无数转,无数转无数转为一无量,无量无量

wãi yī wú liàngzhuǎn wú liàngzhuǎn wú liàngzhuǎn wãi yī wú biān wú biān wú biān wãi yī wú biānzhuǎn wú biānzhuǎn

为一无量 转,无量 转无量 转为一无边,无边无边为一无边转,无边转

wú biānzhuǎn wãi yī wú děng wú děng wú děng wãi yī wú děngzhuǎn wú děngzhuǎn wú děngzhuǎn wãi yī bù kě shǔ bù

无边转为一无等,无等无等为一无等转,无等转无等转为一不可数,不

kě shǔ bù kě shǔ wãi yī bù kě shǔ zhuǎn bù kě shǔ zhuǎn bù kě shǔ zhuǎn wãi yī bù kě chēng bù kě chēng bù

可数不可数为一不可数转,不可数转不可数转为一不可称,不可称不

kě chēng wãi yī bù kě chēngzhuǎn bù kě chēngzhuǎn bù kě chēngzhuǎn wãi yī bù kě sī bù kě sī bù kě sī wãi

可称为一不可称 转,不可称 转不可称 转为一不可思,不可思不可思为

yī bù kě sī zhuǎn bù kě sī zhuǎn bù kě sī zhuǎn wãi yī bù kě liáng bù kě liáng bù kě liáng wãi yī bù kě

一不可思转,不可思转不可思转为一不可量,不可量不可量为一不可

liángzhuǎn bù kě liángzhuǎn bù kě liángzhuǎn wãi yī bù kě shuō bù kě shuō bù kě shuō wãi yī bù kě shuōzhuǎn

量 转,不可量 转不可量 转为一不可说,不可说不可说为一不可说转,

bù kě shuōzhuǎn bù kě shuōzhuǎn wãi yī bù kě shuō bù kě shuō cǐ yîu bù kě shuō bù kě shuō wãi yī bù kě shuō bù

不可说转不可说转为一不可说不可说,此又不可说不可说为一不可说不

kě shuōzhuǎn

可说转。

shàn nán zǐ wǒ yǐ cǐ pú sà suàn fǎ suàn wú liàng yïu xún guǎng dà shā jù xī zhī qí nâi kē lì duō

善男子!我以此菩萨算法,算无量由旬广大沙聚,悉知其内颗粒多

shǎo yì nãngsuàn zhī dōngfāng suǒ yǒu yí qiâ shì jiâ zhǒngzhǒng chā biã cì dì ān zhù nán xī běi fāng

少;亦能算知东方所有一切世界种 种差别,次第安住,南、西、北、方

sì wãi shàng xià yì fù rú shì yì nãngsuàn zhī shí fāng suǒ yǒu yí qiâ shì jiâ guǎng xiá dà xiǎo jí yǐ míng zì

四维上下,亦复如是;亦能算知十方所有一切世界广狭大小,及以名字,

qí zhōng suǒ yǒu yí qiâ jiã míng yí qiâ fï míng yí qiâ fǎ míng yī qiē zhîngshēngmíng yí qiâ yâ míng yí

其中所有一切劫名、一切佛名、一切法名、一切众 生名、一切业名、一

qiâ pú sà míng yí qiâ dì míng jiē xī liǎo zhī shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ yí qiâ gōngqiǎo dà shãntōng zhì guāng

切菩萨名、一切谛名,皆悉了知。善男子!我唯知此一切工巧大神通智光

míng fǎ mãn rú zhū pú sà mï hē sà nãng zhī yí qiâ zhū zhîngshēng shù nãng zhī yí qiâ zhū fǎ pǐn lâi shù nãng

明法门。如诸菩萨摩诃萨能知一切诸众 生数,能知一切诸法品类数,能

zhī yí qiâ zhū fǎ chā biã shù nãng zhī yí qiâ sān shì shù nãng zhī yí qiâ zhîngshēngmíng shù nãng zhī yí qiâ zhū

知一切诸法差别数,能知一切三世数,能知一切众 生名数,能知一切诸

fǎ míng shù nãng zhī yí qiâ zhū rú lái shù nãng zhī yí qiâ zhū fï míng shù nãng zhī yí qiâ zhū pú sà shù nãng

法名数,能知一切诸如来数,能知一切诸佛名数,能知一切诸菩萨数,能

zhī yí qiâ pú sà míng shù ãr wǒ hã nãngshuō qí gōng dã shì qí suǒ xíng xiǎn qí jìng jiâ zàn qí shâng lì

知一切菩萨名数,而我何能说其功德,示其所行,显其境界,赞其胜力,

biàn qí lâ yù xuān qí zhù dào zhāng qí dà yuàn tàn qí miàohãng chǎn qí zhū dù yǎn qí qīngjìng fā

辨其乐欲,宣其助道,彰其大愿,叹其妙行,阐其诸度,演其清净,发

qí shū shâng zhì huì guāngmíng shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu yī dà chãng míng yuē hǎi zhù yǒu yōu pǎ

