六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》64

发布时间:2022-06-07 20:13:45作者:六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》64

þr shí shàn cái tïng zǐ mýngshàn zhÿ shí lì yÿ shàn zhÿ shí jiào niànshàn zhÿ shí yǔ yú shàn zhÿ shí shýn

尔时,善财童子蒙善知识力,依善知识教,念善知识语,于善知识深

xÿn ài lâ zuî shì niàn yán yÿn shàn zhÿ shí lìng wǒ jiàn fï yÿn shàn zhÿ shí lìng wǒ wãn fǎ shàn zhÿ shí

心爱乐,作是念言:因善知识,令我见佛;因善知识,令我闻法。善知识

zhþ shì wǒ shÿ fù shì dǎo yú wǒ zhū fï fǎ gù shàn zhÿ shí zhþ shì wǒ yǎn mù lìng wǒ jiàn fï rú xū

者,是我师傅,示导于我诸佛法故;善知识者,是我眼目,令我见佛如虚

kōng gù shàn zhÿ shí zhþ shì wǒ jÿn jì lìng wǒ dã rù zhū fï rú lái lián huü chí gù jiànjiàn nán xíng zhì

空故;善知识者,是我津济,令我得入诸佛如来莲华池故。渐渐南行,至

hǎi cháo chù jiàn pǔ zhuüng yán yuán zhîng bǎo yuánqiángzhōu zü wãi rǒo yí qiâ bǎo shù xíng liâ zhuüng yán yí qiâ

海潮处,见普 庄 严园,众宝垣墙周匝围绕,一切宝树行列 庄 严;一切

bǎo huü shù yǔ zhîngmiào huü bù sàn qí dì yí qiâ bǎo xiüng shù xiüng qì fýn yūn pǔ xūn shí füng yí

宝华树,雨众妙华,布散其地;一切宝香树,香气氛氲,普熏十方;一

qiâ bǎo mán shù yǔ dà bǎo mán chù chù chuí xià yí qiâ mï ní bǎo wáng shù yǔ dà mï ní bǎo biàn bù chōng mǎn

切宝鬘树雨大宝鬘,处处垂下;一切摩尼宝王树雨大摩尼宝,遍布充满;

yí qiâ bǎo yÿ shù yǔ zhǒngzhǒng sâ yÿ suí qí suǒ yìng zhōu zü fū bù yí qiâ yÿn yuâ shù fýngdîngchãng yÿn

一切宝衣树雨种 种色衣,随其所应,周匝敷布;一切音乐树风动成音,

qí yÿn mþi miào guî yú tiün yuâ yí qiâ zhuüng yán jù shù gâ yǔ zhýn wán qí miào zhÿ wù chù chù fýn bù

其音美妙,过于天乐;一切 庄 严具树,各雨珍玩奇妙之物,处处分布,

yǐ wãi yán shì

以为严饰。

qí dì qÿngjìng wú yǒu güo xià yú zhōng jù yǒu bǎi wàn diàntáng dà mï ní bǎo zhÿ suǒ hã chãng bǎi wàn

其地清净无有高下,于中具有百万殿堂,大摩尼宝之所合成;百万

lïu gã yán fú tán jÿn yǐ fù qí shàng bǎi wàn gōngdiàn pí lú zhý nà mï ní bǎo jiàn cuî zhuüng yán yÿ wàn

楼阁,阎浮檀金以覆其上;百万宫殿,毗卢遮那摩尼宝间错 庄 严。一万

yù chí zhîng bǎo hã chãng qÿ bǎo lán shǔn zhōu zü wãi rǎo qÿ bǎo jiý dào sì miàn fýn bù bü gōng dã

浴池,众宝合成;七宝栏楯,周匝围绕;七宝阶道,四面分布;八功德

shuǐ zhàn rán yíng mǎn qí shuǐxiüng qì rú tiünzhün tán jÿn shü bù dǐ shuǐqÿng bǎo zhū zhōubiànjiàn cuî

水,湛然盈满,其水香气如天栴檀,金沙布底,水清宝珠,周遍间错;

fú yàn kǒng quâ jù zhǐ luï niǎo yïu xì qí zhōng chū hâ yǎ yÿn bǎo duō luï shù zhōu zü háng liâ fù yǐ bǎo

凫雁孔雀、俱枳罗鸟游戏其中,出和雅音;宝多罗树周匝行列,覆以宝

wǎng chuí zhū jÿn líng wýi fýng xú yáo hãng chū mþi yÿn shÿ dà bǎo zhàng bǎo shù wãi rǎo jiàn lì wú shù

网,垂诸金铃,微风徐摇,恒出美音;施大宝帐,宝树围绕,建立无数

mï ní bǎo chuáng guüngmíng pǔ zhào bǎi qiün yïu xún qí zhōng fù yǒu bǎi wàn býi chí hýi zhün tán ní níng jÿ qí dǐ

摩尼宝 幢 ,光明普照百千由旬。其中复有百万陂池,黑栴檀泥凝积其底,

yí qiâ miào bǎo yǐ wãi lián huü fū bù shuǐshàng dà mï ní huü guüng sâ zhào yào

一切妙宝以为莲华,敷布水上,大摩尼华光色照耀。

yuánzhōng fù yǒu guǎng dà gōngdiàn míng zhuüng yán chuáng hǎi zàngmiào bǎo yǐ wãi qí dì pí liú lí bǎo

园中复有广大宫殿,名:庄 严 幢 ,海藏妙宝以为其地,毗琉璃宝

yǐ wãi qí zhù yán fú tán jÿn yǐ fù qí shàng guüngzàng mï ní yǐ wãi zhuüng yán wú shù bǎo wángguüng yàn chì

以为其柱,阎浮檀金以覆其上,光藏摩尼以为 庄 严,无数宝王光焰炽

rán chïng lïu jiü gã zhǒngzhǒngzhuüng shì ü lú nà xiüngwáng juã wù xiüngwáng jiý chū miàoxiüng pǔ xūn yí

然,重楼挟阁种 种 庄 饰。阿卢那香王、觉悟香王,皆出妙香、普熏一

qiâ qí gōngdiànzhōng fù yǒu wú liàng bǎo lián huü zuî zhōu huí bù liâ suǒ wâi zhào yào shí füng mï ní bǎo

切。其宫殿中,复有无量宝莲华座,周回布列,所谓:照耀十方摩尼宝

lián huü zuî pí lú zhý nà mï ní bǎo lián huü zuî zhào yào shì jiün mï ní bǎo lián huü zuî miàozàng mï ní bǎo

莲华座、毗卢遮那摩尼宝莲华座、照耀世间。摩尼宝莲华座、妙藏摩尼宝

lián huü zuî shÿ zǐ zàng mï ní bǎo lián huü zuî lí gîu zàng mï ní bǎo lián huá zuî pǔ mãn mï ní bǎo lián huü zuî

莲华座、师子藏摩尼宝莲华座、离垢藏摩尼宝莲华座、普门摩尼宝莲华座、

guüng yán mï ní bǎo lián huü zuî ün zhù dà hǎi zàngqÿngjìng mï ní wáng bǎo lián huü zuî jÿn güng shÿ zǐ mï ní bǎo

光严摩尼宝莲华座、安住大海藏清净摩尼王宝莲华座、金刚师子摩尼宝

lián huü zuî

莲华座。

yuánzhōng fù yǒu bǎi wàn zhǒngzhàng suǒ wâi yÿ zhàng mán zhàng xiüngzhàng huü zhàng zhÿ zhàng

园中复有百万种 帐,所谓:衣帐、鬘帐、香 帐、华帐、枝帐、

mï ní zhàng zhýn jÿn zhàng zhuüng yán jù zhàng yÿn yuâ zhàng xiàngwángshãnbiànzhàng mǎ wángshãnbiànzhàng

摩尼帐、真金帐、庄 严具帐、音乐帐、象王神变帐、马王神变帐、

dì shì suǒ zhuï mï ní bǎo zhàng rú shì dþng qí shù bǎi wàn yǒu bǎi wàn dà bǎo wǎng mí fù qí shàng suǒ wâi

帝释所著摩尼宝帐,如是等,其数百万。有百万大宝网弥覆其上,所谓:

bǎo língwǎng bǎo gài wǎng bǎo shýnwǎng hǎi zàngzhýn zhū wǎng gàn liú lí mï ní bǎo wǎng shÿ zǐ mï ní wǎng

宝铃网、宝盖网、宝身网、海藏真珠网、绀琉璃摩尼宝网、师子摩尼网、

yuâ guüng mï ní wǎng zhǒngzhǒngxíngxiàngzhîngxiüngwǎng bǎo guànwǎng bǎo yÿng luî wǎng rú shì dþng qí shù bǎi

月光摩尼网、种 种形像 众 香网、宝冠网、宝璎珞网、如是等,其数百

wàn yǒu bǎi wàn dà guüngmíng zhÿ suǒ zhào yào suǒ wâi yàn guüng mï ní bǎo guüngmíng rì zàng mï ní bǎo guüngmíng

万。有百万大光明之所照耀,所谓:焰光摩尼宝光明、日藏摩尼宝光明、

yuâ chuáng mï ní bǎo guüngmíng xiüng yàn mï ní bǎo guüngmíng shângzàng mï ní bǎo guüngmíng lián huü zàng mï ní bǎo

月 幢 摩尼宝光明、香焰摩尼宝光明、胜藏摩尼宝光明、莲华藏摩尼宝

guüngmíng yàn chuáng mï ní bǎo guüngmíng dà dýng mï ní bǎo guüngmíng pǔ zhào shí füng mï ní bǎo guüngmíng xiüng

光明、焰 幢 摩尼宝光明、大灯摩尼宝光明、普照十方摩尼宝光明、香

guüng mï ní bǎo guüngmíng rú shì dþng qí shù bǎi wàn cháng yǔ bǎi wàn zhuüng yán jù bǎi wàn hýi zhün tán xiüng

