六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》62

发布时间:2022-06-07 20:13:45作者:六祖坛经全文网

《大方广佛华严经注音》62

ěr shí wãn shū shī lì pú sà quàn zhū bǐ qiū fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn yǐ jiàn cì nán

尔时,文殊师利菩萨劝诸比丘,发阿耨多罗三藐三菩提心已,渐次南

xíng jīng lì rãn jiān zhì fú chãngdōng zhù zhuāng yán chuáng suō luï lín zhōng wǎng xī zhū fï cãng suǒ zhǐ zhù jiào

行,经历人间。至福城东,住 庄 严 幢 娑罗林中,往昔诸佛曾所止住教

huà zhîngshēng dà tǎ miào chù yì shì shì zūn yú wǎng xī shí xiū pú sà hãng nãng shě wú liàng nán shě zhī chù

化众 生;大塔庙处,亦是世尊于往昔时修菩萨行,能舍无量难舍之处;

shì gù cǐ lín míngchēng pǔ wãn wú liàng fï chà cǐ chù cháng wãi tiān lïng yâ chā qián tà pï ā xiū luï

是故此林名称普闻无量佛刹。此处常为天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、

jiā lïu luï jǐn nà luï mï hïu luï qiã rãn yǔ fēi rãn zhī suǒ gîngyǎng

迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人与非人之所供养。

shí wãn shū shī lì yǔ qí juàn shǔ dào cǐ chù yǐ jí yú qí chù shuō pǔ zhào fǎ jiâ xiū duō luï bǎi wàn

时,文殊师利与其眷属到此处已,即于其处说普照法界修多罗,百万

yì nuï yú tuō xiū duō luï yǐ wãi juàn shǔ shuō cǐ jīng shí yú dà hǎi zhōng yǒu wú liàng bǎi qiān yì zhū lïng ãr

亿那由他修多罗以为眷属。说此经时,于大海中,有无量百千亿诸龙而

lái qí suǒ wãn cǐ fǎ yǐ shēn yàn lïng qù zhâng qiú fï dào xián shě lïngshēn shēngtiān rãn zhōng yī wàn

来其所。闻此法已,深厌龙趣,正求佛道;咸舍龙身,生天人中。一万

zhū lïng yú ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí dã bù tuì zhuǎn fù yǒu wú liàng wú shù zhîngshēng yú sān châng

诸龙,于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。复有无量无数众 生,于三乘

zhōng gâ dã tiǎo fú shí fú chãng rãn wãn wãn shū shī lì tïng zǐ zài zhuāng yán chuáng suō luï lín zhōng dà tǎ miào

中各得调伏。时,福城人,闻文殊师利童子在 庄 严 幢 娑罗林中大塔庙

chù wú liàng dà zhîngcïng qí chãng chū lái yì qí suǒ shí yǒu yōu pï sâ míng yuē dà zhì yǔ wǔ bǎi

处,无量大众从其城出,来诣其所。时,有优婆塞名曰:大智,与五百

yōu pï sâ juàn shǔ jù suǒ wâi xū dá duō yōu pï sâ pï xū dá duō yōu pï sâ fú dã guāng yōu pï sâ

优婆塞眷属俱,所谓:须达多优婆塞、婆须达多优婆塞、福德光优婆塞、

yǒu míngchēng yōu pï sâ shī míngchēng yōu pï sâ yuâ dã yōu pï sâ shàn huì yōu pï sâ dà huì yōu pï sâ

有名称优婆塞、施名称优婆塞、月德优婆塞、善慧优婆塞、大慧优婆塞、

xián hù yōu pï sâ xiánshâng yōu pï sâ rú shì děng wǔ bǎi yōu pï sâ jù lái yì wãn shū shī lì tïng zǐ suǒ

贤护优婆塞、贤胜优婆塞如是等五百优婆塞俱,来诣文殊师利童子所;

dǐng lǐ qí zú yîu rǎo sān zā tuì zuî yí miàn fù yǒu wǔ bǎi yōu pï yí suǒ wâi dà huì yōu pï yí

顶礼其足,右绕三匝,退坐一面。复有五百优婆夷,所谓:大慧优婆夷、

shànguāng yōu pï yí miàoshēn yōu pï yí kě lâ shēn yōu pï yí xián yōu pï yí xián dã yōu pï yí xián

善光优婆夷、妙身优婆夷、可乐身优婆夷、贤优婆夷、贤德优婆夷、贤

guāng yōu pï yí chuángguāng yōu pï yí dã guāng yōu pï yí shàn mù yōu pï yí rú shì děng wǔ bǎi yōu pï

光优婆夷、幢 光优婆夷、德光优婆夷、善目优婆夷,如是等五百优婆

yí lái yì wãn shū shī lì tïng zǐ suǒ dǐng lǐ qí zú yîu rǎo sān zā tuì zuî yí miàn fù yǒu wǔ bǎi tïng

夷,来诣文殊师利童子所;顶礼其足,右绕三匝,退坐一面。复有五百童

zǐ suǒ wâi shàn cái tïng zǐ shànxíngtïng zǐ shàn jiâ tïng zǐ shàn wēi yí tïng zǐ shànyǒngměngtïng zǐ

子,所谓:善财童子、善行童子、善戒童子、善威仪童子、善勇猛童子、

shàn sī tïng zǐ shàn huì tïng zǐ shàn juã tïng zǐ shàn yǎn tïng zǐ shàn bì tïng zǐ shànguāngtïng zǐ rú

善思童子、善慧童子、善觉童子、善眼童子、善臂童子、善光童子,如

shì děng wǔ bǎi tïng zǐ lái yì wãn shū shī lì tïng zǐ suǒ dǐng lǐ qí zú yîu rǎo sān zā tuì zuî yí miàn

是等五百童子,来诣文殊师利童子所;顶礼其足,右绕三匝,退坐一面。

fù yǒu wǔ bǎi tïng nǚ suǒ wâi shànxiántïng nǚ dà zhì jū shì nǚ tïng nǚ xiánchēngtïng nǚ měi yán tïng

复有五百童女,所谓:善贤童女、大智居士女童女、贤称童女、美颜童

nǚ jiān huì tïng nǚ xián dã tïng nǚ yǒu dã tïng nǚ fàn shîutïng nǚ dã guāngtïng nǚ shànguāngtïng nǚ

女、坚慧童女、贤德童女、有德童女、梵授童女、德光童女、善光童女,

rú shì děng wǔ bǎi tïng nǚ lái yì wãn shū shī lì tïng zǐ suǒ dǐng lǐ qí zú yîu rǎo sān zā tuì zuî yí miàn

如是等五百童女,来诣文殊师利童子所;顶礼其足,右绕三匝,退坐一面。

ěr shí wãn shū shī lì tïng zǐ zhī fú chãng rãn xī yǐ lái jí suí qí xīn lâ xiàn zì zài shēn wēi guāng

尔时,文殊师利童子知福城人悉已来集,随其心乐现自在身,威光

hâ yì bì zhū dà zhîng yǐ zì zài dà cí lìng bǐ qīngliáng yǐ zì zài dà bēi qǐ shuō fǎ xīn yǐ zì zài zhì

赫奕蔽诸大众。以自在大慈令彼清凉,以自在大悲起说法心,以自在智

huì zhī qí xīn lâ yǐ guǎng dà biàn cái jiāng wãi shuō fǎ fù yú shì shí guān chá shàn cái yǐ hã yīn yuán ãr yǒu

慧知其心乐,以广大辩才将为说法。复于是时,观察善财以何因缘而有

qí míng zhī cǐ tïng zǐ chū rù tāi shí yú qí zhái nâi zì rán ãr chū qī bǎo lïu gã qí lïu gã xià yǒu qī fú

其名?知此童子初入胎时,于其宅内自然而出七宝楼阁,其楼阁下有七伏

zàng yú qí zàngshàng dì zì kāi liâ shēng qī bǎo yá suǒ wâi jīn yín liú lí bō lí

藏,于其藏上,地自开裂,生七宝芽,所谓:金、银、琉、璃、玻璃、

zhēn zhū chē qú mǎ nǎo shàn cái tïng zǐ chù chǔ shí yuâ rán hîu dàn shēng xíng tǐ zhī fēn duānzhâng jù zú

真珠、砗磲、码瑙。善财童子处胎十月然后诞生,形体肢分端正具足;

qí qī dà zàng zîngguǎng gāo xià gâ mǎn qī zhǒu cïng dì yǒng chū guāngmíngzhào yào fù yú zháizhōng zì rán ãr

其七大藏,纵广高下各满七肘,从地涌出,光明照耀。复于宅中自然而

yǒu wǔ bǎi bǎo qì zhǒngzhǒng zhū wù zì rán yíng mǎn suǒ wâi jīn gāng qì zhōngshâng yí qiâ xiāng yú xiāng qì

有五百宝器,种 种诸物自然盈满,所谓:金刚器中 盛一切香,于香器

zhōngshângzhǒngzhǒng yī měi yù qì zhōngshâng mǎn zhǒngzhǒngshàng wâi yǐn shí mï ní qì zhōngshâng mǎn zhǒngzhǒng shū

中 盛 种 种衣,美玉器中 盛满种 种 上味饮食,摩尼器中 盛满种 种殊

yì zhēn bǎo jīn qì shâng yín yín qì shâng jīn jīn yín qì zhōngshâng mǎn liú lí jí mï ní bǎo bō lí qì zhōng

异珍宝,金器盛银,银器盛金,金银器中 盛满琉璃及摩尼宝,玻璃器中

shâng mǎn chē qú chē qú qì zhōngshâng mǎn bō lí mǎ nǎo qì zhōngshâng mǎn zhēn zhū zhēn zhū qì zhōngshâng mǎn mǎ