其殊胜智慧光明?善男子!于此南方,有一大城,名曰:海住,有优婆

yí míng wãi jù zú rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hãng xiū pú sà dào

夷,名为:具足,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ wãn shì yǔ yǐ jǔ shēn máo shù huān xǐ yǒng yuâ huî dã xī yǒu xìn lâ bǎo xīn

时,善财童子闻是语已,举身毛竖,欢喜踊跃,获得希有信乐宝心,

chãng jiù guǎng dà lì zhîngshēng xīn xī nãngmíngjiàn yí qiâ zhū fï chū xīng cì dì xī nãngtōng dá shânshēn zhì huì qīng

成就广大利众 生心,悉能明见一切诸佛出兴次第,悉能通达甚深智慧清

jìng fǎ lún yú yí qiâ qù jiē suí xiànshēn liǎo zhī sān shì píngděngjìng jiâ chū shēng wú jìn gōng dã dà hǎi

净法轮,于一切趣皆随现身,了知三世平等境界,出生无尽功德大海,

fàng dà zhì huì zì zài guāngmíng kāi sān yǒu chãng suǒ yǒu guān yào dǐng lǐ qí zú rǎo wú liàng zā yīn qín zhān

放大智慧自在光明,开三有城所有关钥。顶礼其足,绕无量匝,殷勤瞻

yǎng cí tuì ãr qù

仰,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ guān chá sī wãi shàn zhī shí jiào yïu rú jù hǎi shîu dà yún yǔ wú yǒu yàn zú

尔时,善财童子观察思惟善知识教,犹如巨海受大云雨,无有厌足。

zuî shì niàn yán shàn zhī shí jiào yïu rú chūn rì shēngchǎng yí qiâ shàn fǎ gēn miáo shàn zhī shí jiào yïu rú mǎn

作是念言:善知识教,犹如春日生 长一切善法根苗;善知识教,犹如满

yuâ fán suǒ zhào jí jiē shǐ qīngliáng shàn zhī shí jiào rú xià xuě shān nãng chú yí qiâ zhū shîu râ kě shàn

月,凡所照及皆使清凉;善知识教,如夏雪山,能除一切诸兽热渴;善

zhī shí jiào rú fāng chí rì nãng kāi yí qiâ shàn xīn lián huā shàn zhī shí jiào rú dà bǎo zhōuzhǒngzhǒng fǎ bǎo

知识教,如芳池日,能开一切善心莲华;善知识教,如大宝洲种 种法宝,

chōng mǎn qí xīn shàn zhī shí jiào rú yán fú shù jī jí yí qiâ fú zhì huā guǒ shàn zhī shí jiào rú dà

充满其心;善知识教,如阎浮树,积集一切福智华果;善知识教,如大

lïngwáng yú xū kōngzhōng yïu xì zì zài shàn zhī shí jiào rú xū mí shān wú liàngshàn fǎ sān shí sān tiān

龙王,于虚空中游戏自在;善知识教,如须弥山,无量善法,三十三天

yú zhōng zhǐ zhù shàn zhī shí jiào yïu rú dì shì zhîng huì wãi rǎo wú nãngyìng bì nãng fú yì dào xiū luï

于中止住;善知识教,犹如帝释,众会围绕,无能映蔽,能伏异道修罗

jūn zhîng

军众。

rú shì sī wãi jiàn cì yïu xíng zhì hǎi zhù chãng chù chù xún mì cǐ yōu pï yí shí bǐ zhîng rãn

如是思惟,渐次游行,至海住城,处处寻觅此优婆夷。时,彼众人

xián gào zhī yán shàn nán zǐ cǐ yōu pï yí zài cǐ chãngzhōng suǒ zhù zhái nâi

咸告之言:善男子!此优婆夷在此城 中所住宅内。

shàn cái wãn yǐ jí yì qí mãn hã zhǎng ãr lì qí zháiguǎng bï zhǒngzhǒngzhuāng yán zhîng bǎo yuánqiáng

善财闻已,即诣其门,合掌而立。其宅广博,种 种 庄 严众宝垣墙

zhōu zā wãi rǒo sì miàn jiē yǒu bǎo zhuāng yán mãn shàn cái rù yǐ jiàn yōu pï yí chǔ yú bǎo zuî shângnián hào

周匝围绕,四面皆有宝 庄 严门。善财入已,见优婆夷处于宝座,盛年好

sâ duānzhâng kě xǐ sù fú chuí fà shēn wú yīng luî qí shēn sâ xiàng wēi dã guāngmíng chú fï pú sà yú

色,端正可喜,素服垂发,身无璎珞,其身色相威德光明,除佛菩萨余

wú nãng jí yú qí zhái nâi fū shí yì zuî chāo chū rãn tiān yí qiâ suǒ yǒu jiē shì pú sà yâ lì chãng