光摩尼宝光明,如是等,其数百万。常雨百万 庄 严具,百万黑栴檀香

chū miào yÿn shýng bǎi wàn chū guî zhū tiün màn tuï luï huü ãr yǐ sàn zhÿ bǎi wàn chū guî zhū tiünyÿng luî yǐ wãi zhuüng

出妙音声,百万出过诸天曼陀罗华而以散之,百万出过诸天璎珞以为 庄

yán bǎi wàn chū guî zhū tiünmiào bǎo mán dài chù chù chuí xià bǎi wàn chū guî zhū tiünzhîng sâ miào yÿ bǎi wàn zá

严,百万出过诸天妙宝鬘带处处垂下,百万出过诸天众色妙衣,百万杂

sâ mï ní bǎo miàoguüng pǔ zhào bǎi wàn tiün zǐ xÿn lâ zhünyǎng tïu miàn zuî lǐ bǎi wàn cǎi nǚ yú xū kōng

色摩尼宝,妙光普照。百万天子欣乐瞻仰,头面作礼;百万采女于虚空

zhōng tïu shýn ãr xià bǎi wàn pú sà gōngjìng qÿn jìn cháng lâ wãn fǎ

中,投身而下;百万菩萨恭敬亲近,常乐闻法。

shí xiū shâ yōu pï yí zuî zhýn jÿn zuî dài hǎi zàngzhýn zhū wǎng guàn guà chū guî zhū tiünzhýn jÿn bǎo chuàn

时,休舍优婆夷坐真金座,戴海藏真珠网,冠挂出过诸天真金宝钏,

chuí gàn qÿng fà dà mï ní wǎngzhuüng yán qí shǒu shÿ zǐ kǒu mï ní bǎo yǐ wãi þr düng rú yì mï ní bǎo wáng

垂绀青发,大摩尼网 庄 严其首,师子口摩尼宝以为耳珰,如意摩尼宝王

yǐ wãi yÿng luî yí qiâ bǎo wǎngchuí fù qí shýn bǎi qiün yì nuï yú tuō zhîngshýng qǔ gōnggōngjìng dōngfüng yǒu wú

以为璎珞,一切宝网垂覆其身,百千亿那由他众 生曲躬恭敬。东方有无

liàngzhîngshýng lái yì qí suǒ suǒ wâi fàn tiün fàn zhîngtiün dà fàn tiün fàn fǔ tiün zì zài tiün nǎi

量 众 生来诣其所,所谓:梵天、梵众天、大梵天、梵辅天、自在天,乃

zhì yí qiâ rãn jí fýi rãn nán xÿ bþi füng sì wãi shàng xià jiý yì rú shì qí yǒu jiàn cǐ yōu pï

至一切人及非人,南、西、北方,四维上下,皆亦如是。其有见此优婆

yí zhþ yí qiâ bìng kǔ xÿ dã chú miâ lí fán nǎo gîu bá zhū jiàn cì cuÿ zhàng ài shün rù yú wú ài

夷者,一切病苦悉得除灭,离烦恼垢,拔诸见刺,摧障碍山,入于无碍

qÿngjìngjìng jiâ zýngmíng yí qiâ suǒ yǒu shàn gýn chángyǎng zhū gýn rù yí qiâ zhì huì mãn rù yí qiâ zǒng chí

清净境界,增明一切所有善根,长养诸根;入一切智慧门,入一切总持

mãn yí qiâ sün mâi mãn yí qiâ dà yuàn mãn yí qiâ miàohãng mãn yí qiâ gōng dã mãn jiý dã xiànqián qí

门,一切三昧门、一切大愿门、一切妙行门、一切功德门,皆得现前;其

xÿn guǎng dà jù zú shãntōng shýn wú zhàng ài zhì yí qiâ chù

心广大,具足神通,身无障碍,至一切处。

þr shí shàn cái tïng zǐ rù pǔ zhuüng yán yuán zhōubiànguün chá jiàn xiū shâ yōu pï yí zuî yú miào zuî

尔时,善财童子入普 庄 严园,周遍观察,见休舍优婆夷坐于妙座,

wǎng yì qí suǒ dǐng lǐ qí zú rǎo wú shù zü bō yán shâng zhþ wǒ yǐ xiün fü ü nîu duō luï sün miǎo

往诣其所,顶礼其足,绕无数匝。白言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐

sün pú tí xÿn ãr wâi zhÿ pú sà yún hã xuã pú sà hãng yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn shâng zhþ shànnãng yîu

三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻圣者善能诱

huì yuàn wãi wǒ shuō

诲,愿为我说。

xiū shâ gào yán shàn nán zǐ wǒ wãi dã pú sà yÿ xiâ tuō mãn ruî yǒu jiàn wãn yì niàn yú wǒ yǔ wǒ

休舍告言:善男子!我唯得菩萨一解脱门,若有见闻忆念于我,与我

tïng zhù gîng jǐ wǒ zhþ xÿ bù tángyuán shàn nán zǐ ruî yǒu zhîngshýng bù zhîngshàn gýn bù wãi shàn yǒu zhÿ

同住,供给我者,悉不唐捐。善男子!若有众 生不种善根,不为善友之

suǒ shâ shîu bù wãi zhū fï zhÿ suǒ hù niàn shì rãn zhōng bù dã jiàn yú wǒ shàn nán zǐ qí yǒu zhîngshýng dã

所摄受,不为诸佛之所护念,是人终不得见于我。善男子!其有众 生得

jiàn wǒ zhþ jiý yú ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí huî bù tuì zhuǎn shàn nán zǐ dōngfüng zhū fï cháng

见我者,皆于阿耨多罗三藐三菩提,获不退转。善男子!东方诸佛。常

lái zhì cǐ chǔ yú bǎo zuî wãi wǒ shuō fǎ nán xÿ bþi füng sì wãi shàng xià yí qiâ zhū fï xÿ

来至此,处于宝座,为我说法,南、西、北方,四维上下,一切诸佛悉

lái zhì cǐ chǔ yú bǎo zuî wãi wǒ shuō fǎ shàn nán zǐ wǒ cháng bù lí jiàn fï wãn fǎ yǔ zhū pú sà

来至此,处于宝座,为我说法。善男子!我常不离见佛闻法,与诸菩萨

ãr gîngtïng zhù shàn nán zǐ wǒ cǐ dà xíng yǒu bü wàn sì qiün yì nuï yú tuō jiý zài cǐ yuán yǔ wǒ tïng

而共同住。善男子!我此大众,有八万四千亿那由他,皆在此园,与我同

xíng xÿ yú ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí dã bù tuì zhuǎn qí yú zhîngshýng zhù cǐ yuán zhþ yì jiý pǔ rù

行,悉于阿耨多罗三藐三菩提得不退转;其余众 生住此园者,亦皆普入

bù tuì zhuǎn wâi

不退转位。

shàn cái bō yán shâng zhþ fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn wãi jiǔ jìn yý dü yán shàn nán

善财白言:圣者!发阿耨多罗三藐三菩提心为久近耶?答言:善男

zǐ wǒ yì guî qù yú rán dýng fï suǒ xiū xíng fàn hãng gōngjìnggîngyǎng wãn fǎ shîu chí cì qián yú

子!我忆过去,于然灯佛所,修行梵行,恭敬供养,闻法受持;次前,于

lí gîu fï suǒ chū jiü xuã dào shîu chí zhâng fǎ cì qián yú miàochuáng fï suǒ cì qián yú shâng xū mí

离垢佛所,出家学道,受持正法;次前,于妙 幢 佛所;次前,于胜须弥

fï suǒ cì qián yú lián huü dã zàng fï suǒ cì qián yú pí lú zhý nà fï suǒ cì qián yú pǔ yǎn fï

佛所;次前,于莲华德藏佛所;次前,于毗卢遮那佛所;次前,于普眼佛

suǒ cì qián yú fàn shîu fï suǒ cì qián yú jÿn güng qí fï suǒ cì qián yú pï lïu nà tiün fï suǒ

所;次前,于梵寿佛所;次前,于金刚脐佛所;次前,于婆楼那天佛所。

shàn nán zǐ wǒ yì guî qù yú wú liàng jiã wú liàngshýngzhōng rú shì cì dì sün shí liù hãng hã shü fï suǒ

善男子!我忆过去,于无量劫无量 生 中,如是次第三十六恒河沙佛所,

jiý xÿ chãng shì gōngjìnggîngyǎng wãn fǎ shîu chí jìng xiū fàn hãng yú cǐ yǐ wǎng fï zhì suǒ zhÿ fýi

皆悉承事,恭敬供养,闻法受持,净修梵行。于此已往,佛智所知,非

wǒ nãng câ shàn nán zǐ pú sà chū fü xÿn wú yǒu liàng chōng mǎn yí qiâ fǎ jiâ gù pú sà dà býi mãn wú

我能测。善男子!菩萨初发心无有量,充满一切法界故;菩萨大悲门无

yǒu liàng pǔ rù yí qiâ shì jiün gù pú sà dà yuàn mãn wú yǒu liàng jiū jìng shí füng fǎ jiâ gù pú sà dà

有量,普入一切世间故;菩萨大愿门无有量,究竟十方法界故;菩萨大

cí mãn wú yǒu liàng pǔ fù yí qiâ zhîngshýng gù pú sà suǒ xiū xíng wú yǒu liàng yú yí qiâ chà yí qiâ jiã zhōng

慈门无有量,普覆一切众 生故;菩萨所修行无有量,于一切刹一切劫中

xiū xí gù pú sà sün mâi lì wú yǒu liàng lìng pú sà dào bù tuì gù pú sà zǒng chí lì wú yǒu liàng nãng

修习故;菩萨三昧力无有量,令菩萨道不退故;菩萨总持力无有量,能

chí yí qiâ shì jiün gù pú sà zhì guüng lì wú yǒu liàng pǔ nãngzhâng rù sün shì gù pú sà shãntōng lì wú yǒu

持一切世间故;菩萨智光力无有量,普能证入三世故。菩萨神通力无有

liàng pǔ xiàn yí qiâ chà wǎng gù pú sà biàn cái lì wú yǒu liàng yÿ yÿn yí qiâ xÿ jiþ gù pú sà qÿngjìng