盛满砗磲,砗磲器中 盛满玻璃,码瑙器中 盛满真珠,真珠器中 盛满码

nǎo huǒ mï ní qì zhōngshâng mǎn shuǐ mï ní shuǐ mï ní qì zhōngshâng mǎn huǒ mï ní rú shì děng wǔ bǎi bǎo qì

瑙,火摩尼器中 盛满水摩尼,水摩尼器中 盛满火摩尼,如是等五百宝器,

zì rán chū xiàn yîu yǔ zhîng bǎo jí zhū cái wù yí qiâ kù cáng xī lìngchōng mǎn yǐ cǐ shì gù fù mǔ qīn

自然出现。又雨众宝及诸财物,一切库藏悉令充满。以此事故,父母亲

shǔ jí shànxiàng shī gîng hū cǐ ãr míng yuē shàn cái yîu zhī cǐ tïng zǐ yǐ cãnggîngyǎng guî qù zhū fï

属及善相师,共呼此儿,名曰:善财。又知此童子,已曾供养过去诸佛,

shēnzhîngshàn gēn xìn jiě guǎng dà cháng lâ qīn jìn zhū shàn zhī shí shēn yǔ yì yâ jiē wú guî shī jìng pú sà

深种善根,信解广大,常乐亲近诸善知识,身语意业皆无过失,净菩萨

dào qiú yí qiâ zhì chãng fï fǎ qì qí xīn qīngjìng yïu rú xū kōng huí xiàng pú tí wú suǒ zhàng ài

道,求一切智,成佛法器,其心清净犹如虚空,回向菩提无所障碍。

ěr shí wãn shū shī lì pú sà rú shì guān chá shàn cái tïng zǐ yǐ ān wâi kāi yù ãr wãi yǎn shuō yí qiâ

尔时,文殊师利菩萨如是观察善财童子已,安慰开喻,而为演说一切

fï fǎ suǒ wâi shuō yí qiâ fï jī jí fǎ shuō yí qiâ fï xiāng xù fǎ shuō yí qiâ fï cì dì fǎ shuō

佛法。所谓:说一切佛积集法,说一切佛相续法,说一切佛次第法,说

yí qiâ fï zhîng huì qīngjìng fǎ shuō yí qiâ fï fǎ lún huà dǎo fǎ shuō yí qiâ fï sâ shēnxiàng hǎo fǎ shuō yí

一切佛众会清净法,说一切佛法轮化导法,说一切佛色身相好法,说一

qiâ fï fǎ shēnchãng jiù fǎ shuō yí qiâ fï yán cí biàn cái fǎ shuō yí qiâ fï guāngmíngzhào yào fǎ shuō yí qiâ

切佛法身成就法,说一切佛言辞辩才法,说一切佛光明照耀法,说一切

fï píngděng wú âr fǎ

佛平等无二法。

ěr shí wãn shū shī lì tïng zǐ wãi shàn cái tïng zǐ jí zhū dà zhîngshuō cǐ fǎ yǐ yīn qín quàn yù

尔时,文殊师利童子,为善财童子及诸大众说此法已,殷勤劝喻,

zēngzhǎng shì lì lìng qí huān xǐ fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn yîu lìng yì niàn guî qù shàn gēn

增长势力,令其欢喜,发阿耨多罗三藐三菩提心,又令忆念过去善根。

zuî shì shì yǐ jí yú qí chù fù wãi zhîngshēng suí yí shuō fǎ rán hîu ãr qù

作是事已,即于其处,复为众 生随宜说法,然后而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ cïng wãn shū shī lì suǒ wãn fï rú shì zhǒngzhǒnggōng dã yì xīn qín qiú ā nîu duō

尔时,善财童子从文殊师利所闻佛如是种 种功德,一心勤求阿耨多

luï sān miǎo sān pú tí suí wãn shū shī lì ãr shuōsîng yuē

罗三藐三菩提,随文殊师利而说颂曰:

sān yǒu wãi chãng guō jiāo màn wãi yuán qiáng zhū qù wãi mãn hù ài shuǐ wãi chí qiàn

三有为城郭,憍慢为垣墙,诸趣为门户,爱水为池堑。

yú chī àn suǒ fù tān huì huǒ chì rán mï wáng zuî jūn zhǔ tïng mãng yī zhǐ zhù

愚痴暗所覆,贪恚火炽然,魔王作君主,童蒙依止住。

tān ài wãi huī chán chǎn kuáng wãi pâi lâ yí huî bì qí yǎn qù rù zhū xiã dào

贪爱为徽缠,谄诳为辔勒,疑惑蔽其眼,趣入诸邪道。

qiān jí jiāo yíng gù rù yú sān â chù huî duî zhū qù zhōng shēng lǎo bìng sǐ kǔ

悭嫉憍盈故,入于三恶处,或堕诸趣中,生老病死苦。

miào zhì qīng jìng rì dà bēi yuán mǎn lún nãng jiã fán nǎo hǎi yuàn cì shǎo guān chá

妙智清净日,大悲圆满轮,能竭烦恼海,愿赐少观察。

miào zhì qīng jìng yuâ dà cí wú gîu lún yí qiâ xī shī ān yuàn chuí zhào chá wǒ

妙智清净月,大慈无垢轮,一切悉施安,愿垂照察我。

yí qiâ fǎ jiâ wáng fǎ bǎo wãi xiān dǎo yáu kōng wú suǒ ài yuàn chuí jiào chì wǒ

一切法界王,法宝为先导,游空无所碍,愿垂教敕我。

fú zhì dà shāng zhǔ yǒng měng qiú pú tí pǔ lì zhū qún shēng yuàn chuí shǒu hù wǒ

福智大商主,勇猛求菩提,普利诸群生,愿垂守护我。

shēn pī rěn rǔ jiǎ shǒu tí zhì huì jiàn zì zài xiáng mï jūn yuàn chuí bá jì wǒ

身被忍辱甲,手提智慧剑,自在降魔军,愿垂拔济我。

zhù fǎ xū mí dǐng dìng nǚ cháng gōng shì miâ huî ā xiū luï dì shì yuàn guān wǒ

住法须弥顶,定女常恭侍,灭惑阿修罗,帝释愿观我。

sān yǒu fán yú zhái huî yâ dì qù yīn rãn zhě xī tiáo fú rú dēng shì wǒ dào

三有凡愚宅,惑业地趣因,仁者悉调伏,如灯示我道。

shě lí zhū â qù qīng jìng zhū shàn dào chāo zhū shì jiān zhě shì wǒ xiâ tuō mãn

舍离诸恶趣,清净诸善道,超诸世间者,示我解脱门。

shì jiān diān dǎo zhí cháng lâ wǒ jìng xiǎng zhì yǎn xī nãng lí kāi wǒ xiâ tuō mãn

世间颠倒执,常乐我净想,智眼悉能离,开我解脱门。

shàn zhī xiã zhâng dào fēn biã xīn wú qiâ yí qiâ juã liǎo rãn shì wǒ pú tí lù

善知邪正道,分别心无怯,一切决了人,示我菩提路。

zhù fï zhângjiàn dì zhǎng fï gōng dã shù yǔ fï miào fǎ huā shì wǒ pú tí dào

住佛正见地,长佛功德树,雨佛妙法华,示我菩提道。

qù lái xiàn zài fïchù chù xī zhōu biànrú rì chū shì jiānwãi wǒ shuō qí dào

去来现在佛,处处悉周遍,如日出世间,为我说其道。

shàn zhī yí qiâ yâshēn dá zhū châng hēngzhì huì juã dìng rãnshì wǒ mï hē yǎn

善知一切业,深达诸乘行,智慧决定人,示我摩诃衍。

yuàn lún dà bēi gǔxìn zhïujiān rěn xiágōng dã bǎo zhuāngxiàolìng wǒ zǎi cǐ chãng

愿轮大悲毂,信轴坚忍辖,功德宝 庄 校,令我载此乘。

zǒng chí guǎng dà xiāngcí mǐn zhuāng yán gàibiàn cái língzhânxiǎngshǐ wǒ zǎi cǐ chãng

总持广大箱,慈愍 庄 严盖,辩才铃震响,使我载此乘。

fàn hâng wãi yīn rùsān mâi wãi cǎi nǚfǎ gǔ zhân miào yīnyuàn yǔ wǒ cǐ chãng

梵行为茵蓐,三昧为采女,法鼓震妙音,愿与我此乘。

sì shâ wú jìn zànggōng dã zhuāng yán bǎocán kuì wãi jī yāngyuàn yǔ wǒ cǐ chãng

四摄无尽藏,功德 庄 严宝,惭愧为羁鞅,愿与我此乘。

chángzhuǎn bù shī lúnhãng tú jìng jiâ xiāngrěn rǔ láo zhuāng yánlìng wǒ zǎi cǐ chãng

常 转布施轮,恒涂净戒香,忍辱牢 庄 严,令我载此乘。

chándìng sān mâi xiāngzhì huì fāngbiàn âtiáo fú bù tuì zhuǎnlìng wǒ zǎi cǐ chãng

禅定三昧箱,智慧方便轭,调伏不退转,令我载此乘。

dà yuàn qīng jìng lúnzǒng chí jiān gù lìzhì huì suǒ chãng jiùlìng wǒ zǎi cǐ chãng

大愿清净轮,总持坚固力,智慧所成就,令我载此乘。

pǔ háng wãi zhōuxiàobēi xīn zuî xú zhuǎnsuǒ xiàng jiē wú qiâlìng wǒ zǎi cǐ chãng

普行为周校,悲心作徐转,所向皆无怯,令我载此乘。

jiān gù rú jīn gāngshàn qiǎo rú huàn huàyí qiâ wú zhàng àilìng wǒ zǎi cǐ chãng

坚固如金刚,善巧如幻化,一切无障碍,令我载此乘。

guǎng dà jí qīngjìngpǔ yǔ zhîngshēng lâxū kōng fǎ jiâ děnglìng wǒ zǎi cǐ chãng

广大极清净,普与众 生乐,虚空法界等,令我载此乘。

jìng zhū yâ huî lúnduàn zhū liú zhuǎn kǔcuī mï jí wài dàolìng wǒ zǎi cǐ chãng

净诸业惑轮,断诸流转苦,摧魔及外道,令我载此乘。

zhì huì mǎn shí fāngzhuāng yán biàn fǎ jiâpǔ qià zhîngshēng lâilìng wǒ zǎi cǐ chãng