无能及。于其宅内,敷十亿座,超出人、天一切所有,皆是菩萨业力成

jiù zháizhōng wú yǒu yī fu yǐn shí jí yú yí qiâ zī shēng zhī wù dàn yú qí qián zhì yī xiǎo qì fù yǒu

就。宅中无有衣服、饮食及余一切资生之物,但于其前置一小器。复有

yī wàn tïng nǚ wãi rǎo wēi yí sâ xiàng rú tiān cǎi nǚ miào bǎo yán jù zhuāng shì qí shēn yán yīn měi miào wãn

一万童女围绕,威仪色相如天采女,妙宝严具 庄 饰其身,言音美妙,闻

zhě xǐ yuâ cháng zài zuǒ yîu qīn jìn zhānyǎng sī wãi guān chá qǔ gōng dī shǒu yìng qí jiàomìng bǐ zhū tïng

者喜悦,常在左右亲近瞻仰,思惟观察,曲躬低首,应其教命。彼诸童

nǚ shēn chū miàoxiāng pǔ xūn yí qiâ ruî yǒu zhîngshēng yù sī xiāng zhě jiē bù tuì zhuǎn wú nù hài xīn

女,身出妙香,普熏一切,若有众 生遇斯香者,皆不退转;无怒害心,

wú yuàn jiã xīn wú qiān jí xīn wú chǎnkuáng xīn wú xiǎn qǔ xīn wú zēng ài xīn wú chēn huì xīn wú

无怨结心,无悭嫉心,无谄诳心,无险曲心,无憎爱心,无嗔恚心,无

xià liâ xīn wú gāo màn xīn shēngpíngděng xīn qǐ dà cí xīn fā lì yì xīn zhù lǜ yí xīn lí tān

下劣心,无高慢心,生平等心,起大慈心,发利益心,住律仪心,离贪

qiú xīn wãn qí yīn zhě huān xǐ yǒng yuâ jiàn qí shēn zhě xī lí tān rǎn ěr shí shàn cái jì jiàn jù zú

求心,闻其音者,欢喜踊跃;见其身者,悉离贪染。尔时,善财既见具足

yōu pï yí yǐ dǐng lǐ qí zú gōngjìng wãi rǎo hã zhǎng ãr lì bï yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā

优婆夷已,顶礼其足,恭敬围绕,合掌而立。白言:圣者!我已先发阿

nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hãng yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn

耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻

shâng zhě shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

圣者善能诱诲,愿为我说。

bǐ jí gào yán shàn nán zǐ wǒ dã pú sà wú jìn fú dã zàng xiâ tuō mãn nãng yú rú shì yī xiǎo qì

彼即告言:善男子!我得菩萨无尽福德藏解脱门,能于如是一小器

zhōng suí zhū zhîngshēngzhǒngzhǒng yù lâ chū shēngzhǒngzhǒng měi wâi yǐn shí xī lìngchōng mǎn jiǎ shǐ bǎi zhîng

中,随诸众 生 种 种欲乐,出生 种 种美味饮食,悉令充满。假使百众

shēng qiānzhîngshēng bǎi qiānzhîngshēng yì zhîngshēng bǎi yì zhîngshēng qiān yì zhîngshēng bǎi qiān yì nuï

生、千众 生、百千众 生、亿众 生、百亿众 生、千亿众 生、百千亿那

yú tuō zhîngshēng nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuōzhîngshēng jiǎ shǐ yán fú tí wēi chãn shù zhîngshēng yī sì tiān

由他众 生,乃至不可说不可说众 生,假使阎浮提微尘数众 生、一四天

xià wēi chãn shù zhîngshēng xiǎoqiān shì jiâ zhōngqiān shì jiâ dà qiān shì jiâ nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi

下微尘数众 生,小千世界中千世界大千世界,乃至不可说不可说佛刹微

chãn shù zhîngshēng jiǎ shǐ shí fāng shì jiâ yí qiâ zhîngshēng suí qí yù lâ xī lìngchōng mǎn ãr qí yǐn shí wú

尘数众 生,假使十方世界一切众 生,随其欲乐悉令充满,而其饮食无

yǒu qiïng jìn yì bù jiǎnshǎo rú yǐn shí rú shì zhǒngzhǒngshàng wâi zhǒngzhǒngchuáng zuî zhǒngzhǒng yī fu

有穷尽,亦不减少。如饮食,如是种 种 上味、种 种 床 座、种 种衣服、

zhǒngzhǒng wî jù zhǒngzhǒng chē châng zhǒngzhǒng huā zhǒngzhǒng mán zhǒngzhǒngxiāng zhǒngzhǒng tú xiāng zhǒng

种 种卧具、种 种车乘、种 种华、种 种鬘、种 种 香、种 种涂香、种

zhǒngshāoxiāng zhǒngzhǒng mî xiāng zhǒngzhǒngzhēn bǎo zhǒngzhǒngyīng luî zhǒngzhǒngchuáng zhǒngzhǒng fān zhǒng