量,普现一切刹网故;菩萨辩才力无有量,一音一切悉解故;菩萨清净

shýn wú yǒu liàng xÿ biàn yí qiâ fï chà gù

身无有量,悉遍一切佛刹故。

shàn cái tïng zǐ yán shâng zhþ jiǔ rú düng dã ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí dü yán shàn nán zǐ

善财童子言:圣者!久如当得阿耨多罗三藐三菩提?答言:善男子!

pú sà bù wãi jiào huà tiáo fú yÿ zhîngshýng gù fü pú tí xÿn bù wãi jiào huà tiáo fú bǎi zhîngshýng gù fü pú

菩萨不为教化调伏一众 生故,发菩提心;不为教化调伏百众 生故,发菩

tí xÿn nǎi zhì bù wãi jiào huà tiáo fú bù kþ shuō bù kþ shuōzhuǎnzhîngshýng gù fü pú tí xÿn bù wãi jiào huà

提心;乃至不为教化调伏不可说不可说转 众 生故,发菩提心;不为教化

yÿ shì jiâ zhîngshýng gù fü pú tí xÿn nǎi zhì bù wãi jiào huà bù kþ shuō bù kþ shuōzhuǎn shì jiâ zhîngshýng gù

一世界众 生故,发菩提心;乃至不为教化不可说不可说转世界众 生故,

fü pú tí xÿn bù wãi jiào huà yán fú tí wýi chãn shù shì jiâ zhîngshýng gù fü pú tí xÿn bù wãi jiào huà sün

发菩提心;不为教化阎浮提微尘数世界众 生故,发菩提心;不为教化三

qiün dà qiün shì jiâ wýi chãn shù shì jiâ zhîngshýng gù fü pú tí xÿn nǎi zhì bù wãi jiào huà bù kþ shuō bù kþ shuō

千大千世界微尘数世界众 生故,发菩提心;乃至不为教化不可说不可说

zhuǎn sün qiün dà qiün shì jiâ wýi chãn shù shì jiâ zhîngshýng gù fü pú tí xÿn bù wãi gîngyǎng yì rú lái gù fü

转三千大千世界微尘数世界众 生故,发菩提心;不为供养一如来故,发

pú tí xÿn nǎi zhì bù wãi gîngyǎng bù kþ shuō bù kþ shuōzhuǎn rú lái gù fü pú tí xÿn bù wãi gîngyǎng yÿ

菩提心,乃至不为供养不可说不可说转如来故,发菩提心;不为供养一

shì jiâ zhōng cì dì xÿng shì zhū rú lái gù fü pú tí xÿn nǎi zhì bù wãi gîngyǎng bù kþ shuō bù kþ shuōzhuǎn shì

世界中次第兴世诸如,来故发菩提心,乃至不为供养不可说不可说转世

jiâ zhōng cì dì xÿng shì zhū rú lái gù fü pú tí xÿn bù wãi gîngyǎng yÿ sün qiün dà qiün shì jiâ wýi chãn shù shì

界中次第兴世诸如来故,发菩提心;不为供养一三千大千世界微尘数世

jiâ zhōng cì dì xÿng shì zhū rú lái gù fü pú tí xÿn nǎi zhì bù wãi gîngyǎng bù kþ shuō bù kþ shuōzhuǎn fï chà

界中次第兴世诸如来故,发菩提心,乃至不为供养不可说不可说转佛刹

wýi chãn shù shì jiâ zhōng cì dì xÿng shì zhū rú lái gù fü pú tí xÿn bù wãi yán jìng yÿ shì jiâ gù fü pú

微尘数世界中次第兴世诸如来故,发菩提心;不为严净一世界故,发菩

tí xÿn nǎi zhì bù wãi yán jìng bù kþ shuō bù kþ shuōzhuǎn shì jiâ gù fü pú tí xÿn bù wãi yán jìng yÿ sün

提心;乃至不为严净不可说不可说转世界故,发菩提心;不为严净一三

qiün dà qiün shì jiâ wýi chãn shù shì jiâ gù fü pú tí xÿn nǎi zhì bù wãi yán jìng bù kþ shuō bù kþ shuōzhuǎn sün

千大千世界微尘数世界故,发菩提心;乃至不为严净不可说不可说转三

qiün dà qiün shì jiâ wýi chãn shù shì jiâ gù fü pú tí xÿn bù wãi zhù chí yì rú lái yí fǎ gù fü pú tí xÿn

千大千世界微尘数世界故发菩提心;不为住持一如来遗法故,发菩提心,

nǎi zhì bù wãi zhù chí bù kþ shuō bù kþ shuōzhuǎn rú lái yí fǎ gù fü pú tí xÿn bù wãi zhù chí yÿ shì jiâ

乃至不为住持不可说不可说转如来遗法故,发菩提心;不为住持一世界

rú lái yí fǎ gù fü pú tí xÿn nǎi zhì bù wãi zhù chí bù kþ shuō bù kþ shuōzhuǎn shì jiâ rú lái yí fǎ gù

如来遗法故,发菩提心;乃至不为住持不可说不可说转世界如来遗法故,

fü pú tí xÿn bù wãi zhù chí yÿ yán fú tí wýi chãn shù shì jiâ rú lái yí fǎ gù fü pú tí xÿn nǎi zhì bù

发菩提心;不为住持一阎浮提微尘数世界如来遗法故,发菩提心;乃至不

wãi zhù chí bù kþ shuō bù kþ shuōzhuǎn fï chà wýi chãn shù shì jiâ rú lái yí fǎ gù fü pú tí xÿn rú shì lûâ

为住持不可说不可说转佛刹微尘数世界如来遗法故,发菩提心。如是略

shuō bù wãi mǎn yÿ fï shì yuàn gù bù wãi wǎng yÿ fï guï tǔ gù bù wãi rù yÿ fï zhîng huì gù bù wãi

说,不为满一佛誓愿故,不为往一佛国土故,不为入一佛众会故,不为

chí yÿ fï fǎ yǎn gù bù wãi zhuǎn yÿ fï fǎ lún gù bù wãi zhÿ yÿ shì jiâ zhōng zhū jiã cì dì gù bù wãi

持一佛法眼故,不为转一佛法轮故,不为知一世界中诸劫次第故,不为

zhÿ yÿ zhîngshýng xÿn hǎi gù bù wãi zhÿ yÿ zhîngshýng gýn hǎi gù bù wãi zhÿ yÿ zhîngshýng yâ hǎi gù bù wãi

知一众 生心海故,不为知一众 生根海故,不为知一众 生业海故,不为

zhÿ yÿ zhîngshýngxíng hǎi gù bù wãi zhÿ yÿ zhîngshýng fán nǎo hǎi gù bù wãi zhÿ yÿ zhîngshýng fán nǎo xí hǎi gù

知一众 生行海故,不为知一众 生烦恼海故,不为知一众 生烦恼习海故,

nǎi zhì bù wãi zhÿ bù kþ shuō bù kþ shuōzhuǎn fï chà wýi chãn shù zhîngshýng fán nǎo xí hǎi gù fü pú tí xÿn yù

乃至不为知不可说不可说转佛刹微尘数众 生烦恼习海故,发菩提心。欲

jiào huà tiáo fú yí qiâ zhîngshýng xÿ wú yú gù fü pú tí xÿn yù chãng shì gîngyǎng yí qiâ zhū fï xÿ wú yú

教化调伏一切众 生悉无余故,发菩提心;欲承事供养一切诸佛悉无余

gù fü pú tí xÿn yù yán jìng yí qiâ zhū fï guï tǔ xÿ wú yú gù fü pú tí xÿn yù hù chí yí qiâ zhū

故,发菩提心;欲严净一切诸佛国土悉无余故,发菩提心;欲护持一切诸

fï zhângjiào xÿ wú yú gù fü pú tí xÿn yù chãng mǎn yí qiâ rú lái shì yuàn xÿ wú yú gù fü pú tí xÿn

佛正教悉无余故,发菩提心;欲成满一切如来誓愿悉无余故,发菩提心;

yù wǎng yí qiâ zhū fï guï tǔ xÿ wú yú gù fü pú tí xÿn yù rù yí qiâ zhū fï zhîng huì xÿ wú yú gù

欲往一切诸佛国土悉无余故,发菩提心;欲入一切诸佛众会悉无余故,

fü pú tí xÿn yù zhÿ yí qiâ shì jiâ zhōng zhū jiã cì dì xÿ wú yú gù fü pú tí xÿn yù zhÿ yí qiâ zhîng

发菩提心;欲知一切世界中诸劫次第悉无余故,发菩提心;欲知一切众

shýng xÿn hǎi xÿ wú yú gù fü pú tí xÿn yù zhÿ yí qiâ zhîngshýng gýn hǎi xÿ wú yú gù fü pú tí xÿn

生心海悉无余故,发菩提心;欲知一切众 生根海悉无余故,发菩提心;

yù zhÿ yí qiâ zhîngshýng yâ hǎi xÿ wú yú gù fü pú tí xÿn yù zhÿ yí qiâ zhîngshýngxíng hǎi xÿ wú yú gù

欲知一切众 生业海悉无余故,发菩提心;欲知一切众 生行海悉无余故,

fü pú tí xÿn yù miâ yí qiâ zhîngshýng zhū fán nǎo hǎi xÿ wú yú gù fü pú tí xÿn yù bá yí qiâ zhîngshýng

发菩提心;欲灭一切众 生诸烦恼海悉无余故,发菩提心;欲拔一切众 生

fán nǎo xí hǎi xÿ wú yú gù fü pú tí xÿn shàn nán zǐ qǔ yào yán zhÿ pú sà yǐ rú shì dþng bǎi wàn ü

烦恼习海悉无余故,发菩提心。善男子!取要言之,菩萨以如是等百万阿

sýng qí füngbiànxíng gù fü pú tí xÿn shàn nán zǐ pú sà hãng pǔ rù yí qiâ fǎ jiý zhâng dã gù pǔ rù