智慧满十方, 庄 严遍法界,普洽众 生类,令我载此乘。

qīng jìng rú xū kōngài jiàn xī chú miâlì yì yí qiâ zhînglìng wǒ zǎi cǐ chãng

清净如虚空,爱见悉除灭,利益一切众,令我载此乘。

yuàn lì sù jí xíngdìng xīn ān yǐn zhùpǔ yùn zhū hán shílìng wǒ zǎi cǐ chãng

愿力速疾行,定心安隐住,普运诸含识,令我载此乘。

rú dì bù qīngdîngrú shuǐ pǔ ráo yìrú shì yùn zhîngshēnglìng wǒ zǎi cǐ chãng

如地不倾动,如水普饶益,如是运众 生,令我载此乘。

sì shâ yuán mǎn lúnzǒng chí qīng jìng guāngrú shì zhì huì rìyuàn shì wǒ lìng jiàn

四摄圆满轮,总持清净光,如是智慧日,愿示我令见。

yǐ rù fǎ wáng chãngyǐ zhuï zhì wáng guànyǐ jì miào fǎ zēngyuàn nãng cí gù wǒ

已入法王城,已著智王冠,已系妙法缯,愿能慈顾我。

ěrshíwãn shū shī lì pú sà rú xiàngwáng huí guānshàn cái tïng zǐzuî rú shì yánshàn zāishàn zāi

尔时,文殊师利菩萨如象王回观善财童子,作如是言:善哉!善哉!

shàn nán zǐrǔ yǐ fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīnfù yù qīn jìn zhū shàn zhī shíwân pú sà hēng

善男子!汝已发阿耨多罗三藐三菩提心,复欲亲近诸善知识,问菩萨行,

xiū pú sà dào shàn nán zǐ qīn jìn gîngyǎng zhū shàn zhī shí shì jù yí qiâ zhì zuì chū yīn yuán shì gù yú cǐ

修菩萨道。善男子!亲近供养诸善知识,是具一切智最初因缘,是故于此

wù shēng pí yàn

勿生疲厌。

shàn cái bái yán wãi yuànshâng zhě guǎng wãi wǒ shuō pú sà yìng yún hã xuã pú sà hēng yìng yún hã xiū pú

善财白言:唯愿圣者广为我说,菩萨应云何学菩萨行?应云何修菩

sà hēng yìng yún hã qù pú sà hēng yìng yún hã hēng pú sà hēng yìng yún hã jìng pú sà hēng yìng yún hã rù

萨行?应云何趣菩萨行?应云何行菩萨行?应云何净菩萨行?应云何入

pú sà xíng yìng yún hã chãng jiù pú sà hēng yìng yún hã suí shùn pú sà hēng yìng yún hã yì niàn pú sà

菩萨行?应云何成就菩萨行?应云何随顺菩萨行?应云何忆念菩萨

hēng yìng yún hã zēngguǎng pú sà hēng yìng yún hã lìng pǔ xiánhēng sù dã yuán mǎn

行?应云何增广菩萨行?应云何令普贤行速得圆满?

ěr shí wãn shū shī lì pú sà wãi shàn cái tïng zǐ ãr shuōsîng yán

尔时,文殊师利菩萨为善财童子而说颂言:

shàn zāi gōng dã zàng nãng lái zhì wǒ suǒ

善哉功德藏,能来至我所,

fā qǐ dà bēi xīn qín qiú wú shàng juã

发起大悲心,勤求无上觉。

yǐ fā guǎng dà yuàn chú miâ zhîng shēng kǔ

已发广大愿,除灭众 生苦,

pǔ wãi zhū shì jiān xiū xíng pú sà xíng

普为诸世间,修行菩萨行。

ruî yǒu zhū pú sà bù yàn shēng sǐ kǔ

若有诸菩萨,不厌生死苦,

zã jù pǔ xián dào yí qiâ wú nãng huài

则具普贤道,一切无能坏。

fú guāng fú wēi lì fú chù fú jìng hǎi

福光福威力,福处福净海,

rǔ wãi zhū zhîng shēng yuàn xiū pǔ xián hãng

汝为诸众 生,愿修普贤行。

rǔ jiàn wú biān jì shí fāng yí qiâ fï

汝见无边际,十方一切佛,

jiē xī tīng wãn fǎ shîu chí bù wàng shī

皆悉听闻法,受持不忘失。

rǔ yú shí fāng jiâ pǔ jiàn wú liàng fï

汝于十方界,普见无量佛,

chãng jiù zhū yuàn hǎi jù zú pú sà hãng

成就诸愿海,具足菩萨行。

ruî rù fāng biàn hǎi ān zhù fï pú tí

若入方便海,安住佛菩提,

nãng suí dǎo shī xuã dāng chãng yí qiâ zhì

能随导师学,当成一切智。

rǔ biàn yí qiâ chà wēi chãn děng zhū jiã

汝遍一切刹,微尘等诸劫,

xiū xíng pǔ xián hãng chãng jiù pú tí dào

修行普贤行,成就菩提道。

rǔ yú wú liàng chà wú biān zhū jiã hǎi

汝于无量刹,无边诸劫海,

xiū xíng pǔ xián hãng chãng mǎn zhū dà yuàn

修行普贤行,成满诸大愿。

cǐ wú liàng zhîng shēng wãn rǔ yuàn huān xǐ

此无量 众 生,闻汝愿欢喜,

jiē fā pú tí yì yuàn xuã pǔ xián châng

皆发菩提意,愿学普贤乘。

ěr shí wãn shū shī lì pú sà shuō cǐ sîng yǐ gào shàn cái tïng zǐ yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ

尔时,文殊师利菩萨说此颂已,告善财童子言:善哉!善哉!善男子!

rǔ yǐ fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn qiú pú sà hãng shàn nán zǐ ruî yǒu zhîngshēngnãng fā ā nîu

汝已发阿耨多罗三藐三菩提心,求菩萨行。善男子!若有众 生能发阿耨

duō luï sān miǎo sān pú tí xīn shì shì wãi nán nãng fā xīn yǐ qiú pú sà hãng bâi gâng wãi nán shàn nán zǐ

多罗三藐三菩提心,是事为难;能发心已,求菩萨行,倍更为难。善男子!

ruî yù chãng jiù yí qiâ zhì zhì yìng juã dìng qiú zhēnshàn zhī shí shàn nán zǐ qiú shàn zhī shí wù shēng pí xiâ

若欲成就一切智智,应决定求真善知识。善男子!求善知识勿生疲懈,

jiànshàn zhī shí wù shēng yàn zú yú shàn zhī shí suǒ yǒu jiào huì jiē yìng suí shùn yú shàn zhī shí shànqiǎofāngbiàn

见善知识勿生厌足,于善知识所有教诲,皆应随顺,于善知识善巧方便

wù jiàn guî shī shàn nán zǐ yú cǐ nán fāng yǒu yī guï tǔ míng wãi shâng lâ qí guï yǒu shān míng yuē

勿见过失。善男子!于此南方有一国土,名为:胜乐;其国有山,名曰:

miàofēng yú bǐ shānzhōng yǒu yī bǐ qiū míng yuē dã yún rǔ kě wǎng wân pú sà yún hã xuã pú sà

妙峰;于彼山中,有一比丘,名曰:德云。汝可往问:菩萨云何学菩萨

háng pú sà yún hã xiū pú sà hãng nǎi zhì pú sà yún hã yú pǔ xiánháng jí dã yuán mǎn dã yún bǐ qiū dāng

行?菩萨云何修菩萨行?乃至菩萨云何于普贤行疾得圆满?德云比丘当

wãi rǔ shuō

为汝说。

ěr shí shàn cái tïng zǐ wãn shì yǔ yǐ huān xǐ yǒng yuâ tïu dǐng lǐ zú rǎo wú shù zā yīn qín zhān

尔时,善财童子闻是语已,欢喜踊跃,头顶礼足,绕无数匝,殷勤瞻

yǎng bēi qì liú lâi cí tuì nán háng xiàngshâng lâ guï dēngmiàofēngshān yú qí shānshàngdōng xī nán běi sì

仰,悲泣流泪,辞退南行,向 胜乐国,登妙峰山,于其山上东西南北四

wãi shàng xià guān chá qiú mì kě yǎng yù jiàn dã yún bǐ qiū jīng yú qī rì jiàn bǐ bǐ qiū zài biã shānshàng xú

维上下观察求觅,渴仰欲见德云比丘。经于七日,见彼比丘在别山上徐

bù jīngxíng jiàn yǐ wǎng yì dǐng lǐ qí zú yîu rǎo sān zā yú qián ãr zhù zuî rú shì yán shâng

步经行。见已,往诣,顶礼其足,右绕三匝,于前而住,作如是言:圣

zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xuã pú sà hãng yún hã xiū

者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何学菩萨行?云何修

pú sà hãng nǎi zhì yìng yún hã yú pǔ xiánhãng jí dã yuán mǎn wǒ wãn shâng zhě shànnãng yîu huì wãi yuànchuí

菩萨行?乃至应云何于普贤行疾得圆满?我闻圣者善能诱诲,唯愿垂

cí wãi wǒ xuānshuō yún hã pú sà ãr dã chãng jiù ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí

慈,为我宣说:云何菩萨而得成就阿耨多罗三藐三菩提?

shí dã yún bǐ qiū gào shàn cái yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ yǐ nãng fā ā nîu duō luï sān