种烧香、种 种末香、种 种珍宝、种 种璎珞、种 种 幢 、种 种幡、种

zhǒng gài zhǒngzhǒngshàngmiào zī shēng zhī jù suí yì suǒ lâ xī lìngchōng zú yîu shàn nán zǐ jiǎ shǐ dōng

种盖、种 种 上妙资生之具,随意所乐,悉令充足。又善男子!假使东

fāng yī shì jiâ zhōng shēng wãn dú jiào shí wǒ shí yǐ jiē zhângshēng wãn pì zhī fï guǒ zhù zuì hîu shēn rú

方一世界中,声闻、独觉食我食已,皆证 声闻辟支佛果,住最后身;如

yī shì jiâ zhōng rú shì bǎi shì jiâ qiān shì jiâ bǎi qiān shì jiâ yì shì jiâ bǎi yì shì jiâ qiān yì

一世界中,如是百世界、千世界、百千世界、亿世界、百亿世界、千亿

shì jiâ bǎi qiān yì shì jiâ bǎi qiān yì nuï yú tuō shì jiâ yán fú tí wēi chãn shù shì jiâ yī sì tiān xià wēi

世界、百千亿世界、百千亿那由他世界、阎浮提微尘数世界、一四天下微

chãn shù shì jiâ xiǎoqiān guï tǔ wēi chãn shù shì jiâ zhōngqiān guï tǔ wēi chãn shù shì jiâ sān qiān dà qiān guï tǔ

尘数世界、小千国土微尘数世界、中千国土微尘数世界、三千大千国土

wēi chãn shù shì jiâ nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù shì jiâ zhōng suǒ yǒu yí qiâ shēng wãn dú

微尘数世界,乃至不可说不可说佛刹微尘数世界中,所有一切声闻、独

juã shí wǒ shí yǐ jiē zhângshēng wãn pì zhī fï guǒ zhù zuì hîu shēn rú yú dōngfāng nán xī běi

觉,食我食已,皆证 声闻辟支佛果,住最后身;如于东方,南、西、北

fāng sì wãi shàng xià yì fù rú shì yîu shàn nán zǐ dōngfāng yī shì jiâ nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō

方四维上下,亦复如是。又,善男子!东方一世界,乃至不可说不可说

fï chà wēi chãn shù shì jiâ zhōng suǒ yǒu yì shēng suǒ xì pú sà shí wǒ shí yǐ jiē pú tí shù xià zuî yú dào

佛刹微尘数世界中,所有一生所系菩萨,食我食已,皆菩提树下坐于道

chǎng xiáng fú mï jūn chãng ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí rú dōngfāng nán xī běi fāng sì wãi shàng

场;降伏魔军,成阿耨多罗三藐三菩提;如东方,南、西、北方四维上

xià yì fù rú shì shàn nán zǐ rǔ jiàn wǒ cǐ shí qiāntïng nǚ juàn shǔ yǐ foǔ

下,亦复如是。善男子!汝见我此十千童女眷属已不?

dā yán yǐ jiàn

答言:已见。

yōu pï yí yán shàn nán zǐ cǐ shí qiāntïng nǚ ãr wãi shàngshǒu rú shì juàn shǔ bǎi wàn ā sēng qí

优婆夷言:善男子!此十千童女而为上首,如是眷属百万阿僧祇,

jiē xī yǔ wǒ tïngxíngtïngyuàn tïngshàn gēn tïng chū lí dào tïngqīngjìng jiě tïngqīngjìngniàn tïngqīngjìng qù

皆悉与我同行同愿、同善根、同出离道、同清净解、同清净念、同清净趣、

tïng wú liàng juã tïng dã zhū gēn tïngguǎng dà xīn tïng suǒ xíngjìng tïng lǐ tïng yì tïngmíngliǎo fǎ tïng

同无量觉、同得诸根、同广大心、同所行境、同理同义、同明了法、同

jìng sâ xiàng tïng wú liàng lì tïng zuì jīng jìn tïngzhâng fǎ yīn tïng suí lâi yīn tïngqīngjìng dì yī yīn

净色相、同无量力、同最精进、同正法音、同随类音、同清净第一音、

tïng zàn wú liàngqīngjìnggōng dã tïngqīngjìng yâ tïngqīngjìng bào tïng dà cí zhōu pǔ jiù hù yí qiâ tïng dà

同赞无量清净功德、同清净业、同清净报、同大慈周普救护一切、同大

bēi zhōu pǔ chãng shú zhîngshēng tïngqīngjìngshēn yâ suí yuán jí qǐ lìngjiàn zhě xīn yuâ tïngqīngjìng kǒu yâ suí shì yǔ