僧祇方便行故,发菩提心。善男子!菩萨行普入一切法皆证得故,普入

yÿ qiý chà xÿ yán jìng gù shì gù shàn nán zǐ yán jìng yí qiâ shì jiâ jìn wǒ yuàn nǎi jìn bá yí qiâ zhîng

一切刹悉严净故。是故,善男子!严净一切世界尽,我愿乃尽;拔一切众

shýng fán nǎo xí qì jìn wǒ yuàn nǎi mǎn

生烦恼习气尽,我愿乃满。

shàn cái tïng zǐ yán shâng zhþ cǐ xiâ tuō míng wãi hã dþng dü yán shàn nán zǐ cǐ xiâ tuō míng

善财童子言:圣者!此解脱名为何等?答言:善男子!此解脱名:

lí yōu ün yǐn chuáng shàn nán zǐ wǒ wãi zhÿ cǐ yÿ xiâ tuō mãn rú zhū pú sà mï hý sà qí xÿn rú hǎi

离忧安隐 幢 。善男子!我唯知此一解脱门,如诸菩萨摩诃萨其心如海,

xÿ nãngrïngshîu yí qiâ fï fǎ rú xū mí shün zhì yì jiün gù bù kþ dîng yáo rú shànjiàn yào nãng chú zhîng

悉能容受一切佛法;如须弥山,志意坚固,不可动摇;如善见药,能除众

shýng fán nǎo zhîngbìng rú míngjìng rì nãng pî zhîngshýng wú míng àn zhàng yïu rú dà dì nãng zuî yí qiâ zhîng

生烦恼重病;如明净日,能破众 生无明暗障;犹如大地,能作一切众

shýng yÿ chù yïu rú hǎo fýng nãng zuî yí qiâ zhîngshýng yì lì yïu rú míngdýngnãng wãi zhîngshýngshýng zhì huì guüng

生依处;犹如好风,能作一切众 生义利;犹如明灯能为众 生 生智慧光;

yïu rú dà yún nãng wãi zhîngshýng yǔ jì miâ fǎ yïu rú jìng yuâ nãng wãi zhîngshýngfàng fú dã guüng yïu rú

犹如大云,能为众 生雨寂灭法;犹如净月,能为众 生放福德光;犹如

dì shì xÿ nãngshǒu hù yÿ qiý zhîngshýng ãr wǒ yún hã nãng zhÿ nãngshuō bǐ gōng dã xíng shàn nán zǐ yú

帝释,悉能守护一切众 生;而我云何能知、能说彼功德行?善男子!于

cǐ nán füng hǎi cháo zhÿ chù yǒu yÿ guï tǔ míng nà luï sù zhōng yǒu xiün rãn míng pí mù qú shü

此南方海潮之处,有一国土,名:那罗素,中有仙人,名:毗目瞿沙,

rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà xíng xiū pú sà dào

汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rǎo wú shù zü yÿn qín zhünyǎng býi qì liú lâi zuî shì sÿ wãi

时;善财童子顶礼其足,绕无数匝,殷勤瞻仰,悲泣流泪。作是思惟:

dã pú tí nán jìn shàn zhÿ shí nán yù shàn zhÿ shí nán dã pú sà zhū gýn nán jìng pú sà zhū gýn nán zhí

得菩提难,近善知识难,遇善知识难,得菩萨诸根难,净菩萨诸根难,值

tïngxíngshàn zhÿ shí nán rú lǐ guün chá nán yÿ jiào xiū xíng nán zhí yù chū shýngshàn xÿn füngbiàn nán zhí yù

同行善知识难,如理观察难,依教修行难,值遇出生善心方便难,值遇

zýngzhǎng yí qiâ zhì fǎ guüngmíng nán zuî shì niàn yǐ cí tuì ãr xíng þr shí shàn cái tïng zǐ suí shùn sÿ wãi

增长一切智法光明难。作是念已,辞退而行。尔时,善财童子随顺思惟

pú sà zhângjiào suí shùn sÿ wãi pú sà jìngxíng shýngzýngzhǎng pú sà fú lì xÿn shýngmíngjiàn yí qiâ zhū fï xÿn

菩萨正教,随顺思惟菩萨净行,生增长菩萨福力心,生明见一切诸佛心,

shýng chū shýng yí qiâ zhū fï xÿn shýngzýngzhǎng yí qiâ dà yuàn xÿn shýng pǔ jiàn shí füng zhū fǎ xÿn shýngmíngzhào

生出生一切诸佛心,生增长一切大愿心,生普见十方诸法心,生明照

zhū fǎ shí xìng xÿn shýng pǔ sàn yí qiâ zhàng ài xÿn shýngguün chá fǎ jiâ wú àn xÿn shýngqÿngjìng yì bǎo zhuüng

诸法实性心,生普散一切障碍心,生观察法界无暗心,生清净意宝 庄

yán xÿn shýng cuÿ fú yí qiâ zhîng mï xÿn jiànjiàn yïu xíng zhì nà luï sù guï zhōubiàn tuÿ qiú pí mù qú shü

严心,生摧伏一切众魔心。渐渐游行,至那罗素国,周遍推求毗目瞿沙。

jiàn yÿ dà lín ü sýng qí shù yǐ wãi zhuüng yán suǒ wâi zhǒngzhǒng yâ shù fú shū bù huî zhǒngzhǒng huü shù

见一大林,阿僧祇树以为 庄 严,所谓:种 种叶树扶疏布濩,种 种华树

küi fū xiǎnrïng zhǒngzhǒng guǒ shù xiüng xù chãng shú zhǒngzhǒng bǎo shù yǔ mï ní guǒ dà zhün tán shù chù chù háng

开敷鲜荣,种 种果树相续成熟,种 种宝树雨摩尼果,大栴檀树处处行

liâ zhū chãnshuǐ shù cháng chū hǎo xiüng yuâ yì xiüng shù miàoxiüngzhuüng yán bō zhà luï shù sì miàn wãi rǎo ní

列,诸沉水树常出好香,悦意香树妙香 庄 严,波吒罗树四面围绕,尼

jū lǜ shù qí shýnsǒngzhuï yán fú tán shù cháng yǔ gün guǒ yōu bō luï huü bō tïu mï huü yǐ yán chí zhǎo

拘律树其身耸擢,阎浮檀树常雨甘果,优钵罗华、波头摩华以严池沼。

shí shàn cái tïng zǐ jiàn bǐ xiün rãn zài zhün tán shù xià fū cǎo ãr zuî lǐng tú yÿ wàn huî zhuï lù pí

时,善财童子见彼仙人在栴檀树下,敷草而坐,领徒一万,或著鹿皮,

huî zhuï shù pí huî fù biün cǎo yǐ wãi yÿ fú jì huánchuí bìn qián hîu wãi rǎo shàn cái jiàn yǐ wǎng yì qí

或著树皮,或复编草以为衣服,髻环垂鬓,前后围绕。善财见已,往诣其

suǒ wǔ tǐ tïu dì zuî rú shì yán wǒ jÿn dã yù zhýnshàn zhÿ shí shàn zhÿ shí zhþ zã shì qù xiàng yí

所,五体投地,作如是言:我今得遇真善知识。善知识者,则是趣向一

qiâ zhì mãn lìng wǒ dã rù zhýn shí dào gù shàn zhÿ shí zhþ zã shì qù xiàng yí qiâ zhì châng lìng wǒ dã zhì

切智门,令我得入真实道故;善知识者,则是趣向一切智乘,令我得至

rú lái dì gù shàn zhÿ shí zhþ zã shì qù xiàng yí qiâ zhì chuán lìng wǒ dã zhì zhì bǎo zhōu gù shàn zhÿ shí

如来地故;善知识者,则是趣向一切智船,令我得至智宝洲故;善知识

zhþ zã shì qù xiàng yí qiâ zhì jù lìng wǒ dã shýng shí lì guüng gù shàn zhÿ shí zhþ zã shì qù xiàng yí qiâ

者,则是趣向一切智炬,令我得生十力光故;善知识者,则是趣向一切

zhì dào lìng wǒ dã rù niâ pán chãng gù shàn zhÿ shí zhþ zã shì qù xiàng yí qiâ zhì dýng lìng wǒ dã jiàn yí

智道,令我得入涅槃城故;善知识者,则是趣向一切智灯,令我得见夷

xiǎn dào gù shàn zhÿ shí zhþ zã shì qù xiàng yí qiâ zhì qiáo lìng wǒ dã dù xiǎn â chù gù shàn zhÿ shí zhþ

险道故;善知识者,则是趣向一切智桥,令我得度险恶处故;善知识者,

zã shì qù xiàng yí qiâ zhì gài lìng wǒ dã shýng dà cí liáng gù shàn zhÿ shí zhþ zã shì qù xiàng yí qiâ zhì yǎn

则是趣向一切智盖,令我得生大慈凉故;善知识者,则是趣向一切智眼,

lìng wǒ dã jiàn fǎ xìng mãn gù shàn zhÿ shí zhþ zã shì qù xiàng yí qiâ zhì cháo lìng wǒ mǎn zú dà býi shuǐ gù

令我得见法性门故;善知识者,则是趣向一切智潮,令我满足大悲水故。

zuî shì yǔ yǐ cïng dì ãr qǐ rào wú liàng zü hã zhǎngqián zhù bō yán shâng zhþ wǒ yǐ xiün fü

作是语已,从地而起,绕无量匝,合掌前住,白言圣者:我已先发

ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn ãr wâi zhÿ pú sà yún hã xuã pú sà hãng yún hã xiū pú sà dào wǒ

阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我

wãn shâng zhþ shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

闻圣者善能诱诲,愿为我说!

shí pí mù qú shü gù qí tú zhîng ãr zuî shì yán shàn nán zǐ cǐ tïng zǐ yǐ fü ü nîu duō luï