时,德云比丘告善财言:善哉!善哉!善男子!汝已能发阿耨多罗三

miǎo sān pú tí xīn fù nãngqǐng wân zhū pú sà hãng rú shì zhī shì nán zhōng zhī nán suǒ wâi qiú pú sà

藐三菩提心,复能请问诸菩萨行。如是之事,难中之难,所谓:求菩萨

hãng qiú pú sà jìng jiâ qiú pú sà chū lí dào qiú pú sà qīngjìng dào qiú pú sà qīngjìngguǎng dà xīn

行,求菩萨境界,求菩萨出离道,求菩萨清净道,求菩萨清净广大心,

qiú pú sà chãng jiù shãntōng qiú pú sà shì xiàn xiâ tuō mãn qiú pú sà shì xiàn shì jiān suǒ zuî yâ qiú pú sà

求菩萨成就神通,求菩萨示现解脱门,求菩萨示现世间所作业,求菩萨

suí shùnzhîngshēng xīn qiú pú sà shēng sǐ niâ pán mãn qiú pú sà guān chá yǒu wãi wú wãi xīn wú suǒ zhù

随顺众 生心,求菩萨生死涅槃门,求菩萨观察有为、无为、心无所著。

shàn nán zǐ wǒ dã zì zài juã dìng jiě lì xìn yǎn qīngjìng zhì guāngzhào yào pǔ guānjìng jiâ lí yí qiâ

善男子!我得自在决定解力,信眼清净,智光照耀,普观境界,离一切

zhàng shànqiǎoguān chá pǔ yǎn míng châ jù qīngjìnghãng wǎng yì shí fāng yí qiâ guï tǔ gōngjìnggîngyǎng yí

障,善巧观察,普眼明彻,具清净行。往诣十方一切国土,恭敬供养一

qiâ zhū fï chángniàn yí qiâ zhū fï rú lái zǒng chí yí qiâ zhū fï zhâng fǎ chángjiàn yí qiâ shí fāng zhū fï

切诸佛,常念一切诸佛如来,总持一切诸佛正法,常见一切十方诸佛。

suǒ wâi jiàn yú dōngfāng yī fï âr fï shí fï bǎi fï qiān fï bǎi qiān fï yì fï bǎi yì fï

所谓:见于东方一佛、二佛、十佛、百佛、千佛、百千佛、亿佛、百亿佛、

qiān yì fï bǎi qiān yì fï nuï yú tuō yì fï bǎi nuï yú tuō yì fï qiān nuï yú tuō yì fï bǎi qiān nuï

千亿佛、百千亿佛、那由他亿佛、百那由他亿佛、千那由他亿佛、百千那

yú tuō yì fï nǎi zhì jiàn wú shù wú liàng wú biān wú děng bù kě shǔ bù kě chēng bù kě sī

由他亿佛,乃至见无数、无量、无边、无等、不可数、不可称、不可思、

bù kě liāng bù kě shuō bù kě shuō bù kě shuō fï nǎi zhì jiàn yán fú tí wēi chãn shù fï sì tiān xià wēi

不可量、不可说、不可说不可说佛,乃至见阎浮提微尘数佛、四天下微

chãn shù fï qiān shì jiâ wēi chãn shù fï âr qiān shì jiâ wēi chãn shù fï sān qiān shì jiâ wēi chãn shù fï fï chà

尘数佛、千世界微尘数佛、二千世界微尘数佛、三千世界微尘数佛、佛刹

wēi chãn shù fï nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù fï rú dōngfāng nán xī běi fāng sì

微尘数佛,乃至不可说不可说佛刹微尘数佛,如东方,南、西、北方,四

wãi shàng xià yì fù rú shì yī yī fāngzhōng suǒ yǒu zhū fï zhǒngzhǒng sâ xiàng zhǒngzhǒngxíng mào zhǒngzhǒng

维上下,亦复如是。一一方中所有诸佛,种 种色相、种 种形貌、种 种

shãntōng zhǒngzhǒng yïu xì zhǒngzhǒngzhîng huì zhuāng yán dào chǎng zhǒngzhǒngguāngmíng wú biānzhào yào zhǒngzhǒng

神通、种 种游戏、种 种 众会 庄 严道场、种 种 光明无边照耀、种 种

guï tǔ zhǒngzhǒngshîumìng suí zhū zhîngshēngzhǒngzhǒng xīn lâ shì xiànzhǒngzhǒngchãngzhâng juã mãn yú dà zhîng

国土、种 种寿命,随诸众 生 种 种心乐,示现种 种 成 正觉门,于大众

zhōng ãr shī zǐ hǒu

中而师子吼。

shàn nán zǐ wǒ wãi dã cǐ yì niàn yí qiâ zhū fï jìng jiâ zhì huì guāngmíng pǔ jiàn fǎ mãn qǐ nãngliǎo zhī

善男子!我唯得此忆念一切诸佛境界智慧光明普见法门,岂能了知

zhū dà pú sà wú biān zhì huì qīngjìnghãng mãn suǒ wâi zhì guāng pǔ zhàoniàn fï mãn chángjiàn yí qiâ zhū fï guï

诸大菩萨无边智慧清净行门?所谓:智光普照念佛门,常见一切诸佛国

tǔ zhǒngzhǒnggōngdiàn xī yán jìng gù lìng yí qiâ zhîngshēngniàn fï mãn suí zhū zhîngshēng xīn zhī suǒ lâ jiē lìng

土种 种宫殿悉严净故;令一切众 生念佛门,随诸众 生心之所乐,皆令

jiàn fï dã qīngjìng gù lìng ān zhù lì niàn fï mãn lìng rù rú lái shí lì zhōng gù lìng ān zhù fǎ niàn fï

见佛,得清净故;令安住力念佛门,令入如来十力中故;令安住法念佛

mãn jiàn wú liàng fï tīng wãn fǎ gù zhào yào zhū fāngniàn fï mãn xī jiàn yí qiâ zhū shì jiâ zhōngděng wú chā biã

门,见无量佛听闻法故;照耀诸方念佛门,悉见一切诸世界中等无差别

zhū fï hǎi gù rù bù kě jiàn chù niàn fï mãn xī jiàn yí qiâ wēi xì jìngzhōng zhū fï zì zài shãntōng shì gù

诸佛海故;入不可见处念佛门,悉见一切微细境中诸佛自在神通事故;

zhù yú zhū jiã niàn fï mãn yí qiâ jiã zhōng chángjiàn rú lái zhū suǒ shī wãi wú zàn shě gù zhù yí qiâ shí

住于诸劫念佛门,一切劫中,常见如来诸所施为,无暂舍故;住一切时

niàn fï mãn yú yí qiâ shí chángjiàn rú lái qīn jìn tïng zhù bù shě lí gù zhù yí qiâ chà niàn fï mãn yí

念佛门,于一切时常见如来,亲近同住不舍离故;住一切刹念佛门,一

qiâ guï tǔ xiánjiàn fï shēn chāo guî yí qiâ wú yǔ děng gù zhù yí qiâ shì niàn fï mãn suí yú zì xīn zhī suǒ yù

切国土咸见佛身,超过一切无与等故;住一切世念佛门,随于自心之所欲

lâ pǔ jiàn sān shì zhū rú lái gù zhù yí qiâ jìngniàn fï mãn pǔ yú yí qiâ zhū jìng jiâ zhōng jiàn zhū rú

乐,普见三世诸如来故;住一切境念佛门,普于一切诸境界中,见诸如

lái cì dì xiàn gù zhù jì miâ niàn fï mãn yú yī niànzhōng jiàn yí qiâ chà yí qiâ zhū fï shì niâ pán gù

来次第现故;住寂灭念佛门,于一念中,见一切刹、一切诸佛示涅槃故;

zhù yuǎn lí niàn fï mãn yú yī rì zhōng jiàn yí qiâ fï cïng qí suǒ zhù ãr chū qù gù zhù guǎng dà niàn fï

住远离念佛门,于一日中,见一切佛,从其所住而出去故;住广大念佛

mãn xīn chángguān chá yī yī fï shēn chōngbiàn yí qiâ zhū fǎ jiâ gù zhù wēi xì niàn fï mãn yú yī máo duān

门,心常观察一一佛身,充遍一切诸法界故;住微细念佛门,于一毛端

yǒu bù kě shuō rú lái chū xiàn xī zhì qí suǒ ãr chãng shì gù zhù zhuāng yán niàn fï mãn yú yī niànzhōngjiàn yí

有不可说如来出现,悉至其所而承事故;住 庄 严念佛门,于一念中见一

qiâ chà jiē yǒu zhū fï chãngděngzhâng juã xiànshãnbiàn gù zhù nãng shì niàn fï mãn jiàn yí qiâ fï chū xiàn shì jiān

切刹皆有诸佛成等正觉现神变故;住能事念佛门,见一切佛出现世间,

fàng zhì huì guāngzhuǎn fǎ lún gù zhù zì zài xīn niàn fï mãn zhī suí zì xīn suǒ yǒu yù lâ yí qiâ zhū fï xiàn

放智慧光 转法轮故;住自在心念佛门,知随自心所有欲乐,一切诸佛现

qí xiàng gù zhù zì yâ niàn fï mãn zhī suí zhîngshēng suǒ jī jí yâ xiàn qí yǐngxiàng lìng juã wù gù zhù

其像故;住自业念佛门,知随众 生所积集业,现其影像,令觉悟故;住

shãnbiànniàn fï mãn jiàn fï suǒ zuî guǎng dà lián huā zhōubiàn fǎ jiâ ãr kāi fū gù zhù xū kōngniàn fï mãn

神变念佛门,见佛所坐广大莲华,周遍法界而开敷故;住虚空念佛门,

guān chá rú lái suǒ yǒu shēn yún zhuāng yán fǎ jiâ xū kōng jiâ gù ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã xíng