悲周普成熟众 生、同清净身业随缘集起令见者欣悦、同清净口业随世语

yán xuān bù fǎ huà tïngwǎng yì yí qiâ zhū fï zhîng huì dào chǎng tïngwǎng yì yí qiâ fï chà gîngyǎng zhū fï tïng

言宣布法化、同往诣一切诸佛众会道场、同往诣一切佛刹供养诸佛、同

nãngxiànjiàn yí qiâ fǎ mãn tïng zhù pú sà qīngjìngxíng dì shàn nán zǐ shì shí qiāntïng nǚ nãng yú cǐ qì qǔ

能现见一切法门、同住菩萨清净行地。善男子!是十千童女能于此器,取

shàng yǐn shí yī chà nà qǐngbiàn zhì shí fāng gîngyǎng yí qiâ hîu shēn pú sà shēng wãn dú juã nǎi zhì biàn jí

上饮食,一刹那顷遍至十方,供养一切后身菩萨声闻、独觉,乃至遍及

zhū â guǐ qù jiē lìngchōng zú shàn nán zǐ cǐ shí qiān nǚ yǐ wǒ cǐ qì nãng yú tiānzhōngchōng zú tiān shí

诸饿鬼趣,皆令充足。善男子!此十千女以我此器,能于天中 充足天食,

nǎi zhì rãn zhōngchōng zú rãn shí shàn nán zǐ qiě dài xū yú rǔ dāng zì jiàn

乃至人中 充足人食。善男子!且待须臾,汝当自见。

shuō shì yǔ shí shàn cái zã jiàn wú liàngzhîngshēng cïng sì mãn rù jiē yōu pï yí běn yuàn suǒ qǐng jì

说是语时,善财则见无量 众 生,从四门入,皆优婆夷本愿所请。既

lái jí yǐ fū zuî lìng zuî suí qí suǒ xū gěi shī yǐn shí xī shǐ chōng zú gào shàn cái yán shàn nán

来集已,敷座令坐,随其所须,给施饮食,悉使充足。告善财言:善男

zǐ wǒ wãi zhī cǐ wú jìn fú dã zàng xiâ tuō mãn rú zhū pú sà mï hē sà yí qiâ gōng dã yïu rú dà hǎi shân

子!我唯知此无尽福德藏解脱门。如诸菩萨摩诃萨一切功德,犹如大海甚

shēn wú jìn yïu rú xū kōngguǎng dà wú jì rú rú yì zhū mǎn zhîngshēngyuàn rú dà jù luî suǒ qiú jiē dã

深无尽,犹如虚空广大无际,如如意珠满众 生愿,如大聚落所求皆得,

rú xū mí shān pǔ jí zhîng bǎo yïu rú ào zàngcháng zhù fǎ cái yïu rú míngdēng pî zhū hēi àn yïu rú gāo gài

如须弥山普集众宝,犹如奥藏常贮法财,犹如明灯破诸黑暗,犹如高盖

pǔ yìn qún shēng ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã xíng shàn nán zǐ nán fāng yǒu chãng míng yuē dà

普荫群生,而我云何能知能说彼功德行?善男子!南方有城,名曰:大

xīng bǐ yǒu jū shì míng yuē míng zhì rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hãng xiū pú sà dào

兴,彼有居士,名曰:明智,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行,修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā zhānyǎng wú yàn cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,瞻仰无厌,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ dã wú jìn zhuāng yán fú dã zàng xiâ tuō guāngmíng yǐ sī wãi bǐ fú dã dà hǎi

尔时,善财童子得无尽 庄 严福德藏解脱光明已,思惟彼福德大海,

guān chá bǐ fú dã xū kōng qù bǐ fú dã jù dēng bǐ fú dã shān shâ bǐ fú dã zàng rù bǐ fú dã yuān

观察彼福德虚空,趣彼福德聚,登彼福德山,摄彼福德藏,入彼福德渊,

yïu bǐ fú dã chí jìng bǐ fú dã lún jiàn bǐ fú dã zàng rù bǐ fú dã mãn xíng bǐ fú dã dào xiū bǐ

游彼福德池,净彼福德轮,见彼福德藏,入彼福德门,行彼福德道,修彼

fú dã zhǒng jiàn cì ãr xíng zhì dà xīngchãng zhōubiàn tuī qiú míng zhì jū shì yú shàn zhī shí xīn shēng kě yǎng

福德种。渐次而行,至大兴城,周遍推求明智居士;于善知识心生渴仰,

yǐ shàn zhī shí xūn xí qí xīn yú shàn zhī shí zhì yù jiān gù fāngbiàn qiú jiàn zhū shàn zhī shí xīn bù tuì zhuǎn

以善知识熏习其心,于善知识志欲坚固,方便求见诸善知识,心不退转,

yuàn dã chãng shì zhū shàn zhī shí xīn wú xiâ juàn zhī yïu yī zhǐ shàn zhī shí gù nãng mǎn zhîngshàn zhī yïu yī