时,毗目瞿沙顾其徒众,而作是言:善男子!此童子已发阿耨多罗

sün miǎo sün pú tí xÿn shàn nán zǐ cǐ tïng zǐ pǔ shÿ yí qiâ zhîngshýng wú wâi cǐ tïng zǐ pǔ xÿng yí qiâ zhîng

三藐三菩提心。善男子!此童子普施一切众 生无畏,此童子普兴一切众

shýng lì yì cǐ tïng zǐ chángguün yí qiâ zhū fï zhì hǎi cǐ tïng zǐ yù yǐn yí qiâ gün lù fǎ yǔ cǐ tïng zǐ

生利益,此童子常观一切诸佛智海,此童子欲饮一切甘露法雨,此童子

yù câ yí qiâ guǎng dà fǎ hǎi cǐ tïng zǐ yù lìngzhîngshýng zhù zhì hǎi zhōng cǐ tïng zǐ yù pǔ fü qǐ guǎng dà

欲测一切广大法海,此童子欲令众 生住智海中,此童子欲普发起广大

býi yún cǐ tïng zǐ yù pǔ yǔ yú guǎng dà fǎ yǔ cǐ tïng zǐ yù yǐ zhì yuâ pǔ zhào shì jiün cǐ tïng zǐ yù

悲云,此童子欲普雨于广大法雨,此童子欲以智月普照世间,此童子欲

miâ shì jiün fán nǎo dú râ cǐ tïng zǐ yù zhǎng hán shí yí qiâ shàn gýn

灭世间烦恼毒热,此童子欲长含识一切善根。

shí zhū xiünzhîng wãn shì yǔ yǐ gâ yǐ zhǒngzhǒngshàngmiàoxiüng huü sàn shàn cái shàng tïu shýn zuî lǐ

时,诸仙众闻是语已,各以种 种 上妙香华,散善财上,投身作礼,

wãi rǎo gōngjìng zuî rú shì yán jÿn cǐ tïng zǐ bì düng jiù hù yí qiâ zhîngshýng bì düng chú miâ zhū dì yù kǔ

围绕恭敬,作如是言:今此童子必当救护一切众 生,必当除灭诸地狱苦,

bì düngyǒngduàn zhū chù shýng dào bì düngzhuǎn qù yán luï wáng jiâ bì düngguün bì zhū nán chù mãn bì düng gàn jiã

必当永断诸畜生道,必当转去阎罗王界,必当关闭诸难处门,必当干竭

zhū ài yù hǎi bì lìngzhîngshýngyǒng miâ kǔ yùn bì düngyǒng pî wú míng hýi àn bì düngyǒngduàn tün ài xì fù

诸爱欲海,必令众 生永灭苦蕴,必当永破无明黑暗,必当永断贪爱系缚,

bì yǐ fú dã dà lún wãi shün wãi rǎo shì jiün bì yǐ zhì huì dà bǎo xū mí xiǎn shì shì jiün bì düng chū xiànqÿngjìng

必以福德大轮围山围绕世间,必以智慧大宝须弥显示世间,必当出现清净

zhì rì bì düng küi shì shàn gýn fǎ zàng bì shǐ shì jiünmíng shí xiǎn yì

智日,必当开示善根法藏,必使世间明识险易。

shí pí mù qú shü gào qún xiün yán shàn nán zǐ ruî yǒu nãng fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn

时,毗目瞿沙告群仙言:善男子!若有能发阿耨多罗三藐三菩提心,

bì düngchãng jiù yí qiâ zhì dào cǐ shàn nán zǐ yǐ fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn düngjìng yí qiâ fï

必当成就一切智道。此善男子已发阿耨多罗三藐三菩提心,当净一切佛

gōng dã dì

功德地。

shí pí mù qú shü gào shàn cái tïng zǐ yán shàn nán zǐ wǒ dã pú sà wú shângchuáng xiâ tuō

时,毗目瞿沙告善财童子言:善男子!我得菩萨无胜 幢 解脱。

shàn cái bï yán shâng zhþ wú shângchuáng xiâ tuō jìng jiâ yún hã

善财白言:圣者!无胜 幢 解脱境界云何?

shí pí mù xiün rãn jí shýn yîu shǒu mï shàn cái dǐng zhí shàn cái shǒu jí shí shàn cái zì jiàn qí shýn

时,毗目仙人即申右手,摩善财顶,执善财手。即时,善财自见其身

wǎng shí füng shí fï chà wýi chãn shù shì jiâ zhōng dào shí fï chà wýi chãn shù zhū fï suǒ jiàn bǐ fï chà jí qí zhîng

往十方十佛刹微尘数世界中,到十佛刹微尘数诸佛所,见彼佛刹及其众

huì zhū fï xiàng hǎo zhǒngzhǒngzhuüng yán yì wãn bǐ fï suí zhū zhîngshýng xÿn zhÿ suǒ lâ ãr yǎn shuō fǎ yÿ

会,诸佛相好,种 种 庄 严;亦闻彼佛随诸众 生心之所乐而演说法,一

wãn yÿ jù jiý xÿ tōng dá gâ biã shîu chí wú yǒu zá luàn yì zhÿ bǐ fï yǐ zhǒngzhǒng jiþ jìng zhì zhū

文一句,皆悉通达,各别受持,无有杂乱;亦知彼佛以种 种解,净治诸

yuàn yì zhÿ bǐ fï yǐ qÿngjìngyuàn chãng jiù zhū lì yì jiàn bǐ fï suí zhîngshýng xÿn suǒ xiàn sâ xiàng yì jiàn

愿;亦知彼佛以清净愿,成就诸力;亦见彼佛随众 生心所现色相;亦见

bǐ fï dà guüngmíngwǎng zhǒngzhǒng zhū sâ qÿngjìngyuán mǎn yì zhÿ bǐ fï wú ài zhì huì dà guüngmíng lì

彼佛大光明网,种 种诸色,清净圆满;亦知彼佛无碍智慧,大光明力;

yîu zì jiànshýn yú zhū fï suǒ jÿng yÿ rì yâ huî qÿ rì yâ bàn yuâ yÿ yuâ yÿ nián shí nián bǎi nián

又自见身于诸佛所,经一日夜或七日夜,半月、一月、一年、十年、百年、

qiünnián huî jÿng yì nián huî ü yǔ duō yì nián huî nuï yú tuō yì nián huî jÿng bàn jiã huî jÿng yÿ jiã

千年,或经亿年,或阿庾多亿年,或那由他亿年,或经半劫,或经一劫、

bǎi jiã qiün jiã huî bǎi qiün yì nǎi zhì bù kþ shuō bù kþ shuō fï chà wýi chãn shù jiã þr shí shàn cái tïng

百劫、千劫,或百千亿,乃至不可说不可说佛刹微尘数劫。尔时,善财童

zǐ wãi pú sà wú shângchuáng xiâ tuō zhì guüngmíngzhào gù dã pí lú zhý nà zàng sün mâi guüngmíng wãi wú jìn zhì

子为菩萨无胜 幢 解脱智光明照故,得毗卢遮那藏三昧光明;为无尽智

xiâ tuō sün mâi guüngmíngzhào gù dã pǔ shâ zhū füng tuï luï ní guüngmíng wãi jÿn güng lún tuï luï ní mãn guüngmíngzhào

解脱三昧光明照故,得普摄诸方陀罗尼光明;为金刚轮陀罗尼门光明照

gù dã jí qÿngjìng zhì huì xÿn sün mâi guüngmíng wãi pǔ mãn zhuüng yán zàng bō rþ bō luï mì guüngmíngzhào gù dã

故,得极清净智慧心三昧光明;为普门 庄 严藏般若波罗蜜光明照故,得

fï xū kōngzàng lún sün mâi guüngmíng wãi yí qiâ fï fǎ lún sün mâi guüngmíngzhào gù dã sün shì wú jìn zhì sün mâi

佛虚空藏轮三昧光明;为一切佛法轮三昧光明照故,得三世无尽智三昧

guüngmíng shí bǐ xiün rãn fàngshàn cái shǒu shàn cái tïng zǐ jí zì jiànshýn hái zài bþn chù

光明。时,彼仙人放善财手,善财童子即自见身还在本处。

shí bǐ xiün rãn gào shàn cái yán shàn nán zǐ rǔ yì niàn yý

时,彼仙人告善财言:善男子!汝忆念耶?

shàn cái yán wãi cǐ shì shâng zhþ shàn zhÿ shí lì

善财言:唯。此是圣者善知识力。

xiün rãn yán shàn nán zǐ wǒ wãi zhÿ cǐ pú sà wú shângchuáng xiâ tuō rú zhū pú sà mï hý sà chãng jiù

仙人言:善男子!我唯知此菩萨无胜 幢 解脱,如诸菩萨摩诃萨成就

yí qiâ shū shâng sün mâi yú yí qiâ shí ãr dã zì zài yú yÿ niànqǐng chū shýng zhū fï wú liàng zhì huì yǐ fï

一切殊胜三昧,于一切时而得自在,于一念顷出生诸佛无量智慧,以佛

zhì dýng ãr wãi zhuüng yán pǔ zhào shì jiün yÿ niàn pǔ rù sün shì jìng jiâ fýn xíngbiànwǎng shí füng guï tǔ zhì

智灯而为 庄 严,普照世间;一念普入三世境界,分形遍往十方国土,智

shýn pǔ rù yí qiâ fǎ jiâ suí zhîngshýng xÿn pǔ xiàn qí qián guün qí gýn xíng ãr wãi lì yì fàngjìngguüngmíng

身普入一切法界,随众 生心,普现其前,观其根行而为利益,放净光明,

shân kþ ài lâ ãr wǒ yún hã nãng zhÿ nãngshuō bǐ gōng dã xíng bǐ shū shângyuàn bǐ zhuüng yán chà bǐ zhì

甚可爱乐;而我云何能知、能说彼功德行?彼殊胜愿?彼 庄 严刹?彼智

jìng jiâ bǐ sün mâi suǒ xíng bǐ shãntōngbiàn huà bǐ xiâ tuō yïu xì bǐ shýnxiàng chà biã bǐ yÿn shýng