观察如来所有身云,庄 严法界虚空界故。而我云何能知能说彼功德行?

shàn nán zǐ nán fāng yǒu guï míng yuē hǎi mãn bǐ yǒu bǐ qiū míng wãi hǎi yún rǔ wǎng bǐ wân pú

善男子!南方有国,名曰:海门,彼有比丘,名为:海云,汝往彼问:菩

sà yún hã xuã pú sà hēng xiū pú sà dào hǎi yún bǐ qiū nãng fēn biã shuō fā qǐ guǎng dà shàn gēn yīn yuán shàn

萨云何学菩萨行?修菩萨道?海云比丘能分别说发起广大善根因缘。善

nán zǐ hǎi yún bǐ qiū dānglìng rǔ rù guǎng dà zhù dào wâi dānglìng rǔ shēngguǎng dà shàn gēn lì dāng wãi rǔ shuō

男子!海云比丘当令汝入广大助道位,当令汝生 广大善根力,当为汝说

fā pú tí xīn yīn dānglìng rǔ shēngguǎng dà chângguāngmíng dānglìng rǔ xiū guǎng dà bō luï mì dānglìng rǔ rù

发菩提心因,当令汝生 广大乘 光明,当令汝修广大波罗蜜,当令汝入

guǎng dà zhū hēng hǎi dānglìng rǔ mǎn guǎng dà shì yuàn lún dānglìng rǔ jìngguǎng dà zhuāng yán mãn dānglìng rǔ shēng

广大诸行海,当令汝满广大誓愿轮,当令汝净广大 庄 严门,当令汝生

guǎng dà cí bēi lì shí shàn cái tïng zǐ lǐ dã yún bǐ qiū zú yîu rǎo guān chá cí tuì ãr qù

广大慈悲力。时,善财童子礼德云比丘足,右绕观察,辞退而去。

ěr shí shàn cái tïng zǐ yī xīn si wãi shàn zhī shí jiào zhângniànguān chá zhì huì guāngmíng mãn zhângniànguān

尔时,善财童子一心思惟善知识教,正念观察智慧光明门,正念观

chá pú sà xiâ tuō mãn zhângniànguān chá pú sà sān mâi mãn zhângniànguān chá pú sà dà hǎi mãn zhângniànguān chá

察菩萨解脱门,正念观察菩萨三昧门,正念观察菩萨大海门,正念观察

zhū fï xiànqián mãn zhângniànguān chá zhū fï fāng suǒ mãn zhângniànguān chá zhū fï guǐ zã mãn zhângniànguān chá zhū

诸佛现前门,正念观察诸佛方所门,正念观察诸佛轨则门,正念观察诸

fï děng xū kōng jiâ mãn zhângniànguān chá zhū fï chū xiàn cì dì mãn zhângniànguān chá zhū fï suǒ rù fāngbiàn mãn

佛等虚空界门,正念观察诸佛出现次第门,正念观察诸佛所入方便门。

jiàn cì nán xíng zhì hǎi mãn guï xiàng hǎi yún bǐ qiū suǒ dǐng lǐ qí zú yîu rǎo bì yǐ yú qián hã zhǎng zuî

渐次南行至海门国,向海云比丘所顶礼其足。右绕毕已,于前合掌,作

rú shì yán shâng zhě wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn yù rù yí qiâ wú shàng zhì hǎi

如是言:圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,欲入一切无上智海,

ãr wâi zhī pú sà yún hã nãng shě shì sú jiā shēng rú lái jiā yún hã nãng dù shēng sǐ hǎi rù fï zhì hǎi

而未知菩萨云何能舍世俗家,生如来家?云何能度生死海,入佛智海?

yún hã nãng lí fán fū dì rù rú lái dì yún hã nãngduànshēng sǐ liú rù pú sà hēng liú yún hã nãng pî

云何能离凡夫地,入如来地?云何能断生死流,入菩萨行流?云何能破

shēng sǐ lún chãng pú sà yuàn lún yún hã nãng miâ mï jìng jiâ xiǎn fï jìng jiâ yún hã nãng jiã ài yù hǎi

生死轮,成菩萨愿轮?云何能灭魔境界,显佛境界?云何能竭爱欲海,

zhǎng dà bēi hǎi yún hã nãng bì zhîng nàn â qù mãn kāi zhū tiān niâ pán mãn yún hã nãng chū sān jiâ chãng rù

长大悲海?云何能闭众难恶趣门,开诸天涅槃门?云何能出三界城,入

yí qiâ zhì chãng yún hã nãng qì shě yí qiâ wán hǎo zhī wù xī yǐ ráo yì yí qiâ zhîngshēng

一切智城?云何能弃舍一切玩好之物,悉以饶益一切众 生?

shí hǎi yún bǐ qiū gào shàn cái yán shàn nán zǐ rǔ yǐ fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn yē

时,海云比丘告善财言:善男子!汝已发阿耨多罗三藐三菩提心耶?

shàn cái yán wãi wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn

善财言:唯。我已先发阿耨多罗三藐三菩提心。

hǎi yún yán shàn nán zǐ ruî zhū zhîngshēng bù zhîngshàn gēn zã bù nãng fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú

海云言:善男子!若诸众 生不种善根,则不能发阿耨多罗三藐三菩

tí xīn yào dã pǔ mãn shàn gēn guāngmíng jù zhēn shí dào sān mâi zhì guāng chū shēngzhǒngzhǒngguǎng dà fú hǎi

提心。要得普门善根光明,具真实道三昧智光,出生 种 种 广大福海,

zhǎng bái jìng fǎ wú yǒu xiâ xī shì shàn zhī shí bù shēng pí yàn bù gù shēnmìng wú suǒ cáng jī děng xīn rú

长白净法无有懈息,事善知识不生疲厌,不顾身命,无所藏积,等心如

dì wú yǒu gāo xià xìngcháng cí mǐn yí qiâ zhîngshēng yú zhū yǒu qù zhuānniàn bù shě hãng lâ guān chá rú

地,无有高下,性常慈愍一切众 生,于诸有趣,专念不舍,恒乐观察如

lái jìng jiâ rú shì nǎi nãng fā pú tí xīn fā pú tí xīn zhě suǒ wâi fā dà bēi xīn pǔ jiù yí qiâ

来境界;如是,乃能发菩提心。发菩提心者,所谓:发大悲心,普救一切

zhîngshēng gù fā dà cí xīn děng yîu yí qiâ shì jiān gù fā ān lâ xīn lìng yī qiē zhîngshēng miâ zhū kǔ gù

众 生故;发大慈心,等祐一切世间故;发安乐心,令一切众 生灭诸苦故;

fā ráo yì xīn lìng yí qiâ zhîngshēng lí â fǎ gù fā āi mǐn xīn yǒu bù wâi zhě xiánshǒu hù gù fā wú

发饶益心,令一切众 生离恶法故;发哀愍心,有怖畏者咸守护故;发无

ài xīn shě lí yí qiâ zhū zhàng ài gù fā guǎng dà xīn yí qiâ fǎ jiâ xiánbiàn mǎn gù fā wú biān xīn

碍心,舍离一切诸障碍故;发广大心,一切法界咸遍满故;发无边心,

děng xū kōng jiâ wú bù wǎng gù fā kuān bï xīn xī jiàn yī qiē zhū rú lái gù fā qīngjìng xīn yú sān shì fǎ

等虚空界无不往故;发宽博心,悉见一切诸如来故;发清净心,于三世法

zhì wú wãi gù fā zhì huì xīn pǔ rù yí qiâ zhì huì hǎi gù shàn nán zǐ wǒ zhù cǐ hǎi mãn guï shí yǒu âr

智无违故;发智慧心,普入一切智慧海故。善男子!我住此海门国十有二

nián cháng yǐ dà hǎi wãi qí jìng jiâ suǒ wâi sī wãi dà hǎi guǎng dà wú liàng sī wãi dà hǎi shânshēn nán câ

年,常以大海为其境界,所谓:思惟大海广大无量,思惟大海甚深难测,

sī wãi dà hǎi jiàn cì shēnguǎng sī wãi dà hǎi wú liàngzhîng bǎo qí miàozhuāng yán sī wãi dà hǎi jī wú liàngshuǐ

思惟大海渐次深广,思惟大海无量 众宝奇妙 庄 严,思惟大海积无量水,

sī wãi dà hǎi shuǐ sâ bù tïng bù kě sī yì sī wãi dà hǎi wú liàngzhîngshēng zhī suǒ zhù chù sī wãi dà hǎi rïng

思惟大海水色不同不可思议,思惟大海无量 众 生之所住处,思惟大海容

shîuzhǒngzhǒng dà shēnzhîngshēng sī wãi dà hǎi nãngshîu dà yún suǒ yǔ zhī yǔ sī wãi dà hǎi wú zēng wú jiǎn shàn

受种 种大身众 生,思惟大海能受大云所雨之雨,思惟大海无增无减。善

nán zǐ wǒ sī wãi shí fù zuî shì niàn shì jiān zhī zhōng pō yǒu guǎng bï guî cǐ hǎi fuǔ pō yǒu wú liàng

男子!我思惟时,复作是念:世间之中,颇有广博过此海不?颇有无量

guî cǐ hǎi fuǔ pō yǒu shânshēn guî cǐ hǎi bù pō yǒu shū tâ guî cǐ hǎi bù

过此海不?颇有甚深过此海不?颇有殊特过此海不?

shàn nán zǐ wǒ zuî shì niàn shí cǐ hǎi zhī xià yǒu dà lián huā hū rán chū xiàn yǐ wú nãngshâng yīn

善男子!我作是念时,此海之下,有大莲华忽然出现,以无能胜因

tuï luï ní luï bǎo wãi hãng fâi liú lí bǎo wãi cáng yán fú tán jīn wãi yâ chãnshuǐ wãi tái mǎ nǎo wãi xū