愿得承事诸善知识,心无懈倦。知由依止善知识故,能满众善;知由依

zhǐ shàn zhī shí gù nãngshēngzhîng fú zhī yïu yī zhǐ shàn zhī shí gù nãngzhǎngzhîngxíng zhī yïu yī zhǐ shàn zhī

止善知识故,能生 众福;知由依止善知识故,能长 众行;知由依止善知

shí gù bù yïu tā jiào zì nãngchãng shì yí qiâ shàn yǒu rú shì sī wãi shí zhǎng qí shàn gēn jìng qí shēn

识故,不由他教;自能承事一切善友。如是思惟时,长其善根,净其深

xīn zēng qí gēn xìng yì qí dã běn jiā qí dà yuàn guǎng qí dà bēi jìn yí qiâ zhì jù pǔ xián dào

心,增其根性,益其德本,加其大愿,广其大悲,近一切智,具普贤道,

zhàomíng yí qiâ zhū fï zhâng fǎ zēngzhǎng rú lái shí lì guāngmíng

照明一切诸佛正法,增长如来十力光明。

ěr shí shàn cái jiàn bǐ jū shì zài qí chãng nâi shì sì qú dào qī bǎo tái shàng chù wú shù bǎo zhuāng yán zhī

尔时,善财见彼居士在其城内市四衢道七宝台上,处无数宝 庄 严之

zuî qí zuî miào hǎo qīngjìng mï ní yǐ wãi qí shēn jīn gāng dì qīng yǐ wãi qí zú bǎo shãngjiāo luî wǔ

座,其座妙好,清净摩尼以为其身,金刚帝青以为其足,宝绳交络,五

bǎi miào bǎo ãr wãi jiào shì fū tiān bǎo yī jiàntiānchuáng fān zhāng dà bǎo wǎng shī dà bǎo zhàng yán fú tán

百妙宝而为校饰,敷天宝衣,建天 幢 幡,张大宝网,施大宝帐,阎浮檀

jīn yǐ wãi qí gài pí liú lí bǎo yǐ wãi qí gān lìng rãn zhí chí yǐ fù qí shàng ã wáng yǔ hã qīngjìng

金以为其盖,毗琉璃宝以为其竿,令人执持以覆其上,鹅王羽翮,清净

yán jiã yǐ wãi qí shàn xūn zhîngmiàoxiāng yǔ zhîngtiān huā zuǒ yîu cháng zîu wǔ bǎi yuâ yīn qí yīn měi miào guî

严洁以为其扇,熏众妙香,雨众天华,左右常奏五百乐音,其音美妙过

yú tiān yuâ zhîngshēng wãn zhě wú bù yuâ yù shí qiānjuàn shǔ qián hîu wãi rǎo sâ xiàngduān yán rãn suǒ xǐ

于天乐,众 生闻者,无不悦豫。十千眷属前后围绕,色相端严,人所喜

jiàn tiānzhuāng yán jù yǐ wãi yán shì yú tiān rãn zhōng zuì shâng wú bǐ xī yǐ chãng jiù pú sà zhì yù jiē

见,天 庄 严具以为严饰,于天人中最胜无比,悉已成就菩萨志欲,皆

yǔ jū shì tïng xī shàn gēn shì lì zhān duì chãng qí jiàomìng

与居士同昔善根,侍立瞻对,承其教命。

ěr shí shàn cái dǐng lǐ qí zú rǎo wú liàng zā hã zhǎng ãr lì bï yán shâng zhě wǒ wãi lì

尔时,善财顶礼其足,绕无量匝,合掌而立,白言:圣者!我为利

yì yí qiâ zhîngshēng gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng chū zhū kǔ nàn gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng jiū jìng ān lâ gù

益一切众 生故,为令一切众 生出诸苦难故,为令一切众 生究竟安乐故,

wãi lìng yī qiē zhîngshēng chū shēng sǐ hǎi gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng zhù fǎ bǎo zhōu gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng

为令一切众 生出生死海故,为令一切众 生住法宝洲故,为令一切众 生

kū jiã ài hã gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng qǐ dà cí bēi gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng shě lí yù ài gù wãi

枯竭爱河故,为令一切众 生起大慈悲故,为令一切众 生舍离欲爱故,为

lìng yí qiâ zhîngshēng kě yǎng fï zhì gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng chū shēng sǐ kuàng yě gù wãi lìng yī qiē zhîngshēng

令一切众 生渴仰佛智故,为令一切众 生出生死旷野故,为令一切众 生

lâ zhū fï gōng dã gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng chū sān jiâ chãng gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng rù yí qiâ zhì chãng

乐诸佛功德故,为令一切众 生出三界城故,为令一切众 生入一切智城

gù fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hãng yún hã xiū pú sà

故,发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨

dào nãng wãi yí qiâ zhîngshēng zuî yī zhǐ chù

道?能为一切众 生作依止处?

zhǎng zhě gào yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ nǎi nãng fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn

长者告言:善哉!善哉!善男子!汝乃能发阿耨多罗三藐三菩提心。

shàn nán zǐ fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn shì rãn nán dã ruî nãng fā xīn shì rãn zã nãng qiú pú

善男子!发阿耨多罗三藐三菩提心,是人难得;若能发心,是人则能求菩

sà hãng zhí yù shàn zhī shí hãng wú yàn zú qīn jìn shàn zhī shí hãng wú láo juàn gîngyǎngshàn zhī shí hãng bù pí xiâ

萨行,值遇善知识恒无厌足,亲近善知识恒无劳倦,供养善知识恒不疲懈,

gěi shì shàn zhī shí bù shēng yōu qī qiú mì shàn zhī shí zhōng bù tuì zhuǎn ài niànshàn zhī shí zhōng bù fàng shě chãng

给侍善知识不生忧戚,求觅善知识终不退转,爱念善知识终不放舍,承

shì shàn zhī shí wú zàn xiū xī zhānyǎngshàn zhī shí wú shí qì zhǐ xíngshàn zhī shí jiào wâi cãng dài duî bǐngshàn zhī

事善知识无暂休息,瞻仰善知识无时憩止,行善知识教未曾怠惰,禀善知

shí xīn wú yǒu wù shī shàn nán zǐ rǔ jiàn wǒ cǐ zhîng huì rãn foǔ

识心无有误失。善男子!汝见我此众会人不?

shàn cái dā yán wãi rán yǐ jiàn

善财答言:唯然。已见。

jū shì yán shàn nán zǐ wǒ yǐ lìng qí fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn shēng rú lái jiā

居士言:善男子!我已令其发阿耨多罗三藐三菩提心,生如来家,

zēngzhǎng bái fǎ ān zhù wú liàng zhū bō luï mì xuã fï shí lì lí shì jiānzhǒng zhù rú lái zhǒng qì shēng

增长白法,安住无量诸波罗蜜,学佛十力,离世间种,住如来种,弃生

sǐ lún zhuǎnzhâng fǎ lún miâ sān â qù zhù zhâng fǎ qù rú zhū pú sà xī nãng jiù hù yí qiâ zhîngshēng

死轮,转 正法轮,灭三恶趣,住正法趣,如诸菩萨悉能救护一切众 生。

shàn nán zǐ wǒ dã suí yì chū shēng fú dã zàng xiâ tuō mãn fán yǒu suǒ xū xī mǎn qí yuàn suǒ wâi yī

善男子!我得随意出生福德藏解脱门,凡有所须,悉满其愿。所谓:衣

fu yīng luî xiàng mǎ chē châng huā xiāng chuáng gài yǐn shí tāng yào fáng shâ wū zhái chuáng

服、璎珞、象马、车乘、华香、幢 盖、饮食、汤药、房舍、屋宅、床

zuî dēng jù nú bì niú yáng jí zhū shì shǐ rú shì yí qiâ zī shēng zhī wù zhū yǒu suǒ xū xī

座、灯炬、奴婢、牛羊、及诸侍使,如是一切资生之物,诸有所须,悉

lìngchōng mǎn nǎi zhì wãi shuōzhēn shí miào fǎ shàn nán zǐ qiě dài xū yú rǔ dāng zì jiàn

令充满,乃至为说真实妙法。善男子!且待须臾,汝当自见。

shuō shì yǔ shí wú liàngzhîngshēngcïngzhǒngzhǒngfāng suǒ zhǒngzhǒng shì jiâ zhǒngzhǒng guï tǔ zhǒngzhǒng

说是语时,无量 众 生从种 种方所、种 种世界、种 种国土、种 种

chãng yì xíng lâi gâ biã ài yù bù tïng jiē yǐ pú sà wǎng xī yuàn lì qí shù wú biān jù lái jí huì

城邑,形类各别、爱欲不同,皆以菩萨往昔愿力,其数无边,俱来集会;

gâ suí suǒ yù ãr yǒu qiú qǐng ěr shí jū shì zhī zhîng pǔ jí xū yú xì niàn yǎng shì xū kōng rú

各随所欲,而有求请。尔时,居士知众普集,须臾系念,仰视虚空,如

qí suǒ xū xī cïngkōng xià yí qiâ zhîng huì pǔ jiē mǎn zú rán hîu fù wãi shuōzhǒngzhǒng fǎ suǒ wâi wãi

其所须,悉从空下,一切众会普皆满足。然后复为说种 种法,所谓:为

dã měi shí ãr chōng zú zhě yǔ shuōzhǒngzhǒng jí fú dã xíng lí pín qiïngxíng zhī zhū fǎ hãng chãng jiù fǎ

得美食而充足者,与说种 种集福德行,离贫穷行,知诸法行,成就法

xǐ chán yuâ shí xíng xiū xí jù zú zhū xiàng hǎo xíng zēngzhǒngchãng jiù nán qū fú xíng shànnãngliǎo dá wú shàng shí