境界?彼三昧所行?彼神通变化?彼解脱游戏?彼身相差别?彼音声

qÿngjìng bǐ zhì huì guüngmíng shàn nán zǐ yú cǐ nán füng yǒu yÿ jù luî míng yÿ shà nà yǒu pï

清净?彼智慧光明?善男子!于此南方,有一聚落,名:伊沙那,有婆

luï mãn míng yuý shâng râ rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hãng xiū pú sà dào shí shàn

罗门,名曰:胜热,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?时,善

cái tïng zǐ huün xǐ yǒng yuâ dǐng lǐ qí zú rǎo wú shù zü yÿn qín zhünyǎng cí tuì nán xíng

财童子欢喜踊跃,顶礼其足,绕无数匝,殷勤瞻仰,辞退南行。

þr shí shàn cái tïng zǐ wãi pú sà wú shângchuáng xiâ tuō suǒ zhào gù zhù zhū fï bù sÿ yì shãn lì zhâng

尔时,善财童子为菩萨无胜 幢 解脱所照故,住诸佛不思议神力,证

pú sà bù sÿ yì xiâ tuō shãntōng zhì dã pú sà bù sÿ yì sün mâi zhì guüngmíng dã yí qiâ shí xūn xiū sün mâi

菩萨不思议解脱神通智,得菩萨不思议三昧智光明,得一切时熏修三昧

zhì guüngmíng dã liǎo zhÿ yí qiâ jìng jiâ jiý yÿ xiǎng suǒ zhù sün mâi zhì guüngmíng dã yí qiâ shì jiün shū shâng zhì

智光明,得了知一切境界皆依想所住三昧智光明,得一切世间殊胜智

guüngmíng yú yí qiâ chù xÿ xiàn qí shýn yǐ jiū jìng zhì shuō wú âr wú fýn biã píngdþng fǎ yǐ míngjìng zhì

光明;于一切处悉现其身,以究竟智,说无二无分别平等法,以明净智,

pǔ zhàojìng jiâ fán suǒ wãn fǎ jiý nãng rþn shîu qÿngjìng xìn jiþ yú fǎ zì xìng juã dìngmíngliǎo xÿn hãng bù

普照境界,凡所闻法皆能忍受,清净信解,于法自性,决定明了;心恒不

shâ pú sà miàohãng qiú yí qiâ zhì yǒng wú tuì zhuǎn huî dã shí lì zhì huì guüngmíng qín qiú miào fǎ cháng

舍菩萨妙行,求一切智,永无退转,获得十力智慧光明,勤求妙法,常

wú yàn zú yǐ zhâng xiū xíng rù fï jìng jiâ chū shýng pú sà wú liàngzhuüng yán wú biün dà yuàn xÿ yǐ

无厌足,以正修行,入佛境界,出生菩萨无量 庄 严,无边大愿,悉已

qÿngjìng yǐ wú qiïng jìn zhì zhÿ wú biün shì jiâ wǎng yǐ wú qiâ ruî xÿn dù wú liàngzhîngshýng hǎi liǎo wú

清净,以无穷尽智,知无边世界网;以无怯弱心,度无量 众 生海;了无

biün pú sà zhū hãngjìng jiâ jiàn wú biün shì jiâ zhǒngzhǒng chü biã jiàn wú biün shì jiâ zhǒngzhǒngzhuüng yán rù wú

边菩萨诸行境界,见无边世界种 种差别,见无边世界种 种 庄 严,入无

biün shì jiâ wýi xì jìng jiâ zhÿ wú biün shì jiâ zhǒngzhǒngmíng hào zhÿ wú biün shì jiâ zhǒngzhǒng yán shuō zhÿ wú biün

边世界微细境界,知无边世界种 种名号,知无边世界种 种言说,知无边

zhîngshýngzhǒngzhǒng jiþ jiàn wú biünzhîngshýngzhǒngzhǒngxíng jiàn wú biünzhîngshýngchãng shú xíng jiàn wú biünzhîngshýng

众 生 种 种解,见无边众 生 种 种行,见无边众 生 成熟行,见无边众 生

chü biã xiǎng niànshàn zhÿ shí jiàn cì yïu xíng zhì yÿ shà nà jù luî jiàn bǐ shâng râ xiū zhū kǔ xíng qiú

差别想,念善知识。渐次游行,至伊沙那聚落,见彼胜热修诸苦行,求

yí qiâ zhì sì miàn huǒ jù yïu rú dà shün zhōng yǒu düo shün güo jùn wú jí dýng bǐ shünshàng tïu shýn

一切智,四面火聚,犹如大山,中有刀山,高峻无极,登彼山上,投身

rù huǒ

入火。

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú hã zhǎng ãr lì zuî rú shì yán shâng zhþ wǒ yǐ xiün fü ü

时,善财童子顶礼其足,合掌而立,作如是言:圣者!我已先发阿

nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn ãr wâi zhÿ pú sà yún hã xuã pú sà hãng yún hã xiū pú sà dào wǒ wãn

耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨道?我闻

shâng zhþ shànnãng yîu huì yuàn wãi wǒ shuō

圣者善能诱诲,愿为我说。

pï luï mãn yán shàn nán zǐ rǔ jÿn ruî nãngshàng cǐ düo shün tïu shýn huǒ jù zhū pú sà hãng xÿ dã

婆罗门言:善男子!汝今若能上此刀山,投身火聚,诸菩萨行悉得

qÿngjìng

清净。

shí shàn cái tïng zǐ zuî rú shì niàn dã rãn shýn nán lí zhū nàn nán dã wú nàn nán dã jìng fǎ nán

时,善财童子作如是念:得人身难,离诸难难,得无难难,得净法难,

dã zhí fï nán jù zhū gýn nán wãn fï fǎ nán yù shàn rãn nán fãngzhýnshàn zhÿ shí nán shîu rú lǐ zhâng

得值佛难,具诸根难,闻佛法难,遇善人难,逢真善知识难,受如理正

jiào nán dã zhângmìng nán suí fǎ hãng nán cǐ jiüng fýi mï mï suǒ shǐ yý jiüng fýi shì mï xiǎn â tú dǎng

教难,得正命难,随法行难。此将非魔,魔所使耶?将非是魔险恶徒党,

zhà xiàn pú sà shàn zhÿ shí xiàng ãr yù wãi wǒ zuî shàn gýn nán zuî shîumìng nán zhàng wǒ xiū xíng yí qiâ zhì dào

诈现菩萨善知识相,而欲为我作善根难,作寿命难,障我修行一切智道,

qiün wǒ lìng rù zhū â dào zhōng yù zhàng wǒ fǎ mãn zhàng wǒ fï fǎ zuî shì niàn shí shí qiün fàn tiün zài xū

牵我令入诸恶道中,欲障我法门,障我佛法?作是念时,十千梵天在虚

kōngzhōng zuî rú shì yán shàn nán zǐ mî zuî shì niàn mî zuî shì niàn jÿn cǐ shâng zhþ dã jÿn güng yàn sün

空中,作如是言:善男子!莫作是念!莫作是念!今此圣者得金刚焰三

mâi guüngmíng fü dà jÿng jìn dù zhū zhîngshýng xÿn wú tuì zhuǎn yù jiã yí qiâ tün ài hǎi yù jiã yí qiâ

昧光明,发大精进,度诸众 生,心无退转;欲竭一切贪爱海,欲截一切

xiã jiànwǎng yù shüo yí qiâ fán nǎo xÿn yù zhào yí qiâ huî chïu lín yù duàn yí qiâ lǎo sǐ bù yù huài yí qiâ

邪见网,欲烧一切烦恼薪,欲照一切惑稠林,欲断一切老死怖,欲坏一切

sün shì zhàng yù fàng yí qiâ fǎ guüngmíng shàn nán zǐ wǒ zhū fàn tiün duō zhuï xiã jiàn jiý xÿ zì wâi shì zì

三世障,欲放一切法光明。善男子!我诸梵天多著邪见,皆悉自谓是自

zài zhþ shì nãng zuî zhþ yú shì jiünzhōng wǒ shì zuì shâng jiàn pï luï mãn wǔ râ zhì shýn yú zì gōngdiàn xÿn

在者,是能作者,于世间中我是最胜,见婆罗门五热炙身,于自宫殿心

bù lâ zhuï yú zhū chándìng bù dã zÿ wâi jiý gîng lái yì pï luï mãn suǒ shí pï luï mãn yǐ shãntōng lì shì

不乐著,于诸禅定不得滋味,皆共来诣婆罗门所。时,婆罗门以神通力示

dà kǔ xíng wãi wǒ shuō fǎ nãnglìng wǒ dþng miâ yí qiâ jiàn chú yí qiâ màn zhù yú dà cí xíng yú dà býi

大苦行,为我说法,能令我等灭一切见,除一切慢,住于大慈,行于大悲,

qǐ guǎng dà xÿn fü pú tí yì chángjiàn zhū fï hãng wãn miào fǎ yú yí qiâ chù xÿn wú suǒ ài

起广大心,发菩提意,常见诸佛,恒闻妙法,于一切处心无所碍。

fù yǒu shí qiün zhū mï zài xū kōngzhōng yǐ tiün mï ní bǎo sàn pï luï mãn shàng gào shàn cái yán shàn nán

复有十千诸魔在虚空中,以天摩尼宝散婆罗门上,告善财言:善男

zǐ cǐ pï luï mãn wǔ râ zhì shýn shí qí huǒ guüngmíng yìng duï yú wǒ suǒ yǒu gōngdiàn zhū zhuüng yán jù jiý

子!此婆罗门五热炙身时,其火光明,映夺于我所有宫殿诸 庄 严具,皆

rú jù mî lìng wǒ yú zhōng bù shýng lâ zhuï wǒ yǔ juàn shǔ lái yì qí suǒ cǐ pï luï mãn wãi wǒ shuō fǎ