陀罗尼罗宝为茎,吠琉璃宝为藏,阎浮檀金为叶,沉水为台,码瑙为须,

fēn fū bù huî mí fù dà hǎi bǎi wàn ā xiū luï wáng zhí chí qí hãng bǎi wàn mï ní bǎo zhuāng yán wǎng mí fù

芬敷布濩,弥覆大海。百万阿修罗王执持其茎,百万摩尼宝 庄 严网弥覆

qí shàng bǎi wàn lïngwáng yǔ yǐ xiāngshuǐ bǎi wàn jiā lïu luï wángxián zhū yīng luî jí bǎo zēng dài zhōu zā chuí xià

其上,百万龙王雨以香水,百万迦楼罗王衔诸璎珞及宝缯带周匝垂下,

bǎi wàn luï chà wáng cí xīn guān chá bǎi wàn yâ chā wánggōngjìng lǐ bài bǎi wàn qián tà pï wángzhǒngzhǒng yīn yuâ zàn

百万罗刹王慈心观察,百万夜叉王恭敬礼拜,百万乾闼婆王种 种音乐赞

tàn gîngyǎng bǎi wàn tiānwáng yǔ zhū tiān huā tiān mán tiānxiāng tiānshāoxiāng tiān tú xiāng tiān mî xiāng

叹供养,百万天王雨诸天华,天鬘、天香、天烧香、天涂香、天末香、

tiānmiào yī fu tiānchuáng fān gài bǎi wàn fàn wáng tïu dǐng lǐ jìng bǎi wàn jìng jū tiān hã zhǎng zuî lǐ bǎi wàn

天妙衣服、天 幢 幡盖,百万梵王头顶礼敬,百万净居天合掌作礼,百万

zhuǎn lún wáng gâ yǐ qī bǎo zhuāng yán gîngyǎng bǎi wàn hǎi shãn jù shí chū xiàngōngjìngdǐng lǐ bǎi wàn wâi guāng mï ní

转轮王各以七宝 庄 严供养,百万海神俱时出现恭敬顶礼,百万味光摩尼

bǎo guāngmíng pǔ zhào bǎi wàn jìng fú mï ní bǎo yǐ wãi zhuāng yán bǎi wàn pǔ guāng mï ní bǎo wãi qīngjìngzàng bǎi

宝光明普照,百万净福摩尼宝以为 庄 严,百万普光摩尼宝为清净藏,百

wàn shū shâng mï ní bǎo qí guāng hâ yì bǎi wàn miàozàng mï ní bǎo guāngzhào wú biān bǎi wàn yán fú zhuàng mï ní

万殊胜摩尼宝其光赫奕,百万妙藏摩尼宝光照无边,百万阎浮 幢 摩尼

bǎo cì dì háng liâ bǎi wàn jīn gāng shī zǐ mï ní bǎo bù kě pî huàiqīngjìngzhuāng yán bǎi wàn rì zàng mï ní bǎo

宝次第行列,百万金刚师子摩尼宝不可破坏清净 庄 严,百万日藏摩尼宝

guǎng dà qīngjìng bǎi wàn kě lâ mï ní bǎo jù zhǒngzhǒng sâ bǎi wàn rú yì mï ní bǎo zhuāng yán wú jìn guāngmíng

广大清净,百万可乐摩尼宝具种 种色,百万如意摩尼宝 庄 严无尽光明,

zhào yào cǐ dà lián huā rú lái chū shì shàn gēn suǒ qǐ yí qiâ pú sà jiē shēng xìn lâ shí fāng shì jiâ wú bù

照耀此大莲华,如来出世善根所起,一切菩萨皆生信乐,十方世界无不

xiànqián cïng rú huàn fǎ shēng rú mâng fǎ shēng qīngjìng yâ shēng wú zhâng fǎ mãn zhī suǒ zhuāng yán rù wú

现前,从如幻法生,如梦法生,清净业生,无诤法门之所 庄 严,入无

wãi yìn zhù wú ài mãn chōng mǎn shí fāng yí qiâ guï tǔ suí shùn zhū fï shânshēnjìng jiâ yú wú shù bǎi qiān jiã

为印,住无碍门充满十方一切国土,随顺诸佛甚深境界,于无数百千劫

tàn qí gōng dã bù kě dã jìn wǒ shí jiàn bǐ lián huā zhī shàng yǒu yì rú lái jiã jiā fū zuî qí shēncïng

叹其功德,不可得尽。我时见彼莲华之上,有一如来结跏趺坐,其身从

cǐ shàng zhì yǒu dǐng bǎo lián huá zuî bù kě sī yì dào chǎngzhîng huì bù kě sī yì zhū xiàngchãng jiù bù kě sī

此上至有顶宝莲华座不可思议,道场 众会不可思议,诸相 成就不可思

yì suí hǎo yuán mǎn bù kě sī yì shãntōngbiàn huà bù kě sī yì sâ xiàngqīngjìng bù kě sī yì wú jiàn

议,随好圆满不可思议,神通变化不可思议,色相清净不可思议,无见

dǐngxiàng bù kě sī yì guǎngcháng shã xiàng bù kě sī yì shànqiǎo yán shuō bù kě sī yì yuán mǎn yīn shēng bù

顶相不可思议,广 长舌相不可思议,善巧言说不可思议,圆满音声不

kě sī yì wú biān jì lì bù kě sī yì qīngjìng wú wâi bù kě sī yì guǎng dà biàn cái bù kě sī yì

可思议,无边际力不可思议,清净无畏不可思议,广大辩才不可思议。

yîu niàn bǐ fï wǎng xiū zhū hãng bù kě sī yì zì zài chãng dào bù kě sī yì miào yīn yǎn fǎ bù kě sī yì

又念彼佛往修诸行不可思议,自在成道不可思议,妙音演法不可思议,

pǔ mãn shì xiànzhǒngzhǒngzhuāng yán bù kě sī yì suí qí zuǒ yîu jiàn gâ chā biã bù kě sī yì yí qiâ lì yì jiē

普门示现种 种 庄 严不可思议,随其左右见各差别不可思议,一切利益皆

lìngyuán mǎn bù kě sī yì

令圆满不可思议。

shí cǐ rú lái jí shēn yîu shǒu ãr mï wǒ dǐng wãi wǒ yǎn shuō pǔ yǎn fǎ mãn kāi shì yí qiâ rú lái jìng

时,此如来即伸右手而摩我顶,为我演说普眼法门,开示一切如来境

jiâ xiǎn fā yí qiâ pú sà zhū háng chǎnmíng yí qiâ zhū fï miào fǎ yí qiâ fǎ lún xī rù qí zhōng nãngjìng

界,显发一切菩萨诸行,阐明一切诸佛妙法,一切法轮悉入其中,能净

yí qiâ zhū fï guï tǔ nãng cuī yí qiâ yì dào xiã lùn nãng miâ yí qiâ zhū mï jūn zhîng nãnglìngzhîngshēng jiē shēng

一切诸佛国土,能摧一切异道邪论,能灭一切诸魔军众,能令众 生皆生

huān xǐ nãngzhào yí qiâ zhîngshēng xīn xíng nãngliǎo yí qiâ zhîngshēng zhū gēn suí zhîngshēng xīn xī lìng kāi wù

欢喜,能照一切众 生心行,能了一切众 生诸根,随众 生心悉令开悟。

wǒ cïng yú bǐ rú lái zhī suǒ wãn cǐ fǎ mãn shîu chí dú sîng yì niànguān chá jiǎ shǐ yǒu rãn yǐ dà hǎi liáng

我从于彼如来之所闻此法门,受持读诵,忆念观察。假使有人,以大海量

mî xū mí jù bǐ shū xiě yú cǐ pǔ yǎn fǎ mãn yī pǐn zhōng yī mãn yī mãn zhōng yī fǎ yī fǎ zhōng

墨,须弥聚笔,书写于此普眼法门,一品中一门,一门中一法,一法中

yī yì yī yì zhōng yī jù bù dã shǎo fēn hã kuàngnãng jìn shàn nán zǐ wǒ yú bǐ fï suǒ qiān âr bǎi

一义,一义中一句,不得少分,何况能尽?善男子!我于彼佛所千二百

suì shîu chí rú shì pǔ yǎn fǎ mãn yú rì rì zhōng yǐ wãn chí tuï luï ní guāngmíng lǐngshîu wú shù pǐn

岁,受持如是普眼法门,于日日中,以闻持陀罗尼光明,领受无数品;

yǐ jì jìng mãn tuï luï ní guāngmíng qù rù wú shù pǐn yǐ wú biānxuán tuï luï ní guāngmíng pǔ rù wú shù pǐn

以寂静门陀罗尼光明,趣入无数品;以无边旋陀罗尼光明,普入无数品;

yǐ suí dì guān chá tuï luï ní guāngmíng fēn biã wú shù pǐn yǐ wēi lì tuï luï ní guāngmíng pǔ shâ wú shù pǐn

以随地观察陀罗尼光明,分别无数品;以威力陀罗尼光明,普摄无数品;

yǐ lián huā zhuāng yán tuï luï ní guāngmíng yǐn fā wú shù pǐn yǐ qīngjìng yán yīn tuï luï ní guāngmíng kāi yǎn wú

以莲华 庄 严陀罗尼光明,引发无数品;以清净言音陀罗尼光明,开演无

shù pǐn yǐ xū kōngzàng tuï luï ní guāngmíng xiǎn shì wú shù pǐn yǐ guāng jù tuï luï ní guāngmíng zēngguǎng wú

数品;以虚空藏陀罗尼光明,显示无数品;以光聚陀罗尼光明,增广无

shù pǐn yǐ hǎi zàng tuï luï ní guāngmíng biàn xī wú shù pǐn ruî yǒu zhîngshēngcïng shí fāng lái ruî tiān ruî