喜禅悦食行,修习具足诸相好行,增长 成就难屈伏行,善能了达无上食

xíng chãng jiù wú jìn dà wēi dã lì xiáng mï yuànxíng wãi dã hǎo yǐn ãr chōng zú zhě yǔ qí shuō fǎ lìng yú

行,成就无尽大威德力降魔怨行。为得好饮而充足者,与其说法,令于

shēng sǐ shě lí ài zhuï rù fï fǎ wâi wãi dã zhǒngzhǒng zhū shàng wâi zhě yǔ qí shuō fǎ jiē lìng huî dã zhū

生死舍离爱著,入佛法味。为得种 种诸上味者,与其说法,皆令获得诸

fï rú lái shàng wâi zhī xiàng wãi dã chē châng ãr chōng zú zhě yǔ qí xuānshuōzhǒngzhǒng fǎ mãn jiē lìng dã zǎi

佛如来上味之相。为得车乘而充足者,与其宣说种 种法门,皆令得载

mï hē yǎn châng wãi dã yī fu ãr chōng zú zhě yǔ qí shuō fǎ lìng dã qīngjìng cán kuì zhī yī nǎi zhì rú

摩诃衍乘。为得衣服而充足者,与其说法,令得清净惭愧之衣。乃至如

lái qīngjìngmiào sâ rú shì yí qiâ mǐ bù zhōushàn rán hîu xī wãi rú yìngshuō fǎ jì wãn fǎ yǐ hái guī běn

来清净妙色,如是一切靡不周赡,然后悉为如应说法;既闻法已,还归本

chù

处。

ěr shí jū shì wãi shàn cái tïng zǐ shì xiàn pú sà bù kě sī yì xiâ tuō jìng jiâ yǐ gào yán shàn nán zǐ

尔时,居士为善财童子示现菩萨不可思议解脱境界已,告言:善男子!

wǒ wãi zhī cǐ suí yì chū shēng fú dã zàng xiâ tuō mãn rú zhū pú sà mï hē sà chãng jiù bǎo shǒu biàn fù yí qiâ

我唯知此随意出生福德藏解脱门。如诸菩萨摩诃萨成就宝手,遍覆一切

shí fāng guï tǔ yǐ zì zài lì pǔ yǔ yí qiâ zī shēng zhī jù suǒ wâi yǔ zhǒngzhǒng sâ bǎo zhǒngzhǒng sâ

十方国土,以自在力普雨一切资生之具,所谓:雨种 种色宝、种 种色

yīng luî zhǒngzhǒng sâ bǎo guàn zhǒngzhǒng sâ yī fu zhǒngzhǒng sâ yīn yuâ zhǒngzhǒng sâ huā zhǒngzhǒng sâ

璎珞、种 种色宝冠、种 种色衣服、种 种色音乐、种 种色华、种 种色

xiāng zhǒngzhǒng sâ mî xiāng zhǒngzhǒng sâ shāoxiāng zhǒngzhǒng sâ bǎo gài zhǒngzhǒng sâ chuáng fān biàn mǎn

香、种 种色末香、种 种色烧香、种 种色宝盖、种 种色 幢 幡,遍满

yí qiâ zhîngshēng zhù chù jí zhū rú lái zhîng huì dào chǎng huî yǐ chãng shú yí qiâ zhîngshēng huî yǐ gîngyǎng yí

一切众 生住处,及诸如来众会道场;或以成熟一切众 生,或以供养一

qiâ zhū fï ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ zhū gōng dã zì zài shãn lì shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu yī

切诸佛,而我云何能知能说彼诸功德自在神力?善男子!于此南方,有一

dà chãng míng shī zǐ gōng bǐ yǒu zhǎng zhě míng fǎ bǎo jì rǔ kě wǎng wân pú sà yún hã xuã pú

大城,名:师子宫;彼有长者,名:法宝髻,汝可往问:菩萨云何学菩

sà hēng xiū pú sà dào

萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ huān xǐ yǒng yuâ gōngjìng zūn zhîng rú dì zǐ lǐ zuî rú shì niàn yïu cǐ jū

时,善财童子欢喜踊跃,恭敬尊重,如弟子礼,作如是念:由此居

shì hù niàn yú wǒ lìng wǒ dã jiàn yí qiâ zhì dào bù duàn ài niànshàn zhī shí jiàn bù huài zūn zhîngshàn zhī shí

士护念于我,令我得见一切智道,不断爱念善知识见,不坏尊重善知识

xīn chángnãng suí shùnshàn zhī shí jiào juã dìngshēn xìn shàn zhī shí yǔ hãng fā shēn xīn shì shàn zhī shí dǐng lǐ

心,常能随顺善知识教,决定深信善知识语,恒发深心事善知识。顶礼

qí zú rǎo wú liàng zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

其足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而去。

相关文章

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书