如聚墨,令我于中不生乐著,我与眷属来诣其所。此婆罗门为我说法,

lìng wǒ jí yú wú liàngtiün zǐ zhū tiün nǚ dþng jiý yú ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí dã bù tuì zhuǎn

令我及余无量天子诸天女等,皆于阿耨多罗三藐三菩提,得不退转。

fù yǒu shí qiün zì zài tiünwáng yú xū kōngzhōng gâ sàn tiün huü zuî rú shì yán shàn nán zǐ cǐ pï

复有十千自在天王于虚空中,各散天华,作如是言:善男子!此婆

luï mãn wǔ râ zhì shýn shí qí huǒ guüngmíng yìng duï wǒ dþng suǒ yǒu gōngdiàn zhū zhuüng yán jù jiý rú jù mî

罗门五热炙身时,其火光明,映夺我等所有宫殿诸 庄 严具,皆如聚墨,

lìng wǒ yú zhōng bù shýng ài zhuï jí yǔ juàn shǔ lái yì qí suǒ cǐ pï luï mãn wãi wǒ shuō fǎ lìng wǒ yú xÿn

令我于中不生爱著,即与眷属来诣其所。此婆罗门为我说法,令我于心

ãr dã zì zài yú fán nǎo zhōng ãr dã zì zài yú shîushýngzhōng ãr dã zì zài yú zhū yâ zhàng ãr dã zì zài

而得自在,于烦恼中而得自在,于受生 中而得自在,于诸业障而得自在,

yú zhū sün mâi ãr dã zì zài yú zhuüng yán jù ãr dã zì zài yú shîumìngzhōng ãr dã zì zài nǎi zhì nãng yú

于诸三昧而得自在,于 庄 严具而得自在,于寿命中而得自在,乃至能于

yí qiâ fï fǎ ãr dã zì zài

一切佛法而得自在。

fù yǒu shí qiün huà lâ tiünwáng yú xū kōngzhōng zuî tiün yÿn yuâ gōngjìnggîngyǎng zuî rú shì yán shàn

复有十千化乐天王于虚空中,作天音乐,恭敬供养,作如是言:善

nán zǐ cǐ pï luï mãn wǔ râ zhì shýn shí qí huǒ guüngmíng zhào wǒ gōngdiàn zhū zhuüng yán jù jí zhū cǎi nǚ

男子!此婆罗门五热炙身时,其火光明,照我宫殿诸 庄 严具及诸采女,

nãnglìng wǒ dþng bù shîu yù lâ bù qiú yù lâ shýn xÿn rïu ruǎn jí yǔ zhîng jù lái yì qí suǒ shí pï

能令我等不受欲乐,不求欲乐,身心柔软,即与众俱来诣其所。时,婆

luï mãn wãi wǒ shuō fǎ nãnglìng wǒ dþng xÿn dã qÿngjìng xÿn dã míng jiã xÿn dã chúnshàn xÿn dã rïu ruǎn xÿn

罗门为我说法,能令我等心得清净,心得明洁,心得纯善,心得柔软,心

shýnghuün xǐ nǎi zhì lìng dã qÿngjìng shí lì qÿngjìng zhÿ shýn shýng wú liàngshýn nǎi zhì lìng dã fï shýn fï yǔ

生欢喜,乃至令得清净十力清净之身,生无量身,乃至令得佛身、佛语、

fï shýng fï xÿn jù zú chãng jiù yí qiâ zhì zhì

佛声、佛心,具足成就一切智智。

fù yǒu shí qiün dōu lǜ tiünwáng tiün zǐ tiün nǚ wú liàngjuàn shǔ yú xū kōngzhōng yǔ zhîngmiàoxiüng

复有十千兜率天王、天子、天女,无量眷属,于虚空中,雨众妙香,

gōngjìngdǐng lǐ zuî rú shì yán shàn nán zǐ cǐ pï luï mãn wǔ râ zhì shýn shí lìng wǒ dþng zhū tiün jí qí juàn

恭敬顶礼,作如是言:善男子!此婆罗门五热炙身时,令我等诸天及其眷

shǔ yú zì gōngdiàn wú yǒu lâ zhuï gîng yì qí suǒ wãn qí shuō fǎ nãnglìng wǒ dþng bù tün jìng jiâ shǎo yù

属,于自宫殿无有乐著,共诣其所。闻其说法,能令我等不贪境界,少欲

zhÿ zú xÿn shýnghuün xǐ xÿn dã chōng mǎn shýng zhū shàn gýn fü pú tí xÿn nǎi zhì yuán mǎn yí qiâ fï fǎ

知足,心生欢喜,心得充满,生诸善根,发菩提心,乃至圆满一切佛法。

fù yǒu shí qiün sün shí sün tiünbìng qí juàn shǔ tiün zǐ tiün nǚ qián hîu wãi rǎo yú xū kōngzhōng

复有十千三十三天并其眷属、天子、天女,前后围绕,于虚空中,

yǔ tiün màn tuï luï huü gōngjìnggîngyǎng zuî rú shì yán shàn nán zǐ cǐ pï luï mãn wǔ râ zhì shýn shí lìng

雨天曼陀罗华,恭敬供养,作如是言:善男子!此婆罗门五热炙身时,令

wǒ dþng zhū tiün yú tiün yÿn yuâ bù shýng lâ zhuï gîng yì qí suǒ shí pï luï mãn wãi wǒ dþngshuō yí qiâ zhū

我等诸天,于天音乐不生乐著,共诣其所。时,婆罗门为我等说一切诸

fǎ wú cháng bài huài lìng wǒ shþ lí yí qiâ yù lâ lìng wǒ duàn chú jiüo màn fàng yì lìng wǒ ài lâ wú shàng pú

法无常败坏,令我舍离一切欲乐,令我断除憍慢放逸,令我爱乐无上菩

tí yîu shàn nán zǐ wǒ düngjiàn cǐ pï luï mãn shí xū mí shündǐng liù zhǒngzhândîng wǒ dþngkǒng bù

提。又,善男子!我当见此婆罗门时,须弥山顶六种震动,我等恐怖,

jiý fü pú tí xÿn jiün gù bù dîng

皆发菩提心,坚固不动。

fù yǒu shí qiünlïngwáng suǒ wâi yÿ nà bá luï lïngwáng nán tuï yōu bō nán tuï lïngwángdþng yú xū kōng

复有十千龙王,所谓:伊那跋罗龙王、难陀优波难陀龙王等,于虚空

zhōng yǔ hýi zhün tán wú liànglïng nǚ zîu tiün yÿn yuâ yǔ tiünmiào huü jí tiünxiüngshuǐ gōngjìnggîngyǎng zuî

中,雨黑栴檀;无量龙女奏天音乐,雨天妙华及天香水,恭敬供养,作

rú shì yán shàn nán zǐ cǐ pï luï mãn wǔ râ zhì shýn shí qí huǒ guüngmíng pǔ zhào yÿ qiý zhū lïnggōngdiàn

如是言:善男子!此婆罗门五热炙身时,其火光明,普照一切诸龙宫殿,

lìng zhū lïngzhîng lí râ shü bù jÿn chì niǎo bù miâ chú chýn huì shýn dã qÿngliáng xÿn wú gîu zhuï wãn fǎ

令诸龙众离热沙怖、金翅鸟怖,灭除嗔恚,身得清凉,心无垢浊,闻法

xìn jiþ yàn wù lïng qù yǐ zhì cheng xÿn huǐ chú yâ zhàng nǎi zhì fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí yì

信解,厌恶龙趣,以至诚心悔除业障,乃至发阿耨多罗三藐三菩提意,

zhù yí qiâ zhì

住一切智。

fù yǒu shí qiün yâ chü wáng yú xū kōngzhōng yǐ zhǒngzhǒnggîng jù gōngjìnggîngyǎng cǐ pï luï mãn jí yǐ

复有十千夜叉王,于虚空中,以种 种供具,恭敬供养此婆罗门及以

shàn cái zuî rú shì yán shàn nán zǐ cǐ pï luï mãn wǔ râ zhì shýn shí wǒ jí juàn shǔ xÿ yú zhîngshýng

善财,作如是言:善男子!此婆罗门五热炙身时,我及眷属悉于众 生,

fü cí mǐn xÿn yí qiâ luï chà jiū pán tú dþng yì shýng cí xÿn yǐ cí xÿn gù yú zhū zhîngshýng wú suǒ

发慈愍心,一切罗刹、鸠槃荼等,亦生慈心;以慈心故,于诸众 生无所

nǎo hài ãr lái jiàn wǒ wǒ jí bǐ dþng yú zì gōngdiàn bù shýng lâ zhuï jí yǔ gîng jù lái yì qí suǒ

恼害,而来见我;我及彼等,于自宫殿不生乐著,即与共俱,来诣其所。

shí pï luï mãn jí wãi wǒ dþng rú yìngshuō fǎ yí qiâ jiý dã shýn xÿn ün lâ yîu lìng wú liàng yâ chü

时,婆罗门即为我等,如应说法,一切皆得身心安乐,又令无量夜叉、

luï chà jiū pán tú dþng fü yú wú shàng pú tí zhÿ xÿn

罗刹、鸠槃荼等,发于无上菩提之心。

fù yǒu shí qiünqián tà pï wáng yú xū kōngzhōng zuî rú shì yán shàn nán zǐ cǐ pï luï mãn wǔ râ zhì

复有十千乾闼婆王,于虚空中作如是言:善男子!此婆罗门五热炙

shýn shí qí huǒ guüngmíng zhào wǒ gōngdiàn xÿ lìng wǒ dþngshîu bù sÿ yì wú liàngkuài lâ shì gù wǒ dþng lái

身时,其火光明,照我宫殿,悉令我等受不思议无量快乐,是故我等来

yì qí suǒ cǐ pï luï mãn wãi wǒ shuō fǎ nãnglìng wǒ dþng yú ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí dã bù tuì

诣其所。此婆罗门为我说法,能令我等于阿耨多罗三藐三菩提,得不退

zhuǎn

转。

fù yǒu shí qiün ü xiū luï wáng cïng dà hǎi chū zhù zài xū kōng shū yîu xÿ lún hã zhǎngqián lǐ