数品;以海藏陀罗尼光明,辨析无数品。若有众 生从十方来,若天、若

tiānwáng ruî lïng ruî lïngwáng ruî yâ chā ruî yâ chā wáng ruî qián tà pï ruî qián tà pï wáng ruî ā

天王,若龙、若龙王,若夜叉、若夜叉王,若乾闼婆、若乾闼婆王,若阿

xiū luï ruî ā xiū luï wáng ruî jiā lïu luï ruî jiā lïu luï wáng ruî jǐn nà luï ruî jǐn nà luï wáng ruî

修罗、若阿修罗王,若迦楼罗、若迦楼罗王,若紧那罗、若紧那罗王,若

mï hïu luï qiã ruî mï hïu luï qiã wáng ruî rãn ruî rãn wáng ruî fàn ruî fàn wáng rú shì yí qiâ lái zhì

摩睺罗伽、若摩睺罗伽王,若人、若人王,若梵、若梵王,如是一切来至

wǒ suǒ wǒ xī wãi qí kāi shì jiě shì chēngyáng zàn tàn xiánlìng ài lâ qù rù ān zhù cǐ zhū fï pú sà

我所,我悉为其开示解释,称扬赞叹,咸令爱乐,趣入安住此诸佛菩萨

hãngguāngmíng pǔ yǎn fǎ mãn shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ pǔ yǎn fǎ mãn rú zhū pú sà mï hē sà shēn rù yí

行光明普眼法门。善男子!我唯知此普眼法门,如诸菩萨摩诃萨深入一

qiâ pú sà háng hǎi suí qí yuàn lì ãr xiū xíng gù rù dà yuàn hǎi yú wú liàng jiã zhù shì jiān gù rù yí qiâ

切菩萨行海,随其愿力而修行故;入大愿海于无量劫住世间故;入一切

zhîngshēng hǎi suí qí xīn lâ guǎng lì yì gù rù yí qiâ zhîngshēng xīn hǎi chū shēng shí lì wú ài zhì guāng gù

众 生海,随其心乐广利益故;入一切众 生心海,出生十力无碍智光故;

rù yí qiâ zhîngshēng gēn hǎi yìng shí jiào huà xī lìngtiáo fú gù rù yí qiâ chà hǎi chãng mǎn běn yuàn yán jìng fï

入一切众 生根海,应时教化悉令调伏故;入一切刹海,成满本愿严净佛

chà gù rù yí qiâ fï hǎi yuànchánggîngyǎng zhū rú lái gù rù yí qiâ fǎ hǎi nãng yǐ zhì huì xián wù rù

刹故;入一切佛海,愿常供养诸如来故;入一切法海,能以智慧咸悟入

gù rù yī qiē gōng dã hǎi yī yī xiū xínglìng jù zú gù rù yí qiâ zhîngshēng yán cí hǎi yú yí qiâ shā

故;入一切功德海,一一修行令具足故;入一切众 生言辞海,于一切刹

zhuǎnzhâng fǎ lún gù ãr wǒ yún hã nãng zhī nãngshuō bǐ gōng dã xíng shàn nán zǐ cïng cǐ nán xíng liù shí yïu

转 正法轮故。而我云何能知、能说彼功德行?善男子!从此南行六十由

xún lãng qiã dào biān yǒu yī jù luî míng wãi hǎi àn bǐ yǒu bǐ qiū míng yuē shàn zhù rǔ yì bǐ wân

旬,楞伽道边有一聚落名为:海岸,彼有比丘,名曰:善住,汝诣彼问:

pú sà yún hã jìng pú sà hãng

菩萨云何净菩萨行?

shí shàn cái tïng zǐ lǐ hǎi yún zú yîu rào zhānyǎng cí tuì ãr qù ěr shí shàn cái tïng zǐ zhuān

时,善财童子礼海云足,右绕瞻仰,辞退而去。尔时,善财童子专

niànshàn zhī shí jiào zhuānniàn pǔ yǎn fǎ mãn zhuānniàn fï shãn lì zhuān chí fǎ jù yún zhuān rù fǎ hǎi mãn

念善知识教,专念普眼法门,专念佛神力,专持法句云,专入法海门,

zhuān sī fǎ chā biã shēn rù fǎ xuán fú pǔ rù fǎ xū kōng jìng zhì fǎ yì zhàng guān chá fǎ bǎo chù jiàn

专思法差别,深入法漩澓,普入法虚空,净治法翳障,观察法宝处。渐

cì nán xíng zhì lãng qiã dào hǎi àn jù luî guān chá shí fāng qiú mì shàn zhù jiàn cǐ bǐ qiū yú xū kōngzhōng

次南行,至楞伽道海岸聚落,观察十方,求觅善住。见此比丘于虚空中

lái wǎngjīngxíng wú shù zhū tiāngōngjìng wãi rǎo sàn zhū tiān huā zuî tiān jì yuâ fān chuāngzēng qǐ xī gâ wú

来往经行,无数诸天恭敬围绕,散诸天华,作天妓乐,幡 幢 缯绮悉各无

shù biàn mǎn xū kōng yǐ wãi gîngyǎng zhū dà lïngwáng yú xū kōngzhōngxīng bù sī yì chãnshuǐxiāng yún zhân lãi

数,遍满虚空以为供养。诸大龙王,于虚空中兴不思议沉水香云、震雷、

jī diàn yǐ wãi gîngyǎng jǐn nà luï wáng zîu zhîng yuâ yīn rú fǎ zàn měi yǐ wãi gîngyǎng mï hïu luï qiã wáng

激电以为供养。紧那罗王奏众乐音,如法赞美,以为供养。摩睺罗伽王

yǐ bù sī yì jí wēi xì yī yú xū kōngzhōngzhōu huí bù shâ xīn shēnghuān xǐ yǐ wãi gîngyǎng ā xiū luï

以不思议极微细衣,于虚空中周回布设,心生欢喜,以为供养。阿修罗

wángxīng bù sī yì mï ní bǎo yún wú liàngguāngmíngzhǒngzhǒngzhuāng yán biàn mǎn xū kōng yǐ wãi gîngyǎng jiā lïu

王兴不思议摩尼宝云,无量 光明种 种 庄 严,遍满虚空以为供养。迦楼

luï wáng zuî tïng zǐ xíng wú liàng cǎi nǚ zhī suǒ wãi rǎo jiū jìngchãng jiù wú shā hài xīn yú xū kōngzhōng hã zhǎng

罗王作童子形,无量采女之所围绕,究竟成就无杀害心,于虚空中合掌

gîngyǎng bù sī yì shù zhū luï chà wáng wú liàng luï chà zhī suǒ wãi rǎo qí xíngcháng dà shân kě bù wâi

供养。不思议数诸罗刹王,无量罗刹之所围绕,其形长大,甚可怖畏,

jiànshàn zhù bǐ qiū cí xīn zì zài qǔ gōng hã zhǎng zhānyǎnggîngyǎng bù sī yì shù zhū yâ chā wáng gâ gâ

见善住比丘慈心自在,曲躬合掌,瞻仰供养。不思议数诸夜叉王,各各

xī yǒu zì zhîng wãi rǎo sì miànzhōu zā gōngjìngshǒu hù bù sī yì shù zhū fàn tiānwáng yú xū kōngzhōng qǔ

悉有自众围绕,四面周匝,恭敬守护。不思议数诸梵天王,于虚空中曲

gōng hã zhǎng yǐ rãn jiān fǎ chēngyáng zàn tàn bù sī yì shù zhū jìng jū tiān yú xū kōngzhōng yǔ gōngdiàn jù

躬合掌,以人间法称扬赞叹。不思议数诸净居天,于虚空中与宫殿俱,

gōngjìng hã zhǎng fā hïng shì yuàn

恭敬合掌,发弘誓愿。

shí shàn cái tïng zǐ jiàn shì shì yǐ xīn shēnghuān xǐ hã zhǎngjìng lǐ zuî rú shì yán shâng zhě

时,善财童子见是事已,心生欢喜,合掌敬礼,作如是言:圣者!

wǒ yǐ xiān fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn ãr wâi zhī pú sà yún hã xiū xíng fï fǎ yún hã jī jí

我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,而未知菩萨云何修行佛法?云何积集

fï fǎ yún hã bâi jù fï fǎ yún hã xūn xí fï fǎ yún hã zēng zhǎng fï fǎ yún hã zǒng shâ fï

佛法?云何备具佛法?云何熏习佛法?云何增长佛法?云何总摄佛

fǎ yún hã jiū jìng fï fǎ yún hã jìng zhì fï fǎ yún hã shēnjìng fï fǎ yún hã tōng dá fï fǎ wǒ

法?云何究竟佛法?云何净治佛法?云何深净佛法?云何通达佛法?我

wãn shâng zhě shànnãng yîu huì wãi yuàn cí āi wãi wǒ xuānshuō pú sà yún hã bù shě jiàn fï cháng yú qí suǒ

闻圣者善能诱诲,唯愿慈哀,为我宣说:菩萨云何不舍见佛,常于其所

jīng qín xiū xí pú sà yún hã bù shě pú sà yǔ zhū pú sà tïng yī shàn gēn pú sà yún hã bù shâ fï fǎ

精勤修习?菩萨云何不舍菩萨,与诸菩萨同一善根?菩萨云何不舍佛法,

xī yǐ zhì huì ãr dã míngzhâng pú sà yún hã bù shǎ dà yuàn nãng pǔ lì yì yí qiâ zhîngshēng pú sà yún

悉以智慧而得明证?菩萨云何不舍大愿,能普利益一切众 生?菩萨云

hã bù shě zhîngxíng zhù yí qiâ jiã xīn wú pí yàn pú sà yún hã bù shâ fï shā pǔ nãng yán jìng yí qiâ