复有十千阿修罗王,从大海出,住在虚空,舒右膝轮,合掌前礼,

zuî rú shì yán shàn nán zǐ cǐ pï luï mãn wǔ râ zhì shýn shí wǒ ü xiū luï suǒ yǒu gōngdiàn dà hǎi dà

作如是言:善男子!此婆罗门五热炙身时,我阿修罗所有宫殿、大海、大

dì xÿ jiý zhândîng lìng wǒ dþng shâ jiüo màn fàng yì shì gù wǒ dþng lái yì qí suǒ cïng qí wãn fǎ shþ lí

地,悉皆震动,令我等舍憍慢放逸,是故我等来诣其所,从其闻法,舍离

chǎnkuáng ün zhù rþn dì jiün gù bù dîng yuán mǎn shí lì

谄诳,安住忍地,坚固不动,圆满十力。

fù yǒu shí qiün jiü lïu luï wáng yǒng lì chí wáng ãr wãi shàngshǒu huà zuî wài dào tïng zǐ zhÿ xíng yú xū

复有十千迦楼罗王,勇力持王而为上首,化作外道童子之形,于虚

kōngzhōngchàng rú shì yán shàn nán zǐ cǐ pï luï mãn wǔ râ zhì shýn shí qí huǒ guüngmíngzhào wǒ gōngdiàn yí

空中 唱如是言:善男子!此婆罗门五热炙身时,其火光明照我宫殿,一

qiâ zhândîng jiý xÿ kǒng bù shì gù wǒ dþng lái yì qí suǒ shí pï luï mãn jí wãi wǒ dþng rú yìngshuō fǎ

切震动皆悉恐怖,是故我等来诣其所。时,婆罗门,即为我等如应说法,

lìng xiū xí dà cí chýng zàn dà býi dù shýng sǐ hǎi yú yù ní zhōng bá jì zhîngshýng tàn pú tí xÿn

令修习大慈,称赞大悲,度生死海,于欲泥中拔济众 生,叹菩提心,

qǐ füngbiàn zhì suí qí suǒ yí tiáo fú zhîngshýng

起方便智,随其所宜,调伏众 生。

fù yǒu shí qiün jǐn nà luï wáng yú xū kōngzhōngchàng rú shì yán shàn nán zǐ cǐ pï luï mãn wǔ râ zhì

复有十千紧那罗王,于虚空中 唱如是言:善男子!此婆罗门五热炙

shýn shí wǒ dþng suǒ zhù gōngdiàn zhū duō luï shù zhū bǎo língwǎng zhū bǎo zýng dài zhū yÿn yuâ shù zhū miào

身时,我等所住宫殿,诸多罗树、诸宝铃网、诸宝缯带、诸音乐树、诸妙

bǎo shù jí zhū yuâ qì zì rán ãr chū fï shýng fǎ shýng jí bù tuì zhuǎn pú sà sýngshýng yuàn qiú wú shàng pú

宝树及诸乐器,自然而出佛声,法声及不退转菩萨僧声,愿求无上菩

tí zhÿ shýng yún mǒu füng mǒu guï yǒu mǒu pú sà fü pú tí xÿn mǒu füng mǒu guï yǒu mǒu pú

提之声,云:某方、某国,有某菩萨,发菩提心;某方、某国,有某菩

sà xiū xíng kǔ xíng nán shþ nãng shþ nǎi zhì qÿngjìng yÿ qiâ zhì xíng mǒu füng mǒu guï yǒu mǒu pú sà

萨,修行苦行,难舍能舍,乃至清净一切智行;某方、某国,有某菩萨,

wǎng yì dào chǎng nǎi zhì mǒu füng mǒu guï yǒu mǒu rú lái zuî fï shì yǐ ãr bō niâ pán shàn nán zǐ

往诣道场;乃至某方、某国,有某如来,作佛事已,而般涅槃。善男子!

jiǎ shǐ yǒu rãn yǐ yán fú tí yí qiâ cǎo mù mî wãi wýi chãn cǐ wýi chãn shù kþ zhÿ biün jì wǒ gōngdiànzhōng

假使有人,以阎浮提一切草木末为微尘,此微尘数可知边际,我宫殿中

bǎo duō luï shù nǎi zhì yuâ qì suǒ shuō pú sà míng rú lái míng suǒ fü dà yuàn suǒ xiū xíngdþng wú yǒu nãng

宝多罗树,乃至乐器所说菩萨名、如来名,所发大愿,所修行等,无有能

dã zhÿ qí biün jì shàn nán zǐ wǒ dþng yǐ wãn fï shýng fǎ shýng pú sà sýngshýng shýng dà huün xǐ lái

得知其边际。善男子!我等以闻佛声、法声、菩萨僧声,生大欢喜,来

yì qí suǒ shí pï luï mãn jí wãi wǒ dþng rú yìngshuō fǎ lìng wǒ jí yú wú liàngzhîngshýng yú ü nîu

诣其所。时,婆罗门,即为我等如应说法,令我及余无量 众 生,于阿耨

duō luï sün miǎo sün pú tí dã bù tuì zhuǎn

多罗三藐三菩提,得不退转。

fù yǒu wú liàng yù jiâ zhū tiün yú xū kōngzhōng yǐ miàogîng jù gōngjìnggîngyǎng chàng rú shì yán shàn

复有无量欲界诸天,于虚空中,以妙供具恭敬供养,唱如是言:善

nán zǐ cǐ pï luï mãn wǔ râ zhì shýn shí qí huǒ guüngmíngzhào ü bí dþng yí qiâ dì yù zhū suǒ shîu kǔ xÿ

男子!此婆罗门五热炙身时,其火光明照阿鼻等一切地狱,诸所受苦悉

lìng xiū xÿ wǒ dþngjiàn cǐ huǒ guüngmíng gù xÿn shýngjìng xìn yǐ xìn xÿn gù cïng bǐ mìngzhōng shýng yú tiün

令休息;我等见此火光明故,心生净信;以信心故,从彼命终,生于天

zhōng wãi zhÿ ýn gù ãr lái qí suǒ gōngjìngzhünyǎng wú yǒu yàn zú shí pï luï mãn wãi wǒ shuō fǎ

中;为知恩故,而来其所,恭敬瞻仰,无有厌足。时,婆罗门为我说法,

lìng wú liàngzhîngshýng fü pú tí xÿn

令无量 众 生发菩提心。

þr shí shàn cái tïng zǐ wãn rú shì fǎ xÿn dà huün xǐ yú pï luï mãn suǒ fü qǐ zhýn shí shàn zhÿ shí

尔时,善财童子闻如是法,心大欢喜,于婆罗门所,发起真实善知识

xÿn tïu dǐng lǐ jìng chàng rú shì yán wǒ yú dà shângshàn zhÿ shí suǒ shýng bù shàn xÿn wãi yuànshâng zhþ rïng wǒ

心,头顶礼敬,唱如是言:我于大圣善知识所生不善心,唯愿圣者容我

huǐ guî shí pï luï mãn jí wãi shàn cái ãr shuōsîng yán

悔过。时,婆罗门,即为善财而说颂言:

ruî yǒu zhū pú sà shùn shàn zhÿ shí jiào

若有诸菩萨,顺善知识教,

yí qiâ wú yí jù ün zhù xÿn bù dîng

一切无疑惧,安住心不动。

düng zhÿ rú shì rãn bì huî guǎng dà lì

当知如是人,必获广大利,

zuî pú tí shù xià chãng yú wú shàng juã

坐菩提树下,成于无上觉。

þr shí shàn cái tïng zǐ jí dýng düo shün zì tïu huǒ jù wâi zhì zhōngjiün jí dã pú sà shàn zhù sün

尔时,善财童子即登刀山,自投火聚,未至中间,即得菩萨善住三

mâi cái chù huǒ yàn yîu dã pú sà jì jìng lâ shãntōng sün mâi shàn cái bō yán shân qí shâng zhþ rú

昧;才触火焰,又得菩萨寂静乐神通三昧。善财白言:甚奇!圣者!如

shì düo shün jí dà huǒ jù wǒ shýn chù shí ün yǐn kuài lâ

是刀山及大火聚,我身触时安隐快乐。

shí pï luï mãn gào shàn cái yán shàn nán zǐ wǒ wãi dã cǐ pú sà wú jìn lún xiâ tuō rú zhū pú sà

时,婆罗门告善财言:善男子!我唯得此菩萨无尽轮解脱。如诸菩萨

mï hý sà dà gōng dã yàn nãngshüo yí qiâ zhîngshýngjiàn huî lìng wú yǒu yú bì bù tuì zhuǎn wú qiïng jìn xÿn wú

摩诃萨大功德焰,能烧一切众 生见惑令无有余;必不退转无穷尽心、无

xiâ dài xÿn wú qiâ ruî xÿn fü rú jÿn güngzàng nà luï yán xÿn jí xiū zhū xíng wú chí huǎn xÿn yuàn rú fýng

懈怠心、无怯弱心,发如金刚藏那罗延心,疾修诸行,无迟缓心,愿如风

lún pǔ chí yÿ qiý jÿng jìn dà shì jiý wú tuì zhuǎn ãr wǒ yún hã nãng zhÿ nãngshuō bǐ gōng dã xíng shàn

轮,普持一切精进大誓,皆无退转。而我云何能知、能说彼功德行?善

nán zǐ yú cǐ nán füng yǒu chãngmíng shÿ zǐ fân xùn zhōng yǒu tïng nǚ míng yuý cí xíng rǔ yì bǐ

男子!于此南方,有城名:师子奋迅,中有童女,名曰:慈行,汝诣彼

wân pú sà yún hã xuã pú sà hãng xiū pú sà dào shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rǎo wú shù zü

问:菩萨云何学菩萨行?修菩萨道?时,善财童子顶礼其足,绕无数匝,

cí tuì ãr qù

辞退而去。

相关文章

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书