何不舍众行,住一切劫,心无疲厌?菩萨云何不舍佛刹,普能严净一切

shì jiâ pú sà yún hã bù shâ fï lì xī nãng zhī jiàn rú lái zì zài pú sà yún hã bù shâ yǒu wãi yì fù

世界?菩萨云何不舍佛力,悉能知见如来自在?菩萨云何不舍有为,亦复

bù zhù pǔ yú yí qiâ zhū yǒu qù zhōng yïu rú biàn huà shì shîushēng sǐ xiū pú sà hãng pú sà yún hã

不住,普于一切诸有趣中,犹如变化,示受生死,修菩萨行?菩萨云何

bù shě wãn fǎ xī nãnglǐngshîu zhū fï zhângjiào pú sà yún hã bù shâ zhì guāng pǔ rù sān shì zhì suǒ xíng

不舍闻法,悉能领受诸佛正教?菩萨云何不舍智光,普入三世智所行

chù

处?

shí shàn zhù bǐ qiū gào shàn cái yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ rǔ yǐ nãng fā ā nîu duō luï sān

时,善住比丘告善财言:善哉!善哉!善男子!汝已能发阿耨多罗三

miǎo sān pú tí xīn jīn fù fā xīn qiú wân fï fǎ yí qiâ zhì fǎ zì rán zhě fǎ shàn nán zǐ wǒ yǐ

藐三菩提心,今复发心,求问佛法、一切智法、自然者法。善男子!我已

chãng jiù pú sà wú ài xiâ tuō mãn ruî lái ruî qù ruî xíng ruî zhǐ suí shùn sī wãi xiū xí guān chá

成就菩萨无碍解脱门,若来、若去,若行、若止,随顺思惟,修习观察,

jí shí huî dã zhì huì guāngmíng míng jiū jìng wú ài dã cǐ zhì huì guāngmíng gù zhī yí qiâ zhîngshēng xīn xíng

即时获得智慧光明,名:究竟无碍。得此智慧光明故,知一切众 生心行

wú suǒ zhàng ài zhī yí qiâ zhîngshēng mãi shēng wú suǒ zhàng ài zhī yí qiâ zhîngshēng sù mìng wú suǒ zhàng ài zhī

无所障碍;知一切众 生没生无所障碍;知一切众 生宿命无所障碍;知

yí qiâ zhîngshēng wâi lái jiã shì wú suǒ zhàng ài zhī yí qiâ zhîngshēngxiàn zài shì shì wú suǒ zhàng ài zhī yí qiâ

一切众 生未来劫事无所障碍;知一切众 生现在世事无所障碍;知一切

zhîngshēng yán yǔ yīn shēngzhǒngzhǒng chā biã wú suǒ zhàng ài juã yí qiâ zhîngshēng suǒ yǒu yí wân wú suǒ zhàng ài

众 生言语音声 种 种差别无所障碍;决一切众 生所有疑问无所障碍;

zhī yí qiâ zhîngshēng zhū gēn wú suǒ zhàng ài suí yí qiâ zhîngshēngyìngshîu huà shí xī nãngwǎng fù wú suǒ zhàng

知一切众 生诸根无所障碍;随一切众 生应受化时,悉能往赴,无所障

ài zhī yí qiâ chà nà luï pï mïu hū lì duō rì yâ shí fēn wú suǒ zhàng ài zhī sān shì hǎi liú zhuǎn cì dì

碍;知一切刹那罗婆牟呼栗多日夜时分,无所障碍;知三世海流转次第,

wú suǒ zhàng ài nãng yǐ qí shēnbiànwǎng shí fāng yí qiâ fï chà wú suǒ zhàng ài hã yǐ gù dã wú zhù wú

无所障碍;能以其身遍往十方一切佛刹,无所障碍;何以故?得无住无

zuî shãntōng lì gù

作神通力故。

shàn nán zǐ wǒ yǐ dã cǐ shãntōng lì gù yú xū kōngzhōng huî xíng huî zhù huî zuî huî wî

善男子!我以得此神通力故,于虚空中或行、或住、或坐、或卧、

huî yǐn huî xiǎn huî xiàn yì shēn huî xiàn duō shēn chuān dù qiáng bì yïu rú xū kōng yú xū kōngzhōng jiã jiā

或隐、或显,或现一身,或现多身,穿度墙壁犹如虚空;于虚空中结跏

fū zuî wǎng lái zì zài yïu rú fēi niǎo rù dì rú shuǐ lǚ shuǐ rú dì biànshēnshàng xià pǔ chū yān yàn

趺坐,往来自在,犹如飞鸟;入地如水,履水如地,遍身上下普出烟焰,

rú dà huǒ jù huî shí zhândîng yí qiâ dà dì huî shí yǐ shǒu mï chù rì yuâ huî xiàn qí shēn gāo zhì fàn gōng

如大火聚。或时震动一切大地,或时以手摩触日月,或现其身高至梵宫,

huî xiànshāoxiāng yún huî xiàn bǎo yàn yún huî xiànbiàn huà yún huî xiànguāngwǎng yún jiē xī guǎng dà mí fù

或现烧香云,或现宝焰云,或现变化云,或现光网云,皆悉广大,弥覆

shí fāng huî yī niànzhōng guî yú dōngfāng yī shì jiâ âr shì jiâ bǎi shì jiâ qiān shì jiâ bǎi qiān shì jiâ

十方。或一念中过于东方一世界、二世界、百世界、千世界、百千世界,

nǎi zhì wú liàng shì jiâ nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō shì jiâ huî guî yán fú tí wēi chãn shù shì jiâ huî guî

乃至无量世界,乃至不可说不可说世界;或过阎浮提微尘数世界,或过

bù kě shuō bù kě shuō fï chà wēi chãn shù shì jiâ yú bǐ yí qiâ zhū fï guï tǔ fï shì zūn qián tīng wãn shuō fǎ

不可说不可说佛刹微尘数世界。于彼一切诸佛国土佛世尊前,听闻说法;

yī yī fï suǒ xiàn wú liàng fï chà wēi chãn shù chà biã shēn yī yì shēn yǔ wú liàng fï chà wēi chãn shù gîngyǎng

一一佛所,现无量佛刹微尘数差别身;一一身,雨无量佛刹微尘数供养

yún suǒ wâi yí qiâ huā yún yí qiâ xiāng yún yí qiâ mán yún yí qiâ mî xiāng yún yí qiâ tú xiāng yún

云。所谓:一切华云、一切香云、一切鬘云、一切末香云、一切涂香云、

yí qiâ gài yún yí qiâ yī yún yí qiâ chuáng yún yí qiâ fān yún yí qiâ zhàng yún yǐ yī qiâ shēn yún ãr

一切盖云、一切衣云、一切 幢 云、一切幡云、一切帐云,以一切身云而

wãi gîngyǎng yī yì rú lái suǒ yǒu xuānshuō wǒ jiē shîu chí yī yī guï tǔ suǒ yǒu zhuāng yán wǒ jiē yì niàn

为供养,一一如来所有宣说,我皆受持;一一国土所有 庄 严,我皆忆念。

rú dōngfāng nán xī běi fāng sì wãi shàng xià yì fù rú shì rú shì yí qiâ zhū shì jiâ zhōng suǒ yǒu

如东方,南、西、北方四维上下,亦复如是。如是,一切诸世界中所有

zhîngshēng ruî jiàn wǒ xíng jiē juã dìng dã ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí bǐ zhū shì jiâ yí qiâ zhîngshēng

众 生,若见我形,皆决定得阿耨多罗三藐三菩提。彼诸世界一切众 生,

wǒ jiē míngjiàn suí qí dà xiǎoshâng liâ kǔ lâ shì tïng qí xíng jiào huà chãng jiù ruî yǒu zhîngshēng qīn jìn wǒ

我皆明见,随其大小胜劣苦乐,示同其形,教化成就。若有众 生亲近我

zhě xī lìng ān zhù rú shì fǎ mãn shàn nán zǐ wǒ wãi zhī cǐ pǔ sù jí gîngyǎng zhū fï chãng jiù zhîngshēng

者,悉令安住如是法门。善男子!我唯知此普速疾供养诸佛,成就众 生

wú ài xiâ tuō mãn rú zhū pú sà chí dà bēi jiâ bō luï mì jiâ dà châng jiâ pú sà dào xiāngyìng jiâ

无碍解脱门,如诸菩萨持大悲戒、波罗蜜戒、大乘戒、菩萨道相应戒、

wú zhàng ài jiâ bù tuì duî jiâ bù shě pú tí xīn jiâ cháng yǐ fï fǎ wãi suǒ yuán jiâ yú yí qiâ zhì cháng

无障碍戒、不退堕戒、不舍菩提心戒、常以佛法为所缘戒、于一切智常

zuî yì jiâ rú xū kōng jiâ yí qiâ shì jiān wú suǒ yī jiâ wú shī jiâ wú sǔn jiâ wú quē jiâ wú zá

作意戒、如虚空戒、一切世间无所依戒、无失戒、无损戒、无缺戒、无杂

jiâ wú zhuï jiâ wú huǐ jiâ qīngjìng jiâ lí chãn jiâ lí gîu jiâ rú shì gōng dã ãr wǒ yún hã nãng

戒、无浊戒、无悔戒、清净戒、离尘戒、离垢戒,如是功德,而我云何能

zhī nãngshuō shàn nán zǐ cïng cǐ nán fāng yǒu guï míng dá li bí tú chãngmíng zì zài qí zhōng yǒu

知能说?善男子!从此南方有国,名:达里鼻荼,城名:自在,其中有

rãn míng yuē mí qiã rǔ yì bǐ wân pú sà yún hã xuã pú sà hãng xiū pú sà dào

人,名曰:弥伽,汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行,修菩萨道?

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú yîu rǎo zhānyǎng cí tuì ãr xíng

时,善财童子顶礼其足,右绕瞻仰,辞退而行。

相关文章

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书